HGC406/2017
ID intern unic:  370572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 406
din  06.06.2017
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind
procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de
invenţie şi de eliberare a brevetului
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 495
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 528 din 1 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art. 593), cu modificările și completările  ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele  „Proprietate Industrială” se substituie cu cuvintele „Proprietate Intelectuală”, cuvintele „și eurasiatice” se exclud, iar  după cuvintele „oficiu receptor,” se introduce textul „procedura de validare a brevetului european în Republica Moldova,”;
    2) modificarea se operează în versiunea în limba rusă;
    3) punctul 2 se completează în final cu propoziția „Caracterul tehnic al invenției este determinat de prezența unor elemente tehnice, care pot fi caracterizate prin parametri fizici, chimici, biologici sau alți parametri care pot fi măsurați și apreciați.”;
    4) la punctul 3:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) un produs – dispozitiv, substanță, tulpină de microorganisme, cultură celulară de plante sau animale;
    la dispozitive se referă mașini, aparate, instrumente, mecanisme, piese de mașini, utilaje, agregate, instalații, circuite și aparate electrotehnice și electronice, individuale sau legate constructiv și/sau funcțional în cadrul unor sisteme, precum și sisteme de comandă și de protecție, echipamente cu dotare soft, combinații de tip algoritm/program-structură fizică, algoritm/program-proces, elemente de construcție, mobilier, obiecte de uz casnic, jucării etc.; 
    la substanțe se referă substanțele chimice, care pot fi compuși individuali, compoziții, produse farmaceutice și fitofarmaceutice, precum și materiale biologice, amestecuri etc.”;
    5) la punctul 4, după textul „(naturale sau sintetizate)” se introduc cuvintele „în scopuri farmaceutice”;
    6) punctul 10 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.”;
    7) punctul 16 se completează în final cu următoarea propoziție: „Un reprezentant/mandatar autorizat se consideră împuternicit să reprezinte solicitantul/titularul pînă la expirarea termenului de valabilitate al procurii sau pînă cînd încetarea împuternicirilor acestuia este comunicată la AGEPI de către solicitant/titular.”;
    8) la punctul 17:
    în prima propoziție, textul „2 luni” se substituie cu textul „3 luni”;
    se completează în final cu textul „iar materialele prezentate sub semnătura doar a reprezentantului/mandatarului autorizat se consideră nedepuse”;
    9) punctul 24 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul desemnării unui nou reprezentat/mandatar autorizat, AGEPI expediază acestuia corespondența din momentul solicitării modificării adresei pentru corespondență.”;
    10) la punctul 32, cuvîntul „acordare” se substituie cu cuvîntul „eliberare”;
    11) punctul 36 se completează în final cu textul „în totalitatea elementelor sale esențiale și, după caz, a legăturilor constructive și funcționale ale acestora”;
    12) la punctul 43:
    cuvîntul „acordare” se substituie cu cuvîntul „eliberare”;
    la litera e), cuvintele „,după caz” se exclud;
    la litera i), cuvîntul  „invocată” se substituie cu cuvîntul „revendicată”;
    litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) referința la cererea inițială din care a rezultat cererea divizionară”;
    la litera m), după cuvîntul „aferente” se introduce cuvîntul „cererii”;
    13) punctul 63 va avea următorul cuprins:
    „63. Titlul invenției care se referă la aplicarea unui produs sau procedeu va conține indicarea destinației potrivit căreia se aplică produsul sau procedeul conform invenției.”;
    14) la punctul 72, cuvîntul „acordarea” se substituie cu cuvîntul „eliberarea”;
    15) la punctul 107, după prima propoziție se introduce textul „La redactarea revendicării independente se utilizează cuvintele ”conține”, ”constă din”, „este constituit din”, în cazul în care produsul sau procedeul nu conține alte elemente adiționale. În cazul utilizării în revendicare a cuvintelor „include”, „cuprinde”, produsul sau procedeul poate conține elemente adiționale, suplimentar celor indicate în revendicare.”;
