HGM257/2017
ID intern unic:  370144
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 257
din  28.04.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea
și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 363
    MODIFICAT
   
HG562 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.613    În temeiul art. 3 lit. k) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247-248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere (se anexează).
    2. Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere intră în vigoare după 2 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor capitolului II din titlul IV, care intră în vigoare la 1 septembrie 2018.
    3. Prevederile privind obligativitatea utilizării exclusive a sistemului informațional „e-Autorizație transport” în procesul de repartizare și raportare a autorizațiilor rutiere intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
    4. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor va aduce actele sale normative în concordanță cu Regulamentul menționat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.
    5. La momentul intrării în vigoare a Regulamentului sus-numit, se abrogă pct. 22 din Regulamentul pentru implementarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 456a din 24 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64-66, art. 494).
    6. La momentul intrării în vigoare a prevederilor capitolului II din titlul IV, se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 1430 din 16 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de eliberare, utilizare şi retragere a autorizaţiilor multilaterale ale Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 1445);
    2) pct. 31 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 19 noiembrie 2012 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 242-244, art. 938).
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                       Iurie Chirinciuc

    Nr. 257. Chişinău, 28 aprilie 2017.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.257
din 28 aprilie 2017

REGULAMENT
privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor
de transporturi rutiere
Titlul I
SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE
    1. Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere (în continuare – Regulament) are drept scop stabilirea principiilor și condițiilor de repartizare, eliberare, utilizare și restituire a autorizațiilor de transporturile rutiere.
    2. Acțiunea prezentului Regulament se aplică tuturor întreprinderilor și persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova care utilizează în activitatea lor autorizații pentru efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, eliberate de către autoritatea administrativă Agenția Națională Transport Auto (în continuare – Agenție).
    3. Repartizarea, eliberarea, utilizarea și restituirea autorizațiilor în trafic internațional se efectuează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu legislația ei națională. În cazul în care legislația națională contravine legislației internaționale, prioritate au tratatele internaționale.
Titlul II
DISPOZIȚII GENERALE
    4. Autorizațiile de transporturi rutiere sînt eliberate prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, contra costului stabilit, în limitele stocului disponibil, cu respectarea principiilor de repartizare stabilite de prezentul Regulament, precum și în funcție de necesitățile operatorilor de transport rutier, înregistrați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
    5. În conformitate cu prevederile prezentului Regulament, autorizațiile de transport rutier se eliberează:
    1) operatorilor de transport autorizați din Republica Moldova care efectuează operațiuni de transport pe teritoriul unui alt stat cu mijloacele de transport înmatriculate în Republica Moldova;
    2) operatorilor de transport care efectuează servicii de transport rutier de persoane pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) persoanelor fizice, conform pct. 14 și 142.
    6. Agenția asigură evidența formularelor de autorizații de transport rutier prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
    7. În sensul prezentului Regulament, noțiunile de bază utilizate semnifică următoarele:
    1) autorizații de categoria I – autorizații cu stoc limitat al căror disponibil asigură pe deplin cererea pentru următoarele 20 de zile calendaristice, analiza fiind efectuată prin extrapolarea datelor cu privire la eliberarea autorizațiilor;
    2) autorizații de categoria II – autorizații cu stoc limitat al căror disponibil nu asigură pe deplin cererea pentru următoarele 20 de zile calendaristice, analiza fiind efectuată prin extrapolarea datelor cu privire la eliberarea autorizațiilor;
    3) autorizații de categoria III – autorizații cu stoc limitat, care constituie pînă la 3% din contingentul total de autorizații de fiecare tip, dar nu mai puțin de o autorizație, a căror eliberare se efectuează în condițiile pct. 14 al prezentului Regulament;
    4) autorizații cu stoc nelimitat – autorizații de transport confecționate prin comandă tipografică de către Agenție, în funcție de analiza cererilor existente, cărora le sînt atribuite serie și număr de ordine unic;
    5) autorizaţie unitară – autorizaţie care permite efectuarea unei operațiuni de transport rutier, cu utilizarea infrastructurii rutiere a statului emitent, pe o perioadă de timp prestabilită;
    6) autorizație multiplă – autorizaţie care permite efectuarea a cel puțin două operațiuni de transport rutier, cu utilizarea infrastructurii rutiere a statului emitent, pe o perioadă de timp prestabilită;
    7) autorizaţie de tip „bilateral” – autorizație de transport în/din statul emitent al autorizației, din/spre teritoriul Republicii Moldova;
    8) autorizaţie de tip „tranzit” – autorizație de transport care permite tranzitarea teritoriului statului emitent cu destinația unui alt stat decît statul emitent;
    9) autorizaţie de tip „bilateral/tranzit” – autorizaţie de transport care cumulează o autorizaţie de tip „bilateral” şi una de tip „tranzit”;
    10) autorizaţie de tip „terţe ţări” – autorizație de transport în/din statul emitent al autorizaţiei, în/dintr-un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a autovehiculului;
    11) autorizaţie de tip „universal” – autorizaţie de transport care cumulează o autorizaţie de tip „bilateral”, una de tip „tranzit” şi una de tip „terţă ţară”;
    12) autorizaţie de tip „intrare fără marfă” – autorizaţie de transport care permite intrarea pe teritoriul statului emitent fără marfă pentru a se încărca cu destinația statului de înmatriculare a autovehiculului;
    13) autorizaţie de tip „unilateral” – autorizaţie de transport care permite tranzitul teritoriului statului emitent într-o singură direcție;
    14) autorizație de tip „multilateral” – autorizație de transport rutier valabilă pentru operațiuni în sau dintr-un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a autovehiculului, și operațiuni bilaterale și de tranzitare, pentru transportul rutier internațional efectuat pe teritoriile statelor-membre semnatare ale acordului sau convenției respective;
    15) autorizaţie de tip „bilateral/tranzit pentru transportarea mărfurilor ușor alterabile” – autorizaţie de transport care cumulează o autorizaţie de tip „bilateral” şi una de tip „tranzit”, permițînd transportarea din Republica Moldova exclusiv a mărfurilor ușor alterabile provenite de pe teritoriul Republicii Moldova;
    16) autorizaţie de tip „pendular” – autorizaţie de transport a grupurilor de călători pe parcursul mai multor călătorii tur-retur, prima călătorie retur și ultima călătorie tur fiind efectuate fără călători;
    17) autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier de a efectua transport rutier de persoane, contra cost, prin servicii ocazionale;
    18) autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate – autorizaţie de transport rutier pentru efectuarea transporturilor internaționale de călători neliberalizate în conformitate cu prevederile Acordului INTERBUS și Rezoluțiile CEMT;
    19) autorizaţie BSEC – autorizaţie de transport rutier valabilă pentru o singură călătorie dus-întors, în timpul căreia se tranzitează teritoriile statelor-membre ale Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, și/sau pentru operațiuni de transport rutier bilateral, tranzit sau terţe ţări conform Ghidului utilizatorului de autorizații BSEC;
    20) autorizaţie TRACECA – autorizaţie de transport rutier care permite efectuarea unei curse tur-retur, cu sau fără încărcătură, în regim bilateral, tranzit sau în/din țări terțe, pe teritoriul statelor participante la Sistemul Autorizațiilor Multilaterale TRACECA;
    21) autorizaţie CEMT – autorizaţie multilaterală pentru transportul rutier internaţional de mărfuri, care acordă operatorului de transport rutier dreptul de a efectua, în decursul unei anumite perioade, un număr nelimitat de curse între teritoriile țărilor-membre ale CEMT, conform prevederilor Rezoluțiilor CEMT, precum şi tranzitul pe teritoriul uneia sau mai multor ţări-membre ale CEMT;
    22) autorizaţie CEMT anuală – autorizaţie CEMT valabilă pentru perioada unui an calendaristic;
    23) autorizaţie CEMT pe termen scurt – autorizaţie CEMT valabilă pentru 30 de zile calendaristice;
    24) autorizaţie CEMT nevalabilă – autorizaţie CEMT (anuală sau pe termen scurt) care:
    a) a fost declarată nulă, în modul stabilit de prezentul Regulament;
    b) a fost declarată pierdută, apoi găsită;
    c) nu conține mențiuni obligatorii despre denumirea şi adresa completă ale operatorului de transport rutier, semnătura şi ștampila organului emitent, perioada termenului de valabilitate a autorizaţiei CEMT, data emiterii autorizaţiei CEMT, restricțiile impuse de statele-membre ale CEMT;
    d) nu a fost emisă conform modului şi procedurilor stabilite de prezentul Regulament sau a fost emisă contrar acestora;
    25) categoria autorizației – clasificarea autorizațiilor de același tip eliberate de aceeași țară în funcție de normele de emisii poluante EURO ale camionului pentru care aceasta poate fi utilizată;
    26) carnet de drum – document, parte integrală a autorizației CEMT, completat cu numele operatorului de transport rutier, în care se fixează, în ordine cronologică, etapele de efectuare a fiecărui transport cu încărcătură între punctul de încărcare şi descărcare, precum şi etapele fiecărui transport fără încărcătură;
    27) certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al vehiculelor și remorcilor – document ce atestă corespunderea vehiculului cerințelor tehnice, conform prevederilor directivelor specificate în Rezoluția CEMT, eliberat pentru fiecare mijloc de transport în parte, care se păstrează la bordul camionului;
    28) certificat CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cerințelor tehnice de siguranță  – document ce atestă  corespunderea vehiculului cerințelor de siguranță, specificat în Rezoluția CEMT;
    29) certificate de conformitate CEMT:
    a) certificat „A” – document ce atestă corespunderea autovehiculului normelor tehnice de emisii poluante şi sonore, specificate în Rezoluțiile CEMT;
    b) certificat „B” – document ce atestă corespunderea autovehiculului cerințelor de securitate (regulamentelor de securitate), specificate în Rezoluțiile CEMT;
    30) Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport (CEMT) – organizație interguvernamentală, creată la 17 octombrie 1953 la Bruxelles, la care Republica Moldova a aderat la 24 aprilie 1996;
    31) Forul Internațional de Transport (FIT) – organizație interguvernamentală, succesor de drepturi și obligații al Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport, creată prin decizia Consiliului de Miniștri CEMT în cadrul Sesiunii Ministeriale din 17-18 mai 2006, care a avut loc la Dublin;
    32) contingent de autorizații CEMT – numărul de autorizații multilaterale CEMT, alocat unei ţări-membre CEMT, stabilit de către Grupul pe Transport Rutier și aprobat de miniștrii țărilor-membre ale CEMT;
    33) CMR – document de transport reglementat prin Convenția relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe șosele (CMR) din 19 mai 1956, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993;
    34) criterii FIT – criterii stabilite anual în cadrul Forului Internațional de Transport, pentru repartizarea autorizațiilor CEMT;
    35) încălcare gravă – încălcare a modului de utilizare şi raportare a utilizării autorizaţiilor CEMT, pentru care prezentul Regulament stabilește retragerea autorizaţiilor CEMT;
    36) operator al „e-Autorizație transport” – Agenția Națională Transport Auto, persoană juridică de drept public care, în condițiile legii, asigură atribuirea autorizațiilor unitare repartizate electronic;
    37) operator de transport autorizat – operator de transport rutier care dispune de licență în domeniul transporturilor rutiere contra cost sau agent economic care prestează servicii de transport rutier în cont propriu;
    38) parc eligibil – totalitatea autovehiculelor deținute de un operator de transport autorizat, care sînt înregistrate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” și care respectă condițiile impuse de un anumit tip de autorizație;
    39) sistem informațional „e-Autorizație transport” – sistem informațional care permite solicitarea, procesarea datelor, repartizarea și eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere;
    40) transporturi liberalizate – categorie de transport rutier a cărei efectuare nu presupune deținerea unei autorizații, dar nu scutește de plata altor taxe aferente categoriei date de transport;
    41) transporturi recurente – transporturi efectuate exclusiv între două state terțe în afara țării de înmatriculare a autovehiculului.
