HGC353/2017
ID intern unic:  370548
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 353
din  30.05.2017
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 472
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Octavian Calmîc

    Nr. 353. Chişinău, 30 mai 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 353 din 30 mai 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1496 din 29 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.10), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) preambulul hotărîrii se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezenta hotărîre transpune parţial Regulamentul (CE) nr.6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 3 din 5 ianuarie 2002.”;
    b) în Regulament:
    1) pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale” și „Registrul de desene şi modele industriale înregistrate”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale”, „Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 2, cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    3) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Formularul cererii, inclusiv imaginile, se prezintă în 2 exemplare completate. În cazul reprezentărilor în culori, dacă culorile nu pot fi reproduse identic, la solicitarea AGEPI, vor fi prezentate suplimentar 3 reprezentări color, care trebuie să fie identice cu reprezentările grafice din cerere. Documentele anexate la cerere şi, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere se prezintă într-un singur exemplar.” ;
    4) la punctul 12, cuvîntul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”;
    5) la punctul 13 propoziţia a doua, cuvîntul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”, iar propoziţia a treia se exclude;
    6) la punctul 14 litera g), cuvintele „autorul sau se face o declaraţia pe propria răspundere a” se substituie cu cuvintele „autorul pe răspunderea solicitantului sau se face o declaraţie pe răspunderea”;
    7) punctul 34 va avea următorul cuprins:
    „34. Pentru dezvăluirea esenţei modelului industrial poate fi prezentat desenul tehnic.”;
    8) în punctul 39:
    la litera a), textul „ , cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni” se exclude;
    la litera c), textul „3 luni de la data notificării, cu posibilitatea prelungirii termenului, dar nu mai mult decît pentru 3 luni” se substituie cu textul „2 luni de la data primirii notificării”;
    la litera d) prima propoziție, textul „o lună de la data publicării” se substituie cu textul „3 luni de la data emiterii”;
    9) la punctul 40, cuvîntul „prelungire” se substituie cu cuvintele „executarea unui act de procedură”;
    10) punctul 42 va avea următorul cuprins:
    „42. Dacă nu sînt achitate în termenul şi/sau cuantumul stabilit, taxele menţionate în prezentul Regulament:
    a) la pct.39 lit.a), b), c) şi d) – cererea se consideră retrasă;
    b) la pct.39 lit.e) – prioritatea nu se recunoaşte;
    c) la pct.39 lit.f) şi g) – procedura solicitată nu se efectuează.”;
    11) la punctul 45:
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia imaginilor color”;
    se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI”;
    12) la punctul 582, textul „Modificarea adresei de corespondenţă, precum şi a reprezentărilor în temeiul pct.586 lit. b) din prezentul Regulament se efectuează  fără plata taxei.” se substituie cu textul „Modificarea adresei de corespondență, îmbunătățirea calității reprezentării sau modificarea dimensiunilor acesteia în cadrul limitelor prevăzute la pct. 16 lit. a) din prezentul Regulament se efectuează fără plata taxei.”;
    13) punctul 586 va avea următorul cuprins:
    „586. Modificarea reprezentărilor poate fi efectuată în cazul în care:
    a)  lipsesc confirmări referitor la elementele indicate la art.26 alin.(1) lit. e), e1), f), g) sau h) din Lege, prin excluderea acestor elemente din desenul sau modelul industrial;
    b) se adaugă vederi suplimentare ale desenului sau modelului industrial.”;
    14) la punctul 62, textul „4 luni” se substituie cu textul „3 luni”;
    15) la punctul 68 ultima propoziţie, cuvîntul „prelungire” se substituie cu cuvintele „executarea unui act de procedură”;
    16) se completează cu punctul 761 cu următorul cuprins:
    „761. Dacă în cerere lipseşte indicarea culorilor pentru fiecare desen sau model industrial în parte sau dacă culorile sînt indicate greşit, AGEPI va notifica solicitantului iregularitățile constatate, cu menţionarea culorilor conform imaginilor prezentate în cerere. Dacă solicitantul nu-și expune punctul de vedere în termenul prescris la art.42 alin.(6) din Lege, cererea va fi publicată cu indicarea culorilor menționate în notificare.”;
