HCNPFC17/7/2017
ID intern unic:  370521
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 17/7
din  21.04.2017
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate
de către Serviciul Fiscal de Stat
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 1004
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1223 din 24 mai 2017
Ministru _______ Vladimir CEBOTARI
    În temeiul art. 1 alin.(1), art. 8 lit. b), art. 21 alin.(1) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
art. 203 alin. (8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat, conform anexei.
    2. Se abrogă Instrucţiunea privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/5 din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 45-49, art. 111).

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                            Valeriu CHIȚAN

    Nr. 17/7. Chişinău, 21 aprilie 2017.


Anexă
la Hotărârea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr.17/7 din 21.04.2017

INSTRUCȚIUNE
privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate
de către Serviciul Fiscal de Stat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instrucţiunea privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat (în continuare – Instrucţiune) este elaborată în baza Titlului V al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012).
    2. Prezenta Instrucţiune stabilește modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat pe piaţa reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) și în afara acestora.
    3. În condiţiile prezentei Instrucțiuni, vor fi prelucrate datele cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor, conform legislației privind protecţia datelor cu caracter personal.
    4. Noţiunile utilizate în prezenta Instrucțiune au semnificaţia celor prevăzute în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 şi în Regulile pieței reglementate a Bursei de Valori a Moldovei, acceptate de Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – CNPF) prin Hotătârea nr. 23/3 din 8 mai 2015.
    5. Vânzarea valorilor mobiliare sechestrate pe piața reglementată sau MTF are loc conform regulilor acestora, prin expunerea lor ca pachete unice, cu excepțiile prevăzute de prezenta Instrucțiune.
    6. Vânzarea valorilor mobiliare sechestrate în afara pieței reglementate și MTF are loc doar în cazul în care circulația valorilor mobiliare are loc conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr.163-XVI din 13 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni. În acest caz se va respecta procedura stabilită în Regulamentul privind circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 14/5 din 31 martie 2016.
    7. În cazul în care valorile mobiliare sechestrate nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, precum și în cazul în care valorile mobiliare sechestrate nu au fost realizate conform pct. 6, acestea vor fi înregistrate provizoriu pe piața reglementată fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile respective, doar în scopul înstrăinării lor.
    8. Vânzător al valorilor mobiliare sechestrate este Serviciul Fiscal de Stat, care vinde valorile mobiliare sechestrate prin intermediul societăților de investiții, care prestează servicii și activități de investiții pe bază de contract, încheiat prealabil.
    9. Preţul inițial de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate va fi stabilit pornindu-se de la unul din criteriile stabilite la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012.
    10. În cazul în care valorile mobiliare sechestrate nu sunt solicitate de cumpărători pe parcursul perioadei de licitație, care este de cel mult 20 de zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să le expună la o nouă licitaţie cu micşorarea treptată a preţului precedent cu până la 20%, cu luarea în considerare inclusiv a evenimentelor care influențează prețul acțiunilor emitentului.
II. ORGANIZAREA EXPUNERII SPRE VÂNZARE
A VALORILOR MOBILIARE SECHESTRATE
    11. Decizia privind expunerea spre vânzare a valorilor mobiliare sechestrate se adoptă de către Serviciul Fiscal de Stat.
    12. Vânzatorul, în ordinea stabilită de legislaţie şi prezenta Instrucţiune:
    1) solicită societății de registru/custodelui care asigură evidența deținătorilor valorilor mobiliare sechestrate extrasul din registru;
    2) anterior expunerii la vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, solicită, după caz, emitentului valorilor mobiliare respective situaţiile financiare pe ultimii 3 ani;
    3) perfectează documentele pentru admiterea provizorie a valorilor mobiliare sechestrate pe piaţa reglementată, în cazul în care valorile mobiliare nu sunt admise pe această piață sau MTF;
    4) stabilește prețul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate.
    5) asigură publicarea conform prezentei Instrucțiuni a comunicatului informativ referitor la oferta de înstrăinare a valorilor mobiliare sechestrate pe piaţa reglementată sau MTF, precum şi perfectarea documentelor necesare expunerii şi vânzării valorilor mobiliare sechestrate.