    8. Autorizațiile pentru transportul mărfurilor în trafic rutier internaţional pot avea restricții privind utilizarea de camioane ce nu corespund anumitor norme ecologice.
    9. Autorizațiile cu restricții ecologice pot fi utilizate și în cazul vehiculelor de o categorie ecologică superioară.
    10. Pentru a beneficia de serviciile oferite de Agenție, operatorii de transport rutier, precum și persoanele fizice urmează să parcurgă următoarele etape:
    1) înregistrarea în sistemul informațional „e-Autorizație transport”;
    2) înregistrarea mijlocului de transport în sistemul informațional „e-Autorizație transport”;
    3) depunerea solicitării cu indicarea tipului și numărului de autorizații solicitate;
    4) efectuarea plății pentru autorizațiile solicitate, în termen de 72 de ore de la momentul notificării despre decizia de repartizare a autorizației;
    5) restituirea autorizațiilor, inclusiv a autorizațiilor eliberate anterior de Agenție;
    6) prezentarea la ghișeul unic al Agenției pentru ridicarea autorizațiilor solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul efectuării plății pentru autorizațiile solicitate.
    11. Autorizațiile cu stoc limitat sînt primite de Agenție pe bază de reciprocitate, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, iar formularele autorizațiilor cu stoc nelimitat sînt tipărite de Agenție în baza analizei solicitărilor parvenite pe parcursul perioadelor precedente.
    12. După primire autorizațiile sînt înregistrate în termen de 24 de ore în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, în vederea asigurării atribuirii electronice a acestora.
    13. Pînă pe data de 15 decembrie a fiecărui an calendaristic, prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor, în baza analizei solicitărilor pentru perioada anului de gestiune, se aprobă lista autorizațiilor de categoria II pentru anul următor, precum și lista autorizațiilor care urmează a fi restituite Agenției cu anexarea CMR. Lista cu autorizații de categoria II este modificată (prin completare sau excludere) în cazul în care stocul de autorizații din categoria I este de 15%.
    14. Autorizațiile din categoria III se utilizează în următoarele cazuri:
    1) la prezentarea de către operatorul de transport a CMR deschis, pentru care solicită un anumit tip de autorizații;
    2) la efectuarea unui transport de mărfuri de importanță strategică în contul statului;
    3) la importul mijloacelor de transport cu prezentarea documentelor de confirmare a cumpărăturii (factura comercială/contractul de vînzare-cumpărare, dispoziția de plată), inclusiv de persoane fizice;
    4) în cazul expirării Certificatului CEMT pentru mijloacele de transport blocate pe teritoriul altor state, cu scopul readucerii acestora în Republica Moldova;
    5) în cazul stopărilor nejustificate a mijloacelor de transport pe teritoriul statelor străine de către autoritățile de control, după stabilirea circumstanțelor în baza documentelor confirmative, inclusiv de persoane fizice.
Titlul III
ADMINISTRAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL
„E-AUTORIZAȚIE TRANSPORT”
    15. Administrarea informațiilor din sistemul informațional „e-Autorizație transport” va fi efectuată de către persoana abilitată din cadrul Agenției, care va fi responsabilă pentru:
    1) validarea înregistrării operatorilor de transport și a persoanelor fizice în sistem;
    2) validarea înregistrării mijloacelor de transport în sistem;
    3) modificarea datelor în sistem;
    4) radierea operatorilor de transport rutier și a mijloacelor de transport.
    16. Pentru înregistrarea operatorilor de transport rutier în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, în corespundere cu cerințele tehnice ale acestuia, în cazul lipsei informațiilor sau depistării unor date eronate în sistem, vor fi solicitate următoarele documente:
    1) date de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa electronică, persoana de contact);
    2) licența de transport rutier (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier).
    17. Pentru înregistrarea persoanei fizice în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, în cazul lipsei informațiilor sau depistării unor date eronate în sistem, vor fi solicitate următoarele documente:
    1) buletinul de identitate (în copie) – la momentul primirii documentelor, se vor lua măsuri în vederea neadmiterii colectării şi prelucrării ulterioare a unui volum excesiv de date cu caracter personal în raport cu scopul declarat la momentul colectării acestor date (prin acoperirea categoriilor de date cu caracter personal care nu sînt relevante);
    2) certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport (în copie);
    3) date de contact (adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa electronică, persoana de contact).
    18. Pentru înregistrarea autovehiculului în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, în cazul lipsei informațiilor sau depistării unor date eronate în sistem, vor fi solicitate următoarele documente:
    1) copia conformă a licenței pentru autovehicul (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier);
    2) certificatul de înmatriculare (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier);
    3) certificatul CEMT de conformitate pentru un vehicul cu motor care respectă cerințele tehnice și de siguranță pentru un camion ce corespunde categoriei EURO, specificate în Rezoluțiile CEMT (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier). Excepție fac autovehiculele și tractoarele produse de o uzină ce nu are reprezentanță oficială pentru Republica Moldova, acestea fiind considerate drept vehicule de corespundere EURO 0;
    4) certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic în cazul vehiculelor și remorcilor, eliberat de stația de inspecție tehnică periodică autorizată de Agenție, pentru vehiculele cu motor care respectă cerințele tehnice și de siguranță pentru un camion ce corespunde categoriei EURO (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier).
    19. Pentru înregistrarea unei remorci sau semiremorci în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, în cazul lipsei informațiilor sau depistării unor date eronate în sistem, vor fi solicitate următoarele documente:
    1) copia conformă a licenței pentru autovehicul (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier);
    2) certificatul de înmatriculare (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier);
    3) certificatul CEMT pentru condițiile controlului tehnic al vehiculelor și remorcilor și certificatul CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cerințelor de siguranță (galben), eliberat de stația de inspecție tehnică periodică autorizată de Agenție.
    20. Pentru înregistrarea unui autobuz în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, în cazul lipsei informațiilor în sistem sau depistării unor date eronate, vor fi solicitate următoarele documente:
    1) copia conformă a licenței pentru autovehicul (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier);
    2) certificatul de înmatriculare (original sau copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier).
    21. Radierea operatorilor de transport rutier sau a mijloacelor de transport va fi efectuată în următoarele cazuri:
    1) la solicitarea operatorului de transport;
    2) în cazul în care licența de transport rutier a fost retrasă;
    3) în cazul inactivității în sistem mai mult de 12 luni calendaristice.
    22. Lipsa informației în sistem sau depistarea unor date eronate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” (nu din culpa operatorului de transport rutier) nu îngrădește dreptul operatorului de transport eligibil şi autorizat de a solicita şi primi autorizațiile.
