LPC60/2017
ID intern unic:  370133
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 60
din  06.04.2017
privind modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 244     Data intrarii in vigoare : 12.05.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    2. Articolul 7:
    la alineatul (5), cuvintele „primele și tarifele” se substituie cu textul „primele, tarifele și beneficiile”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) La calcularea primelor, tarifelor şi beneficiilor în cadrul asigurărilor, se interzice asigurătorilor (reasigurătorilor) stabilirea diferenţiată a primelor, tarifelor şi beneficiilor în baza criteriului de sex.”
    Art. II. – La articolul 121 din Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Se interzice discriminarea persoanei asigurate pe criteriu de sex prin stabilirea diferenţiată a primelor, tarifelor şi beneficiilor în cadrul activităţii de asigurare (reasigurare) și al serviciilor financiare conexe.” 
    Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. I pct. 2 în partea ce ține de completarea articolului 7 cu alineatul (51), și anume în cazul asigurărilor de viață, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 60. Chişinău, 6 aprilie 2017.