LPC80/2017
ID intern unic:  370325
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 80
din  05.05.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 284
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – În textul Codului funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiu cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. II. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul 2, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale” se substituie cu cuvintele „structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice”.
    2. La articolul 30, cuvintele „oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „structura teritorială a Agenției Servicii Publice”, iar cuvintele „oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat”, în ambele cazuri, – cu cuvintele „structurii teritoriale a Agenției Servicii Publice”.
    3. În textul legii, sintagmele „Camera de Licenţiere”, „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” și „Camera Înregistrării de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. III. – La articolul 3 punctul 11) din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „instituția publică Agenția Servicii Publice și structurile teritoriale ale acesteia”.
    Art. IV. – La articolul 12 alineatul 9 litera a) din Legea nr. 1225/1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 746), cu modificările ulterioare, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial”.
    Art. V. – În anexa nr. 5 la Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324/1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”.
    Art. VI. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Î.S. Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. VII. – Articolul 4 din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (11), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma  „Agenția Servicii Publice”;
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Tarifele la serviciile prestate în domeniul perfectării și eliberării actelor de identitate și metodologia de calculare a acestora sînt stabilite de către Guvern.”
    la alineatul (31), cuvintele „întreprinderea subordonată Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice”.
    Art. VIII. – Legea nr. 371/1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 52–53, art. 160), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele „de Camera de Licențiere” se exclud.
    2. Articolul 121:
    la alineatul (1), cuvintele „de Camera de Licențiere” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „Camerei de Licențiere” se substituie cu cuvintele „organului de licențiere”.
    Art. IX. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    Art. X. – La articolul 17 alineatul (4) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XI. – La articolul 301 alineatul (1) din Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu cuvintele „organul de licențiere”.
    Art. XII. – În textul Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XIII. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul codului, sintagma „organ cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 92 alineatul (9), textul „Oficiile cadastrale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare, Î.S. „Centrul Resurselor Informaționale de Stat «Registru»,” se substituie cu textul „Organele cadastrale teritoriale, deţinătorii registrelor de valori mobiliare,”.
    3. La articolul 200 alineatul (161), cuvintele „oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu cuvintele „organelor cadastrale teritoriale”.
    4. La articolul 225 alineatul (2) litera m), sintagma „Agenția de Stat Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    5. La articolul 22611 alineatul (2) punctul 1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „1) Agenția Servicii Publice:”.
    6. La articolul 285 alineatul (1), sintagma „Agenția Relații Funciare și Cadastru” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    7. Articolul 342:
    la alineatul (3), sintagma „Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”;
    la alineatul (4), sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. XIV. – La articolul 32 alineatul (2) punctul 4 litera c) din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organului înregistrării de stat”.
    Art. XV. – În textul Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial”.
    Art. XVI. – În anexa nr. 2 poziția a 8-a din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „în subdiviziunile structurale subordonate Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „la structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice”.
    Art. XVII. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Organul cadastral teritorial creează şi ţine cadastrul în raza sa de acţiune stabilită de Agenția Servicii Publice.”
    2. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) organizează şi controlează activitatea organizaţiilor subordonate și aprobă actele de constituire ale acestora;”.
    3. Articolul 12:
    la alineatul (2), cuvintele „registrator în cadrul Întreprinderii Specializate în Cadastru” se substituie cu cuvintele „registrator în domeniul activităţii cadastrale în cadrul Agenției Servicii Publice”;
    la alineatul (3), cuvintele „registrator în cadrul oficiului cadastral teritorial” se substituie cu cuvintele „registrator în domeniul activităţii cadastrale în cadrul organului cadastral teritorial”;
    la alineatul (81), cuvintele „Activitatea oficiului cadastral teritorial” se substituie cu cuvintele „În domeniul activității cadastrale, structura teritorială a Agenției Servicii Publice”.
    4. La articolul 50 alineatul (4), sintagma „Agenţia” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”.
    5. În textul legii:
    sintagma „Întreprinderea Specializată în Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare;
    sintagmele „oficiu cadastral teritorial” și „oficiu cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare;
    sintagma „filialele sale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „structurile sale teritoriale” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „filialele acesteia”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „structurile teritoriale ale acesteia” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „Filialele” – cu cuvintele „Structurile teritoriale ale”.
    Art. XVIII. – La articolul 4 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) În procesul ținerii evidenței persoanelor asigurate, asigurătorul poate utiliza în mod gratuit informația necesară din Registrul de stat al populației și Registrul de stat al unităților de drept.”