    23. Prelucrarea datelor cu caracter personal la eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile legislației ce reglementează protecția datelor cu caracter personal.
    24. În scopul garantării caracterului confidențial al datelor cu caracter personal, Agenția va aproba măsurile organizatorico-tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133  din  8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    25. În cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul sistemelor informaționale de evidență, administratorul sistemului va întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia şi va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea, în termen de 24 de ore de la momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile sînt obligate să ofere suportul necesar şi să asigure accesul la informațiile necesare relevante obiectului controlului.
Titlul IV
AUTORIZAȚII DE TRANSPORT RUTIER DE MARFĂ
Capitolul I
AUTORIZAȚII UNITARE ȘI MULTIPLE
Secțiunea 1
Criteriile de atribuire a autorizațiilor
unitare și multiple de transport rutier de mărfuri
    26. La momentul depunerii cererii pentru obținerea autorizațiilor de transport rutier internațional, mijloacele de transport ale operatorilor de transport rutier, ce dispun de copie conformă a licenței, se împart pe categorii ecologice și de securitate.
    27. Autorizațiile de transport internațional de un anumit tip dintr-o anumită categorie sînt repartizate operatorilor de transport proporțional, în funcție de parcul eligibil al fiecăruia.
    28. Vehiculele pentru care se solicită autorizațiile de transport internațional vor dispune de certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al vehiculului (cu excepția tractoarelor rutiere de categoria E0, E1 și autobuzelor) și de raport valabil de inspecție tehnică periodică a vehiculului.
    29. În cazul operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT (cu excepția celor în baza cărora transportarea nu poate fi efectuată din cauza restricțiilor aplicate), la depunerea solicitării pentru obținerea autorizațiilor unitare valabile pe teritoriul statelor-membre ale CEMT, din parcul eligibil se va exclude cantitativ numărul mijloacelor de transport echivalent cu numărul autorizațiilor CEMT primite, valabile pe teritoriul statelor respective.
    30. Pentru fiecare autovehicul conform se eliberează cel mult două autorizații de transport rutier internațional de același tip pentru fiecare ţară, cu excepția autorizațiilor terţe ţări, care se eliberează cîte o autorizaţie pentru autovehicul și autorizațiile din categoria II, cu respectarea algoritmului: o autorizație pentru 1-5 vehicule, două autorizații pentru 6-10 vehicule, trei autorizații pentru 11-20 vehicule, patru autorizații pentru 21-30 vehicule și cinci autorizații pentru mai mult de     31 de vehicule.
    31. Autorizațiile de tip „terţe ţări” pentru Rusia, Grecia şi Turcia se eliberează numai pentru autovehiculele conforme ce corespund normelor tehnice şi de siguranță EURO III, IV, V, VI, EEV sau mai mult, cu masa totală de peste 12 tone.
    32. Autorizațiile de categoria II, precum şi cele de tip „bilateral”/„tranzit” pentru Italia se eliberează pentru ansamblul de autovehicule cu capacitatea de încărcare mai mare de 3,5 tone sau masa totală mai mare de 6 tone.
Secțiunea a 2-a
Procedura de alocare a autorizațiilor unitare
și multiple de transport rutier de mărfuri
    33. Agenția va afișa pe portalul extern public al sistemului informațional „e-Autorizație transport” disponibilul de autorizații de transport rutier internațional, pe țări și tipuri, conform situației la zi, precum și lista autorizațiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizațiile.
    34. Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” va consulta pe portalul extern al sistemului „e-Autorizație transport”, în orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licențiat, autorizațiile disponibile, cererile depuse și valabilitatea acestora, precum și toate autorizațiile eliberate.
    35. Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internațional se înregistrează automat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” cu indicarea datei şi orei de primire, în ordine cronologică.
    36. Pentru a obține autorizații de categoria III, operatorul de transport rutier va depune, în condițiile prevederilor pct. 14 al prezentului Regulament, o solicitare de eliberare a autorizațiilor la ghișeul unic al Agenției.
Secțiunea a 3-a
Reguli de completare și utilizare a autorizațiilor
unitare și multiple de transport rutier de mărfuri
    37. Autorizațiile de transport rutier internațional se eliberează cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier și urmează a fi utilizate exclusiv de către acesta.
    38. În autorizațiile de tip „bilateral”/ „tranzit” pentru Italia se indică denumirea operatorului de transport rutier, precum și numărul de înmatriculare a autovehiculului.
    39. În cazul autorizațiilor de transport rutier internațional, la a căror eliberare se indică numărul de înmatriculare a autovehiculului, acestea vor fi utilizate pentru vehiculele respective sau  pentru unele de categorie similară sau mai avansată ale aceluiași operator de transport doar cu acordul Agenției.
    40. În cazul în care există necesitatea de a modifica numărul de înmatriculare din autorizația de transport rutier, operatorul de transport se adresează la Agenție cu un demers referitor la operarea modificărilor. Demersul se depune la ghișeul unic al Agenției.
    41. În cazul în care demersul a fost recepționat de ghișeul unic pînă la ora 12.00, decizia cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor se emite în aceeași zi în care a fost depus demersul. În cazul în care demersul a fost recepționat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.
    42. Autorizațiile ecologice pe tot parcursul transporturilor urmează a fi însoțite de certificatele CEMT de corespundere normelor tehnice şi normelor de siguranță.
    43. În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei de transport rutier internațional, operatorul de transport rutier, în termen de 10 zile, notifică în scris Agenției cazul dat, cu prezentarea ulterioară în termen de 20 de zile a dovezii eliberate de către organele competente ce confirmă pierderea, furtul sau distrugerea autorizațiilor de transport rutier internațional (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea documentului în limba română, efectuată de un traducător autorizat). Pînă la momentul prezentării confirmării pierderii, autorizațiile rămîn înregistrate după operatorul de transport rutier.
    44. Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional declarate pierdute, furate, distruse sau a celor falsificate.
    45. În termen de 30 de zile de la momentul eliberării, operatorul de transport rutier este obligat să înceapă utilizarea autorizației de transport rutier internațional.
    46. Autorizațiile de transport rutier internațional urmează a fi restituite Agenției în termen de 90 de zile de la momentul eliberării acestora, iar pentru tipurile de autorizații stabilite prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor, conform prevederilor pct. 13 al prezentului Regulament, se anexează şi documentele confirmative (copia CMR).
    47. Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional cu deteriorări sau modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.
    48. Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație.
Secțiunea a 4-a
Sancțiuni
    49. Pentru transmiterea autorizației unitare sau multiple de transport rutier altui operator de transport rutier sau utilizarea pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație, ambii operatori de transport rutier implicați vor fi suspendați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, după cum urmează:
    1) pentru prima transmitere (o autorizație) – pe o perioadă de o lună;
    2) pentru transmiterile repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic –pe o perioadă de 3 luni.
    50. Pentru utilizarea autorizațiilor de transport rutier internațional, la a căror eliberare se indică numărul de înmatriculare a autovehiculului, pentru alt vehicul decît cel menționat în autorizație, fără acordul Agenției, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, următoarele sancțiuni:
    1) primul caz – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de o lună;
    2) cazurile ulterioare – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 3 luni.
    51. Pentru utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, următoarele sancțiuni:
    1) primul caz – avertizare;
    2) al doilea caz – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de o lună;
    3) cazurile ulterioare – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 3 luni.
    52. În cazul declarării repetate a pierderii, distrugerii, furtului, deteriorării și/sau modificării autorizațiilor de transport rutier internațional unitare și/sau multiple sau utilizării acestor autorizații, nerestituirii acestora în termenele stabilite la pct. 46, utilizării autorizației cu depășirea termenului stabilit la pct. 45, operatorului de transport rutier i se va diminua pe parcursul unui an parcul eligibil calculat la repartizare, după cum urmează:
    1) al doilea caz –  5% din numărul vehiculelor;
    2) al treilea caz – 10% din numărul vehiculelor;
    3) al patrulea caz – 20% din numărul vehiculelor;
    4) al cincilea caz – 30% din numărul vehiculelor.
    53. În cazul nerestituirii autorizațiilor de transport rutier internațional unitare și/sau multiple în termenele stabilite la pct. 46, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate autorizații de același tip pînă la restituire.
    54. În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional unitare şi/sau multiple falsificate, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informațional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de o lună.
    55. Pentru tipul autorizațiilor de transport rutier internațional cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, sancțiunea se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizații.
    56. În cazul dezacordului cu sancțiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.
Capitolul II
AUTORIZAȚII CEMT
Secțiunea 1
Dispoziții generale privind utilizarea
autorizațiilor CEMT
    57. Autorizațiile multilaterale CEMT se atribuie Republicii Moldova anual, conform criteriilor Forului Internațional de Transport (FIT), în vederea facilitării transporturilor rutiere internaționale de mărfuri şi utilizării mai eficiente a autovehiculelor.
    58. Autorizațiile CEMT pot fi utilizate doar pentru intrarea-ieșirea și/sau tranzitarea în/din statele-membre ale CEMT, în cadrul transportului rutier internaţional de mărfuri de către operatorii de transport rutier.