    17)  punctul 79 va avea următorul cuprins:
    „79. În cadrul examinării de fond prevăzute la art. 47 din Lege, AGEPI verifică conformitatea desenului sau a modelului industrial cu celelalte condiţii de protecţie în scopul de a stabili dacă nu există temeiuri pentru respingerea cererii, astfel cum sînt prevăzute la art. 26 alin. (1) din Lege, ţinînd cont de rezultatele examinării observaţiilor şi opoziţiilor prezentate.”;
    18) la punctul 82 litera e), textul „Oficiul de Armonizare a Pieţei Interne (OHIM)” se substituie  cu textul „Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO)”;
    19) la punctul 83, textele „(de exemplu, pentru aparat de iluminat cu radio şi ceas se cercetează clasele 10, 14 şi 26)” şi „(de exemplu, clasele 11-05, 19-08)” se exclud;
    20) la punctul 89, textul „pct.59 lit.a)” se substituie cu textul „pct.585 lit.f)”;
    21) punctul 93 va avea următorul cuprins:
    „93. În cadrul examinării de fond se examinează opoziţia şi, în cazul în care opoziţia este acceptată total sau parțial, aceasta serveşte ca motiv de respingere a cererii în tot sau în parte, după caz.”;
    22) la punctul 94, cifra „6” se substituie cu cifra „3”;
    23) se completează cu punctele 1011-1013 cu următorul cuprins:
    „1011. Observaţia nu este supusă plăţii taxelor. Persoana care depune observaţia nu devine parte la procedură în faţa AGEPI, respectiv AGEPI nu este obligată să-i transmită acesteia comunicările ulterioare ale solicitantului, precum şi oricare informaţii referitoare la deciziile adoptate în privinţa desenelor sau a modelelor industriale împotriva cărora a fost depusă observaţia.
    1012. În termen de o lună de la data recepţionării observaţiei, AGEPI notifică solicitantului observaţia depusă, invitîndu-l să-şi expună punctul de vedere în termen de 2 luni de la data primirii notificării.
    1013. În cazul în care solicitantul nu-şi expune punctul său de vedere, la examinarea observaţiei vor fi luate în considerare doar materialele prezentate de persoana care a depus observaţia.”;
    24) punctul 102 se abrogă;
    25) punctul 103 va avea următorul cuprins:
    „103. Cererea de examinare a opoziției se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, care conține:
    a) date despre persoana care a înaintat opoziția (numele, prenumele sau denumirea completă a persoanei juridice, adresa, telefonul de contact);
    b) indicații privind desenul sau modelul industrial împotriva căruia se formulează opoziția (numărul de depozit, numele sau denumirea solicitantului cererii, nr. BOPI în care au fost publicate datele despre cerere);
    c) numele și adresa reprezentantului, dacă este cazul.
    Cererea de examinare a opoziţiei şi materialele în susţinerea acesteia se depune în două exemplare, unul pentru dosar şi altul pentru solicitantul cererii.”;
    26) se completează cu punctul 1031 cu următorul cuprins:
    „1031. La cererea de examinare a opoziției se anexează:
    a) opoziția argumentată cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează opoziţia, precum și traducerea acesteia, dacă este cazul;
    b) dovada de achitare a taxei pentru depunerea opoziţiei, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997);
    c) procura, dacă este cazul;
    d) traducerea documentelor anexate, dacă este cazul;
    e) alte documente menționate de către opozant și dovezi pentru susținerea opoziției, dacă este cazul.”;
    27) punctul 105 va avea următorul cuprins:
    „105. AGEPI examinează dacă sînt respectate cerinţele de depunere a opoziției conform pct.103 și 1031 lit. a) și b) din prezentul Regulament.”;
    28) se completează cu punctele 1051-1053 cu următorul cuprins:
    „1051. Dacă AGEPI constată că la cererea de examinare a opoziției nu sînt anexate documentele prevăzute la pct. 1031 lit. a) și b) din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului, pentru a prezenta documentele lipsă în termenul stabilit pentru depunerea opoziției la art.45 din Lege. Opoziția va fi considerată depusă la data prezentării documentelor lipsă, cu respectarea termenului pentru depunerea opoziției. În cazul în care documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul stabilit pentru depunerea opoziției, opoziția se consideră nedepusă.
    1052. În cazul în care AGEPI constată că la cererea de examinare a opoziției nu este anexată procura prevăzută la pct. 1031 lit. c) din prezentul Regulament, notifică opozantul, oferindu-i un termen de 2 luni de la primirea notificării pentru prezentarea sau, după caz, semnarea opoziției. Dacă opozantul nu prezintă sau, după caz, nu semnează opoziția în termenul stabilit, aceasta se consideră nedepusă.