    Art. XIX. – La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 85–86, art. 570), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XX. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 329/1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 87–89, art. 423), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XXI. – Legea nr. 393/1999 cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 343), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatele (1) și (2), sintagma „Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    2. La articolul 25 alineatul (2), sintagma „Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XXII. – La articolul 17 alineatul (2) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 915), cu modificările ulterioare, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele „organul înregistrării de stat”.
    Art. XXIII. – Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 9 decembrie 2005), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 28:
    denumirea şi partea introductivă vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 28. Atribuţiile Agenției Servicii Publice
    Agenția Servicii Publice:”
    la litera a), cuvîntul „primesc” se substituie cu cuvîntul „primește”, iar cuvîntul „întocmesc” – cu cuvîntul „întocmește”;
    la litera b), cuvîntul „iau” se substituie cu cuvîntul „ia”;
    la litera f), cuvîntul „țin” se substituie cu cuvîntul „ține”.
    2. În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXIV. – În textul Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de licențiere” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXV. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul codului, sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de licențiere” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 20 alineatul (6), sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    3. La articolul 1308 alineatul (17), cuvintele „oficiilor cadastrale teritoriale” se substituie cu cuvintele „organelor cadastrale teritoriale”.
    Art. XXVI. – Legea cooperației de consum nr. 1252/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154–156, art. 1156), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 84, textul „o efectuează Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele „este efectuată de către organul înregistrării de stat”.
    2. La articolul 103 alineatul (3), sintagma „Ministerului Justiției” se substituie cu cuvintele „organului înregistrării de stat”.
    Art. XXVII. – Codul familiei nr. 1316/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „şeful oficiului stare civilă” se substituie cu cuvintele „persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă”.
    2. În textul codului, sintagma „oficiu stare civilă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de stare civilă” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXVIII. – Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97–99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (2), cuvintele „oficiile stare civilă, cu aprobarea prealabilă a Serviciului Stare Civilă” se substituie cu cuvintele „organul de stare civilă”.
    2. Articolul 14:
    la alineatul (1), cuvintele „se compune din Serviciul Stare Civilă și oficiile lui teritoriale” se substituie cu cuvintele „este constituit din Agenţia Servicii Publice şi structurile teritoriale ale acesteia”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Agenţia Servicii Publice este o instituție publică fondată de Guvern, care își desfășoară activitatea în modul stabilit de Guvern.”
    alineatele (3)–(6) se abrogă.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (1), sintagma „Ministerului Justiţiei” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”;
    la alineatul (2), partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Agenţia Servicii Publice aprobă:”
    „c) modelele sigiliilor pentru organele de stare civilă.”
    4. La articolul 16 alineatul (2), cuvintele „Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă” se substituie cu cuvintele „Organele de stare civilă”.
    5. Articolul 17 se abrogă.
    6. La articolul 18 alineatul (2), cuvintele „Serviciul Stare Civilă și oficiile stare civilă” se substituie cu cuvintele „Organele de stare civilă”.
    7. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele „oficiul stare civilă cu acordul șefului acestuia” se substituie cu cuvintele „organul de stare civilă”.
    8. La articolul 59 alineatul (2), textul „oficiului stare civilă, aprobat de șeful acestuia” se substituie cu textul „organului de stare civilă”.
    9. La articolul 73 alineatul (2), cuvintele „la oficiul stare civilă revine șefului acestuia” se substituie cu cuvintele „la organul de stare civilă revine persoanei responsabile din cadrul acestuia”.
    10. În textul legii:
    sintagma „oficiul stare civilă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de stare civilă” la forma gramaticală corespunzătoare;
    sintagma „Serviciul Stare Civilă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare;
    sintagma „şeful oficiului stare civilă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXIX. – La articolul 15 alineatul (1) din Legea nr. 185/2001 cu privire la ocrotirea sănătății reproductive și planificarea familială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90–91, art. 697), cu modificările ulterioare, cuvintele „de Camera de Licențiere” se substituie cu cuvintele „de către organul de licențiere”.
    Art. XXX. – Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agenţia Servicii Publice este o instituție publică fondată de Guvern, care își desfășoară activitatea în modul stabilit de Guvern.”
    la alineatul (2), litera h) se completează în final cu cuvintele „în domeniul reglementării prin licențiere a activității de întreprinzător”.
