HGM314/2017
ID intern unic:  370344
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 314
din  22.05.2017
privind constituirea Agenției Servicii Publice
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 396
    MODIFICAT
    HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 24.08.18
    HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159


    În scopul implementării Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 9 august 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1049), precum și în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a1) şi e) al Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 al Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 14 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” se reorganizează, prin transformare, în Instituţia publică „Agenția Servicii Publice” în subordinea Guvernului.
    2. Fondator al Instituției publice „Agenția Servicii Publice” este Guvernul, care deleagă exercitarea acestei funcții Cancelariei de Stat.
    3. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” este succesorul de drepturi şi obligaţii al Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”.
    4. Patrimoniul Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” se va transmite Instituției publice „Agenţia Servicii Publice” conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderea de Stat „Cadastru”, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Justiţiei „Serviciul Stare Civilă” şi autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei „Camera de Licenţiere” se reorganizează prin fuziune (absorbție) cu Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.
    Drepturile şi obligațiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă – Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.
    6. Disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”, Întreprinderii de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, Întreprinderii de Stat „Cadastru”, autorităţii administrative din subordinea Ministerului Justiţiei „Serviciul Stare Civilă” şi autorităţii administrative din subordinea Ministerului Economiei „Camera de Licenţiere” se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public şi legislaţia muncii în vigoare, în cazul imposibilității transferului acestuia.
    7. Transmiterea integrală a patrimoniului, inclusiv a fondului arhivistic național aflat în posesia organelor de stare civilă, de la persoanele juridice absorbite către persoana juridică absorbantă se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015.
    8. Funcțiile exercitate şi serviciile prestate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către persoanele juridice reorganizate vor fi exercitate de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, cu asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    Pînă la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” și a noilor tarife calculate în baza acesteia, se vor aplica tarifele în vigoare la serviciile prestate de către persoanele juridice reorganizate.
    9. Pînă la numirea de către Guvern a directorului Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, Prim-ministrul va desemna o persoană care va exercita temporar această funcţie.
    10. Se aprobă:
    1) Statutul Instituției publice „Agenția Servicii Publice”, conform anexei nr. 1;
    2) Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2;
    3) Lista hotărîrilor Guvernului ce se abrogă, conform anexei nr. 3.
    11. Instituţia publică „Agenția Servicii Publice”:
    1) în termen de o lună:
    a) va prezenta Guvernului propuneri privind modificarea cadrului normativ conex activităţii entităților juridice reorganizate;
    b) va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. După acest termen, va utiliza în activitatea sa numai conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    În cazul existenţei unor credite contractate de către instituţiile reorganizate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, instituțiile respective îşi vor menţine conturile bancare existente pînă la executarea deplină a obligaţiilor contractuale aferente creditelor.
    2) în termen de 2 luni:
    a) va organiza desfășurarea concursului privind selectarea directorului Instituției publice „Agenția Servicii Publice”;
    b) va elabora și va prezenta fondatorului spre aprobare structura și efectivul-limită al Agenției.
    111. Prin derogare de la punctul 11 subpunctul 1) litera b) ultima propoziție, Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice” poate deschide și utiliza, pentru activitatea sa în calitate de unitate de implementare a Programului de dobîndire a cetățeniei prin investiție, conturi bancare la prestatorii de servicii de plată. Conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele destinate realizării Programului.
    [Pct.111 introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 24.08.18]
    12. Cancelaria de Stat:
    1) în termen de 3 luni, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate;
    2) în termen de 2 luni de la data aprobării Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Nomenclatorul serviciilor prestate şi tarifele acestora.
    13. Ministerul Finanţelor va prezenta propuneri de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016, în scopul asigurării implementării prezentei hotărîri.
    14. Agenția Relații Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, la cererea titularului de drept.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                           Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                            Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                               Vladimir Cebotari

    Nr. 314. Chişinău, 22 mai 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.314
din 22 mai 2017

STATUTUL
Instituției publice „Agenția Servicii Publice”
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Statutul Instituției publice „Agenția Servicii Publice” (în continuare – Statut) reglementează misiunea, funcțiile și drepturile Instituției publice „Agenția Servicii Publice” (în continuare – Agenție), precum și organizarea activității acesteia.