    1053. În cazul în care AGEPI constată că la cererea de examinare a opoziției nu sînt anexate documentele menționate de către opozant pentru susținerea opoziției prevăzute la pct. 1031 lit. d) și e) din prezentul Regulament, notifică opozantul, oferindu-i un termen de o lună de la primirea notificării pentru prezentarea acestora, în caz contrar, opoziția se examinează doar în baza documentelor anexate, cu excepția documentelor a căror traducere nu a fost prezentată.”;
    29) punctul 106 va avea următorul cuprins:
    „106. AGEPI expediază un exemplar al opoziţiei solicitantului, cerîndu-i acestuia să-şi prezinte punctul de vedere în termen de 2 luni de la data recepţionării.”;
    30) punctul 108 se abrogă;
    31) punctul 109 va avea următorul cuprins:
    „109. În cazul în care la examinarea opoziției se constată că toate desenele și modelele industriale din cerere sau doar o parte din ele nu sînt pasibile de înregistrare, opoziția se consideră întemeiată, în tot sau în parte, pentru desenele și modelele industriale respective. În caz contrar, opoziția se respinge.”;
    32) punctele 110-112 vor avea următorul cuprins:
    „110. În cadrul examinării cererilor de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, AGEPI emite următoarele hotărîri:
    a) de nedepunere a cererii;
    b) de retragere a cererii;
    c) de înregistrare a desenului sau a modelului industrial;
    d) de respingere a cererii.
    În cazul depozitului multiplu, hotărîrea de înregistrare poate să se refere la toate sau doar la o parte din desenele sau modelele industriale cuprinse în cerere.
    Hotărîrile AGEPI se notifică solicitantului sau reprezentantului, iar informaţia/datele despre aceasta se publică în BOPI.
    Hotărîrile AGEPI pot fi contestate în Comisia de Contestaţii AGEPI, conform art.49 din Lege.
    111. Prin notificare se înţelege acţiunea prin care AGEPI comunică orice document de procedură, inclusiv încheierile şi hotărîrile Comisiei de contestaţii. Notificările pe care le face AGEPI se efectuează fie sub forma documentului original, fie sub forma unei copii certificate pentru conformitate a documentului original, fie prin imprimarea unui text realizat pe calculator. Certificarea nu este necesară pentru copiile documentelor care provin de la părţi.
    112. Notificarea poate fi făcută prin:
    1) poştă, în conformitate cu pct.113-115 din prezentul Regulament;
    2) înmînare directă, în conformitate cu pct. 116 din prezentul Regulament;
    3) fax sau orice alt mijloc electronic de comunicare;
    4) publicare în BOPI, în conformitate cu pct.  117 din prezentul Regulament.”;
    33) punctul 120 va avea următorul cuprins:
    „120. În termen de 3 luni de la data emiterii hotărîrii de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, solicitantul trebuie să achite taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. Taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial care nu a fost plătită în termenul stabilit poate fi achitată ulterior, în decursul a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%.”;
    34) se completează cu punctele 1201-1204 cu următorul cuprins:
    „1201. În cazul în care taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial nu a fost achitată conform punctului 120 din prezentul Regulament, cererea de înregistrare a desenului sau a  modelului industrial se consideră retrasă.
    1202. La expirarea a 30 de zile de la data publicării  hotărîrii de înregistrare, în cazul în care au fost achitate taxele stabilite şi nu au fost depuse contestaţii împotriva înregistrării, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial în Registrul naţional de desene și modele industriale, şi în termen de o lună, eliberează certificatul de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. În cazul în care taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial a fost plătită în decursul a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%, AGEPI înscrie datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial în Registrul naţional de desene și modele industriale şi, în termen de o lună de la data achitării taxei, eliberează certificatul de înregistrare a desenului sau a modelului industrial. Datele privind înregistrarea desenului sau a modelului industrial se publică în BOPI.
    1203. În cazul în care înregistrarea cererii desenului sau a modelului industrial se acceptă în parte, datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial sînt înscrise de AGEPI în Registrul naţional de desene și modele industriale la data prezentării acordului solicitantului cu decizia emisă, dar nu înainte de expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării  hotărîrii. În cazul în care solicitantul nu a prezentat acordul său cu hotărîrea emisă şi nu a contestat această hotărîre în termenul stabilit, datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial sînt înscrise de AGEPI în Registrul naţional de desene și modele industriale la data expirării perioadei de 3 luni de la data emiterii hotărîrii de înregistrare.