    16) la punctul 148, cuvintele „taxele pentru servicii” se substituie cu cuvintele „nomenclatorul serviciilor”;
    17) la punctul 150, după cuvintele „a cererii anterioare” se introduc cuvintele  „ , care constituie depozitul național reglementar”;
    18) la punctul 152:
    după cuvîntul „certificat” se introduce textul „ , care se depune în termen de 3 luni de la data de depozit a cererii și”;
    la litera e), cuvintele „redactată în limba de stat,” se exclud;
    19) la punctul 154, ultima propoziție va avea următorul cuprins: „Declarația se justifică print-un certificat, care trebuie să corespundă condițiilor stabilite în pct. 152 și 153 din prezentul Regulament.” ;
    20) la punctul 162, textul „Procedurile de examinare de fond, documentare sau publicare a cererii” se substituie cu textul „Procedurile de examinare de fond sau documentare”;
    21) la punctul 165, după acronimul „AGEPI” se introduce textul „pînă la data expedierii hotărîrii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii”;
    22) la punctul 167, prima propoziție va avea următorul cuprins: „Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet se efectuează în termen de 6 luni de la data depunerii de către solicitant sau orice persoană interesată a unei cereri privind efectuarea cercetării documentare, cu întocmirea unui raport de documentare sau a unui raport de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea, cu condiția achitării taxei stabilite.”;
    23) la punctul 168 în prima propoziție, cuvintele „se redactează” se substituie cu cuvintele „se întocmește”, iar după cuvintele „raportul de documentare” se introduc cuvintele „sau raportul de documentare cu opinie scrisă privind brevetabilitatea,”;
    24) la punctul 170, cuvintele „în sensul stabilirii datei de depozit” se exclud;
    25) punctul 175:
     la alineatul întîi, după cuvintele „examinării formale” se introduc cuvintele „sau data constituirii depozitului național reglementar”;
    la litera a), textul „art. 33” se substituie cu textul „art. 32, 33 și 86”;
    la litera b), după textul „pct. 32-138” se introduce textul „și pct. 142-146”;
    se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) dacă conținutul traducerii documentelor prezentate conform art. 32 alin.(3) din Lege este identic cu conținutul documentelor prezentate în altă limbă la data de depozit a cererii”;
    26) la punctul 176:
    cuvîntul „depozitului” se substituie cu cuvîntul „materialelor”;
    se completează în final cu următoarea propoziție: „Dacă se constată că traducerea prezentată conform art. 32 alin.(3) din Lege nu corespunde conținutului documentelor prezentate la data de depozit a cererii, solicitantul este notificat despre necesitatea prezentării traducerii conforme în termen de 3 luni de la data expedierii notificării, în caz contrar, cererea se respinge. Solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere de brevet în baza traducerii prezentate, cu invocarea priorității de a prezenta traducerea cererii de brevet.”;
    27) punctele 179 și 181vor avea următorul cuprins:
    „179. Dacă cererea conține mai mult de 5 revendicări și nu a fost achitată taxa suplimentară pentru fiecare revendicare depășind 5, solicitantul este notificat despre necesitatea achitării taxei pentru revendicările neacoperite sau prezentării setului de revendicări care este acoperit de taxa achitată. În caz contrar revendicările care depășesc numărul de revendicări acoperite de taxa achitată se consideră abandonate și sînt excluse de la publicare.”;
     „181. Dacă în termenul stabilit, solicitantul nu răspunde la notificare, prezintă un răspuns incomplet, nu prezintă materialele necesare, nu depune o cerere de prelungire a termenului în cauză, AGEPI suspendă procedura, notificînd aceasta solicitantului şi acordîndu-i posibilitatea repunerii în termenul omis în termen de 6 luni de la data expirării acestuia, cu plata taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997. Dacă pînă la expirarea termenului menționat solicitantul nu depune o cerere de repunere în termenul omis, cu prezentarea răspunsului și a dovezii de plată a taxei corespunzătoare, cererea se consideră retrasă, ceea ce se notifică solicitantului.”;
