HGC304/2017
ID intern unic:  370210
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 304
din  15.05.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 381
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor prevăzute în bugetul instituțiilor pe anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 304. Chişinău, 15 mai 2017.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 304
din 15 mai 2017

Modificările și completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările și completările ulterioare, se  modifică și se completează după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează corespunzător cu punctele 91 şi 25 cu următorul cuprins:
    „91. Ofițerilor de urmărire penală detașați la procuraturile specializate li se stabilește un salariu de bază lunar în mărime de 2 salarii medii pe economie realizate în anul precedent. Dacă salariul prevăzut pentru funcția în care ofițerul de urmărire penală se detașează este mai mic decît cel de care acesta beneficia în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.”;
    „25. Reexaminarea salariilor stabilite în condițiile punctului 91 și a sporurilor stabilite în condițiile punctului 2 subpunctul 2) literele a) și b) din anexa nr.4 se efectuează anual, la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.”;
    2) în anexa nr. 4 punctul 2 subpunctul 2) literele a) și b), cuvintele „pentru anul precedent” se substituie cu cuvintele „realizat în anul precedent”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 371), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) se completează cu punctele 91  și 92 cu următorul cuprins:
    „91. Funcționarilor publici, inclusiv celor cu statut special, din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și Inspecției financiare li se stabilește spor lunar pentru eficiență în activitatea desfășurată în autoritățile respective în mărime de la 0,8 pînă la 1,5 salariu mediu lunar pe economie realizat în anul precedent.
    Modul și condițiile de plată a sporului se aprobă de către Ministerul Finanțelor.
    92. Reexaminarea  sporurilor stabilite în condițiile punctului 91 și a salariilor stabilite în condițiile anexelor nr.21 și 22 se efectuează anual, la 1 aprilie, în limita alocațiilor prevăzute în acest scop în bugetul public național.”;
    b) la punctul 11 subpunctul 5) alineatul doi, textul „de la 1 martie” se substituie cu textul „la 1 martie”;
    2) în anexa nr.2:
    a) denumirea compartimentului „Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței”  se completează în final cu textul „ , Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor”;
    b) se completează cu compartimentul „Autoritatea  Națională de Integritate” cu următorul cuprins:
Autoritatea Națională de Integritate
B07
Șef direcție generală
19
-
B08
Șef direcție
18
-
B10
Șef secție
16
-
B12
Șef serviciu
16
-
C16
Contabil - șef
13
-
C20
Specialist principal
8
-
C21
Specialist superior
6
-
C22
Specialist
3
-”;
   
    c) în denumirea compartimentului „Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Națională de Integritate”  cuvintele „Comisia Națională de Integritate” se substituie cu cuvintele „Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității”;
    d) denumirea compartimentului „Procuratura Generală” se completează în final cu textul „ , Consiliul Superior al Procurorilor”;
    e) compartimentele „Centrul pentru Drepturile Omului”, „Organele Serviciului Fiscal de Stat și Inspecției financiare”, „Serviciul Vamal” vor avea următorul cuprins:
Oficiul Avocatului Poporului
A02
Secretar general
19
-
B08
Șef direcție
16
-
B10
Șef secție
13
-
B11

Șef secție în cadrul direcției

12
-
B12
Șef serviciu
10
-
B13
Șef reprezentanță
13
-
C10
Consultant principal
10
-
C11
Consultant superior
8
-
C12
Consultant
7
-
C16
Contabil-șef
10
-
C20
Specialist principal
7
-
C21
Specialist superior
4
-
C22
Specialist
2
-”;
 
Serviciul Fiscal de Stat
B26/ B25
Șef inspectorat/director
22
-
B35

Șef inspectorat teritorial

-
mun. Chișinău -17
alte teritorii - 15
B28
Șef direcție generală
17
16
B30
Șef direcție
15
14
B31

Șef direcție în cadrul direcției generale

14
13
B32
Șef secție
12
11
B33

Șef secție în cadrul direcției

12
11
B34
Șef serviciu
10
9
C43
Inspector principal
10
9
C44
Inspector superior
9
8
C45
Inspector
8
7
C49
Contabil-șef
-
10
C50
Specialist principal
7
7
C51
Specialist superior
5
5
C52
Specialist
3
3
 
Inspecția financiară
B25
Director
21
-
B28
Șef direcție generală
15
14
B30
Șef direcție
13
12
B31

Șef direcție în cadrul direcției generale

12
11
B32
Șef secție
10
9
B33

Șef secție în cadrul direcției

10
9
B34
Șef serviciu
8
7
C43
Inspector principal
8
7
C44
Inspector superior
7
6
C45
Inspector
6
5
C50
Specialist principal
6
6
C51
Specialist superior
4
4
C52
Specialist
2
2
 
Serviciul Vamal
 
Director general
22
-
 
Șef departament
17
-
 
Șef birou vamal
-
17
 
Șef direcție
15
-
 
Șef post vamal
-
12
 
Șef secție
12
11
 

Șef secție în cadrul direcției

12
-
 
Șef serviciu
10
9
 
Inspector principal
10
9
 
Inspector superior
9
8
 
Inspector
8
7
C50
Specialist principal
7
7
C51
Specialist superior
5
5
C52
Specialist
3
3”;

    3) se completează cu anexele nr.21 și nr.22 cu următorul cuprins:
Anexa nr.21

Salariile de funcție pentru inspectorii din

Inspecția procurorilor din cadrul Procuraturii Generale


Funcția

Cuantumul salariului de funcție

Inspector - șef
3,44 salarii medii pe economie
 realizat în anul precedent
Inspectori:
 
cu vechime în muncă de la 7 la 12 ani
2,88 salarii medii pe economie

realizat în anul precedent

cu vechime în muncă de peste 12 ani
3,15 salarii medii pe economie

realizat în anul precedent

 

Anexa nr.22


Salariile de funcție pentru inspectorii de integritate

ai Autorității Naționale de Integritate

 
Funcția
Cuantumul salariului de funcție

Inspector principal de integritate

3,2 salarii medii pe economie

realizat în anul precedent

Inspector superior de integritate

3,0 salarii medii pe economie

realizat în anul precedent

Inspector de integritate

2,8 salarii medii pe economie

realizat în anul precedent”.
    3. Notele  la anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205-207, art. 766), cu completările ulterioare, se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
    „4. Salariile de funcție pentru personalul de deservire tehnică din Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal se majorează cu 50% față de cele indicate în prezenta anexă.”