    59. Pe durata valabilității autorizaţiei CEMT transportatorul are dreptul la un număr nelimitat de curse, respectînd condiția ca numărul de curse consecutive cu încărcătură ce pot fi efectuate în afara Republicii Moldova să fie de cel mult trei, dacă Rezoluția CEMT nu prevede altfel.
    60. După efectuarea de către autovehicul a cel mult trei curse cu încărcătură în afara Republicii Moldova, operatorul de transport rutier este obligat să asigure întoarcerea autovehiculului respectiv pe teritoriul Republicii Moldova, pentru efectuarea unei operațiuni de transport (încărcare și/sau descărcare). Cursele fără încărcătură în afara Republicii Moldova nu se iau în considerare.
    61. Autorizațiile CEMT permit realizarea operațiunilor de transport, efectuînd-se prima cursă cu încărcătură între statul-membru de reședință şi un alt stat-membru.
    62. În conformitate cu Rezoluțiile CEMT, autorizaţia CEMT nu poate fi utilizată:
    1) pentru transportul internaţional de mărfuri efectuat între un stat-membru al CEMT şi un stat ce nu este membru al CEMT;
    2) pentru efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri între două puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul aceluiași stat, altul decît Republica Moldova (cabotaj);
    3) pentru derularea a mai mult de trei curse consecutive cu încărcătură între țările-membre ale CEMT, fără intrare pe teritoriul Republicii Moldova.
    63. Autorizația CEMT:
    1) este eliberată operatorului de transport rutier și este valabilă pentru oricare autovehicul al operatorului de transport care corespunde condițiilor de utilizare stabilite de autorizaţia CEMT respectivă, asigurîndu-se îndeplinirea condițiilor tehnice impuse de categoria autorizaţiei CEMT respective sau de o categorie superioară. O autorizaţie CEMT nu poate fi utilizată simultan pentru mai multe autovehicule;
    2) poate fi folosită de către operatorul de transport rutier pentru autovehiculele închiriate fără șofer, înmatriculate în Republica Moldova şi exploatate de către operatorul de transport rutier deținător al autorizaţiei CEMT;
    3) poate fi utilizată și de autovehicule închiriate sau în leasing, înmatriculate în Republica Moldova, exploatate de către operatorul de transport deținător al autorizației CEMT (denumit locatar). În acest caz, autovehiculul trebuie să fie la dispoziția exclusivă a locatarului și trebuie condus de un angajat al acestuia. Aceste mijloace de transport, în cazul lipsei mențiunii „de locațiune” în certificatul de înmatriculare a autovehiculului, trebuie să fie însoțite de copiile autentificate (prin ștampila și semnătura operatorului de transport rutier) ale următoarelor documente:
    a) contractul de locațiune sau leasing, care va conține date integrale despre locator şi locatar, data şi termenul contractului, datele de identificare ale autovehiculului, dar care să nu se limiteze la numărul de înmatriculare (tradus în cel puțin una dintre următoarele limbi: engleză, franceză sau germană);
    b) contractul individual de muncă încheiat cu șoferul, care va conține date integrale despre locatar şi șofer, data încheierii şi termenul contractului (tradus în cel puțin una dintre următoarele limbi: engleză, franceză sau germană);
    4) poate fi utilizată de mijlocul de transport începînd cu locul de încărcare pînă la locul de descărcare a mărfurilor sau pe toată distanța cursei, în cazul în care mijlocul de transport este fără încărcătură;
    5) nu poate fi transmisă altui transportator sau utilizată de un alt transportator decît de acel căruia i-a fost emisă;
    6) trebuie să conțină mențiunea despre transportatorul căruia i-a fost eliberată şi care trebuie să coincidă cu denumirea persoanei juridice, operator al mijlocului de transport;
    7) este valabilă numai fiind însoțită de carnetul de drum, în care se înscriu denumirea transportatorului şi numărul autorizaţiei multilaterale CEMT respective, conţinînd, în ordine cronologică, informații despre operațiunile de transport efectuate cu utilizarea acestei autorizații;
    8) nu exclude autorizaţia specială eliberată pentru transportul unor mărfuri cu greutate şi/sau gabarite ce depășesc limitele prevăzute de anexa nr. 3 a Legii drumurilor nr. 509-XIII  din  22 iunie 1995 şi Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 1 octombrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise” sau pentru transportul mărfurilor speciale (mărfuri periculoase);
    9) trebuie să fie însoțită de certificatele privind îndeplinirea condițiilor tehnice impuse de categoria autorizaţiei CEMT respective – „EURO IV sigur”, „EURO V sigur” – și trebuie să fie păstrată la bordul autovehiculului pe toată durata cursei şi prezentate, la cerere, autorităților de control competente, în caz contrar se consideră nulă;
    10) nu poate fi utilizată doar în cadrul transporturilor recurente;
    11) poate fi utilizată dacă mărfurile sînt transportate printr-o ţară CEMT unde utilizarea autorizaţiilor CEMT este restricționată, țările respective pot fi tranzitate cu o autorizaţie unitară prevăzută de acordurile bilaterale, autorizaţia CEMT rămînînd la bord de la punctul de încărcare pînă la punctul de descărcare.
    64. Transporturile liberalizate prevăzute de Rezoluția CEMT sînt scutite de deținerea autorizației CEMT.
Secțiunea a 2-a
Atribuțiile şi componența Comisiei CEMT
    65. Comisia CEMT este constituită anual, pînă la data de 1 octombrie, prin ordinul conducătorului organului central de specialitate din domeniul transporturilor și are următoarele atribuții:
    1) validează lista cererilor depuse de către operatorii de transport rutier pentru participarea la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT, în vederea corespunderii acestora condițiilor necesare alocării de autorizații CEMT, și asigură publicarea pînă la data de 20 noiembrie, pe portalul extern al Agenției, a listei operatorilor de transport admiși la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT, inclusiv a listei autovehiculelor acestora admise (cu indicarea numărului de înmatriculare și a numărului VIN);
    2) examinează contestațiile depuse de operatorii de transport rutier referitoare la îndeplinirea condițiilor de admitere la repartizarea autorizaţiilor CEMT, precum şi contestațiile depuse în toate fazele de repartizare ale acestor autorizații, în conformitate cu prezentul Regulament;
    3) analizează încălcările comise de operatorii de transport rutier, stabilește sancțiunile care vor fi aplicate și le înaintează organului competent spre aprobare.
    66. Comisia CEMT este formată pe principiul parității din:
    1) 50% dintre membri sînt reprezentanți ai organului central de specialitate, dintre care unul are calitatea de președinte al Comisiei, și reprezentanți ai Agenției, toți cu drept de vot;
    2) 50% dintre membri sînt reprezentanți ai asociațiilor profesionale de profil reprezentative, toți cu drept de vot (cîte un reprezentat de la fiecare asociație);
    3) secretarul Comisiei, reprezentant al Agenției, fără drept de vot.
    Numărul de membri ai Comisiei CEMT se stabilește în funcție de numărul de reprezentanți ai asociațiilor reprezentative.
    67. Secretarul Comisiei, nominalizat de către directorul Agenției, are următoarele atribuții:
    1) asigură publicarea listei validate de Comisie a cererilor depuse de către operatorii de transport rutier pentru participarea la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT;
    2) asigură publicarea listelor finale de autorizații eliberate;
    3) primește contestațiile şi le transmite Comisiei CEMT în vederea soluționării, cu propuneri fundamentate de admitere/respingere a acestora;
    4) redactează procesele-verbale de desfășurare a ședințelor Comisiei CEMT;
    5) asigură publicarea proceselor-verbale de desfășurare a ședințelor Comisiei CEMT şi a ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor privind aprobarea lor.
    68. Ședința Comisiei CEMT se consideră deliberativă dacă se asigură prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot.
    69. Hotărîrea Comisiei CEMT se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți la ședință. În caz de egalitate a voturilor, votul președintelui Comisiei este decisiv.
    70. Lucrările ședinței Comisiei CEMT se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii Comisiei prezenți la ședință, aprobat, în termen de trei zile, prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor.
Secțiunea a 3-a
Modul de repartizare şi eliberare
a autorizaţiilor multilaterale CEMT
    71. Autorizațiile CEMT se repartizează operatorilor de transport eligibili prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”.
    72. Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
    1) au sediul sau domiciliul în Republica Moldova;
    2) dispun de licență valabilă de transport rutier internaţional de mărfuri la momentul repartizării autorizaţiilor CEMT;
    3) dețin în proprietate şi/sau leasing, şi/sau locațiune cel puțin un autovehicul eligibil, cu masa totală maximă autorizată de peste 6 tone, care corespunde normelor tehnice şi de siguranță pentru categoria de clasificare corespunzătoare categoriei CEMT respective. Se admite repartizarea autorizaţiilor CEMT doar pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
    4) nu s-a constatat că au utilizat autorizații false sau că au comis mai mult de două încălcări grave ale modului de utilizare a autorizaţiilor CEMT, în perioada de 365 de zile consecutive care precedă data repartizării autorizaţiilor CEMT, inclusiv pe teritoriul statelor unde au fost utilizate CEMT şi/sau în alte cazuri prevăzute de prezentul Regulament;
    5) au utilizat eficient autorizațiile CEMT în perioada anului calendaristic în curs. Utilizarea eficientă a autorizaţiilor CEMT înseamnă întrunirea următoarelor condiții, raportate Agenției în modul stabilit de prezentul Regulament:
    a) efectuarea, în medie, a cel puțin două curse cu încărcătură/lună pentru fiecare autorizație CEMT repartizată, cu excepția lunilor ianuarie și februarie;
    b) efectuarea, în medie, a cel puțin 3000 km/lună, cu excepția lunilor ianuarie și februarie, cu încărcătură în afara teritoriului Republicii Moldova sau pe teritoriul Republicii Moldova, cînd operațiunea de transport, în baza autorizaţiei CEMT, începe, se termină sau este în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
    73. Cererile şi documentele pentru participare la repartizarea autorizaţiilor CEMT se depun de către operatorul de transport rutier prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizaţie transport”, începînd cu ultima zi lucrătoare a decadei a doua a lunii septembrie pînă în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.