    28) punctul 182 se completează în final cu următoarea propoziție: „Dacă materialele suplimentare modifică integral sau parţial esenţa invenţiei şi/sau nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulament, solicitantului i se notifică că la examinare aceste modificări nu vor fi luate în considerare integral sau în partea ce nu corespunde cerințelor.”;
    29) la capitolul III, denumirea secțiunii a 3-a va avea următorul cuprins:
Secțiunea a 3-a
Hotărîrea de respingere a cererii de brevet
la etapa examinării preliminare”;
    30) punctele 186, 192 și 193 vor avea următorul cuprins:
    „186. În cazul în care cererea de brevet și documentele aferente cad sub incidența prevederilor stabilite conform art.6 alin.(2), art.7, art.12 alin.(3) sau nu satisfac cerințele stabilite conform art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (9) și (10), art. 48 și 86 din Lege, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii de brevet, însoţită de motivele corespunzătoare.”;
    „192. Pentru publicarea cererii de brevet înainte de expirarea termenului prevăzut în art. 49 alin. (1) din Lege, solicitantul depune o cerere în acest sens pînă la expirarea a 15 luni de la data de depozit sau, după caz, de prioritate a cererii.
    193. Publicarea cererii de brevet înainte de expirarea termenului prevăzut se efectuează în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de publicare și achitării taxei stabilite.”;
    31) la punctul 198, cuvintele „în regim de urgență” se substituie cu cuvintele „înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 49 alin. (1) din Lege”;
    32) punctul 201 va avea următorul cuprins:
    „201. AGEPI pune la dispoziția publicului materialele cererii publicate în BOPI pe site-ul oficial al acesteia.”;
    33) la punctul 208, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) verificarea corectitudinii de recunoaștere a priorității revendicate, în caz de necesitate;”
    34) la punctul 210 în prima propoziție, după cuvintele „se efectuează” se introduc cuvintele „după finalizarea examinării preliminare,”;
    35) punctul 223 va avea următorul cuprins:
    „223. Orice notificare a AGEPI trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului sau dacă răspunsul nu a fost prezentat, pînă la data acordată pentru prezentarea răspunsului, după caz.”;
    36) la punctul 224, după cuvintele „Depozitul cererii” se introduc cuvintele „ , care are valoarea unui depozit național reglementar”;
    37) punctul 244 va avea următorul cuprins:
    „244. Cererea divizionară depusă după data expedierii unei hotărîri referitoare la cererea inițială se consideră nedepusă.”;
    38) în punctul 245, cuvintele „cererii sau” se substituie cu cuvintele „cererii și”;
    39) la punctul 246:
    litera b) se completează în final cu cuvintele „prin mijloace tehnice”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) dezvăluirea invenţiei conform art. 36 din Lege, astfel încît un specialist  în domeniu să poată realiza invenţia fără a desfășura o activitate inventivă”;
    40) la punctul 247;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) invenția are ca obiect un produs sau un procedeu a cărui funcționare, respectiv utilizare, este în mod evident contrară legilor fizicii, așa cum este cazul mecanismelor de tip perpetuum mobile”;
    se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) invenția nu poartă caracter tehnic, nu rezolvă o problemă tehnică prin mijloace tehnice, destinate să asigure obținerea unui rezultat tehnic”;
    41) punctul 248:
    la litera a), cuvîntul „predestinate” se exclude;
    se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) procedee de acționare asupra corpului uman sau animal fără utilizarea unor mijloace tehnice care asigură obținerea rezultatului scontat”;
    42) la punctul 255 subpunctul 2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) cererile de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care au fost publicate, precum și brevetele europene validate”;
    43) la punctul 257, cuvintele „se vor lua în considerare” se substituie cu textul „ , minimumul de colecții de documente consultate va cuprinde bazele de date MD, EA și EP, conform art. 52 alin. (2) din Lege, precum și”;
    44) punctul 260 se completează în final cu următoarea propoziție: „Pentru fiecare citare se indică revendicarea din cererea de brevet la care se referă, gradul de relevanţă al documentului citat prin simbolurile utilizate de oficiile de documentare internaţională şi, dacă este cazul, părţile relevante ale documentelor citate.”;
