HGC238/2017
ID intern unic:  370106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 238
din  25.04.2017
cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 294 din 17 martie 1998
Publicat : 28.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 134-143     art Nr : 317     Data intrarii in vigoare : 28.10.2017
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 din hotărîre:
    a) la alineatul trei:
    subalineatul șase se exclude;
    la subalineatul șapte, textul „și anexă la factura fiscală, prevăzute cu însemne de protecție,” se substituie cu textul „prevăzută cu”;
    b) la alineatul patru, textul „facturii, facturii fiscale și anexelor la ele” se substituie cu textul „facturii fiscale”, în ambele cazuri;
    c) la alineatul șase, cuvintele „facturi și” și textul „pe hîrtie prevăzută cu însemne de protecţie,” se exclud;
    d) alineatul șapte va avea următorul cuprins:
    „Entităţile care utilizează facturi fiscale electronice au dreptul imprimării independente a facturilor fiscale generate în formă electronică, conform instrucțiunilor aprobate de Serviciul Fiscal de Stat.”;
    e) la alineatul opt, textul „Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele” se substituie cu cuvîntul „Ministerele”, iar cuvintele „facturi și” și „facturilor/” se exclud;
    f) alineatele nouă și zece se abrogă;
    2) la anexa nr. 1, punctele 1 și 2 se abrogă;
    3) anexa nr. 2:
    a) punctul 1:
    alineatele patru și cinci se abrogă;
    la alineatul șase, cuvîntul „facturile” se substituie cu cuvintele „facturile fiscale”;
    b) la punctul 3, textele „facturile și anexele la facturi,” și „și anexele la facturile fiscale” se exclud;
    c) la punctul 4 alineatul trei, cuvintele „facturii sau” se exclud, în ambele cazuri;
    d) la punctul 5, textul „(factura)” se substituie cu textul „(factura fiscală)”;
    e) în coloana 6 din tabelul de la anexa nr. 1 Registru de evidență a formularelor cu regim special și în coloana 2 din tabelul de la anexa nr. 2 Registru de evidență a formularelor cu regim special, după cuvîntul „facturii” se introduce cuvîntul „fiscale”;
    4) anexa nr. 4:
    a) la punctul 4, cuvîntul „ , facturii” se exclude;
    b) la punctul 10, după cuvîntul „factură” se introduce cuvîntul „fiscală” și se exclude textul „(un act de primire-predare sau alt document analogic),”, iar după cuvîntul „facturii” se introduce cuvîntul „fiscale” și se exclude textul „(sau documentului subrogatoriu)”;
    c) la punctul 11, după cuvîntul „factură” se introduce cuvîntul „fiscală”, iar textul „cont etc.” se exclude;
    5) la anexa nr. 5 în formularul tipizat M-2a și formularul tipizat M-2, cuvîntul „ , facturii” se exclude.
    2. Se admite utilizarea de către entități a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni din data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 238. Chişinău, 25 aprilie 2017.