    74. Dosarele depuse de operatorii de transport rutier vor fi înregistrate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” în ordinea cronologică a înregistrărilor în sistem.
    75. Operatorul de transport rutier își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea tuturor documentelor depuse în dosarul pentru participare la repartizarea autorizaţiilor multilaterale CEMT.
    76. În cazul în care în dosarul depus sînt depistate date denaturate sau falsificate, operatorul de transport rutier respectiv este exclus, prin decizia Comisiei, din lista operatorilor de transport eligibili.
    77. Repartizarea autorizaţiilor CEMT se efectuează electronic, prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizaţie transport”, conform numărului şi tipului de autorizații CEMT, alocate Republicii Moldova pentru anul calendaristic consecutiv, precum şi solicitărilor operatorilor de transport eligibili şi numărului de autovehicule eligibile.
    78. În cazul în care numărul de autorizații CEMT solicitate este mai mare decît numărul de autorizații CEMT de tipul respectiv, repartizarea se face matematic direct proporțional cu parcul eligibil, conform cererilor depuse prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, în funcție de numărul de autorizații CEMT solicitate de fiecare operator de transport rutier.
    79. În cazul în care numărul de autorizații CEMT solicitate este mai mic decît numărul de autorizații CEMT de tipul respectiv, repartizarea se face prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, în funcție de numărul vehiculelor eligibile, iar excesul se trece în rezervă.
    80. Repartizarea autorizaţiilor CEMT urmează a fi efectuată pînă la data de 15 decembrie a anului în curs. Comisia CEMT înaintează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor spre aprobare lista operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT, în baza căreia se va efectua eliberarea autorizațiilor.
    81. Repartizarea autorizaţiilor CEMT nerestricționate se efectuează ținînd cont de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport rutier şi de opțiunea solicitantului, menționată în momentul depunerii cererii:
    1) în cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricționate solicitate, pentru fiecare relație, este mai mare decît numărul autorizaţiilor CEMT nerestricționate din contingentul anului valabilității autorizațiilor CEMT, alocarea se face matematic, prin procedură electronică, prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, pentru fiecare relație, raportat la numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport;
    2) în cazul operatorilor de transport care solicită un număr de autorizații CEMT mai mic decît parcul care intră la repartiție, numărul de autorizații multilaterale CEMT nerestricționate, pentru fiecare relație, este același cu cel primit de alți operatori de transport pentru un parc similar;
    3) în cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricționate solicitate, pentru fiecare relație, este mai mic decît numărul autorizaţiilor CEMT din contingentul anului valabilității autorizațiilor CEMT, alocarea se face direct, în funcție de numărul autorizațiilor CEMT repartizate;
    82. Autorizaţiile CEMT restricţionate se repartizează operatorilor de transport rutier care au o activitate neîntreruptă în domeniul transporturilor rutiere internaționale de mărfuri în ultimii 3 ani și au efectuat transporturi de mărfuri în una dintre țările restricționate pentru care se solicită permisiunea.
    83. Autorizațiile CEMT rămase nedistribuite prin procedura descrisă la pct. 79 se alocă solicitărilor ulterioare de autorizații CEMT depuse în cursul anului de valabilitate al autorizației CEMT, în conformitate cu procedura descrisă în pct. 77.
    84. Ridicarea autorizaţiilor CEMT de către transportatori se efectuează contra unei taxe, mărimea şi termenul de achitare fiind stabilite de Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    85. Autorizațiile CEMT, repartizate şi neridicate de către transportatori în termen de o lună de la aprobarea listei operatorilor de transport rutier, cărora le-au fost repartizate autorizații CEMT prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor (cu publicarea acestuia pe pagina web oficială a autorității), vor fi retrase şi redistribuite altor operatori de transport rutier, care nu au beneficiat de autorizații CEMT în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
    86. Autorizațiile CEMT repartizate din contul autorizaţiilor CEMT retrase vor fi eliberate operatorilor de transport care nu au beneficiat de autorizații CEMT în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul informațional „e-Autorizație transport” şi contra unei taxe stabilite de Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autoritățile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, aprobat prin Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
Secțiunea a 4-a
Carnetul de drum şi darea de seamă lunară
a operatorilor de transport
    87. Operatorul de transport rutier este obligat, pe întreaga perioadă de valabilitate şi pentru fiecare autorizaţie CEMT repartizată, să dețină carnet de drum.
    88. Autorizaţia CEMT este valabilă doar fiind însoțită de carnetul de drum corespunzător.
    89. Pe carnetul de drum se înscriu numele deținătorului şi numărul autorizaţiei CEMT corespunzătoare.
    [Pct.89 modificat prin HG562 din 20.06.18, MO210-223/22.06.18 art.613]
    90. Carnetul de drum nu poate fi transferat de la un operator de transport rutier la altul.
    91. În cazul autorizaţiei CEMT pe termen scurt, carnetul de drum ce însoțește autorizaţia respectivă are un număr de 5 pagini numerotate de culoare verde.
    92. În cazul autorizaţiei CEMT anuale, carnetul de drum ce însoțește autorizaţia respectivă are 52 de pagini numerotate, fiecare pagină cuprinzînd o filă originală de culoare verde şi o filă autocopiativă.
    93. Pe fiecare filă a carnetului de drum se înscrie, în spațiul din colțul din partea dreaptă sus, destinat acestui scop, numărul autorizaţiei CEMT, corespunzător carnetului de drum.
    94. Carnetul de drum are același număr ca cel al autorizaţiei CEMT pe care o însoțește. Numărul respectiv este înscris de către operatorul de transport rutier atît în rubrica corespunzătoare de la mijlocul copertei carnetului de drum, cît şi în colțul din partea dreaptă sus, destinat acestui scop, de pe copertă.
    95. Operatorul de transport rutier poate solicita un carnet de drum suplimentar numai în momentul în care există dovada completării a cel puțin 50 de pagini ale carnetului eliberat anterior – în cazul autorizaţiilor CEMT anuale, şi, respectiv, 4 file – în cazul autorizaţiilor CEMT pe termen scurt. În cazul în care această condiție nu este respectată, autorizaţia CEMT corespondentă se consideră nevalabilă.
    96. Pentru primirea carnetului de drum suplimentar, operatorul de transport rutier va depune la Agenție o solicitare, însoțită de copia ultimei file folosite din carnetul eliberat anterior.
    97. Carnetul de drum eliberat suplimentar va avea un număr identic cu cel al autorizaţiei CEMT pe care o însoțește.
    98. Înregistrarea curselor efectuate se face astfel încît să poată fi identificată, în ordine cronologică, fiecare cursă cu încărcătură între punctul de încărcare şi cel de descărcare, precum şi fiecare cursă fără încărcătură, care implică trecerea frontierei unui stat-membru al CEMT. În carnetul de drum pot fi înscrise şi punctele de tranzit, fără ca acest lucru să fie obligatoriu.
    99. Carnetul de drum trebuie completat înaintea începerii oricărei curse cu încărcătură între punctul de încărcare şi descărcare şi pentru oricare cursă fără încărcătură care implică trecerea frontierei unui stat-membru al CEMT. Fiecare cursă cu sau fără încărcătură va fi înregistrată pe un singur rînd, indicînd următoarele informații pe filele carnetului de drum:
    1) datele referitoare la punctul de plecare al cursei respective;
    2) datele referitoare la punctul de sosire al cursei respective;
    3) punctele de tranzit, care pot fi înscrise fără obligațiunea de a conține ștampilele din fiecare țară tranzitată;
    4) numărul de înmatriculare al vehiculului ce efectuează cursa respectivă sub autorizaţia CEMT şi statul de înmatriculare – Republica Moldova.
    100. În cazul în care, pe durata unei curse, mărfurile sînt colectate sau descărcate în locuri diferite, etapele respective trebuie indicate în coloanele 1, 2, 3, 5, 6 din carnetul de drum, prin marcarea lor cu semnul „+”.
    101. Corectarea unui înscris – cuvînt sau cifră – de pe foile carnetului de drum se face prin barare, astfel încît înscrisul inițial să rămînă lizibil.
    102. Nu este obligatorie ștampilarea carnetului de drum pentru fiecare stat tranzitat.
    103. Autoritățile de control nu vor solicita prezentarea, pe foile din carnetul de drum, a ștampilelor pentru fiecare stat tranzitat la cursa respectivă.
