HGM395/2017
ID intern unic:  370561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 395
din  05.06.2017
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 484
    MODIFICAT
    HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983


    În temeiul art. 20 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 alin. (1) și (4) şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), cu modificările şi completările ulterioare, art. 1322 alin. (3) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. XVIII  alin. (2) lit. a) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016  cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 472-477, art. 947), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr.1.
    2. Se stabileşte efectivul-limită de personal pentru Serviciul Fiscal de Stat în număr de 1892 de unităţi.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 395. Chişinău, 5 iunie 2017.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 395
din 5 iunie 2017

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale și drepturile generale ale Serviciului Fiscal de Stat, locul lui în structura administraţiei publice, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.
    2. Serviciul Fiscal de Stat se organizează şi funcţionează ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, împuternicită să administreze impozitele, taxele și alte plăți în interesul statului.
    3. Serviciul Fiscal de Stat are statut de persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova și denumirea sa.
    4. Serviciul Fiscal de Stat îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    5. Sediul Serviciului Fiscal de Stat  se află în municipiul Chişinău.
    6. Serviciul Fiscal de Stat este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, legilor,  hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a altor acte normative, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
PRINCIPALE ȘI DREPTURILE GENERALE

ALE SERVICIULUI FISCAL DE STAT

    7. Serviciul Fiscal de Stat are misiunea de a asigura administrarea fiscală prin crearea de condiţii contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei și monitorizarea procesului de conformare, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.
    8. Funcţiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat sînt:
    1) elaborarea strategiilor şi organizarea sistemului de management în domeniul administrării fiscale;
    2) administrarea, conform legii, a impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa, inclusiv expunerea poziţiei oficiale a Serviciului Fiscal de Stat referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale;
    3) acordarea de servicii pentru contribuabili;
    4) prevenirea şi combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscale;
    5) controlul fiscal;
    6) constatarea contravenţiilor;
    7) executarea silită a restanţelor şi a altor plăţi neachitate în termen la bugetul public naţional;
    8) examinarea contestaţiilor;
    9) emiterea actelor normative care reglementează aplicarea legislaţiei fiscale în limitele competenţei acordate prin actele legislative;
    10) coordonarea, îndrumarea şi controlul aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum şi funcţionarea subdiviziunilor sale;
    11) managementul resurselor umane, financiare şi materiale, susţinerea activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, reprezentarea juridică, auditul intern, precum şi comunicarea internă şi externă;
    12) cooperarea internaţională în domeniul administrării fiscale;
    13) constatarea infracțiunilor prevăzute la art.241,242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002.
    [Pct.8 subpct.13) introdus prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    9. Serviciul Fiscal de Stat are următoarele atribuții:
    1) atribuţii generale:
    a) contribuie la implementarea, în domeniul său de activitate, a programului de guvernare şi a altor politici publice prin elaborarea şi aplicarea strategiilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale;
    b) urmăreşte organizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale;
    c) ghidează şi controlează activitatea serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale;
    d) implementează modelul de management al riscurilor interne şi externe ale instituţiei;
    e) asigură managementul resurselor umane ale instituţiei;
    f) întocmeşte avize cu privire la proiectele de acte normative elaborate de către alte autorităţi publice, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;
    g) participă la elaborarea modificărilor şi completărilor legislaţiei fiscale, la elaborarea proiectelor de norme metodologice şi a altor acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea fiscală;
    h) elaborează proiecte de acte cu caracter normativ şi procedurile de aplicare a prevederilor referitoare la administrarea veniturilor bugetului public naţional date în competenţa sa, inclusiv exprimă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat;
    i) iniţiază măsuri pentru dezvoltarea şi desfăşurarea în condiţii bune a relaţiilor internaţionale în domeniul său de activitate;
    j) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de administrarea fiscală;