    1204. În cazul în care hotărîrea de înregistrare se referă la desenul sau modelul industrial care conţine denumirea oficială sau istorică a statului, datele cu privire la înregistrarea desenului sau a modelului industrial sînt înscrise de AGEPI în Registrul naţional de desene și modele industriale la data prezentării permisiunii corespunzătoare a autorităţii competente.”;
    35) punctul 121 va avea următorul cuprins:
    „121. Certificatul de înregistrare se eliberează pe un formular-tip, aprobat de AGEPI.”;
    36) se completează cu punctele 1211-1213 cu următorul cuprins:
    „1211. În Registrul naţional de desene și modele industriale se introduc următoarele date privind desenul și modelul industrial înregistrat:
    (11) numărul certificatului;
    (15) data înregistrării;
    (18) data expirării termenului de valabilitate al înregistrării;
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (23) data priorității de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (31) numărul cererii prioritare;
    (32) data de depozit a cererii prioritare;
    (33) țara cererii prioritare, codul conform normei ST. 3 OMPI;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44) data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51) clasificarea internațională a desenelor/modelelor industriale (clasa și subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (55) reprezentarea desenului/modelului industrial.
    Desenele și modelele industriale care conțin elemente verbale sînt însoțite de remarca: „Ponderea semantică a părții verbale nu se protejează.”;
    (62) numărul cererii divizate;
    (71) numele/denumirea și adresa solicitantului, codul țării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (72) numele autorului, codul țării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (73) numele/denumirea și adresa titularului, codul țării, conform normei ST. 3 OMPI.
    Datele ce corespund codurilor INID (23), (31), (32), (33), (62) și (72) se indică în funcție de situație.
    1212. În Registrul național de desene și modele industriale se introduc modificările ulterioare ale datelor prevăzute la pct. 1211 din prezentul Regulament, precum și informațiile referitoare la transmiterea drepturilor asupra unui desen sau a unui model industrial.
    1213. În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, AGEPI eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia, fapt care se publică în BOPI. De asemenea, AGEPI eliberează titularului sau autorului copii certificate ale originalului certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, cu condiția achitării taxei.”;
    37) la punctul 124 ultimul alineat, cuvintele „sau pentru prezentarea cu întîrziere a cererii de reînnoire” se exclud;
    38) la punctul 125, cuvîntul  „Cererea” se substituie cu cuvîntul „Solicitarea”;
    39) punctul 126 va avea următorul cuprins:
    „126. Dacă solicitarea de reînnoire este prezentată în termenul stabilit, dar nu sînt îndeplinite celelalte condiţii de reînnoire prevăzute la pct.123 din prezentul Regulament, AGEPI notifică titularului iregularităţile constatate şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea iregularităţilor.
    Dacă titularul nu remediază iregularităţile menţionate în notificare în termenul acordat şi nu depune o cerere de prelungire a termenului stabilit,  dar nu mai mult decît cu 3 luni, plătind  taxa stabilită, AGEPI adoptă hotărîrea de  respingere a cererii de reînnoire a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.”;
    40) la punctul 127, alineatul întîi se exclude;
    41) punctele 128-131 vor avea următorul cuprins:
    „128. Solicitarea de reînnoire se consideră depusă la data achitării taxei stabilite. Dacă solicitarea de reînnoire nu a fost prezentată înainte de expirarea termenului prevăzut la art.14 alin.(3) sau la alin.(4) din Lege, după caz, ori dacă nu s-au remediat în termenul acordat de AGEPI iregularităţile semnalate, solicitarea de reînnoire se respinge şi în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate se înscrie menţiunea privind caducitatea certificatului de înregistrare cu efect din ziua următoare datei expirării înregistrării existente, fapt care se publică în BOPI.
    129. Dacă solicitarea de reînnoire este prezentată în termenele stabilite şi sînt îndeplinite celelalte condiţii de reînnoire prevăzute la pct.123-124 din prezentul Regulament,  AGEPI adoptă hotărîrea de reînnoire, fapt care se notifică titularului, şi se publică în BOPI.
    130.  După adoptarea hotărîrii de reînnoire a certificatului de înregistrare, datele se introduc în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate şi pe numele titularului se eliberează certificatul de înregistrare a desenelor și modelelor industriale reînnoite, cu acelaşi număr de înregistrare, precedat de inscripţia „R” sau, după caz, „2R”, „3R”, „4R”, în funcţie de numărul de ordine al termenului reînnoit.
