HGC287/2017
ID intern unic:  370146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 287
din  04.05.2017
cu privire la modificarea, completarea
și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 12.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 365
    În temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 287. Chişinău, 4 mai 2017.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 287
din 4 mai 2017

MODIFICĂRILE şi COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 august 2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1008), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în titlul, în partea dispozitivă a hotărîrii și în textul Regulamentului, cuvintele „sistemul public de asigurări sociale de stat” se substituie cu cuvintele „sistemul public de pensii”;
    b) în Regulament:
    1) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:
    „91. Pensia unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, cu excepţia cazurilor cînd aceştia activează în funcţii care dau dreptul la acest tip de pensie.”;
    2) la punctul 11, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani;”;
    3) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii după împlinirea vîrstei de 18 ani servește drept temei pentru încetarea plăţii pensiei începînd cu luna următoare. Reluarea plății pensiei de urmaş se efectuează din data încetării plăţii, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii.”;
    4) punctul 13 se completează cu următoarea propoziţie: „Plata pensiei de urmaş se suspendă începînd cu luna următoare celei în care a fost acordat concediul academic.”;
    5) punctul 14 se completează cu următorul alineat:
    „În cazul în care persoana este plasată în serviciul social, plata pensiei de urmaş se efectuează prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi de beneficiari.”;
    6) la punctul 17, cuvintele „limită de vîrstă şi de dizabilitate” se substituie cu cuvintele „limită de vîrstă, de dizabilitate și de urmaş stabilită în baza articolului 25 alineatul (1) litera b) din Legea privind sistemul public de pensii”;
    7) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    171. În cazul în care, după indexarea pensiilor, inclusiv valorizate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, cuantumul pensiei indexate va depăşi 1500 de lei, beneficiarilor de pensii stipulaţi la articolele I, II şi III din Legea nr. 147 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de pînă la indexare, inclusiv valorizare, şi cuantumul pensiei indexate, inclusiv valorizate.”;
    8) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Pensia de urmaş stabilită copiilor pînă la vîrsta de 18 ani se plăteşte integral prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi părintelui, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestora.
    Copiilor care au împlinit vîrsta de 18 ani, dar îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi, pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte integral prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.
    Plata pensiei de urmaş stabilite copiilor pînă la vîrsta de 18 ani, aflați în plasament planificat, se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare, la contul bancar deschis pe numele copilului, în baza cererii directorului/managerului instituţiei în care este plasat copilul sau în baza cererii autorităţii tutelare teritoriale depuse la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate.”;
    9) punctul 19 va avea următorul cuprins:
    „19. Plata pensiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate pe termenul de valabilitate a contului bancar. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata pensiei se transferă la oficiul poştal pînă la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.”;
    10) la punctul 191, cuvintele „pensia stabilită” se exclud;
    11) se completează cu punctul 192 cu următorul cuprins:
    „192. Plata pensiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice, în orice oficiu poştal, indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la cerere, acestea li se distribuie la domiciliu.”;
    12) la punctul 20, textul „pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării, dar nu mai devreme de data suspendării” se substituie cu cuvintele „din data suspendării”;
    13) la punctul 22, textul „pentru o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării” se substituie cu cuvintele „din data suspendării”;
    14) punctul 23 se abrogă;
    15) la punctul 24 litera c), cuvintele „în vîrstă de pînă la 18 ani” se substituie cu cuvintele „pînă la vîrsta de 18 ani”;
    16) punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Alocațiile sociale de stat nu se plătesc persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului în cadrul unor servicii sociale.
    Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind admiterea persoanelor în servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale suspendă plata alocației din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului, informând în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.”;
    17) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins:
    „251. Reluarea plății alocației se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținerea deplină din partea statului.
    Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind suspendarea sau încetarea prestării persoanelor a serviciilor sociale care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale reia plata alocației din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului, informînd în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.”;
    18) la punctul 26 litera a), cuvintele „în vîrstă de pînă la 18 ani” se substituie cu cuvintele „pînă la vîrsta de 18 ani”;
    19) punctul 272 va avea următorul cuprins:
    „27². Pentru categoriile de persoane specificate la pct. 26 lit. b) şi c), alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sunt beneficiare de servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală sau sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.”;
    20) punctul 273 va avea următorul cuprins:
    „273. Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind admiterea persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) în serviciile sociale, după caz, care le asigură întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale suspendă plata alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale, după caz, care le asigură întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu, informând în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.”;
    21) punctul 274 va avea următorul cuprins:
    „274. Persoanele specificate la pct. 26 lit. a)-c) pot alege, la cererea lor, în schimbul serviciilor sociale de care beneficiază (servicii sociale care le asigură întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu), dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
    Reluarea plății alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu.
    Structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu, în termen de 3 zile lucrătoare, prezintă casei teritoriale de asigurări sociale informația privind suspendarea sau încetarea prestării persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) a serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu.
    În baza informației prezentate, casa teritorială de asigurări sociale reia plata alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere din luna următoare celei în care persoanelor specificate la pct. 26 lit. a)-c) li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale, după caz, care le-au asigurat întreținere deplină din partea statului, de asistenţă personală, de îngrijire socială la domiciliu, informînd în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare, structura teritorială de asistență socială sau prestatorul de serviciu.”;
    22) punctul 30 va avea următorul cuprins:
    „30. Plata alocaţiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate pe termenul de valabilitate a contului bancar. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata alocaţiei se transferă la oficiul poştal pînă la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.”;
    23) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. Plata alocaţiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice, în orice oficiu poştal, indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi alocațiile la oficiile poştale, la cerere, acestea li se distribuie la domiciliu.”;
    24) la punctul 34, propoziția „Modalitatea perfectării documentelor de plată în cazul scoaterii din evidenţă de la locul precedent de trai şi punerea la evidenţă la locul nou de trai este stabilită prin Instrucţiunea privind modul de plată a pensiilor şi alocaţiilor.” se exclude;
    25) la punctul 37, după cuvintele „acorduri (convenţii)” se introduc cuvintele „internaționale bazate pe principiul teritorialității”;
    26) la punctul 38, cuvintele „pensiile de asigurări sociale” se substituie cu cuvintele „sistemul public de pensii”;
    27) la punctul 40, cuvintele „la locul de trai al acestora” se exclud;
    28) punctul 42 va avea următorul cuprins:
    „42. În cazul modificării gradului de dizabilitate, plata pensiei de dizabilitate se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau a structurilor sale teritoriale.”;
    29) punctul 43 va avea următorul cuprins:
    „43. În cazul suspendării gradului de dizabilitate, plata pensiei de dizabilitate se suspendă începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale.”;
    30) la punctul 46, cuvintele „în vîrstă de pînă la 18 ani” se substituie cu cuvintele „pînă la vîrsta de 18 ani”;
    31) punctul 50 va avea următorul cuprins:
    „50. Reținerile la pensie se efectuează în baza:
    a) documentelor executorii, conform Codului de executare;
    b) deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului”;
    32) la punctul 501, textul „şi b)” se exclude;
    33) la punctul 53, cuvintele „sau alocaţii” se exclud, iar cuvintele „decizia instanţei judecătoreşti” se substituie cu cuvintele „documentele executorii”;
    34) punctul 57 va avea următorul cuprins:
    „57. În cazul în care cheltuirea nejustificată de mijloace la plata pensiilor sau alocaţiilor a avut loc din vina organului de asigurări sociale, persoana vinovată restituie în bugetul de asigurări sociale de stat sumele plătite necuvenit, conform modalității prevăzute de Casa Națională de Asigurări Sociale.”;
    35) se completează cu punctele 601 și 602 cu următorul cuprins:
    „601. Mijloacele băneşti neutilizate de către prestatorii de servicii de plată pentru achitarea pensiilor şi alocaţiilor în luna curentă se restituie pe contul de decontare ale Casei Naţionale.
    602. În cazul depistării unor circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau alocaţiei sau suspendarea acesteia, sumele plătite necuvenit se restituite în baza dispoziţiei Casei Naționale de Asigurări Sociale pe contul de decontare al Casei Naţionale.”;
    36) la punctul 66, cuvîntul „recalculat” se substituie cu cuvîntul „reexaminat”, iar cuvintele „lucrătorii responsabili” se substituie cu cuvintele „persoanele responsabile”.
    2. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 „Despre aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 67-72, art. 548), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Prin prezentul Regulament se reglementează modul de stabilire și plată a pensiilor funcționarilor publici, începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu prevederile art.VIII alin. (6) al Legii nr. 290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.”;
    2) se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Condițiile de stabilire prevăzute de prezentul Regulament se aplică funcţionarilor publici care, la 1 ianuarie 2017, au realizat stagiul de cotizare de 33 de ani bărbaţi şi de 30 de ani femei şi de cel puţin 15 ani în serviciul public, în conformitate cu prevederile capitolelor V și VI din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, în vigoare pînă 1 ianuarie 2017.”;
    3) punctele 2 și 3 vor avea următorul cuprins:
    „2. Asigurații cu statut de funcționar public, care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 11, au dreptul la pensie la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute în tabelul nr. 1 și confirmarea stagiului de cotizare prevăzut în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.1
De la 1 iulie
Vîrstele de pensionare
Bărbaţi
Femei
2016
60 ani
55 ani
2017
60 ani 6 luni
55 ani 6 luni
2018
61 ani
56 ani
2019
61 ani 6 luni
56 ani 6 luni
2020
62 ani
57 ani
 
Tabelul nr.2
De la 1 iulie
Stagiul de cotizare
Bărbaţi
Femei
2016
33 ani
30 ani
2017
33 ani 6 luni
30 ani
2018
34 ani
30 ani
2019
34 ani 6 luni
30 ani
2020
35 ani
30 ani

    3. De dreptul la pensie beneficiază și persoanele asigurate care nu au statut de funcționar public, au atins vîrsta de pensionare de 62 de ani pentru bărbați și de 57 de ani pentru femei, au realizat la 1 ianuarie 2017 un stagiu de cotizare de 33 de ani bărbați și de 30 de ani femei și confirmă cel puțin 15 ani în serviciul public.