    k) gestionează informaţiile cu privire la colectarea veniturilor administrate;
    l) examinează contestaţiile (cererile prealabile) formulate împotriva actelor emise în procesul de exercitare a atribuţiilor;
    m) elaborează proceduri şi norme metodologice în domeniul său de activitate pentru structurile proprii şi pentru contribuabili;
    n) elaborează studii, analize şi sondaje privind organizarea activităţii proprii;
    o) culege, verifică, prelucrează şi arhivează date şi informaţii fiscale necesare pentru desfăşurarea activităţii sale, de asemenea, constituie baze proprii de date relevante şi gestionează colaborarea cu autorităţile naţionale competente privind informaţiile deţinute, în condiţiile legii;
    p) emite şi implementează politici şi planuri de acţiuni privind asigurarea securităţii informaţiei;
    q) dezvoltă sistemul informaţional în domeniul său de activitate;
    r) reprezintă statul în instanţele de judecată şi în organele de urmărire penală ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Serviciului Fiscal de Stat;
    s) organizează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Serviciului Fiscal de Stat la nivel central şi al structurilor subordonate;
    t) organizează şi asigură gestionarea patrimoniului;
    t1) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă;
    [Pct.9 subpct.1), lit.t1) introdusă prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    u) emite şi prezintă, în modul stabilit, propuneri de buget fundamentate pe programe;
    v) iniţiază şi derulează, în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii pentru activităţile proprii;
    w) asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaţii privind obiectul său de activitate cu alte instituţii din ţară şi cu administraţii fiscale din alte state sau organizaţii internaţionale;
    x) asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    y) încheie acorduri la nivel departamental şi convenţii cu administraţii fiscale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi, în domeniul său de activitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    z) acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii fiscale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi;
    aa) participă, prin reprezentanţi, la evenimente organizate de către administraţii fiscale din alte state, de către organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu acestea în domeniul său de activitate;
    bb) participă la elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu şi a proiectelor legilor bugetare anuale prin prezentarea propunerilor la obiectivele politicii de administrare fiscală şi a estimărilor pe termen mediu privind veniturile administrate.
    2) atribuţii în domeniul administrării fiscale:
    a) gestionează Registrul fiscal de stat şi dosarul contribuabilului, de asemenea, efectuează înregistrarea unor categorii de contribuabili;
    b) organizează şi administrează evidenţa impozitelor, taxelor şi a altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa;
    c) elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa analitică pe contribuabili şi stingerea obligaţiilor fiscale prin conformare voluntară;
    d) emite acte cu caracter normativ privind aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale şi expune poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat privind aplicarea legislaţiei fiscale;
    e) emite soluţii fiscale individuale anticipate la cererea persoanelor fizice şi juridice care practică activitatea de întreprinzător;
    f) asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor privind impozitele, taxele şi alte venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa;
    g) aplică, de sine stătător sau prin entităţile abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale şi a altor plăţi la bugetul public naţional potrivit legii;
    h) defineşte, dezvoltă, implementează, furnizează şi operează servicii specifice pentru contribuabili, de asemenea, eliberează acte permisive persoanelor fizice şi juridice;
    i) promovează conformarea fiscală voluntară, inclusiv prin modernizarea şi furnizarea serviciilor menite să faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
    j) emite decizii asupra cazurilor de încălcare fiscală stabilite în urma aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale;
    k) gestionează riscurile de neconformare fiscală şi selectează contribuabilii cu risc sporit de neconformare fiscală;
    l) examinează contestaţii şi emite decizii ca urmare a examinării acestora;
    m) efectuează vizite fiscale şi instituie posturi fiscale;
    n) efectuează controlul fiscal, examinează cazurile de încălcare fiscală, aplică sancţiuni fiscale şi emite acte administrative în scopul aplicării Codului fiscal;
    n1) efectuează, la solicitarea Ministerului Finanțelor, verificarea anuală, pînă la data de 31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării crearii locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contractul de subvenționare, pe parcursul valabilității acestuia;
    [Pct.9 subpct.2), lit.n1) introdusă prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    n2) efectuează controlul asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora;