    131. Certificatul de înregistrare a desenelor și modelelor industriale reînnoite se eliberează pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, şi conţine următoarele date:
    (11) numărul certificatului;
    (15) data înregistrării;
    (18) data expirării termenului de valabilitate al înregistrării;
    (20) numărul desenului/modelului industrial;
    (21) numărul de depozit;
    (22) data de depozit;
    (23) data priorităţii de expunere;
    (28) numărul de desene/modele industriale;
    (31) numărul cererii prioritare;
    (32) data de depozit a cererii prioritare;
    (33) ţara cererii prioritare, codul, conform normei ST. 3 OMPI;
    (43) data publicării cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (44) data publicării hotărîrii de înregistrare a desenului/modelului industrial;
    (51) clasificarea internaţională a desenelor/modelelor industriale (clasa şi subclasa Clasificării de la Locarno);
    (54) indicarea produsului;
    (55) reprezentarea desenului/modelului industrial.
    Desenele şi modelele industriale care conţin elemente verbale sînt însoţite de remarca: „Ponderea semantică a părţii verbale nu se protejează.”;
    (72) numele autorului, codul ţării, conform normei ST. 3 OMPI;
    (73) numele/denumirea şi adresa titularului, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.
    Data publicării hotărîrii de reînnoire.”;
    42) capitolul VIII va avea următorul cuprins:
VIII. ÎNREGISTRAREA INTERNAŢIONALĂ
A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE
Secţiunea 1
Depunerea cererii de înregistrare internaţională
    134. Cererea internaţională se depune în conformitate cu cerinţele prevăzute de Aranjamentul de la Haga şi Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Haga conform Actului din 1999 şi Actului din 1960 (în continuare – Regulament comun) şi se completează pe un formular-tip elaborat de Biroul Internaţional al OMPI (în continuare – Birou Internaţional).
    135. Cererea internaţională se depune, la alegerea solicitantului, fie direct la Biroul Internaţional, în una din limbile oficiale prescrise (engleză, franceză sau spaniolă), sau prin intermediul AGEPI în calitate de oficiu de origine (în limbile engleză sau franceză).
    136. Formularul cererii internaţionale şi taxele ce necesită a fi achitate, precum şi alte formulare oficiale elaborate de Biroul Internaţional sînt disponibile pe web site-ul OMPI.
    137. În cazul în care cererea internaţională se depune prin intermediul AGEPI, aceasta se completează în 2 exemplare în conformitate cu prevederile  Aranjamentului de la Haga şi Regulamentului comun.
    138. Cererea internaţională poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică care are o întreprindere industrială sau comercială  efectivă şi funcţională în Republica Moldova ori, în lipsa acesteia,  are aici domiciliul ori, în lipsa acestora, este cetăţean sau resortisant al Republicii Moldova.
Secţiunea a 2-a
Taxele pentru cererea internaţională
    139. La depunerea cererii internaţionale prin intermediul AGEPI se vor achita următoarele taxe:
    a) pentru recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii la Biroul Internaţional, în cuantumul stabilit conform Hotărîrii Guvernului  nr.774 din 13 august 1997;
    b) pentru înregistrarea internațională a desenului sau a modelului industrial, în cuantumul stabilit de Biroul Internațional.
    1391. Solicitantul depune sau transferă în contul AGEPI echivalentul taxelor în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu valuta corespunzătoare la data plăţii.
    1392. Cererea internaţională se consideră depusă la AGEPI la data achitării taxelor stabilite.  În cazul neachitării taxelor, cererea internaţională se consideră nedepusă, fapt despre care este notificat solicitantul.
Secţiunea a 3-a
Procedura de verificare a cererii internaţionale
depuse prin intermediul AGEPI

    1393. În termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii internaționale, AGEPI verifică şi examinează documentele cererii internaţionale în vederea respectării prevederilor pct. 137 din prezentul Regulament  și  a corespunderii datelor indicate în cererea internaţională cu datele înscrise în Registrul național al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale sau în Registrul național de desene şi modele industriale înregistrate, după caz, precum şi existenţa dovezii de plată a taxelor în cuantumul stabilit prevăzute de pct. 139 din prezentul Regulament.
    1394. În cazul în care în cererea internaţională sînt depistate iregularităţi a căror corectare nu depăşeşte competenţele AGEPI şi nu necesită acordul solicitantului, AGEPI corectează aceste iregularităţi.
    1395. Dacă, în conformitate cu prevederile pct. 1394 din prezentul Regulament, sînt depistate iregularităţi a căror corectare necesită consimţămîntul solicitantului, AGEPI le notifică solicitantului şi îl invită să remedieze greşelile sau inexactităţile într-un termen rezonabil, ţinînd cont de prevederile pct. 1397 din prezentul Regulament. În cazul în care solicitantul nu efectuează acţiunile necesare în termenul acordat, responsabilitatea pentru depăşirea termenului prevăzut la pct.1397 din prezentul Regulament revine solicitantului.