    2. Articolul 8 alineatul (1):
    litera a) se completează cu punctul 322) cu următorul cuprins:
    „322) activitatea în domeniul jocurilor de noroc: întreținerea cazinourilor;”
    litera g) şi punctul 45) se abrogă.
    3. La articolul 18 alineatul (7), textul „31)–321)” se substituie cu textul „31)–322)”.
    4. În textul legii, sintagmele „Camera de Licențiere” și „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXXI. – În textul Legii nr. 539/2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1163), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. XXXII. – Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 102, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „oficiu cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 19 litera i), sintagma „Camerei de Licențiere” se substituie cu sintagma „organului de licențiere”.
    Art. XXXIII. – La articolul 11 alineatul (4) din Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71–73, art. 575), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele „organul înregistrării de stat teritorial”.
    Art. XXXIV. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 37 litera b), sintagma „serviciul de stare civilă” se substituie cu sintagma „organul de stare civilă”.
    2. La articolul 818, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XXXV. – În denumirea şi în cuprinsul articolului 371 din Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camerei Înregistrării de Stat” se substituie, în toate cazurile, cu sintagma „organului înregistrării de stat”.
    Art. XXXVI. – Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), sintagma „Î.S. Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    2. La articolul 10 alineatul (15), sintagma „subdiviziunilor Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „structurilor teritoriale ale Agenției Servicii Publice”.
    Art. XXXVII. – La articolul 27 alineatul (3) litera g) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 176–181, art. 513), cu modificările și completările ulterioare, după textul „protecției consumatorilor,” se introduce textul „inclusiv al activității în domeniul jocurilor de noroc,”.
    Art. XXXVIII. – La articolul 10 din Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 163–166, art. 650), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiu cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie, în toate cazurile, cu sintagma „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „oficiului” – cu cuvintele „organului cadastral teritorial”.
    Art. XXXIX. – Legea nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 litera f), sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    2. Articolul 31:
    la alineatul (11), sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”;
    la alineatul (14), sintagma „Camerei de Licențiere” se substituie cu sintagma „organului de licențiere”.
    Art. XL. – La articolul 5 alineatul (2) din Legea nr. 448/2003 cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 42), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din teritoriu” se substituie cu cuvintele „structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice”.
    Art. XLI. – La articolul 23 alineatul (3) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6–12, art. 44), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. XLII. – În textul Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 233–236, art. 999), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „oficiu cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XLIII. – La articolul 285 alineatul (4) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XLIV. – La articolul 22 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „subdiviziunile Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu cuvintele „structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice”.
    Art. XLV. – La articolul 14 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    Art. XLVI. – Legea nr. 393/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 18–20, art. 61), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În denumirea și în textul legii, inclusiv al anexelor, cuvintele „Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia” și „Întreprinderii specializate în Cadastru și a filialelor acesteia” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice și structurile teritoriale ale acesteia” și, respectiv, „Agenției Servicii Publice și a structurilor teritoriale ale acesteia”.
    2. În anexa la lege:
    la punctul 1.3 litera a), punctul 1.4 litera c), punctul 2.6 subpunctul 2.6.1, cuvintele „filialele Întreprinderii Specializate în Cadastru” se substituie cu cuvintele „structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice”;
    la punctul 3.4, cuvintele „sediile filialelor sale” se substituie cu cuvintele „sediile structurilor sale teritoriale”.
    3. În textul legii, inclusiv al anexelor, sintagma „Întreprinderea Specializată în Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XLVII. – La articolul 20 alineatul (2) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. XLVIII. – La articolul 37 alineatul (5) din Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 44–48, art. 85), sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. XLIX. – Legea nr. 61/2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (2), sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    2. La articolul 30 alineatul (5), textul „Camera Înregistrării de Stat prezintă Ministerului Finanţelor informaţia stipulată la alin. (2) lit. b)–f), iar Camera de Licenţiere – informaţia indicată la alin. (2) lit. b), g)–k)” se substituie cu textul „Agenția Servicii Publice prezintă Ministerului Finanţelor informaţia stipulată la alin. (2) lit. b)–k)”.
    3. La articolul 31 alineatul (3) litera f), sintagma „Camerei de Licențiere” se substituie cu sintagma „organului de licențiere”.
    Art. L. – La articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 314), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. LI. – În anexa la Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, la compartimentul „Întreprinderi de stat și municipale”, pozițiile 56, 65 și 102 se exclud.