    [Pct.9 subpct.2), lit.n2) introdusă prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    n3) eliberează certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control;
    [Pct.9 subpct.2), lit.n3) introdusă prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    n4) efectuează alte tipuri de controale decît cele prevăzute de Codul fiscal nr. 1163/1997, stabilite în sarcina Serviciului Fiscal de Stat prin acte normative;
    [Pct.9 subpct.2), lit.n4) introdusă prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    o) organizează activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită a obligaţiei fiscale potrivit legii;
    p) introduce şi promovează metode de înregistrare fiscală, declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri la buget, bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei;
    q) este în drept să modifice termenul de stingere a obligaţiei fiscale prin încheierea cu contribuabilii restanţieri a contractelor de eşalonare/amînare a stingerii obligaţiei fiscale conform legislaţiei;
    r) deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţii, de asemenea, acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea informaţiilor relevante pentru Serviciul Fiscal de Stat din diverse surse;
    s) stabileşte şi aplică metodologia de distribuire şi stingere a obligaţiei fiscale şi/sau de restituire a sumelor achitate în plus;
    t) aplică mecanismul legal al insolvabilităţii faţă de contribuabilii care au ajuns în incapacitate de plată;
    u) administrează procesul de utilizare a echipamentelor de casă şi de control;
    [Pct.9 subpct.2), lit.u) modificată prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    v) efectuează restituirea sumelor plătite în plus şi a celor a căror restituire este prevăzută de legislaţie;
    w) elaborează modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru administrarea fiscală, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;
    x) asigură, conform legislaţiei, tipărirea formularelor utilizate în domeniul său de activitate, precum şi tipărirea centralizată şi eliberarea seriei şi diapazonului de numere pentru formularele tipizate de documente primare cu regim special;
    y) organizează asigurarea gratuită a contribuabililor cu formulare tipizate de dări de seamă fiscale, iar contra plată – cu formulare tipizate de documente primare cu regim special pe suport de hîrtie, conform listei stabilite de către Guvern;
    z) popularizează legislaţia fiscală şi prezintă, la solicitarea contribuabililor sau altor persoane, poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitoare la aplicarea normelor fiscale conform legislaţiei;
    aa) asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor privind impozitele, taxele şi alte venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa, în vederea aplicării unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;
    bb) elaborează norme metodologice şi proceduri de efectuare şi suspendare a controalelor fiscale;
cc) asigură aplicarea legislaţiei fiscale în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri la bugetul public naţional date în competenţa sa;
    dd) furnizează Ministerului Finanţelor şi autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile necesare fundamentării bugetelor respective;
    ee) sigilează maşinile de casă şi de control ale contribuabililor, ţine evidenţa lor, efectuează controale privind utilizarea maşinilor de casă şi de control şi a terminalelor POS la decontările în numerar şi privind asigurarea păstrării benzilor de control emise de acestea;
    ff) efectuează verificarea softurilor instalate în maşinile de casă şi de control ridicate de la contribuabili, a sistemelor informaţionale de ţinere a evidenţei fiscale şi contabile;
    gg) organizează şi efectuează, după caz, executarea silită a obligaţiilor fiscale, de asemenea, verifică corectitudinea acţiunilor şi procedurii de alăturare şi raportare, prevăzute la art. 197 alin.(31) şi la art. 229 alin.(22) din Codul fiscal, realizate de către executorul judecătoresc;
    hh) organizează concursuri, stimulînd din surse bugetare contribuabilii care, direct sau indirect, au participat la îmbunătăţirea procesului de administrare fiscală şi/sau la majorarea încasărilor la bugetul public naţional;
    ii) stabileşte criteriile de selectare a contribuabililor mari şi aprobă lista acestora;
    jj) confirmă contribuabililor rezidenţa fiscală în scopul beneficierii de prevederile convenţiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state în modul stabilit de legislaţie.
    3) atribuţii în domeniul prevenirii şi constatării contravenţiilor:
    a) elaborează şi întreprinde măsuri de prevenire şi constatare a contravenţiilor date în competenţa sa conform legislaţiei;
    b) asigură reacţionarea promptă la sesizările şi comunicările despre contravenţii, a căror examinare îi revine conform competenţei;
    c) constată cauzele şi condiţiile ce pot genera sau contribui la săvîrşirea contravenţiilor care sînt în competenţa Serviciului Fiscal de Stat, cu sesizarea, potrivit legii, a organului competent sau a persoanei cu funcţie de răspundere cu privire la necesitatea de a întreprinde măsuri de înlăturare a acestor cauze şi condiţii;
    d) constată faptele ce constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei.
