HGC294/2017
ID intern unic:  370200
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 294
din  11.05.2017
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 372
    În temeiul prevederilor Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002
    „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, după alineatul al patrulea se introduce următorul alineat:
    „Coeficienții de multiplicitate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalului încadrat în unități ce nu aplică sisteme de salarizare bazate pe Rețeaua tarifară unică de salarizare (RTUS), conform anexei nr.4.”;
    b) la punctul 2, alineatul al doilea se exclude;
    c) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Se stabilește că drept  bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
    Cuantumurile  minime ale salariilor de funcții/salariilor tarifare stabilite, ca urmare a diferențierii lor în baza criteriilor enumerate în alineatul precedent, vor fi următoarele.
Categorii de angajați
după nivelul de pregătire profesională
Coeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
Muncitori necalificați
1,0
Muncitori de calificare medie
1,20
Muncitori de calificare superioară
1,40
Specialiști
1,50
Personal de conducere
2,00

     În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se include salariul suplimentar (sporuri, suplimente, adaosuri și premiile curente) și alte plăți de stimulare sau compensare.”;
    d) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete.
    Salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) se stabileşte prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărîre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel de ramură.
    Pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilite la punctul 21.
    Evaluarea complexității lucrărilor executate și a performanțelor individuale pentru stabilirea salariului de funcție în raport proporțional cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau al salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la unitate se efectuează de către angajator.”;
     e) la punctul 31,  cuvintele „grilele de salarii ale funcției” se substituie cu cuvintele „salariile de bază”;
    f) la punctul 7 alineatul întîi,  cuvîntul „douăsprezece” se substituie cu cuvîntul „șase”, iar cuvintele „ținîndu-se cont de sporurile și suplimentele prevăzute de legislație” se exclud;
    2) în notele din anexa nr.2:
    punctul 2 se exclude;
    la punctul 3, cuvintele „grilele de salarii” se substituie cu cuvintele „salariile de bază”;
     3) la punctul 1 din notele la anexa nr.4, textul
    „CRM 006-97” se substituie cu textul „CORM 006-14”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 294. Chişinău, 11 mai 2017.