    13. În scopul admiterii provizorii pe piața reglementată pentru înstrăinarea valorilor mobiliare sechestrate, operatorul pieței reglementate înregistrează valorile mobiliare sechestrate pe piaţa respectivă într-o listă separată fără respectarea procedurii de înscriere și admitere, doar pentru perioada expunerii acestora la vânzare.
    14. Admiterea provizorie, menționată în pct. 13, acordă vânzătorului dreptul exclusiv de a vinde valorile mobiliare sechestrate pe piaţa reglementată. După realizarea valorilor mobiliare, acestea se exclud din lista provizorie.
    15. Modalitatea şi condiţiile de expunere la vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, indicate în comunicatele informative, nu pot fi modificate pe parcursul perioadei de expunere a acestora spre vânzare.
III. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR
DE SELECTARE
A SOCIETĂŢILOR DE INVESTIŢII
    16. Concursurile de selectare a societăţilor de investiţii, care vor presta servicii şi activităţi de investiții pe piaţa de capital în procesul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, se organizează de către Serviciul Fiscal de Stat, care va stabili şi câştigătorul acestui concurs.
    17. Criteriile principale de selectare a câştigătorilor sunt următoarele:
    1) perioada de activitate pe piaţa de capital;
    2) capacităţile de personal şi cele tehnice de tranzacţionare a valorilor mobiliare;
    3) volumul tranzacţiilor în ultimii 3 ani în calitate de intermediar pe piaţa de capital, inclusiv în calitate de societate de investiţii care a prestat servicii de investiţii către vânzătorul valorilor mobiliare sechestrate;
    4) sancţiunile aplicate de către autoritatea de supraveghere societăţii de investiţii pentru încălcarea legislaţiei pe piaţa de capital în ultimii doi ani;
    5) mărimea comisionului solicitat pentru serviciile prestate.
    18. La selectarea câştigătorului concursului se va ţine cont de informaţia prezentată în cererea de participare, precum şi de altă informaţie făcută publică a CNPF şi a operatorului de piaţă sau operatorului de sistem.
    19. Comunicatul informativ privind desfăşurarea concursului va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe pagina web a pieței reglementate și a Serviciul Fiscal de Stat cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea cererilor.
    20. Participanţi la concurs pot fi doar societăţile de investiţii care sunt membri ai pieţei reglementate sau MTF.
    21. Pentru participare la concurs solicitanţii completează cererea-chestionar (Anexa nr.1).
    22. Cererile de participare la concurs vor fi depuse la secretariatul Serviciului Fiscal de Stat, care va ţine evidenţa acestora şi va asigura prezentarea lor în cadrul şedinţei de concurs.
    23. În urma examinării în conformitate cu pct.17 și pct.18 a cererilor prezentate, Serviciul Fiscal de Stat va stabili societatea de investiţii câştigătoare.
    24. Serviciul Fiscal de Stat stabileşte mărimea comisionului, pornind de la propunerile cuprinse în oferte.
    25. Comisionul societăţii de investiţii, ca un procent fix din valoarea tranzacţiei, se stabileşte prin decizia Serviciului Fiscal de Stat o dată cu determinarea câştigătorului şi se indică în procesul-verbal al şedinţei de concurs.
    26. Decizia Serviciului Fiscal de Stat va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei de concurs și se aduce la cunoștință societății de investiții câștigătoare.
    27. În baza deciziei luate, Serviciul Fiscal de Stat va încheia cu societatea de investiţii câştigătoare un contract de intermediere, pe termen de un an, cu posibilitatea extinderii acestuia până la 6 luni, în condiţiile prezentei Instrucțiuni, la decizia Serviciului Fiscal de Stat.
    28. Dacă societatea de investiţii câştigătoare refuză din anumite motive încheierea contractului de intermediere, Serviciul Fiscal de Stat desemnează printr-o decizie suplimentară altă societate de investiţii, conform cerinţelor prezentei Instrucţiuni.
    29. În cazul participării la concurs a mai puţin de trei societăţi de investiţii, la decizia Serviciului Fiscal de Stat câştigătorul poate fi selectat dintre participanţii care au depus cereri sau se va anunţa un nou concurs.
    30. Serviciul Fiscal de Stat poate rezilia contractul de intermediere cu societatea de investiții în cazul în care aceasta va încălca condiţiile contractului şi/sau alte cerinţe ale legislaţiei şi ale prezentei Instrucțiuni.
