OSVC153/2017
ID intern unic:  370237
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 153
din  02.05.2017
cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal
nr.390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi
perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale”
Publicat : 19.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 155-161     art Nr : 891
    În temeiul prevederilor art.12, 1841 alin.(7) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi întru aplicarea uniformă a prevederilor pct.22 Anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie1997 cu privire la tariful vamal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), și în scopul efectuării calculului distanței parcurse din punctul preluării mijlocului de transport pînă la organul vamal de frontieră,
ORDON:
    1. Ordinul Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016 cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.399-404/1945) se modifică după cum urmează:
    1.1  La Capitolului IV “Perceperea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale”:
    a) punctul 4.3. va avea următorul cuprins:
    „4.3. Perceperea numerarului de la persoane fizice se efectuează în procedură informatică (modulul „Accounting” al SI „ASYCUDA WORLD”) de către inspectorul din cadrul postului vamal, la care a fost escortat mijlocul de transport”.
    b) se completează cu pct.4.4. cu textul:
    ”4.4 Calculul distanței parcurse pe perioada escortării mijlocului de transport se perfectează în 2 exemplare și se completează în toate rubricile şi rîndurile în mod obligatoriu conform anexei nr.2. Responsabilitatea pentru completarea calculului o poartă colaboratorul vamal responsabil de escortare (la plecare), precum și inspectorul din cadrul postului vamal (la sosire)”.
    1.2 Anexa unică devine anexa nr.1.
    2. Executarea prevederilor prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale și Direcției Investigare Fraude Vamale.
    3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    4. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                  Vitalie VRABIE

    Nr. 153-O. Chişinău, 2 mai 2017.

    anexa nr.2