    Art. LII. – Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11–21, art. 6), cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul legii, sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 14:
    în denumire și în partea introductivă, sintagma „Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor” se substituie cu sintagma „Agenției Servicii Publice”;
    articolul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) verificarea îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de licențiere pentru activitatea de instruire a personalului din domeniul transportului rutier, în baza declarației pentru eliberarea licenței și a documentelor anexate, precum și organizarea verificării prealabile la fața locului, în comun cu alte autorități publice competente, a îndeplinirii de către solicitant a condițiilor de licențiere.”
    3. Articolul 15 se abrogă.
    4. La articolul 43 litera b), sintagma „Camera de Înregistrare de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. LIII. – În textul Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 548), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LIV. – La articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 190/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările și completările ulterioare, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) Agenția Servicii Publice.”
    Art. LV. – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, în noțiunea „Buletinul electronic al Camerei Înregistrării de Stat (denumit în continuare Buletin electronic)”, sintagma „Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organului înregistrării de stat”.
    2. La articolul 5 alineatul (1), cuvintele „oficiul teritorial al organului înregistrării de stat în a cărui rază de deservire” se substituie cu cuvintele „structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază de deservire”.
    3. La articolul 8 alineatul (5), cuvîntul „oficiului” se substituie cu cuvintele „structurii teritoriale”.
    4. La articolul 22 alineatul (15), cuvîntul „oficiul” se substituie cu cuvintele „structura teritorială a”.
    5. Articolul 35:
    la alineatul (1), textul „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” (denumită în continuare Cameră) prin intermediul oficiilor sale teritoriale” se substituie cu textul „Agenţia Servicii Publice prin structurile sale teritoriale”.
    alineatul (2) se abrogă.
    6. Articolul 36:
    la alineatul (1), cuvintele „oficiului teritorial al” se substituie cu cuvintele „structurii teritoriale a”;
    la alineatul (2) litera h), cuvintele „oficiul teritorial respectiv” se substituie cu cuvintele „structura teritorială respectivă”.
    7. Anexă:
    în denumirea anexei, sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”;
    la compartimentul „III. Furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor din Registrul de stat)” poziția a 8-a, cuvintele „sediul Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” sau la oficiile teritoriale ale acesteia” se substituie cu cuvintele „sediul organului înregistrării de stat sau la sediile structurilor teritoriale ale acestuia”.
    8. În textul legii:
    sintagmele „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”” și „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
cuvîntul „registrator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „registrator în domeniul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LVI. – În textul Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125–129, art. 396), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de licențiere” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LVII. – În textul Legii nr. 142/2008 cu privire la ipotecă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 603), cu completările ulterioare, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial”.
    Art. LVIII. – În textul Legii nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de licențiere” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LIX. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 263 alineatul (1), în dispoziție, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    2. La articolul 326 alineatul (11), în dispoziție, sintagma „oficiile cadastrale teritoriale” se substituie cu sintagma „organele cadastrale teritoriale”.
    3. La articolul 339 alineatele (2) și (3), în dispoziție, sintagma „oficiul stare civilă” se substituie cu sintagma „organul de stare civilă”.
    Art. LX. – La articolul 11 punctul 2) litera f) din Codul subsolului nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camerei de Licenţiere” se substituie cu sintagma „organului de licențiere”.
    Art. LXI. – În textul Legii nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131–134, art. 441), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiul de stare civilă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de stare civilă” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXII. – La articolul 19 alineatul (6) din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 549), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „oficiului cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organului cadastral teritorial”.
    Art. LXIII. – La articolul 282 alineatul (3) litera b) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiul de stare civilă” se substituie cu sintagma „organul de stare civilă”.
    Art. LXIV. – În anexa nr. 7 la Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241–246, art. 748), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie, în ambele cazuri, cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. LXV. – Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265–276, art. 571), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (7), sintagma „Camera de Licenţiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    2. La articolul 17 alineatul (2) litera b), sintagma „Întreprinderea de Stat „Cadastru”” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. LXVI. – În anexa la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, denumirea compartimentului „Ministerul Justiţiei/Camera Înregistrării de Stat” va avea următorul cuprins:
    „Agenţia Servicii Publice”.
    Art. LXVII. – La articolul 7 alineatul (3) litera e) din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 113–118, art. 373), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera de Licenţiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    Art. LXVIII. – La articolul 10 alineatul (1) din Legea nr. 92/2012 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 149–154, art. 480), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „de Camera de Licenţiere” se exclud.