IV. PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE VÂNZĂRII VALORILOR
MOBILIARE SECHESTRATE
PE PIAȚA REGLEMENTATĂ
SAU ÎN CADRUL MTF

    31. Pentru fiecare caz de expunere la vânzare a valorilor mobiliare sechestrate, organele de conducere ale Serviciului Fiscal de Stat aprobă prin decizie comunicatul informativ.
    32. Comunicatul informativ privind expunerea valorilor mobiliare sechestrate spre vânzare pe piaţa reglementată sau MTF se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu 30 de zile lucrătoare înainte de începutul negocierilor şi se plasează pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, precum și a operatorului de piață sau MTF, prin remiterea acestora a unei copii autentificate. O copie a comunicatului informativ se prezintă şi societății de investiții care are încheiat contract de intermediere cu Serviciul Fiscal de Stat.
    33. După primirea copiei comunicatului informativ, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare înainte de începutul negocierilor, societatea de investiții prezintă operatorului pieței reglementate anchetele societăților pe acțiuni pentru înscrierea și admiterea provizorie a valorilor mobiliare sechestrate pe piața reglementată, în cazul în care aceste valori mobiliare nu sunt admise pe această piață sau MTF.
    34. Comunicatul informativ va conţine obligatoriu informaţia indicată în Anexa nr. 2.
    35. În comunicatul informativ pot fi incluse şi alte date, precum şi condiţii speciale, după caz, pentru vânzarea valorilor mobiliare sechestrate, ţinându-se cont de interesul şi specificul activităţii fiecărei societăţi pe acţiuni în parte.
    36. Formele de vânzare a valorilor mobiliare se stabilesc de către Serviciul Fiscal de Stat şi pot fi următoarele:
    1) toate valorile mobiliare din ofertă se propun ca un pachet unic;
    2) valorile mobiliare din ofertă se divizează în mai multe pachete unice de acţiuni de aceeaşi sau de diferită mărime.
    37. Înainte de expunerea spre vânzare a valorilor mobiliare sechestrate pe piața reglementată sau în cadrul MTF vânzătorul va asigura, prin intermediul societății de investiții, depozitarea valorilor mobiliare la Depozitarul Central.
V. MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A LICITAŢIILOR CU STRIGARE
    38. Cumpărători ai valorilor mobiliare sechestrate pot fi persoane fizice şi juridice, care participă la licitaţii prin intermediul societăţilor de investiţii, care sunt membri ai pieţei reglementate sau MTF, desfăşurându-şi activitatea în numele lor şi din contul clienţilor, pe bază de contract.
    39. Pentru cumpărarea valorilor mobiliare prin licitaţie cu strigare, trebuie să fie asigurată, la momentul desfăşurării licitaţiei, existenţa disponibilului bănesc în suma necesară acoperirii valorii valorilor mobiliare, calculată în corespundere cu preţul de expunere şi numărul valorilor mobiliare sechestrate propuse spre vânzare.
    40. Locul desfăşurării licitaţiilor este sala de tranzacţionare a operatorului pieței reglementate sau MTF. Licitaţiile au loc zilnic, cu excepţia zilelor de odihnă şi a zilelor de sărbătoare nelucrătoare, începând cu ora:
    a) 10:00, în cazul valorilor mobiliare admise pe piața reglementată;
    b) 11:00, în cazul valorilor mobiliare admise în cadrul MTF.
    41. Participanţii la negocieri membri ai pieţei reglementate sau MTF cumpărători, care efectuează tranzacţii de cumpărare a valorilor mobiliare cu pachet unic pe contul mai multor clienţi şi/sau pe cont propriu, trebuie să respecte următoarele reguli:
    a) pentru fiecare pachet unic expus la vânzare participantul la negocieri – cumpărătorul poate fi reprezentat de un singur Agent de bursă;
    b) cantitatea totală de valori mobiliare, pe care participantul la negocieri doreşte să le cumpere pe cont propriu şi/sau pe contul mai multor clienţi, trebuie să fie egală cu cantitatea valorilor mobiliare expuse la vânzare ca pachet unic;
    c) ordinele la cumpărarea unui pachet unic pe cont propriu şi/sau pe contul mai multor clienţi pot fi recepţionate şi executate de către participantul la negocieri – cumpărător în limitele unui preţ maximal de cumpărare.
