OSFSM108/2017
ID intern unic:  370415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 108
din  19.05.2017
cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului
pe bunurile imobiliare şi
instrucțiunii privind modul de completare
a acestuia
Publicat : 26.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 162-170     art Nr : 991
    MODIFICAT
   
OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344    În vederea respectării prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 8), 187 şi 188, titlului VI din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), precum şi în scopul simplificării procedurii de declarare de către contribuabili a obligațiilor ce țin de impozitul pe bunurile imobiliare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)”, conform anexei nr. 1;
    b) Instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), conform anexei nr. 2;
    c) Codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, conform anexei nr.3.
    2. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.
    3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului tipizat al calculului la impozitul pe bunurile imobiliare şi instrucțiunea privind modul de completare a acesteia nr. 495 din 10 iunie 2015.
    4. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor să aducă prezentul ordin la cunoștința tuturor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat şi să asigure publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                          Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 108. Chişinău, 19 mai 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacția OIFS415 din 14.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1344]