    Art. LXIX. – La articolul 17 alineatul (2) litera e) din Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 83), sintagma „Camerei de Licenţiere” se substituie cu sintagma „Agenţiei Servicii Publice”.
    Art. LXX. – În anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările şi completările ulterioare, la poziția a 2-a, după cuvintele „protecția consumatorilor,” se introduc cuvintele „inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc,”.
    Art. LXXI. – La articolul 18 din Legea nr. 138/2012 privind sănătatea reproducerii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205–207, art. 673), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    Art. LXXII. – În textul Legii insolvabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. LXXIII. – La articolul 3 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) litera a) și alineatul (2) partea introductivă, articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 alineatele (1)–(3) din Legea nr. 267/2012 privind monitoringul bunurilor imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 1–5, art. 6), sintagma „oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial” la forma gramaticală respectivă.
    Art. LXXIV. – În textul Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174–177, art. 397), sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „organul de licențiere”.
    Art. LXXV. – La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 352–357, art. 660), cu modificările ulterioare, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. LXXVI. – La articolul 5 alineatul (1) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, la noțiunea „licență de transport rutier”, sintagma „Camera de Licențiere” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    Art. LXXVII. – La articolul 56 alineatul (3) din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131–138, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial”.
    Art. LXXVIII. – La articolul 135 alineatul (1) din Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 707), cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat”.
    Art. LXXIX. – Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1) şi alineatul (3) litera e), articolul 26 alineatul (3), articolul 45, articolul 47 alineatele (2) şi (3), sintagma „Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”.
    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Atribuțiile în domeniul realizării politicii
                         de stat
    (1) Pentru realizarea politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, Ministerul Finanțelor are următoarele atribuții:
    a) elaborează și prezintă spre aprobare Guvernului condițiile de efectuare a activității în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc în cazinouri (condiții de licențiere);
    b) prezintă Guvernului propuneri de perfecționare a legislației care reglementează activitatea în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc.
    (2) Pentru realizarea politicii de stat în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, Agenția Servicii Publice are următoarele atribuții:
    a) prezintă Ministerului Finanțelor propuneri de perfecționare a legislației care reglementează activitatea în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc;
    b) îndeplinește funcțiile organului de licențiere în domeniul organizării și desfășurării jocurilor de noroc, inclusiv decide asupra eliberării licențelor prevăzute de prezenta lege organizatorilor jocurilor de noroc;
    c) stabilește procedura de prezentare, volumele și formularele rapoartelor (rapoartelor electronice) cu privire la desfășurarea jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    d) ține evidența registrelor jocurilor de noroc;
    e) aprobă și ține Registrul organizatorilor de jocuri de noroc în cazinouri, Registrul mijloacelor de joc de bază, alte registre;
    f) coordonează și înregistrează regulile de desfășurare a jocurilor de noroc;
    g) conlucrează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organizații publice și alte organizații în procesul exercitării atribuțiilor sale;
    h) stabilește lista standardelor internaționale și criteriile de corespundere în conformitate cu care are loc certificarea programelor informatice și/sau a utilajului de joc, precum și organizează inspectarea programelor informatice și a utilajului de joc aflat în folosință și/sau în exploatare;
    i) stabilește cerințele față de instituțiile specializate care prestează servicii de certificare, de inspecție a programelor informatice și/sau a utilajului de joc, cu ulterioara recunoaștere a acestora;
    j) elaborează criteriile cărora trebuie să corespundă sistemul unic electronic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc, care include și activitățile instituțiilor specializate de certificare și inspecție;
    k) administrează sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc sau determină persoana corespunzătoare (administratorul) care va exercita această atribuție;
    l) exercită alte atribuții prevăzute de prezenta lege și de alte acte normative.”
    Art. LXXX. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal şi art. 6 alin. (21) din Codul vamal, art. XIII, XIV și XXV din prezenta lege se pun în aplicare la data publicării legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Agenția Servicii Publice:
    a) va aplica în domeniile sale de competență actele normative emise de Camera de Licenţiere, Serviciul Stare Civilă, Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat «Registru»”, Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat „Cadastru” și de autoritățile publice în a căror sferă de competență s-au aflat acestea în măsura în care actele normative respective nu contravin prezentei legi;
    b) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce cadrul normativ departamental din domeniile sale de competență în conformitate cu prezenta lege.
    (4) Licențele și actele permisive, emise de entitățile specificate la alin. (3) lit. a) din prezentul articol, își păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului indicat în licențele sau actele permisive respective.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 80. Chișinău, 5 mai 2017.