OMFC82/2017
ID intern unic:  370510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 82
din  23.05.2017
privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
și a Normelor metodologice
privind evidența contabilă și raportarea
 financiară
în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 993     Data intrarii in vigoare : 23.05.2017
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR” se completează cu subconturi de nivelul II, cu următoarea denumire:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
811460

Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in”

 
812460

Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru

 

    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. În punctul 3.8.12,
    1.2.1.1. În descrierea contului 8114 „Alte creanțe bugetare extrabilanțiere”, după sintagma „și creanțele contribuabililor” se introduce sintagma „ , precum și valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in”.”
    1.2.1.2. După descrierea subcontului de nivelul II 811430 „Creanțe față de bugetul de stat privind cauțiunile transferate” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 81146 cu următorul conținut:
    „Subcontul de nivelul I 81146 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in”” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    811460 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in””.
    La subcontul de nivelul II 811460 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in”” se ține evidența valorii capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in” de la bugetul de stat, în baza acordurilor încheiate cu organizațiile internaționale, care este supus restituirii, în cazul renunțării Republicii Moldova de a fi membru al acestora.”
    1.2.2. În punctul 3.8.20,
    1.2.2.1. În descrierea contului 8124 „Alte datorii ale bugetului de stat”, după subcontul de nivelul I 81245 „Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată” se introduce subcontul de nivelul I 81246 cu următoarea denumire:
    „81246 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru”.”
    1.2.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 812450 „Datoria bugetului de stat privind taxa pe valoare adăugată” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 81246 cu următorul conținut:
    „Subcontul de nivelul I 81246 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    812460 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru”.
    La subcontul de nivelul II 812460 „Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru” se ține evidența valorii totale a capitalului subscris („paid-in” și „callable”) în organizațiile internaționale la care Republica Moldova este membru.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                                Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 82. Chişinău, 23 mai 2017.