HGC298/2017
ID intern unic:  370203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 298
din  11.05.2017
cu privire la modificarea și completarea unor
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 375
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 30 iunie 2011 „Pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art. 546), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul şi în tot textul hotărîrii, precum şi în titlul şi în tot textul Strategiei, cifra „2016” se substituie cu cifra „2019”, iar cuvîntul „crimei” se substituie prin cuvîntul „criminalităţii”;
    2) la litera a) a obiectivului 1 din capitolul V, cuvintele „și Serviciul Grăniceri” se exclud;
    3) la alineatul al doilea din capitolul VII, cuvintele „Departamentul poliţie” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliţiei”.
    2. Regulamentul Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 288 din 4 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 88-91, art. 327), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, textul „(în continuare – Consiliul)” se substituie cu textul „(în continuare – Consiliul naţional)”;
    2) în tot textul Regulamentului, cuvîntul „Consiliu”, la orice caz gramatical, se susbtituie cu cuvintele „Consiliu naţional” la cazul gramatical corespunzător;
    3) punctul 4 se completează cu litera r) cu următorul cuprins:
    „r) procurorul-şef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.”;
    4) la punctul 5, literele d)-g) se abrogă;
    5) la punctul 6 litera b), cuvintele „şi orarul” se exclud;
    6) la punctul 9:
    la litera b), textul „elaborează rapoartele naţionale în domeniu” se substituie cu textul „întocmeşte agenda şi prezintă informaţiile pentru şedinţele Consiliului național”;
    literele c) şi g) se abrogă;
    7) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Şedinţele Consiliului naţional, de regulă, se desfăşoară la solicitarea Consiliului operaţional-executiv, în cazurile în care este necesară luarea anumitor decizii pe marginea unor subiecte care depăşesc atribuţiile Consiliului operaţional-executiv. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe speciale ale Consiliului naţional.”;
    8) la punctul 12, după cuvîntul „acestuia” se introduce textul „Consiliul operaţional-executiv,”;
    9) punctul 18 se abrogă;
    10) se completează cu capitolul IV cu următorul cuprins:
    „IV. Consiliul operaţional-executiv
    19. În cadrul Consiliului naţional se constituie un Consiliu operaţional-executiv, ca structură de coordonare permanentă a activităţilor comune de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate.
    20. Din Consiliul operaţional-executiv fac parte reprezentanţii Procuraturii Generale, Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Vamal şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei.
    21. Regulamentul de activitate şi componenţa nominală a Consiliului operaţional-executiv se aprobă printr-un ordin comun al autorităţilor care fac parte din acesta.”

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                         Alexandru Jizdan

    Nr. 298. Chişinău, 11 mai 2017.