HGC382/2017
ID intern unic:  370494
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 382
din  31.05.2017
cu privire la lichidarea Școlii-internat sanatoriale
din s. Cinișeuți, r-nul Rezina
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 455
    În temeiul art. 21 alin. (3) și art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, precum și al art. 6 alin. (1) lit. a) şi art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind lichidarea Școlii-internat sanatoriale din s. Cinișeuți, r-nul Rezina.
    2. Ministerul Educaţiei va institui comisia de lichidare a Școlii-internat sanatoriale din s. Cinișeuți, r-nul Rezina.
    3. Disponibilizarea salariaţilor se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare.
    4. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Rezina, din proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului Educației) în proprietatea publică a raionului Rezina, bunurile imobile ale Școlii-internat sanatoriale din s. Cinișeuți, r-nul Rezina (construcțiile cu numerele cadastrale 6713105127.01-6713105127.14 și terenul aferent acestora, cu numărul cadastral 6713105127), pentru valorificarea lor în scopuri educaționale.
    5. Ministerul Educației, în comun cu Consiliul raional Rezina, va institui comisia de transmitere a bunurilor și va asigura transmiterea acestora, în termen de 30 de zile,  în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 1, art. 2), cu modificările și completările ulterioare.
    6. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la cererea autorităților administraţiei publice locale, va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor corespunzătoare în privinţa bunurilor imobile menționate la punctul 4 din prezenta hotărîre, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    7. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările și completările ulterioare, poziţia „Şcoala-internat sanatorială, s. Cinișeuți, r-nul Rezina” se exclude.
    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu

    Nr. 382. Chişinău, 31 mai 2017.