    [Pct.9 subpct.3), lit.d) modificată prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
   
4) atribuții în domeniul constatării infracțiunilor:
    a) reţine făptuitorul;
    b) ridică corpurile delicte;
    c) solicită informaţiile şi documentele necesare pentru constatarea infracţiunilor;
    d) citează persoane şi obţine de la ele declaraţii;
    e) procedează la evaluarea pagubei;
    f) efectuează orice alte acţiuni care nu suferă amînare, cu întocmirea proceselor-verbale în care se consemnează acţiunile efectuate şi circumstanţele elucidate în vederea constatării infracţiunilor, în limitele normelor de procedură penală;
    g) cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele internaţionale, în scopul constatării infracţiunilor în limitele competenţei sale;
    h) verifică legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe durata transportului, depozitării şi comercializării bunurilor, precum şi aplică sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;
    i) constituie şi utilizează baze de date necesare pentru constatarea infracţiunilor economico-financiare şi altor fapte ilicite în domeniul fiscal;
    j) primeşte şi înregistrează declaraţii, comunicări şi alte informaţii privind infracţiunile şi le verifică conform legislaţiei;
    k) solicită, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente de la orice entitate privată şi/sau publică în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvîrşirea unor fapte care contravin legislaţiei;
    l) stabileşte identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvîrşirea infracţiunilor constatate şi solicită acestora explicaţii scrise, după caz;
    m) ridică documente, echipamente de casă şi de control, precum şi sisteme informaţionale/computerizate de evidenţă, în condiţiile Codului fiscal nr. 1163/1997 şi ale Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării acţiunilor de administrare fiscală;
    n) participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de constatare a activităţilor ilicite care generează fenomene de evitare a plăţilor către bugetul public naţional.
    [Pct.9 subpct.4) introdus prin HG926 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.983]
    10. Serviciul Fiscal de Stat este învestit cu următoarele drepturi generale:
    1) să efectueze controale asupra modului în care contribuabilii, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, alte persoane respectă legislaţia fiscală;
    2) să ceară şi să primească gratuit de la orice persoană informaţii, date, documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor în limitele funcţionale, cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat, precum şi copiile de pe ele, dacă acestea se anexează la actul de control, de asemenea, să ceară explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemelor identificate în procesul exercitării atribuţiilor;
    3) să efectueze vizite fiscale conform prevederilor Codului fiscal;
    4) să deschidă şi să examineze, să sigileze, după caz, indiferent de locul aflării lor, încăperile de producţie, depozitele, spaţiile comerciale şi alte locuri, cu excepţia domiciliului şi reşedinţei, folosite pentru obţinerea de venituri sau pentru întreţinerea obiectelor impozabile, altor obiecte, a documentelor;
    5) să aibă acces la sistemul electronic/computerizat de evidenţă al contribuabilului şi să ridice mijloacele tehnice care conţin aceste sisteme pentru a obţine probe ale încălcărilor şi infracţiunilor date în competenţa sa;
    6) să controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
    7) să ridice de la contribuabil documente în cazurile şi în modul prevăzut de Codul fiscal, de asemenea, să ridice de la contribuabil maşinile de casă şi de control utilizate la încasările în numerar, în scopul verificării softurilor instalate în acestea, întocmind un proces-verbal în modul stabilit;
    8) să constate încălcările legislaţiei fiscale şi să aplice măsurile de asigurare, de executare silită a stingerii obligaţiei fiscale şi de răspundere prevăzute de legislaţie;
    9) să creeze un consiliu consultativ prin parteneriat public-privat, un consiliu de conformare, comisii specializate, grupuri de lucru cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, ai mediului academic, ai societăţii civile şi a specialiştilor în domeniu;
    10) să pornească în instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu Codul fiscal, acţiuni contra contribuabililor privind:
    a) anularea unor tranzacţii şi încasarea la buget a mijloacelor obţinute din aceste tranzacţii;
    b) anularea înregistrării întreprinderii, organizaţiei, în cazul încălcării modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire cu prevederile legislaţiei, şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
    c) lichidarea întreprinderii, organizaţiei în temeiurile stabilite de legislaţie şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
    11) să ceară şi să verifice înlăturarea încălcării legislaţiei fiscale, să aplice, după caz, măsuri de constrîngere;
    12) să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea impozitelor şi taxelor;
    13) să stingă, în modul stabilit de Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale contribuabililor şi să asigure drepturile la restituirea sumelor plătite în plus;
    14) să citeze la Serviciul Fiscal de Stat contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenţa documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, conform legislaţiei, constituie secret de stat;
    15) să oprească, în comun cu alte organe, şi să controleze, în condiţiile Codului fiscal, mijloacele de transport încărcate sau care se presupune că sînt încărcate cu mărfuri supuse accizelor ori că efectuează transport ilicit de mărfuri şi pasageri în trafic naţional sau internaţional;