    Începînd cu 1 iulie 2017, dreptul la pensie se acordă la confirmarea stagiului de cotizare prevăzut în tabelul nr. 2.”;
    4) la punctul 4, textul „articolului 45 al Legii” se substituie cu textul „capitolul IV al prezentului Regulament”;
    5) punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. Pensiile stabilite conform punctelor 11, 2 și 3 ale prezentului Regulament se calculează din venitul mediu lunar asigurat realizat pentru ultimele 60 de luni de activitate în serviciul public, confirmat prin certificatul cu privire la salariu și prin datele contului personal de asigurări sociale ale persoanei asigurate.
    Venitul mediu lunar asigurat realizat pînă la 1 ianuarie 1999 se confirmă prin certificatul cu privire la salariu. În cazul lipsei acestuia din arhive, venitul poate fi confirmat prin alte documente în care este indicat salariul (biletul de partid, biletul de membru al sindicatelor).
    În cazul în care venitul mediu lunar asigurat în funcţia publică nu poate fi confirmat prin certificatul cu privire la salariu pentru o anumită perioadă din ultimele 60 de luni de activitate în funcţia publică (documentele nu s-au păstrat nici în instituţia respectivă sau în organul ierarhic superior şi nici în arhive sau veniturile nu au fost realizate în funcţia publică), lunile respective se substituie cu un număr similar de luni de activitate nemijlocit anterioare în care s-au realizat şi s-au confirmat venituri în funcţie publică. În cazul în care nici prin această modalitate nu poate fi confirmat venitul mediu lunar asigurat pentru perioada de 60 de luni de activitate în serviciul public, cuantumul pensiei se calculează în baza salariului mediu lunar pe ţară pentru anul anterior anului de pensionare.”;
    6) la punctul 18, cuvintele „prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” sau al instituţiilor financiare” se substituie cu cuvintele „în numerar, de către prestatorul de servicii de plată desemnat”;
    7) la punctul 22, propoziția „Pentru primirea anticipată a pensiei pentru 6 luni este necesară prezentarea actului de identitate cu viza de plecare din ţară.” se substituie cu propoziția „Pentru perfectarea anticipată a plăţii pensiei pe 6 luni înainte, se prezintă cererea şi certificatul de la oficiul teritorial de documentare şi evidenţă a populaţiei privind scoaterea din evidenţă.”;
    8) la punctul 25, textul „pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data solicitării” se substituie cu cuvintele „din data suspendării”;
    9) la punctul 27, textul „pe o perioadă de cel mult 3 ani calendaristici de la data decesului pensionarului” se substituie cu cuvintele „din data suspendării”, iar cuvintele „în ordinea adresării lor la casa teritorială” se exclud;
    10) la punctul 28, textul „temeiurile prevăzute la articolul 38 din Lege” se substituie cu textul „baza documentelor executorii, conform Codului de executare și deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului”, iar cuvintele „la fondul de pensii” se substituie cu cuvintele „în bugetul asigurărilor sociale de stat”;
    11) la punctul 31, cuvintele „la fondul de pensii” se substituie cu cuvintele „în bugetul asigurărilor sociale de stat”;
    12) la punctul 32, cuvintele „nu se urmăresc de la beneficiarii” se substituie cu cuvintele „nu se rețin din pensia beneficiarilor”.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.287
din 4 mai  2017

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 15 decembrie 1992 „Cu privire la aprobarea Listei nr. 1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limita de vîrstă în condiţii avantajoase” (Monitor, 1992, nr. 12, art. 395).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 7 septembrie 1993 „Cu privire la introducerea unor modificări în Listele nr.1 şi nr.2 ale unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indiciilor, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limita de vîrstă în condiţii avantajoase”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 29 octombrie 1997 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 822 din 15 decembrie 1992” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 79-80, art. 807).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10 aprilie 2000 „Cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.822 din 15 decembrie 1992” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 435).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1603 din 30 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 121).