    104. În cazul în care cursa începe sub autorizaţia CEMT pe termen scurt, a cărei valabilitate expiră pe durata efectuării cursei şi este continuată sub o altă autorizaţie CEMT, emisă pentru următoarea perioadă consecutivă, ambele autorizații CEMT trebuie să se găsească la bordul vehiculului pe toată durata cursei. În acest caz, carnetul de drum al autorizaţiei CEMT, sub care cursa se termină, trebuie să conțină informații referitoare la întreaga cursă, iar în coloana „Observații” va fi înscris numărul autorizaţiei CEMT sub care a început cursa.
    105. Filele completate ale carnetului de drum (filele originale, de culoare verde) trebuie păstrate în carnetul de drum pînă la expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT corespunzătoare. Copiile acestor file (filele autocopiative) sînt detașate şi transmise Agenției în termen de 14 zile de la sfîrșitul fiecărei luni calendaristice, în cazul autorizaţiei CEMT anuale, sau în termen de 14 zile de la sfîrșitul perioadei de valabilitate, în cazul autorizaţiei CEMT pe termen scurt. Pe baza datelor cuprinse în filele respective, operatorul de transport rutier întocmește darea de seamă lunară privind utilizarea autorizaţiilor CEMT pe termen scurt/anuale (darea de seamă poate fi prezentată online).
    106. Darea de seamă este prezentată Agenției odată cu copiile filelor completate ale carnetelor de drum. Prelungirea termenului de prezentare a dării de seamă pentru un autovehicul anumit este permisă doar în cazul aflării autovehiculului respectiv peste hotarele Republicii Moldova pe întregul termen menționat şi doar cu înștiințarea Agenției despre aceste circumstanțe. Ulterior urmează a fi prezentate confirmările respective, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea dării de seamă.
    107. Filele autocopiative din carnetul de drum transmise de operatorii de transport rutier vor fi păstrate la sediul Agenției timp de un an calendaristic după anul de expirare a valabilității autorizaţiilor CEMT aferente. Operatorii de transport rutier vor păstra, de asemenea, la sediul lor, pe tot parcursul anului calendaristic următor, carnetele de drum cu filele originale, de culoare verde, corespunzătoare autorizaţiilor CEMT, repartizate în anul precedent. Operatorii de transport rutier vor pune la dispoziția Agenției, la solicitarea acesteia, carnetele de drum ce fac obiectul perioadei obligatorii de păstrare menționată anterior.
    108. În cazul curselor în care punctul de plecare/destinație se află pe teritoriul Republicii Moldova se va menționa în mod obligatoriu punctul respectiv, precum şi faptul că acesta se găsește pe teritoriul Republicii Moldova.
    109. La determinarea numărului de curse raportate se iau în calcul toate cursele efectuate, indiferent de faptul dacă punctul încărcare/descărcare se află sau nu pe teritoriul Republicii Moldova.
    110. În cazul în care o cursă începe într-o lună şi se termină în luna următoare, raportarea cursei respective se face în luna şi pentru luna în care cursa se termină.
    111. În cazul unor neclarități apărute în timpul controlului, pe lîngă copiile respective, operatorii de transport rutier vor pune la dispoziția organelor de control, la solicitarea acestora, carnetele de drum CEMT care conțin originalul filelor de drum cu înregistrările curselor efectuate în perioada de valabilitate a autorizaţiei CEMT la care se referă.
    112. Agenția va prelucra informațiile cuprinse în carnetele de drum, va întocmi şi va prezenta statisticile solicitate de Secretariatul FIT de la Paris, în modul şi în termenele stabilite de Secretariatul FIT de la Paris.
Secțiunea a 5-a
Retragerea autorizaţiilor CEMT și sancțiunile aplicate
    113. Autorizațiile CEMT sînt retrase în baza deciziei Comisiei CEMT, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii drumurilor, fără restituirea costului operatorilor de transport rutier, în următoarele cazuri:
    1) retragerea licenței de transport rutier sau suspendarea acesteia în baza unei decizii definitive a organului competent;
    2) lipsa copiilor conforme a licenței de transport rutier – cînd numărul acestora este mai mic decît numărul de autorizații eliberate, autorizațiile sînt retrase proporțional cu numărul de copii conforme care au fost retrase;
    3) utilizarea autorizaţiei CEMT de către alt operator de transport rutier decît cel căruia i-a fost repartizată autorizaţia. Suplimentar, operatorul de transport va fi exclus din concursul pentru obținerea autorizațiilor CEMT pentru anul următor;
    4) utilizarea autorizaţiei CEMT pentru operațiunea de transport efectuată cu un autovehicul de categorie inferioară față de cea indicată în autorizaţia CEMT în cauză – se retrage cîte o autorizație pentru fiecare abatere constatată;
    5) dacă autorizaţia CEMT nu conține una dintre următoarele mențiuni obligatorii: denumirea şi adresa completă a operatorului de transport, semnătura şi ștampila organului emitent, data de eliberare a autorizaţiei CEMT, datele referitoare la începutul perioadei de valabilitate şi la sfîrșitul perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT, restricțiile impuse de statele-membre ale CEMT, ștampila şi semnătura deținătorului autorizaţiei CEMT în cauză – se retrage doar autorizația la care au fost depistate neregulile;
    6) dacă autorizaţia CEMT nu este însoțită de carnetul de drum completat corespunzător – se retrage doar autorizația care nu este însoțită de carnet;
    7) dacă operatorul de transport rutier nu a prezentat de două sau mai multe ori sau nu a prezentat în termen de 7 zile, chiar o singură dată după recepționarea notificării scrise (transmisă prin scrisoare recomandată) din partea Agenției, darea de seamă lunară privind utilizarea autorizaţiilor CEMT pe termen scurt/anuale, conform pct. 106 al prezentului Regulament – se retrage numai autorizaţia CEMT pentru care nu este prezentat raportul privind utilizarea ei;
    8) dacă autorizaţia CEMT nu este însoțită de certificatele de corespundere a autovehiculului condițiilor CEMT „A” şi „B”, emise de uzina producătoare pentru autovehiculele ce corespund Rezoluției CEMT, de certificatul de corespundere pentru remorcă sau semiremorcă cerințelor de siguranță cu cerințele tehnice pentru autovehicule ce corespund Rezoluției CEMT şi de certificatul pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculului și remorcii sau semiremorcii, eliberat de stațiile de certificare acreditate în modul stabilit – se retrage doar autorizația la care au fost depistate neregulile;
    9) dacă se constată că operatorul de transport rutier activează în baza autorizaţiei CEMT declarate pierdută sau furată. Suplimentar, se interzice primirea actelor pentru participarea cu autovehiculul la care s-a depistat autorizaţia CEMT respectivă la repartizarea autorizaţiilor CEMT pentru următorul an, cu excepția cazurilor de schimbare a proprietarului autovehiculului şi participarea acestuia în dosarul unui alt operator de transport rutier decît cel participant pentru repartizarea autorizaţiilor în anul în curs;
    10) dacă autorizaţia CEMT pe parcursul trimestrului precedent nu a fost utilizată conform prevederilor pct. 72 subpct. 5) – se retrage doar autorizația utilizată ineficient;
    11) dacă autorizaţia CEMT utilizată are deteriorări, astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile, aceasta poate fi înlocuită cu o altă autorizaţie CEMT în limita rezervelor disponibile ale Agenției, valabile pentru perioada de valabilitate rămasă a autorizaţiei CEMT retrase;
    12) dacă a fost utilizată autorizaţia CEMT falsă sau alt document de însoțire fals, fapt confirmat de organele competente:
    a) pentru prima depistare – se retrag 50% din numărul autorizaţiilor CEMT din cota eliberată pentru anul curent operatorului de transport respectiv şi autorizaţia falsă; de asemenea, se interzice primirea actelor pentru participarea la concurs a operatorului de transport respectiv pe următorii doi ani consecutivi;
    b) în cazul depistării repetate a autorizaţiilor CEMT false – se retrag toate autorizațiile CEMT din cota eliberată pentru anul curent operatorului de transport respectiv şi autorizaţia falsă; de asemenea, se interzice primirea actelor pentru participarea la concurs a operatorului de transport respectiv pe următorii doi ani consecutivi;
    13) pentru efectuarea repetată a mai mult de trei curse consecutive cu încărcătură între statele-membre ale CEMT, fără intrarea pe teritoriul Republicii Moldova – doar autorizația cu care a fost admisă încălcarea;
    14) pentru efectuarea transportării prin cabotaj – doar autorizația cu care a fost admisă încălcarea;
    15) pentru utilizarea autorizaţiei CEMT numai în cadrul transporturilor recurente – doar autorizația cu care a fost admisă încălcarea.
    114. În cazul reținerii autorizațiilor CEMT de către organele competente, pentru încălcările prevăzute de pct. 113, acestea urmează a fi remise la adresa Agenției, pentru a fi examinate în cadrul Comisiei și pentru a fi întreprinse acțiunile conform prezentului Regulament.
    115. Comisia va notifica în scris (prin sistemul informațional „e-Autorizație transport”) operatorului de transport rutier locul şi timpul examinării cazului de încălcare a regulilor de utilizare a autorizaţiei CEMT.
    116. Operatorul de transport rutier este în drept să asiste la ședința Comisiei şi să prezinte explicații scrise pe marginea fiecărui caz. Comisia va adopta decizia sa în absența operatorului de transport, iar secretarul Comisiei CEMT va aduce la cunoștință în scris, în termen de 3 zile, solicitantului decizia Comisiei.