    16) să solicite de la instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clienţii acestora;
    17) să solicite efectuarea şi să efectueze controale fiscale în alte state, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    18) să solicite organelor competente din alte state informaţii despre activitatea contribuabililor, fără acordul acestora din urmă;
    19) să prezinte organelor competente din alte state informaţii despre relaţiile contribuabililor străini cu cei autohtoni, fără acordul sau înştiinţarea acestora din urmă;
    20) să utilizeze dări de seamă fiscale, corespondenţa cu contribuabilii şi informaţii ale autorităţilor publice pe suport electronic şi de alt fel, perfectat şi protejat conform legislaţiei în domeniu;
    21) să folosească mijloace de informare în masă pentru popularizarea şi motivarea contribuabililor în sensul respectării legislaţiei fiscale;
    22) să utilizeze mijloacele speciale sonore şi luminiscente instalate pe unităţile de transport conform normelor stabilite; să intre sau să pătrundă, în modul stabilit de lege, utilizînd, în caz de necesitate, mijloace speciale, în orice încăpere sau proprietate în scop de constatare a infracţiunilor economico-financiare conform competenţei ori dacă, în baza unor date suficiente, se ştie că în aceste localuri a fost comisă sau se comite o infracţiune economico-financiară;
    23) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia transportului şi a pietonilor pe străzi şi pe drumuri, precum şi accesul persoanelor pe anumite porţiuni de teren sau spre anumite locuri în scop de asigurare a efectuării unor acţiuni de constatare a infracţiunilor;
    24) să efectueze filmarea şi înregistrarea audio a persoanelor reţinute, să le fotografieze pentru cercetare comparativă sau identificare;
    25) să întreprindă alte acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI
FISCAL DE STAT

    11. Serviciul Fiscal de Stat este condus de director, care este asistat în activitate de patru directori adjuncţi.
    12. Ocuparea funcţiei publice vacante de director al Serviciului Fiscal de Stat se face prin concurs.
    13. Directorul Serviciului Fiscal de Stat se numeşte în funcţie de către ministrul finanţelor pe un termen de 5 ani.
    14. Directorul Serviciului Fiscal de Stat poate fi destituit din funcţie de către ministrul finanţelor pînă la expirarea termenului de 5 ani în una dintre următoarele situaţii:
    1) în cazurile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    2) la expirarea a cel puţin 6 luni după data numirii în funcţie a unui nou ministru al finanţelor.
    15. Candidat la funcţia de director al Serviciului Fiscal de Stat poate fi persoana care corespunde cerinţelor specifice minime stabilite în Clasificatorul unic al funcţiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, precum şi condiţiilor prevăzute de Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    16. Nu poate candida la funcţia de director al Serviciului Fiscal de Stat persoana care are antecedente penale pentru infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave săvîrşite cu intenţie, precum şi persoana care are antecedente penale pentru săvîrşirea infracţiunilor contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale ori persoana a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de graţiere.
    17. Numirea în funcţie a directorului Serviciului Fiscal de Stat în urma desfăşurării concursului, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se efectuează de către ministrul finanţelor, în condiţiile legii.
    18. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorilor adjuncţi ai Serviciului Fiscal de Stat se efectuează de către ministrul finanţelor, în condiţiile legii, la propunerea directorului.
    19. Directorul raportează ministrului finanţelor despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat.
    20. În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Serviciului Fiscal de Stat emite ordine, indicaţii, dispoziţii în condiţiile legii.
    21. Atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de acţiune ale directorilor adjuncţi se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului Fiscal de Stat.
    22. Directorul reprezintă Serviciul Fiscal de Stat în relaţia cu terţii sau acordă împuterniciri altor angajaţi ai instituţiei de a reprezenta Serviciul Fiscal de Stat.
    23. Directorul Serviciului Fiscal de Stat:
    1) asigură executarea actelor legislative, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului;
    2) asigură realizarea sarcinilor şi funcţiilor ce revin Serviciului Fiscal de Stat;
    3) asigură coordonarea şi supravegherea activităţii Serviciului Fiscal de Stat;
    4) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern;
    5) aprobă repartizarea alocaţiilor bugetare conform clasificaţiei bugetare;
    6) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în scopurile şi limitele alocaţiilor bugetare;
    7) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public în corespundere cu principiile bunei guvernări;
    8) aprobă statele de personal şi schema de încadrare ale Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea efectivului-limită aprobat de către Guvern;
    9) angajează, eliberează, aplică sancţiuni disciplinare, stimulează şi soluţionează problemele ce ţin de mişcarea de personal în cadrul Serviciului Fiscal de Stat;
    10) soluţionează problemele activităţii operative, organizatorice, economico-financiare şi ale asigurării materiale şi sociale;
    11) semnează actele normative în limitele competenţei Serviciului Fiscal de Stat;
    12) stabileşte numărul mijloacelor de transport necesare activităţii Serviciului Fiscal de Stat şi limitele de consum pentru acestea.
