LPC70/2017
ID intern unic:  370175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  13.04.2017
pentru completarea titlului II din
Constituția Republicii Moldova
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 261
    Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
    Articol unic. – Titlul II din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art. 140), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:
Capitolul III1
AVOCATUL  POPORULUI
Articolul 591
Statutul și rolul Avocatului Poporului
    (1) Avocatul Poporului asigură promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
    (2) Poate fi numit Avocat al Poporului persoana care se bucură de o reputație ireproșabilă, are înaltă competenţă profesională și activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului.
    (3) Avocatul Poporului este numit în funcție de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, în baza unei proceduri transparente de selecție, prevăzută de lege, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Pe durata mandatului, Avocatul Poporului este independent și imparțial. Acesta nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ.
    (4) Avocatul Poporului nu răspunde juridic pentru opiniile exprimate în legătură cu exercitarea mandatului.
    (5) Avocatul Poporului nu poate îndeplini nicio altă funcție remunerată, cu excepția activității didactice, științifice sau de creație. Avocatul Poporului nu are dreptul să desfăşoare activitate politică şi nu poate fi membru al vreunui partid politic.
    (6) Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, ignorarea intenţionată a sesizărilor şi a recomandărilor acestuia, precum şi împiedicarea sub orice formă a activităţii lui atrag răspunderea juridică în conformitate cu legea.
    (7) Avocatul Poporului poate fi revocat din funcţie cu votul a 2/3 din deputații aleși, cu respectarea procedurii stabilite de lege, care să prevadă audierea prealabilă a acestuia.
    (8) Modul de organizare și funcționare a instituției Avocatului Poporului se stabilește prin lege organică.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian  CANDU

    Nr. 70. Chișinău, 13 aprilie 2017.