    45) punctele 261 și 265 vor avea următorul cuprins:
    „261. Opinia scrisă care însoţeşte raportul de documentare, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) și art. 50 din Lege, conţine o apreciere concisă cu privire la noutatea, activitatea inventivă şi aplicabilitatea industrială a fiecărei revendicări din cererea de brevet, precum şi explicaţii privind relevanţa documentelor citate în raport cu revendicările corespunzătoare.”;
    „265. La determinarea noutății invenției se va lua în considerare un singur document din stadiul tehnicii, și anume cel considerat a fi cel mai apropiat de invenția revendicată. În acest sens, nu vor fi permise combinarea a două elemente separate aparținînd stadiului tehnicii și nici combinarea a două elemente separate din două variante diferite descrise în cadrul aceluiași document, decît dacă această combinare a fost în mod explicit sugerată. Într-un grup unitar de invenții, materialele din stadiul tehnicii vor fi luate în considerare individual pentru fiecare invenție.”;
    46) punctul 266 se completează în final cu cuvintele „ , ceea ce se notifică solicitantului”;
    47) punctul 289 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în care răspunsul prezentat nu corespunde cerințelor stabilite în art. 32 alin.(4) din Lege și pct. 33, 142-145 din prezentul Regulament, solicitantul este notificat despre necesitatea remedierii, în termen de 1 lună, a iregularităților constatate, în caz contrar răspunsul este considerat nedepus.”;
    48) punctul 299 se completează în final  cu cuvintele „ , ceea ce se notifică solicitantului.”;
    49) la punctul 313, cuvintele „publicate anterior” se exclud;
    50) punctul 325 va avea următorul cuprins:
    „325. În cazul transformării unei cereri de brevet în cerere de brevet de scurtă durată, diferența de taxe pentru procedurile de examinare a cererii nu se restituie, cu excepția cazului în care, la data depunerii cererii de transformare, procedura de examinare de fond nu a început.”;
    51) secțiunea a 22-a  va avea următorul cuprins:
Secțiunea a 22-a
Opoziția
    327. Cererea de examinare a opoziţiei făcute la acordarea unui brevet se perfectează pe un formular-tip și trebuie să conţină:
    a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi semnătura persoanei care a depus opoziţia (opozantului);
    b) numele, adresa şi semnătura reprezentantului, după caz;
    c) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    d) solicitarea de examinare a opoziţiei;
    e) numărul şi data depozitului sau numărul brevetului împotriva căruia este depusă opoziţia și numărul BOPI în care a fost publicată mențiunea privind hotărîrea de acordare a brevetului.
    328.  La cererea de examinare a opoziţiei se anexează:
    a) opoziția argumentată, cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează opoziţia și traducerea acesteia, dacă este cazul;
    b) dovada de achitare a taxei pentru depunerea opoziţiei, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997;
    c) documentele menționate de către opozant, precum şi dovezile şi argumentele suplimentare pe care se sprijină opoziția, dacă este cazul;
    d) procura de reprezentare, dacă este cazul;
    e) traducerea documentelor anexate, dacă este cazul.
    329. În cazul opoziției făcute la acordarea unui brevet de scurtă durată, opozantul, suplimentar respectării condițiilor stabilite în pct. 327 și 328 și secțiunii a 26-a din capitolului II din prezentul Regulament, va depune și cererea de efectuare a documentării stadiului tehnicii conform art. 8 din Lege, cu întocmirea unui raport de documentare însoțit de opinia scrisă privind brevetabilitatea, precum şi dovada de plată a taxei pentru documentare, stabilită conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    330. Dacă Comisia de contestații constată că cererea de examinare a opoziţiei și/sau documentele anexate nu sînt conforme cu prevederile pct.327 și pct. 328 lit. d) și e) și, după caz, pct. 329 din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului, oferindu-i un termen de 2 luni pentru remedierea iregularităţilor. Dacă opozantul nu remediază iregularităţile în termenul acordat, opoziţia se consideră nedepusă și nu se admite spre examinare în Comisia de contestații, iar acest fapt se notifică părților.