    24. În cazul absenţei temporare a directorului Serviciului Fiscal de Stat, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către unul dintre directorii adjuncți ai Serviciului, desemnat prin ordinul directorului.
    25. Directorii adjuncți ai Serviciului Fiscal de Stat se subordonează nemijlocit directorului şi organizează activitatea în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite.
    26. Structura organizatorică a Serviciului Fiscal de Stat se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    27. Subdiviziunile structurale autonome ale Serviciului Fiscal de Stat activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul Serviciului Fiscal de Stat.
    28. Subdiviziunile parte ale subdiviziunilor structurale autonome  activează în baza regulamentului subdiviziunii structurale autonome din care fac parte.
    29. Lucrările de secretariat  se ţin  în conformitate cu actele normative privind ţinerea lucrărilor de secretariat.
    30. Corespondenţa Serviciului Fiscal de Stat este semnată de director, directorii adjuncți sau de persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept.
    31. Semnătura pe actele Serviciului Fiscal de Stat se aplică în formă scrisă (olografă) sau electronică.
    32. Persoanele abilitate cu dreptul de semnătură, inclusiv executorii documentelor, poartă răspundere personală conform legislației în vigoare pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    33. Pe lîngă Serviciul Fiscal de Stat se creează consiliul consultativ, a cărui sarcină de bază constă în  soluţionarea chestiunilor de ordin metodologic prin aplicarea prevederilor stipulate la art. 11 alin. (1) din Codul fiscal.
    34. Pe lîngă Serviciul Fiscal de Stat se creează consiliul de conformare, în scopul consultării acţiunilor privind conformarea contribuabililor.
    35. Prin ordin al directorului pot fi înființate comisii şi grupuri de lucru pentru realizarea activităţilor în domeniile de competenţă. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.
    36. Serviciul Fiscal de Stat colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu societatea civilă şi structurile internaţionale.
    37. Finanţarea Serviciului Fiscal de Stat se efectuează din bugetul de stat, în limitele anuale de alocații bugetare, precum și din alte surse în modul stabilit de legislație.
    38. Mijloacele financiare primite de Serviciul Fiscal de Stat  din buget se gestionează prin sistemul trezorerial, care se asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificația bugetară și pe planul de conturi contabile.
    39. Documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate se semnează de două persoane cu drept de semnătură: prima semnătură aparţine directorului Serviciului Fiscal de Stat sau altei persoane împuternicite, a doua semnătură – conducătorului sau adjunctului subdiviziunii structurale autonome din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, responsabil de asigurarea evidenței economico-financiare a instituției. Semnăturile pe documentele menţionate se confirmă, după caz, prin aplicarea ştampilei Serviciului Fiscal de Stat.
    40. Serviciul Fiscal de Stat este responsabil pentru asumarea, achitarea, evidența și raportarea angajamentelor în scopurile și limitele alocațiilor bugetare aprobate.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 395
din 5 iunie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1736 din 31 decembrie 2002 „Cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 190-197, art. 1887).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 30 iunie 2003 „Privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului Fiscal de Stat şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.833).
    3. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului  nr. 1295  din  28 octombrie 2003 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 907 din 5 septembrie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 223-225, art. 1347).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 33  din  23 ianuarie 2009 „Cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.786 din 30 iunie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 16-18, art. 60).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 302  din  21 aprilie 2009 „Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1736 din 31 decembrie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 83-85, art. 367).
    6. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr. 661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 163-164, art. 729).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 374  din  6 mai 2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 70-71 art. 441).
    8. Hotărîrea Guvernului nr. 1198 din 23 decembrie 2010 „Pentru completarea Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a organelor Serviciului Fiscal de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art. 1311).
    9. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.403 din  13 iunie 2012  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art. 443).
    10. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr. 231 din  2 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69-74, art. 285).