    Dacă solicitantul nu remediază iregularitățile, fapt care nu permite expedierea cererii internaționale la Biroul Internațional, atunci cererea se consideră nedepusă, iar taxele achitate conform pct.139 lit. b) din prezentul Regulament depuse sau transferate în contul AGEPI se restituie plătitorului.
    1396. Dacă cererea internaţională corespunde prevederilor pct. 137 din prezentul Regulament şi ale Regulamentului comun şi sînt achitate taxele prevăzute la pct. 139 din prezentul Regulament, AGEPI semnează și transmite la OMPI cererea internaţională, expediind un exemplar al acesteia solicitantului.
    1397. Data înregistrării internaţionale, în sensul regulii 13(3) din Regulamentul comun, avînd ca ţară de origine Republica Moldova, se consideră data la care cererea internaţională a fost depusă la AGEPI, cu condiţia ca aceasta să fie primită de Biroul Internaţional în termen de o lună de la data respectivă. În caz contrar, data înregistrării internaţionale este data la care cererea internaţională a fost primită de Biroul Internaţional.
    1398. Comunicările şi confirmările primite de AGEPI de la Biroul Internaţional privitor la cererea internaţională depusă prin intermediul AGEPI sînt expediate solicitantului.
    1399. AGEPI ţine un dosar al cererii internaţionale în care se păstrează materialele cererii parvenite la AGEPI, un exemplar al cererii internaţionale, ale cărei date corespund datelor cererii electronice trimise la Biroul Internaţional, documentele anexate la cerere, copiile notificărilor trimise solicitantului de AGEPI şi de Biroul Internaţional, precum şi copiile răspunsurilor solicitantului parvenite la AGEPI şi ale răspunsurilor expediate de AGEPI la Biroul Internaţional.
Secţiunea a 4-a
Reînnoirea și introducerea modificărilor
în cererea internațională
    13910. Reînnoirea și solicitarea introducerii modificărilor, precum şi a corectărilor în cererea internaţională se efectuează în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Haga  şi Regulamentului comun direct la OMPI sau prin intermediul AGEPI în modul prevăzut pentru depunerea cererii internaţionale și sînt supuse taxelor corespunzătoare.
Secţiunea a 5-a
Procedura de examinare a înregistrării internaţionale
cu desemnarea  Republicii Moldova

    13911. După publicarea Buletinului Internaţional de desene şi modele industriale (în continuare – IDB), AGEPI selectează cererile ce conţin desemnarea Republicii Moldova. Publicarea cererii internaţionale în IDB este echivalentă cu publicarea naţională.  IDB este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate pe web site-ul OMPI.
    13912. Orice înregistrare internaţională în care este desemnată Republica Moldova, notificată de Biroul Internaţional, este supusă următoarelor proceduri, în aceleaşi condiţii ca şi cererea depusă direct la AGEPI:
    a) procedura de observaţie, conform art. 44 din Lege şi pct. 92 din prezentul Regulament;
    b) procedura de opoziţie, conform art. 45-46 din Lege şi pct. 93 din prezentul Regulament;
    c) examinarea de fond, conform art. 47 din Lege şi pct. 79-87 din prezentul Regulament.
    13913. Examinarea cererilor internaţionale se efectuează în termen de 6 luni, dacă au fost desemnate conform Actului de la Haga din 1960, şi în termen de 12 luni dacă au fost desemnate conform Actului de la Geneva din 1999, de la data publicării IDB.
    13914. Cererile internaţionale pentru care s-a emis hotărîrea de înregistrare se publică în BOPI.
    13915. Dacă în urma examinării se constată că desenul sau modelul industrial solicitat nu corespunde condiţiilor de protecţie, AGEPI expediază Biroului Internaţional notificarea de respingere, prin care solicitantul este informat despre rezultatul examinării de fond. Drept urmare, solicitantul, conform art.47 alin.(5) din Lege, în termen de 2 luni de la data primirii informaţiilor obţinute în procesul examinării de fond, poate solicita retragerea sau modificarea cererii internaţionale ori poate prezenta unele argumente în favoarea înregistrării desenului sau modelului industrial.
    După expirarea termenului indicat, notificarea de respingere se echivalează în ceea ce priveşte regimul juridic cu hotărîrea de respingere menționată la pct. 110  lit. d) din prezentul Regulament, care poate fi contestată în Comisia de contestaţii, conform art. 49 din Lege.
    Datele privind respingerea cererii internaţionale sau a unor desene şi modele din cererea multiplă se publică în BOPI.
    13916. Dacă în urma reexaminării cererii sau anulării hotărîrii de respingere în tot sau în parte în Comisia de contestaţii, AGEPI comunică Biroului Internaţional retragerea notificării de respingere.