    331. Dacă Comisia de contestații stabilește că la cererea de examinare a opoziției nu sînt anexate documentele menționate la pct. 328 lit. a) și/sau lit. b) din prezentul Regulament, acest fapt se notifică opozantului, care  poate prezenta documentele lipsă în termenul stabilit pentru depunerea opoziției. Opoziția va fi considerată depusă la data prezentării documentelor lipsă cu respectarea termenului pentru depunerea opoziției. În cazul în care  documentele lipsă nu sînt prezentate în termenul stabilit pentru depunerea opoziției, opoziția se consideră nedepusă.
    332. Dacă opoziţia este admisibilă spre examinare, titularul este notificat despre opoziţia depusă şi este invitat să prezinte, în termen de 2 luni, observaţiile sale şi, după caz, modificările aduse în descriere, revendicări şi/sau desene.
    333. Observaţiile titularului, precum şi toate modificările prezentate sînt notificate opozantului, cu oferirea posibilităţii de a prezenta un răspuns în termen de 2 luni.
    334. Opozantul poate prezenta, în termen de 2 luni de la data depunerii opoziției, dovezi și argumente suplimentare pentru susținerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept invocate de către acesta. Comisia de contestații poate cere de la opozant sau titular prezentarea, în  termen de 2 luni,  a informaţiilor suplimentare necesare pentru examinarea opoziției.
    Orice notificare făcută în cadrul examinării opoziţiei, precum şi toate răspunsurile sînt notificate părţilor, care, în termen de 2 luni, pot prezenta observaţiile lor asupra notificărilor ce le sînt adresate sau asupra comunicărilor primite de la cealaltă parte.
    335. În cadrul examinării opoziţiei, în vederea precizării stadiului tehnicii, Comisia de contestații, dacă este cazul, poate solicita efectuarea de către subdiviziunea responsabilă din cadrul AGEPI a unei cercetări documentare suplimentare, ale cărei rezultate vor face posibilă aprecierea brevetabilităţii invenţiei.
    336. Dacă în procesul de examinare a opoziției, Comisia de contestații stabilește că menţinerea hotărîrii de acordare a brevetului este posibilă cu condiţia introducerii unor modificări ale descrierii şi revendicărilor, titularului i se propune să  prezinte, în termen de 2 luni, observaţiile sale vizavi de modificările propuse sau să prezinte varianta proprie a modificărilor în cauză, nedepăşind limitele cererii iniţiale, opozantul fiind invitat, de asemenea, să prezinte, în același termen, observaţiile sale vizavi de modificările propuse.
    337.  În cazul în care Comisia de contestații constată că cel puţin unul dintre motivele opoziţiei specificate la art.57 alin.(2) din Lege este întemeiat, hotărîrea de acordare a brevetului se revocă şi cererea de brevet se respinge. În caz contrar, se respinge opoziţia.
    338. Dacă Comisia de contestații atestă că, în urma modificărilor aduse de titular pe parcursul procedurii de opoziţie, brevetul şi invenţia care face obiectul acestuia satisfac cerinţele Legii, se va adopta hotărîrea de menţinere în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului, cu operarea modificărilor de rigoare și cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute de pct. 336 din prezentul Regulament. În caz contrar, hotărîrea de acordare a brevetului se revocă şi cererea de brevet se respinge.
    339. În cazul adoptării hotărîrii de menţinere în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului, AGEPI invită solicitantul să achite, în termen de 2 luni, taxele de eliberare a brevetului și de menținere în vigoare a brevetului pentru termenul de la data de depozit pînă la eliberarea brevetului, inclusiv pentru anul eliberării, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.