    2. Agenția este o instituție publică, fondată de Guvern, care deleagă exercitarea funcției de fondator Cancelariei de Stat, a cărei activitate are scopul de a facilita și eficientiza procesul de prestare a serviciilor publice.
    3. Agenția este persoană juridică, care dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și denumire în limba de stat, are autonomie financiară și deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Agenţia îşi desfăşoară activitatea inclusiv prin intermediul structurilor sale teritoriale.
    31. Denumirea completă a instituției este Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, iar cea prescurtată – Agenția Servicii Publice sau ASP.
    [Pct.31 introdus prin HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159]
    4. Sediul Agenției este situat la adresa: municipiul Chișinău, strada Aleksandr Pușkin, nr. 42.
    [Pct.4 modificat prin HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159]
    5. Agenția își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile și hotărîrile Parlamentului, decretele Președintelui, ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și cu prezentul Statut.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENŢĂ
ŞI FUNCŢIILE AGENŢIEI
    6. Agenția are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență stabilite de prezentul Statut.
    7. Domeniile de competenţă ale Agenţiei sînt următoarele:
    1) tehnologia informației, evidența de stat și resursele informaționale de stat, inclusiv crearea, exploatarea și înregistrarea resurselor informaționale de stat, a sistemelor informaționale de stat, evidența de stat a populației, a mijloacelor de transport și a conducătorilor de autovehicule, precum şi producerea blanchetelor de strictă evidenţă şi a semnelor de stat;
    2) înregistrarea de stat a actelor de stare civilă și posesia fondului arhivistic național;
    3) crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme informaționale şi registre de domeniu, executarea lucrărilor cadastrale şi celor de evaluare a bunurilor imobile, administrarea băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, efectuarea înregistrărilor de stat ale bunurilor imobile şi ale drepturilor asupra acestora;
    4) reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, în conformitate cu legislația;
    5) înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora și a persoanelor fizice întreprinzători individuali;
    6) alte domenii atribuite prin actele normative în competența Agenției.
    [Pct.7 subpct.6) modificat prin HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159]
    8. Agenția are următoarele funcții:
    1) implementarea mecanismului ghișeului unic la prestarea serviciilor publice în domeniile sale de competență, precum și a altor servicii publice;
    2) exercitarea funcției de ghișeu unic pentru serviciile publice prestate în domeniile care nu intră în competența Agenției;
    3) prestarea şi modernizarea serviciilor publice în domeniile de competență stabilite de pct. 7 al prezentului Statut, precum și alte servicii aferente domeniului de competență;
    [Pct.8 subpct.3) modificat prin HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159]
    4) implementarea politicilor publice în domeniile de competență stabilite de pct.7 al prezentului Statut;
    5) contribuirea la realizarea procesului de reinginerie și digitizare al serviciilor publice în vederea eficientizării proceselor operaționale și reducerii costurilor;
    6) crearea, dezvoltarea și administrarea activității rețelei de subdiviziuni teritoriale de prestare a serviciilor publice;
    7) crearea, posesia și dezvoltarea sistemelor și resurselor informaționale de stat în domeniile de competență;
    8) implementarea Programului de dobîndire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiție.
    [Pct.8 subpct.8) introdus prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 24.08.18]
    9. În vederea realizării funcțiilor sale, Agenția are dreptul:
    1) să înainteze fondatorului propuneri de modificare și completare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform legislației, și să primească documente și informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, de la autoritățile publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizaţiile necomerciale, organizațiile internaționale;
    4) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență;
    5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul, în conformitate cu scopurile de activitate ale Agenției și prevederile legislației în vigoare;
    6) să administreze fonduri de asistență tehnică;
    7) să încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, donatori internaționali, cu furnizori și beneficiari de bunuri și servicii;
    8) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut și ale legislației.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI
    10. Organele de conducere ale Agenției sînt:
    1) Consiliul Agenției;
    2) directorul – organ executiv.
    11. Consiliul Agenției este organul colegial superior al Agenției, care conduce şi supraveghează funcţionarea acesteia şi adoptă decizii.
