HGC397/2017
ID intern unic:  370563
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 397
din  05.06.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 486
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Nr. 397. Chişinău, 5 iunie 2017.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 397
din 5 iunie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Programul privind cadrul de interoperabilitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 5 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 186-189, art. 708) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 41, textul „ , parte a platformei tehnologice guvernamentale comune” se exclude;
    2) punctul 50 va avea următorul cuprins:
    „50. Toate serviciile electronice guvernamentale de platformă vor fi disponibile pentru reutilizare prin platforma de interoperabilitate.”
    2. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprilie 2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 109, art.358), cu modificările și completările ulterioare, textul „ , ca parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud),” se exclude.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 4-8, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, textul „ , ca parte componentă a platformei tehnologice comune a Guvernului” se exclude;
    2) în Regulament:
    a) la punctul 2, în definiția noțiunii „serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)”, textul „furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului” se substituie cu textul „găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
    b) la punctul 15, textul „platforma guvernamentală comună MCloud” se substituie cu textul „platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 404 din 2 iunie 2014 „Cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 444) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, textul „ca parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud),” se exclude;
    2) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Se stabileşte perioada de pilotare a platformei de interoperabilitate pînă la data de 31 decembrie 2018.”;
    3) punctul 5 se abrogă;
    4) la punctul 6 subpunctul 1), textul „Cancelariei de Stat, în termen de 30 de zile de la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri,” se substituie cu textul „Centrului de Guvernare Electronică (E-Government)”; 
    5) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:
    „71. Pe perioada pilotării platformei de interoperabilitate, Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), în numele participanților la schimbul de date conectați la platformă, va asigura transportul datelor de la furnizorii de date către consumatorii de date, inclusiv adaptarea datelor (procedeu tehnologic de transformare și/sau formatare a datelor, fără denaturarea acestora, în scopul eficientizării procesului de schimb și/sau de prelucrare a datelor), și monitorizarea accesului la aceste date.”;
    6) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Extinderea platformei de interoperabilitate se va efectua după finalizarea etapei de pilotare, cu efectuarea ajustărilor conform rezultatelor obţinute, și după adoptarea cadrului normativ ce va reglementa aspectele de implementare a schimbului de date și a interoperabilității și va stabili procedurile de conectare la platforma de interoperabilitate și de utilizare a acesteia.”
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 147-151, art. 445), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, textul „ , ca parte componentă a platformei tehnologice comune a Guvernului” se exclude;
    2) în Regulament:
    a) la punctul 2, în definiția noțiunii „serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)”, textul „furnizat la nivelul platformei tehnologice comune a Guvernului” se substituie cu textul „găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”;
    b) la punctul 13, textul „platforma guvernamentală comună MCloud” se substituie cu textul „platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, nr. 756) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, textul „ , ca parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud)” se exclude;
    2) la punctul 2 din Regulament, în definiția noțiunii „serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)”, textul „componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud)” se substituie cu textul „găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 261-267, art. 765) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, textul „ , ca parte componentă a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud)” se exclude;
    2) în Regulament:
    a) punctul 6:
    în definiția noțiunii „platformă guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)”, textul „parte a platformei MCloud” se substituie cu textul „găzduită pe platforma MCloud”;
    în definiția noțiunii „participant la PGRAP”, cuvintele „operator tehnico-tehnologic” se substituie cu cuvintele „operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud”;
    în alineatul al doilea, textul  „operator tehnico-tehnologic al PGRAP” se substituie cu textul „operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud”;
    b) la punctul 7 subpunctul 6), textul „operatorului PGRAP” se substituie cu textul „operatorului tehnico-tehnologic al platformei MCloud”;
    c) la punctul 9, textul „operatorul tehnico-tehnologic (în continuare – operator)” se substituie cu textul „operatorul tehnico-tehnologic al platformei MCloud”;
    d) la punctele 31 și 32, cuvîntul „operator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „operator tehnico-tehnologic al platformei MCloud”, la forma gramaticală corespunzătoare.