    340. Hotărîrea Comisiei de contestații privind menţinerea în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului în formă modificată va conţine textul revendicării în baza căruia a fost menţinută hotărîrea. Menţiunea privind hotărîrea de menţinere în vigoare a hotărîrii de acordare a brevetului în formă modificată se publică în BOPI și se înscrie în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie.
    341. Fasciculul de brevet se eliberează în termen de o lună de la achitarea taxelor stabilite, iar datele privind eliberarea brevetului se publică în BOPI şi se înscriu în Registrul Naţional de Brevete de Invenţie.
    342. Dacă taxele indicate în pct.339 din prezentul Regulament nu au fost achitate în termenul stabilit, procedura de eliberare și de menținere în vigoare a brevetului se suspendă, fapt care se comunică titularului.
    343. În cazul în care titularul nu prezintă, în termen de 6 luni de la data expirării termenului prevăzut în pct. 339 din prezentul Regulament, cererea de repunere în termenul omis și dovada de plată a taxei corespunzătoare, AGEPI adoptă hotărîrea de decădere a titularului din drepturile ce decurg din brevet, care se comunică titularului și se publică în BOPI.
    344. Documentele menţionate de către o parte la procedura de opoziţie trebuie să fie depuse în 2 exemplare.
    345. Dacă documentele menționate de către o parte la procedură în susținerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează opoziția  sau a argumentelor invocate nu sînt anexate la opoziţia depusă sau dacă, la solicitarea AGEPI, nu sînt prezentate în termenul fixat, respectivele motive, temeiuri sau argumente nu sînt luate în considerare de către AGEPI.
    346. Dacă titularul renunţă la brevet sau decade din drepturile la brevet, procedura de examinare a opoziţiei poate fi continuată, la cererea opozantului, cu condiția că aceasta va fi prezentată în termen de 2 luni de la comunicarea făcută de către AGEPI opozantului privind renunţarea la brevet sau decăderea din drepturi a titularului.
    347. Dacă un opozant decedează sau se află în incapacitate legală, procedura de examinare a opoziţiei poate fi continuată din oficiu, chiar şi fără participarea succesorilor sau reprezentanţilor legali. Acelaşi lucru se aplică şi în cazul retragerii opoziţiei.”;
    52) punctul 348 se abrogă;
    53) punctele 349, 350, 352 și 353 vor avea următorul cuprins:
    „349. Cererea de examinare a  contestaţiei împotriva unei hotărîri adoptate de AGEPI se perfectează pe un formular-tip și trebuie să conţină:
    a) numele, prenumele (denumirea), adresa şi semnătura contestatarului;
    b) numele, adresa şi semnătura reprezentantului, după caz;
    c) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    d) solicitarea de examinare a contestaţiei;
    e) numărul depozitului şi data de depozit a cererii la care se referă contestaţia.
    350.  La cererea de examinare a contestaţiei se anexează:
    a) contestația argumentată, cu expunerea motivelor în fapt și a temeiurilor în drept pe care se bazează contestaţia, precum şi dovezile şi argumentele în susţinerea acestor motive;
    b) dovada de achitare a taxei pentru depunerea contestaţiei, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997;
    c) procura de reprezentare, dacă este cazul;
    d) copiile materialelor pertinente.”;
    „352. Contestaţia depusă se examinează în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.257 din 2 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.311), cu modificările și completările ulterioare,  și cu art. 59 din Lege.