    12. Consiliul Agenției exercită următoarele atribuţii:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Agenției;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate  ale Agenției;
    3) aprobă componența Comisiei de concurs și procedura de desfășurare a concursului privind selectarea directorului Agenției şi prezintă ulterior demersul privind numirea în funcţie de către Guvern a persoanei selectate;
    4) coordonează structura și statul de personal ale Agenției;
    5) examinează situațiile financiare ale Agenției;
    6) aprobă atragerea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor şi creditelor, în mărimea stabilită de fondator, pentru asigurarea activităţii Agenției;
    7) ia decizii privind asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate atît acoperirii necesităţilor, cît şi asigurării bazei tehnico-materiale a Agenției;
    8) examinează şi aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Agenţiei, aprobă decizii asupra raportului de audit extern şi le prezintă spre informare fondatorului;
    [Pct.12 subpct.8) în redacția HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159]
    9) stabilește condițiile de salarizare a personalului Agenției, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”;
    10) examinează și aprobă bugetul anual al Agenției pînă la data de 31 martie a anului de gestiune;
    [Pct.12 subpct.10) în redacția HG141 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.159]
    11) decide asupra altor subiecte de importanţă pentru Agenţie, înaintate de director.
    13. Componenţa nominală şi numărul membrilor Consiliului Agenției se stabilesc prin ordinul secretarului general al Guvernului. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 5 și mai mare de 9 persoane. Angajații Agenției nu pot fi membri ai Consiliului Agenției.
    În componenţa Consiliului Agenției va fi desemnat un reprezentat al societăţii civile.
    14. Membrii Consiliului Agenției participă personal la şedinţele acestuia.
    15. Activitatea în calitate de membru al Consiliului Agenției nu se remunerează.
    16. Membrii Consiliului Agenției:
    1) au dreptul de acces la informaţia referitoare la activitatea Agenției, respectînd principiul confidențialității şi prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal;
    2) au obligaţia să respecte Statutul Agenției, să participe la şedinţele Consiliului Agenției şi să contribuie la realizarea funcţiilor şi atribuţiilor acestuia;
    3) au obligaţia să participe la realizarea direcţiilor strategice de activitate ale Agenției, la evaluarea rapoartelor şi a performanţelor.
    17. Consiliul Agenției se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la iniţiativa fondatorului, preşedintelui Consiliului Agenției sau a directorului Agenției.
    18. Şedinţa Consiliului Agenției este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor săi. Înştiinţarea în scris privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului Agenției (în care se indică data, timpul şi locul desfăşurării acestora, ordinea de zi, inclusiv materialele aferente) se expediază (prin scrisoare remisă în original, fax sau e-mail) de către secretarul Consiliului Agenției tuturor membrilor Consiliului Agenției cu cel puţin 3 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării şedinţei.
    19. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței care nu a avut loc, se convoacă şedinţa repetată a Consiliului Agenției. Membrii Consiliului Agenției vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin o zi lucrătoare pînă la data şedinţei.
    20. Deciziile Consiliului Agenției se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului.
    21. Deciziile Consiliului Agenției se plasează pe pagina web oficială a Agenției.
    22. Şedinţele Consiliului Agenției se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu subiectele examinate în cadrul şedinţei, informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului Agenției, lista membrilor prezenți și absenți, a altor participanţi la ședință, luările de cuvînt din cadrul şedinţei, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.
    Procesele-verbale sînt semnate de către toţi membrii prezenţi la şedinţa Consiliului Agenției.
    23. Lucrările de secretariat ale Consiliului Agenției sînt executate de secretarul Consiliului Agenției, care este numit de către Consiliu, la propunerea președintelui acestuia. Secretarul Consiliului Agenției este numit din cadrul personalului subdiviziunii juridice a Agenției.
    24. Secretarul Consiliului Agenției este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului Agenției, informarea membrilor Consiliului Agenției despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe şi perfectarea proceselor-verbale ale acestora.
    25. Activitatea executivă a Agenției este condusă de către director, asistat de 2 vicedirectori, care este selectat în urma unui concurs organizat în mod public şi transparent de către Consiliul Agenţiei. Procedura de desfăşurare a concursului se aprobă de către Consiliul Agenției. Membrii comisiei de concurs sînt aprobați de către Consiliul Agenției.