    117. În cazul deciziei de retragere a autorizaţiilor CEMT, operatorii de transport rutier sînt obligați, în termen de 30 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei respective, să restituie Agenției autorizațiile.
    118. În cazul nerestituirii autorizațiilor CEMT în termenele stabilite, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pe anul viitor. Autorizațiile CEMT retrase, dar nerestituite de către operatorul de transport rutier Agenției sînt declarate nule de Agenție.
    119. Operatorul de transport rutier, în termen de 30 de zile calendaristice, este în drept să conteste decizia de retragere a autorizaţiei(iilor) CEMT, prin depunerea unei contestații la Agenție.
    120. După recepționarea contestației depuse de către operatorul de transport rutier, se vor efectua următoarele:
    1) Agenția va convoca ședința Comisiei CEMT în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii contestației;
    2) Comisia CEMT va examina contestația operatorului de transport și circumstanțele de retragere a autorizaţiei CEMT;
    3) propunerea Comisiei CEMT pe marginea contestațiilor operatorului de transport este aprobată cu votul majorității simple a membrilor prezenți cu drept de vot ai Comisiei CEMT şi intră în vigoare imediat după aprobare, din momentul pronunțării;
    4) decizia de admitere sau respingere a contestației operatorului de transport este luată de către Comisia CEMT, fiind aprobată prin ordin și intrînd în vigoare la momentul semnării, cu publicarea ulterioară pe pagina web oficială a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și a Agenției;
    5) în cazul dezacordului operatorului de transport rutier cu decizia Comisiei CEMT, operatorul este în drept să conteste ordinul prin care aceasta a fost aprobată, în instanța de judecată competentă.
    121. Autorizațiile CEMT retrase vor fi înregistrate în sistemul informațional „e-Autorizație transport” și propuse spre repartizare operatorilor de transport rutier, conform procedurilor stabilite de prezentul Regulament.
Titlul V
AUTORIZAȚII DE TRANSPORT RUTIER
DE PASAGERI
Capitolul I
CARNETUL FOII DE PARCURS INTERBUS
Secțiunea 1
Criterii de atribuire a carnetului foii de parcurs INTERBUS
    122. Dreptul de a efectua transporturi rutiere internaționale ocazionale de călători îl au operatorii de transport rutier înregistrați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, care întrunesc cerințele stabilite de Acordul INTERBUS în ce privește onorabilitatea, capacitatea financiară, competența profesională, precum şi condițiile tehnice față de mijloacele de transport antrenate la efectuarea transporturilor respective.
    123. Transporturile se efectuează cu mijloace de transport înmatriculate pentru prima dată după 1 octombrie 1993 (EURO-1), care, prin construcția şi echipamentul lor, sînt destinate să transporte mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul.
    124. Transporturile rutiere internaționale ocazionale de călători se divizează în transporturi liberalizate (scutite de autorizaţie) şi neliberalizate.
    125. Operatorul de transport rutier va asigura pe toată perioada de gestiune a carnetelor foii de parcurs INTERBUS întrunirea tuturor cerințelor stabilite de Acordul INTERBUS.
Secțiunea a 2-a
Procedura de eliberare a carnetului foii de parcurs INTERBUS
    126. Carnetul foii de parcurs INTERBUS (în continuare – Carnet) este eliberat pe numele operatorului de transport rutier, fiind valabil pînă la ultima filă.
    127. Pentru obținerea Carnetului operatorul de transport rutier va depune o solicitare prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport” sau al ghișeul unic al Agenției.
    128. Dacă operatorul de transport rutier corespunde cerințelor Acordului INTERBUS, acesta este informat despre posibilitatea ridicării Carnetului.
    129. Pentru fiecare mijloc de transport care dispune de copie conformă a licenței de transport rutier de persoane contra cost sau care este utilizată pentru efectuarea transporturilor rutiere în cont propriu, nu pot fi eliberate mai multe Carnete concomitent, ci doar unul.
Secțiunea a 3-a
Reguli de utilizare a Carnetului
    130. Pînă la începerea curselor, operatorul de transport rutier va aplica ștampila  pe coperta Carnetului, precum și în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs și va completa în două exemplare foile de parcurs. Originalul foii de parcurs se păstrează în autobuz/autocar pe tot timpul călătoriei pentru care a fost întocmită. Pe parcursul prestării serviciilor de transport de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea și, respectiv, debarcarea persoanelor sînt permise numai întru-un singur punct, menționat în contract, dacă tratatele internaționale nu prevăd altfel.
    131. Persoanele care vor fi transportate prin servicii de transport rutier public ocazionale trebuie să posede acte de identitate corespunzătoare înscrierilor din documentul de control al Acordului INTERBUS.
    132. Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier public de persoane prin servicii ocazionale este obligat:
    1) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza pînă la destinație din vina operatorului de transport rutier;
    2) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele imobilizate pe traseu în termen de maximum 12 ore în trafic internaţional;
    3) să asigure instruirea conducătorilor rutieri privind obligațiile ce le revin acestora;
    4) să transporte doar persoanele nominalizate în Carnet.
    133. După utilizare Carnetul este restituit Agenției în termen de 15 zile.
    134. În caz de pierdere, furt sau distrugere a Carnetului, operatorul de transport rutier, în termen de 30 de zile, informează în scris Agenția despre cazul dat, cu anexarea dovezii eliberate de către organele competente ce confirmă pierderea, furtul sau distrugerea Carnetului (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea legalizată a documentului în limba română).
    135. În cazul în care Carnetul declarat anterior pierdut este găsit, operatorul de transport este obligat, în termen de 5 zile, să-l restituie Agenției.
    136. Operatorilor de transport rutier li se interzice:
    1) transmiterea Carnetului de la un operator de transport la altul, precum şi utilizarea Carnetului cu deteriorări, ștersături, astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile sau dacă înscrierile în foile de parcurs au fost efectuate cu cerneală, care ar putea fi șterse ulterior;
    2) utilizarea Carnetelor declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate.
Secțiunea a 4-a
Retragerea Carnetului și sancțiuni
    137. În caz de depistare a transmiterii Carnetului de la un operator de transport la altul, ambilor operatori nu le vor fi eliberate Carnete pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul depistării repetate – pe o perioadă de 180 de zile.
    138. În caz de depistare a Carnetului cu deteriorări, ștersături, astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile sau dacă înscrierile în foile de parcurs au fost efectuate cu cerneală, care pot fi șterse ulterior, operatorului nu i se va elibera Carnet pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul depistării repetate – pe o perioadă de 180 de zile.
    139. În caz de depistare a operatorului de transport care utilizează Carnetele declarate anterior pierdute, furate, distruse sau falsificate, operatorului nu i se va elibera Carnet pe o perioadă de 180 de zile.
    140. Retragerea Carnetului de către Agenție are loc în următoarele cazuri:
    1) suspendarea/retragerea licenței de activitate;
    2) suspendarea de către instanța de judecată a activității operatorului de transport rutier;
    3) transmiterea Carnetului altui operator de transport rutier;
    4) identificarea în Carnet a semnelor de falsificare, de corectare intenționată sau a inscripțiilor efectuate cu cerneală care ulterior pot fi șterse.
    141. În cazul dezacordului cu sancțiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.
Capitolul II
ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA CARNETULUI
Secțiunea 1
Reguli de eliberare și utilizare a Carnetului
    142. Carnetul este eliberat persoanelor fizice și entităților care efectuează transport rutier în cont propriu deținătoare ale mijloacelor de transport cu capacitatea de îmbarcare de 6-9 locuri.
    143. Carnetul este eliberat persoanelor fizice și entităților care efectuează transport rutier în cont propriu la importul mijloacelor de transport.
    144. La eliberare, în Carnet se indică datele beneficiarului și urmează a fi utilizat exclusiv de către acesta.
    145. Carnetul este eliberat pentru o cursă „tur-retur” și nu este transmisibil.
    146. Se permite eliberarea concomitentă a două Carnete, dar nu mai mult de 12 bucăți pe parcursul unui an calendaristic, persoanelor fizice deținătoare ale mijloacelor de transport cu capacitatea de 6-9 locuri, precum și entităților care efectuează transport rutier în cont propriu.
    147. În caz de pierdere, furt sau distrugere a Carnetului, Agenția trebuie informată în scris, în termen de 30 de zile, despre cazul dat, cu anexarea dovezii eliberate de către organele competente ce confirmă pierderea, furtul sau distrugerea Carnetului, precum și dovada publicării avizului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea legalizată a documentului în limba română.
    148. Se interzice utilizarea Carnetelor declarate pierdute, furate, distruse sau a celor falsificate. Carnetele declarate pierdute, furate sau distruse nu pot fi înlocuite cu altele.
    149. Carnetele utilizate urmează a fi restituite Agenției în termen de 90 de zile din momentul procurării. În caz de nerestituire a unui Carnet utilizat, nu vor fi eliberate altele, pînă la prezentarea carnetelor eliberate anterior.