    353. În urma examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii poate adopta una din următoarele hotărîri:
    a) de respingere a contestaţiei, cu menținerea  în vigoare a hotărîrii con­testate;
    b) de admitere integrală sau parţială a contestaţiei, dispunînd revocarea sau modificarea hotărîrii adoptate;
    c) de remitere a dosarului spre reexaminare sub­di­viziunii de examinare a AGEPI, a cărei hotărîre a fost contestată.”;
    54) la punctul 355, cuvîntul „a luat” se substituie cu cuvîntul „a adoptat”, iar  textul „ , cu condiția ca faptele cauzei să fie aceleași” se exclude;
    55) la punctul 356, textul „de către examinatorul care a luat hotărîrea atacată sau” se exclude;
    56) la punctul 358, după cuvintele „Pe baza” se introduce cuvîntul „rezultatelor”, iar cuvintele „se redactează” se substituie cu cuvintele „se întocmește”;
    57) la punctul 359, cuvîntul „contestatarului” se substituie cu cuvîntul „părților”;
    58) la punctul 361 în propoziția a doua, după cuvîntul „judecătorești” se introduc cuvintele „rămasă definitivă și irevocabilă”;
    59) la punctul 375, cuvîntul „publicate” se exclude;
    60) la punctul 386 alineatul al doilea, cuvîntul „fascicula” se substituie cu cuvîntul „fasciculul”, iar textul „(pagina de titlu)” se introduc cuvintele „conținînd datele bibliografice și rezumatul”;
    61) punctul 388 se completează în final cu următoarea propoziție: „Taxa pentru menținerea în vigoare a brevetului se achită pentru fiecare an de protecție, pînă la prima zi a anului respectiv de valabilitate.”;
    62) punctele 395 și 400 vor avea următorul cuprins:
    „395. Cercetarea documentară se efectuează conform secţiunii a 12-a din prezentul capitol, pentru stabilirea dacă obiectul brevetului de scurtă durată nu este cuprins în stadiul tehnicii și dacă satisface cerințele art. 12 din Lege. În baza cercetării documentare efectuate se întocmeşte raportul de documentare conform pct.258-261 din prezentul Regulament.”;
    „400. Pentru certificatul de model de utilitate înregistrat şi eliberat conform Regulamentului provizoriu cu privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.456 din 26 iulie 1993, se aplică, analogic, dispoziţiile din prezentul Regulament referitoare la menţinerea în vigoare, renunţarea, limitarea, anularea, decăderea anticipată din drepturi a titularului şi restabilirea.”;
    63) la punctul 402, cuvintele „de documentare și examinare în fond” se substituie cu textul „de documentare, însoțit de o opinie scrisă privind brevetabilitatea,”;
    64) la punctul 403 alineatul întîi, după cuvîntul „titular(ri)” se introduc cuvintele „ și perfectată pe un formular-tip”;
    65) la punctul 408, cuvîntul „retipărire” se substituie cu cuvintele „tipărire și eliberare”, iar cuvintele „unei noi fascicule” se substituie cu cuvintele „unui nou fascicul”;
    66) la punctul 411 alineatul întîi, după cuvintele „de limitare a brevetului” se introduc cuvintele „se perfectează pe un formular-tip și”
    67) la punctul 418, cuvintele „fasciculei noi” se substituie cu cuvintele „fasciculului nou”, iar după cuvîntul „tipărire” se introduc cuvintele „și eliberare”;
    68) la punctul 419, cuvintele „Fascicula tipărită” se substituie cu cuvintele „Fasciculul retipărit”, iar  cuvintele „de retipărire” se substituie cu cuvîntul „stabilite”;
    69) la punctul 420, după cuvîntul „tipărire” se introduc cuvintele „și eliberare”, iar cuvintele „fasciculei noi” se substituie cu cuvintele „fasciculului nou”;
    70) la punctul 424, litera c) se abrogă;
    71) la punctul 425, cuvintele „se înscrie în registrul hotărîrilor adoptate” se exclud;
    72) la capitolul IV, denumirea secțiunii 1 va avea următorul cuprins:
Secțiunea 1
Cererea de acordare a certificatului”;
    73) la punctul 426, cuvîntul „certificat” se substituie cu cuvintele „acordare a certificatului complementar de protecție”, iar cuvintele „și fitofarmaceutic” se substituie cu cuvîntul „sau fitofarmaceutic”;
    74) punctele 427 și 428 vor avea următorul cuprins:
    „427. Cererea de acordare a certificatului trebuie să conţină:
    a) solicitarea expresă pentru acordarea certificatului;
    b) numele sau denumirea şi adresa solicitantului;
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) numărul brevetului de bază şi titlul invenţiei;
    e) denumirea produsului;
    f) descrierea produsului, în special legătura cu brevetul de bază;
    g) numărul şi data autorizaţiei de punere pe piaţă a produsului farmaceutic sau fitofarmaceutic.