    [Pct.25 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 24.08.18]
    26. Directorul selectat în urma concursului este numit şi eliberat din funcţie de către Guvern în temeiul demersului Consiliului Agenției. Mandatul directorului este de 5 ani.
    27.  Directorul Agenției:
    1) conduce activitatea Agenției;
    2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Agenției;
    3) asigură elaborarea şi înaintarea propunerilor de politici publice și proiecte de acte normative necesare realizării misiunii Agenției;
    4) reprezintă Agenția în relaţiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport Agenției, instanțele judecătoreşti, instituțiile financiare, cu persoanele fizice și cu alte persoane juridice;
    5) coordonează elaborarea şi prezintă Consiliului Agenției spre aprobare proiectul de buget al Agenției;
    6) asigură executarea deciziilor Consiliului Agenției;
    7) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Agenției și autenticitatea indicilor economici generali;
    8) aprobă statul de personal al Agenției, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum și fișele postului ale personalului Agenției;
    9) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Agenției, în condițiile legislației muncii;
    10) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Agenției, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    11) exercită alte sarcini delegate de fondator și Consiliul Agenţiei, legate de activitatea Agenției.
    28. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către unul dintre vicedirectori.
    [Pct.28 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 24.08.18]
    29. Vicedirectorii sînt desemnați în funcţie de Consiliul Agenției, la propunerea directorului Agenției.
    [Pct.29 modificat prin HG855 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.894; în vigoare 24.08.18]
IV. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL AGENȚIEI
    30. Finanţarea activităţii Agenției se va efectua din:
    1) veniturile obținute din prestarea serviciilor;
    2) subsidiile/subvenţiile primite de la bugetul de stat, prin intermediul Cancelariei de Stat;
    3) alte surse legale.
    31. Mijloacele financiare acumulate pe parcursul unui an din veniturile obţinute din prestarea serviciilor ce depăşesc bugetul Agenţiei, aprobat pentru anul respectiv, se fac venit la bugetul de stat, fiind transferate pînă la data de 31 martie a anului următor.
    32. Înstrăinarea şi casarea patrimoniului Agenției se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform legislaţiei în vigoare.
V. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    33. Agenția ţine evidenţa contabilă şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    34. Agenția ţine evidenţa cheltuielilor aferente implementării proiectelor de dezvoltare, întocmeşte rapoarte trimestriale, anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor, şi prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    35. Activitatea Agenției este supusă auditului extern, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.314
din 22 mai 2017

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În Hotărîrea Guvernului  nr. 1030 din 12 octombrie 1998 „Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 96, art. 996), cu modificările şi completările ulterioare, punctele 3 şi 4 se abrogă.
    2. Anexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art. 841), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) poziţiile 5 şi 7 se abrogă;
    2) se completează cu poziția 11 cu următorul cuprins:
    „11. Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”.
    3. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 724), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 14 cu următorul cuprins:
    „14. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.
    4. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art. 768), cu modificările şi completările ulterioare, poziția „Camera de licenţiere” se exclude.
    5. În anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 383  din  12 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 75-77, art. 453), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Î.S. „Cadastru” se exclude.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial a1 Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art. 799), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 3, poziția „Serviciul stare civilă” se exclude;
    2) în anexa nr. 4, poziția „Î.S. Camera Înregistrării de Stat” se exclude.
    7. În anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 962 din 8 august 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 265-276, art. 1046), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” se exclude.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.314
din 22 mai 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 31 ianuarie 2008 „Cu privire la Serviciul Stare Civilă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 28-29, art. 150).
    2. Punctul 18 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 171-172, art. 816).
    3. Hotărîrea Guvernului  nr. 779  din  27 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Licenţiere şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 857).
    4. Punctul 17 din modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 16 iunie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 103-106, art. 515).
    5. Punctul 5 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 21 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205, art. 946).
    6. Punctul 6 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 18 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 36-40, art. 171).
    7. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 984 din 6 decembrie 2013 „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 291-296, art. 1093).
    8. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 333-338, art. 978).