    13917. Orice procedură, prevăzută de lege, ulterioară notificării de respingere menţionată la pct. 13915 din prezentul Regulament va fi efectuată între AGEPI şi solicitant prin intermediul unui  mandatar autorizat.
    13918. AGEPI notifică Biroului Internațional declaraţiile de acordare a protecţiei totale sau parţiale, precum şi retragerea notificărilor de respingere referitoare la înregistrările internaționale ale desenelor sau modelelor industriale în care este desemnată Republica Moldova.
    13919. AGEPI, conform procedurilor prevăzute, va informa Biroul Internaţional despre toate hotărîrile definitive ale instanţelor judecătoreşti cu privire la respingerea, revocarea, parţială sau integrală, radierea, invalidarea înregistrării internaţionale sau modificarea hotărîrilor de respingere referitoare la înregistrările internaţionale ale desenelor sau modelelor industriale.
Secţiunea a 6-a
Efectele înregistrării internaţionale în care
este desemnată Republica Moldova

    13920. Orice înregistrare internaţională în care este desemnată Republica Moldova, începînd cu data înregistrării internaţionale, are aceleaşi efecte ca şi în cazul în care desenul/modelul industrial ar fi fost depus spre înregistrare direct la AGEPI.
    13921. În cazul în care AGEPI nu a notificat Biroului Internaţional nici o respingere în conformitate cu pct. 13915 din prezentul Regulament  sau în cazul în care respingerea notificată a fost ulterior retrasă, în tot sau în parte, protecţia desenului/modelului industrial în Republica Moldova, începînd cu data înregistrării internaţionale, va fi aceeaşi ca şi în cazul în care desenul/modelul industrial ar fi fost înregistrat direct la AGEPI.
    13922. În cazul în care protecţia desenului/modelului industrial a fost respinsă conform prevederilor legale, se consideră că în Republica Moldova înregistrarea internaţională corespunzătoare nu a produs efectele menţionate la pct. 13920 şi 13921 din prezentul Regulament.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr.295 din 16 aprilie 2009 „Pentru aprobarea  Regulamentului privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.80-81, art.346), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) preambulul hotărîrii se completează cu clauza de armonizare cu următorul cuprins:
    „Prezenta hotărîre transpune parţial Regulamentul (CE) nr.2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecţie comunitară a soiurilor de plante, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 227 din 1 septembrie 1994, şi Regulamentul (CE) nr.1768/95 al Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a derogării prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr.2100/94 al Consiliului de instituire a unui regim de protecţie comunitară a soiurilor de plante, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 173 din 25 iulie 1995.”;
    b) în Regulament:
    1) la punctul 1, cuvîntul „Industrială” se substituie cu cuvîntul „Intelectuală”;
    2) la punctul 4 subpunctul 1), cuvintele „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” se substituie cu cuvintele „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997)”;
    3) punctul 8 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
    „4) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI sau cu utilizarea formularului de depunere electronic UPOV”;
    4) la punctul 24, textul „60x60” se substituie cu textul „90x120”;
    5) la punctul 25, după cuvintele „organe separate” se introduce cuvîntul „relevante”;
    6) la punctul 47, cuvintele „,iar pe semnătură se aplică ştampila unităţii” se exclud;
    7) punctul 68 se completează în final cu textul „ , cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997. În cazul nerespectării termenului indicat sau în lipsa unui demers de prelungire a termenului sau  în cazul neachitării taxei, cererea de brevet se respinge.”;
    8) punctul 114 se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins: „Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării sînt scutite de plata tarifelor pentru menţinerea în vigoare a brevetelor pentru primii 5 ani.”;
    9) la punctul 122, alineatul al doilea se completează în final cu textul  „ , cu condiţia achitării taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997”;
    10) capitolul VI se completează cu secţiunea 6 cu următorul cuprins:
Secțiunea 6
Limitarea drepturilor titularului de brevet
    180. Prevederile art. 16 alin. (2) din Lege se aplică pentru următoarele specii de plante agricole:
    1) plante furajere:
    Cicer arietinum L. – năut
    Lupinus luteus L. – lupin galben
    Medicago sativa L. – lucernă
    Pisum sativum L. (partim) – mazăre de cîmp
    Trifolium alexandrinum L. – trifoi de Alexandria
    Trifolium resupinatum L. – trifoi persan
    Vicia faba – bob
    Vicia sativa L. – măzăriche;
    2) cereale:
    Avena sativa – ovăz
    Hordeum vulgare L. – orz
    Oryza sativa L. – orez
    Phalaris canariensis L. – iarba canarilor
    Secale cereale L. – secară
    X Triticosecale Wittm. – triticale
    Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – grîu comun
    Triticum durum Desf. – grîu dur
    Triticum spelta L. – grîu spelta;
    3) cartofi:
    Solanum tuberosum – cartof;
    4) plante oleaginoase și pentru fibră:
    Brassica napus L. (partim) – rapiță pentru ulei
    Brassica rapa L. (partim) – colza
    Linum usitatissimum L. – in oleaginos, cu excepția inului textil.