    42. Pentru participare la licitaţie membrului pieţei reglementate/MTF i se înmânează o planşetă cu numărul de înregistrare.
    43. Licitaţiile se deschid de makler prin anunţul despre începerea licitaţiei la data respectivă.
    44. Licitaţia de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate se desfăşoară în următorul mod:
    a) maklerul anunţă numărul poziţiei (lotului), codul ISIN al acţiunilor, preţul iniţial şi, după caz, altă informaţie relevantă;
    b) Agentul de bursă - vânzător, prezent în sală, îşi confirmă prezenţa prin ridicarea planşetei;
    c) Agentul de bursă interesat de achiziţionarea pachetului unic ridică planşeta anunţând preţul pe care intenţionează să-l ofere;
    d) dacă în urma repetării de trei ori a preţului propus nimeni nu oferă un alt preţ, maklerul anunţă numărul participantului înscris pe planşetă, preţul oferit şi cuvintele: “Trei, adjudecat!”;
    e) Agentul de bursă care a oferit preţul maxim anunţat de către makler se va considera parte a acordului de vânzare-cumpărare a pachetului unic de valori mobiliare sechestrate;
    f) acordul părţilor de a vinde – cumpăra pachetul unic (lotul) de valori mobiliare se consideră încheiat în momentul fixării de către makler a preţului maxim de cumpărare prin pronunţarea cuvântului “Adjudecat!”;
    g) dacă pentru un pachet lipseşte oferta reconvenţională de cumpărare, maklerul recurge la anunţarea următoarei poziţii din planul de licitaţie;
    h) dacă oferta de cumpărare parvine de la mai mulţi participanţi, maklerul va desfăşura licitaţia în ordinea creşterii preţului. După fiecare ofertă de creştere a preţului maklerul va începe o nouă numărătoare.
    45. Maklerul este în drept să întrerupă licitaţia la solicitarea Agentului de bursă sau din propria inițiativă, pentru maximum 5 minute, în vederea clarificării informaţiei privind valorile mobiliare puse în vânzare, să facă observaţii participanţilor la licitaţie, să facă anunţuri cu caracter general la începutul şi/sau la sfârşitul licitaţiei.
    46. La finalul licitaţiei maklerul anunţă încheierea acesteia.
    47. După fiecare zi de licitaţie operatorul pieței reglementate sau MTF va perfecta procesul-verbal generalizat privind loturile licitate, cu indicarea membrului - cumpărător ce a oferit cel mai mare preţ pentru pachetul de valori mobiliare. Procesul-verbal generalizat trebuie să fie semnat de participanţii la licitaţie, makler şi operatorul pieței reglementate sau MTF.
    48. Procesul-verbal generalizat se întocmeşte în trei exemplare: câte un exemplar pentru participanţii la licitaţie şi operatorul pieței reglementate sau MTF.
    49. Formularul-tip al procesului-verbal generalizat este specificat în anexa nr.3 la prezenta Instrucțiune.
    50. După finalizarea licitaţiei, în conformitate cu regulile pieţei reglementate /MTF, membrii - vânzători şi membrii - cumpărători sunt obligaţi, în termenul A+1, să înregistreze tranzacţia în sistemul de tranzacţionare, Secţia tranzacţiilor directe.
    51. Temei pentru înregistrarea tranzacţiei în Sistemul de tranzacţionare va servi ordinul prefectat în baza procesului-verbal generalizat, întocmit după fiecare licitaţie.
    52. În ziua A+1 operatorul pieței reglementate sau MTF va perfecta rapoartele privind înregistrarea tranzacţiilor în secţia tranzacțiilor directe. Rapoartele în cauză vor fi prezentate participanţilor la licitaţie în termenele stabilite în regulile pieţei reglementate/MTF.
    53. Membrul pieţei reglementate sau MTF – vînzător va prezenta, în termenele stabilite de legislație și/sau în contractul de prestare a serviciilor încheiat cu vânzatorul, formularul de confirmare a executării ordinului.
    54. Orice litigiu ce ține de vânzarea valorilor mobiliare sechestrate va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, litigiul va fi soluționat în conformitate cu legislația de către Comisia Arbitrară a Bursei de Valori a Moldovei sau instanța de judecată.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3