    150. Se interzice utilizarea Carnetului cu deteriorări sau modificări.
    151. Se interzice utilizarea Carnetelor pentru efectuarea transporturilor rutiere contra cost.
Secțiunea a 2-a
Sancțiuni
    152. În cazul utilizării de către persoana fizică a Carnetului pentru mijlocul de transport ce depășește 9 locuri, aceasta va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru o perioadă de 180 de zile.
    153. Pentru utilizarea Carnetului contrar destinației pentru care a fost eliberat, va fi interzisă eliberarea altor Carnete aceleiași persoane fizice/entități pe o perioadă de 180 de zile de la momentul constatării.
    154. Pentru transmiterea Carnetului altei persoane, din momentul constatării abaterii, părțile implicate vor fi suspendate din sistemul informațional „e-Autorizație transport”, după cum urmează:
    1) pentru prima transmitere (un Carnet) – pe o perioadă de 3 luni;
    2) pentru transmiterile repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic –  pe o perioadă de 6 luni.
    155. Pentru utilizarea Carnetelor declarate pierdute, furate, distruse, falsificate sau cu deteriorări/modificări, din momentul constatării abaterii, persoana fizică va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru o perioadă de 180 de zile.
    156. Pentru utilizarea Carnetelor pentru efectuarea transporturilor rutiere contra cost, din momentul constatării abaterii, persoana fizică va fi suspendată din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pentru prima depistare – pe o perioadă de 180 de zile, iar în cazul depistării repetate – pe o perioadă de un an.
    157. În cazul dezacordului cu sancțiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.
Capitolul III
ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA AUTORIZAŢIILOR
DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE
PRIN SERVICII REGULATE
    158. Autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic național, în cazul serviciilor noi deschise sau modificate, sînt eliberate în baza deciziei organelor competente.
    159. Autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internațional, în cazul serviciilor noi deschise sau modificate, sînt eliberate în baza deciziei (după caz, demersului) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.
    160. Pentru serviciile regulate de persoane, se eliberează un număr de autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate necesar pentru asigurarea desfășurării procesului tehnologic continuu.
    161. Pentru ridicarea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, operatorul de transport rutier se va prezenta la ghișeul unic al Agenției, în termen maximal de 5 zile de la data notificării prin sistemul informațional „e-Autorizație transport”.
    162. La necesitate, prin cererea prezentată la ghișeul unic al Agenției sau prin intermediul sistemului informațional „e-Autorizație transport”, operatorul de transport rutier poate solicita eliberarea autorizațiilor de transport rutier prin servicii regulate suplimentare.
    163. Pentru fiecare serviciu regulat se eliberează autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate, a căror culoare corespunde categoriei transportului:
    1) albastru – programe de transporturi rutiere raionale și interraionale;
    2) verde – programe de transporturi rutiere internaționale;
    3) roz – programe de transporturi rutiere locale și municipale.
    164. Autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate sînt utilizate de către operatorii de transport rutier în strictă corespundere cu destinația şi pentru acele rute (curse) care sînt aprobate de către organul competent.
    165. În cazul operării unor modificări la ruta (cursa) existentă sau la licența de activitate, în măsura în care aceste modificări atrag după sine înlocuirea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate cu altele, operatorul de transport rutier este obligat să restituie organului emitent autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate eliberate anterior pentru ruta (cursa) ce a suferit modificări.
Capitolul IV
ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA AUTORIZAŢIILOR DE
TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII NEREGULATE

Secțiunea 1
Criteriile de atribuire a autorizațiilor de transport rutier
de persoane
prin servicii neregulate
    166. Autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii neregulate de un anumit tip dintr-o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport în funcție de parcul eligibil al fiecăruia.
    167. Vehiculele pentru care se solicită autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii neregulate vor dispune de copia conformă a licenței pentru unitatea de transport respectivă.
    168. Pentru fiecare autovehicul se eliberează nu mai mult de două autorizații de transport rutier de persoane prin servicii neregulate de același tip pentru fiecare ţară, excepție fiind autorizațiile de categoria II, care se eliberează cîte o autorizaţie pentru autovehicul, în limitele stocului disponibil.
Secțiunea a 2-a
Procedura de alocare a autorizațiilor unitare
și multiple de transporturi rutiere de persoane
    169. Agenția va afișa în portalul extern public al sistemului informațional „e-Autorizație transport” disponibilul de autorizații de transport rutier internațional, pe țări și tipuri, conform situației la zi, precum și lista autorizațiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizațiile.
    170. Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” va putea consulta în portalul extern al sistemului informațional „e-Autorizație transport”, în orice moment, folosind datele personale de identificare, parcul propriu licențiat, autorizațiile disponibile, cererile depuse și valabilitatea acestora, precum și toate autorizațiile eliberate.
    171. Autorizațiile de transport rutier internațional sînt eliberate operatorilor de transport rutier înregistrați în sistemul informațional „e-Autorizație transport” în baza cererii depuse în format electronic, prin intermediul portalului extern al sistemului informațional „e-Autorizație transport” sau la ghișeul unic al Agenției.
    172. Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internațional se înregistrează automat în sistemul informațional „e-Autorizație transport” cu indicarea datei şi orei de primire.
    173. Pentru a obține autorizații de categoria III, operatorul de transport rutier va depune, în condițiile prevederilor pct. 14 al prezentului Regulament, o solicitare de eliberare a autorizațiilor la secretariatul Agenției.
Secțiunea a 3-a
Reguli de eliberare și utilizare a autorizațiilor unitare
și multiple de transporturi rutiere
de persoane
    174. Autorizațiile de transport rutier internațional se eliberează cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier și urmează a fi utilizată exclusiv de către acesta.
    175. În cazul autorizațiilor de transport rutier internațional, la a căror eliberare se indică numărul de înmatriculare a autovehiculului, acestea vor fi utilizate pentru vehiculele respective sau  pentru unele de categorie similară sau superioară doar cu acordul Agenției.
    176. În cazul în care există necesitatea de a modifica numărul de înmatriculare din autorizația de transport rutier, operatorul de transport este în drept să adreseze la Agenție cu un demers referitor la operarea modificărilor. Demersul se depune la ghișeul unic al Agenției.
    177. În cazul în care demersul a fost recepționat de ghișeul unic pînă la ora 12.00, decizia cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor se emite în aceeași zi. În cazul în care demersul a fost recepționat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.
    178. În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei unitare și multiple de transporturi rutiere de persoane, operatorul de transport rutier, în termen de 10 zile, notifică în scris Agenției cazul dat, cu prezentarea ulterioară în termen de 20 de zile a dovezii eliberate de către organele competente ce confirmă pierderea, furtul sau distrugerea autorizațiilor (în cazul documentelor eliberate de către autoritățile competente din străinătate, se va prezenta și traducerea, efectuată de un translator autorizat, a documentului în limba română). Pînă la momentul prezentării confirmării, autorizațiile rămîn înregistrate după operatorul de transport rutier.
    179. Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier declarate pierdute, furate, distruse sau a celor falsificate.
    180. În termen de 30 de zile de la momentul eliberării, operatorul de transport rutier este obligat să înceapă utilizarea autorizației de transport rutier.
    181. Autorizațiile de transport rutier unitare şi multiple urmează a fi restituite Agenției în termen de 90 de zile de la momentul eliberării acestora.
    182. Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional cu deteriorări sau modificări, efectuate de către operatorii de transport rutier.
    183. Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație.
Secțiunea a 4-a
Sancțiuni
    184. Pentru transmiterea autorizației unitare și multiple de transport rutier unui alt operator de transport rutier sau utilizarea pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație, ambii operatori de transport rutier implicați vor fi suspendați în sistemul informațional „e-Autorizație transport”, după cum urmează:
    1) pentru prima transmitere (o autorizație) – pe o perioadă de o lună;
    2) pentru transmiterile repetate pe parcursul aceluiași an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.
    185. Pentru utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internațional pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizație, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, următoarele sancțiuni:
    1) primul caz – avertizare;
    2) al doilea caz – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de o lună;
    3) cazurile ulterioare – suspendare din sistemul informațional „e-Autorizație transport” pe o perioadă de 3 luni.
    186. În cazul declarării repetate a pierderii, distrugerii, furtului, deteriorării și/sau modificării autorizațiilor unitare și/sau multiple de transport rutier internațional sau utilizării acestor autorizații, al nerestituirii acestora în termenele stabilite la pct. 181, al utilizării autorizației cu depășirea termenului stabilit la pct. 180, operatorului de transport rutier i se va diminua pe parcursul unui an parcul eligibil calculat la repartizare, pentru tipul dat de autorizații, după cum urmează:
    1) al doilea caz –  5% din numărul vehiculelor;
    2) al treilea caz – 10% din numărul vehiculelor;
    3) al patrulea caz – 20% din numărul vehiculelor;
    4) al cincilea caz – 30% din numărul vehiculelor.
    187. În cazul nerestituirii în termenul prevăzut a autorizațiilor de transport rutier internațional unitare și/sau multiple în termenele stabilite la pct. 181, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate autorizații de același tip pînă la restituire.
    188. În cazul utilizării autorizaţiilor unitare şi/sau multiple de transport rutier internaţional falsificate, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informațional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de o lună.
    189. Pentru tipul autorizațiilor de transport rutier internațional cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, sancțiunea se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizații.
    190. În cazul dezacordului cu sancțiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanța de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația în vigoare.