    181. Se consideră „teren propriu” în sensul art. 16 alin. (2) din Lege orice suprafață agricolă cultivată sau orice parte a acesteia efectiv exploatată de către un producător agricol pentru cultura plantelor, indiferent dacă suprafața este în proprietatea sa sau este condusă în orice fel sub responsabilitatea sa și în contul său, în special în cazul arendelor.
    182. Producătorii agricoli pot să utilizeze produsul recoltei pregătit în scopul multiplicării de către ei înșiși sau de către procesatori, cu condiția ca produsul supus procesării să fie identic cu cel care rezultă din procesare.
    183. Nivelul remunerației echitabile care trebuie plătită titularului de brevet în temeiul art. 16 alin. (3) din Lege poate face obiectul unui contract între titularul și producătorul agricol în cauză.
    184. Obligația individuală a unui producător agricol de a plăti remunerația titularului de brevet apare atunci cînd acesta utilizează efectiv produsul recoltei în scopul multiplicării în aer liber. Titularul de brevet poate stabili data și modalitățile de plată.
    185. Titularul de brevet este îndreptățit să ceară, în scris, de la producătorii agricoli informațiile necesare în legătură cu produsul recoltei unui soi protejat obținut și privind identitatea procesatorilor.
    186. Titularul de brevet poate adresa cererea de solicitare a informațiilor direct producătorilor agricoli în cauză ori cererea poate fi trimisă producătorilor agricoli prin intermediul persoanelor sau organizațiilor următoare, cu acordul acestora:
    1) organizațiile producătorilor agricoli sau cooperativele, pentru toți producătorii agricoli membri ai acestora;
    2) persoanele care au realizat pentru toți producătorii agricoli operațiuni de procesare a produsului recoltei destinat cultivării;
    3) distribuitorii sub licență ai materialului săditor din soiurile titularului de brevet, pentru toți producătorii agricoli la care au distribuit un astfel de material săditor.
    Persoanele și organizațiile respective pot fi autorizate de către producătorii agricoli în cauză să transmită informațiile solicitate titularului de brevet.
    187. Procesatorii, la cerere, furnizează titularului informații în scris despre cantitatea produsului recoltei unui soi protejat, livrată pentru procesare și obținută după procesare, data și locul procesării și identitatea persoanei pentru care s-a făcut procesarea.
    188. Titularul de brevet poate adresa cererea de solicitare a informațiilor direct procesatorilor în cauză sau cererea poate fi trimisă procesatorilor prin intermediul persoanelor sau organizațiilor următoare, cu acordul acestora:
    1) organizațiile de procesatori, pentru toți procesatorii care sînt membri ai acestor organizații sau care sînt reprezentați în acestea;
    2) producătorii agricoli, pentru toți procesatorii care au procesat produsul recoltei în vederea cultivării lui de către producătorii agricoli.
    Persoanele și organizațiile respective pot fi autorizate de către procesatorii în cauză să transmită informațiile solicitate titularului de brevet.
    189. Titularul de brevet, la cerere, furnizează producătorilor agricoli informații în scris referitor la suma percepută pentru producerea sub licență a materialului săditor din categoria biologică cea mai joasă, folosită pentru certificarea oficială a soiului protejat.
    190. La cererea titularului, orice informație pertinentă este furnizată de către producătorii agricoli și de către procesatori. Informații pertinente pot fi furnizate și de către autorităţile naţionale implicate în controlul producției agricole, dacă aceste informații au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fără alte obligații și costuri suplimentare. Aceste dispoziții nu aduc atingere, în ceea ce privește datele cu caracter personal, legislației naționale privind protecția persoanelor referitoare la prelucrarea și libera circulație a datelor personale.
    191. Responsabilitatea controlului aplicării art. 16 alin. (2)-(4) din Lege sau a dispozițiilor adoptate în temeiul articolului respectiv îi revine exclusiv titularului de brevet. În organizarea acestui control, acesta nu poate recurge la serviciile autorităţilor naţionale competente.”