    428. Cererea de acordare a certificatului trebuie să fie însoţită de:
    a) copia autorizaţiei de lansare pe piaţă, care să identifice produsul farmaceutic sau  fitofarmaceutic autorizat;
    b) rezumatul caracteristicilor produsului farmaceutic sau fitofarmaceutic;
    c) dovada achitării taxei de depunere a cererii de acordare a certificatului, stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997.”;
    75) la punctul 429, cuvîntul „certificat” se substituie cu cuvintele „acordare a certificatului”;
    76) la punctele 430 litera c), cuvintele „produsului farmaceutic și fitofarmaceutic” se substituie cu cuvintele „produsului farmaceutic sau fitofarmaceutic”;
    77) la punctul 431, cuvintele „cererile de certificat” se substituie cu cuvintele „cererile de acordare a certificatului”;
    78) la punctul 432: 
    cuvîntul „certificat” se substituie cu cuvintele „acordare a certificatului”;
    litera a) se completează în final cu cuvintele „de acordare a certificatului”;
    79) la punctele 433 și 434, cuvîntul „certificat” se substituie cu cuvintele „acordare a certificatului”;
    80) se completează cu punctul 4341 cu următorul cuprins:           
    „4341. Pentru cererea de examinare a opoziției împotriva acordării certificatului  complementar de protecţie se aplică mutatis mutandis dispoziţiile pct. 327 și 328 din prezentul Regulament.”;
    81) punctele 436–438 vor avea următorul cuprins:
    „436. Dacă opoziţia este întemeiată, se adoptă hotărîrea de respingere a cererii de acordare a certificatului, în caz contrar, se respinge opoziția. Hotărîrea adoptată se comunică părților şi se publică în BOPI în termen de 2 luni de la data adoptării.
    437. Hotărîrea Comisiei de contestații poate fi atacată de către părţi în instanţele judecătoreşti în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii.
    438. Dacă la expirarea termenului menționat la pct. 434 nu a fost depusă nici o opoziție sau dacă opoziţia depusă a fost respinsă, se adoptă hotărîrea de acordare a certificatului complementar de protecţie, care se comunică solicitantului.”;
    82) la punctul 440 litera f), cuvintele „și fitofarmaceutic” se substituie cu cuvintele „sau fitofarmaceutic”;
    83) la punctul 442 litera a),  textul „pct. 441 din prezentul Regulament” se substituie cu textul „în art.69 alin.(2) şi (3) din Lege;
    84) capitolul V va avea următorul cuprins:
Capitolul V
CEREREA DE BREVET EUROPEAN ȘI BREVETUL
EUROPEAN VALIDAT

    444. Solicitarea de validare în Republica Moldova a cererii de brevet european și a brevetului european eliberat pe baza unei astfel de cereri se publică de către AGEPI și se înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție în termen de 3 luni de la data informării de către Oficiul European de Brevete (în continuare – OEB) privind achitarea taxei stabilite pentru validare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data depunerii cererii de brevet european sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorități. 
    445. Solicitarea de validare se  înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție, la compartimentul „Cereri de brevet de invenție european”, prin atribuirea unui număr de depozit și cu păstrarea datei de depozit a cererii de brevet european.
    446. Publicarea solicitării de validare în BOPI conform pct. 444 din prezentul Regulament include următoarele date bibliografice referitoare la cererea de brevet european furnizate de către OEB:
    a) numărul și data de depozit a cererii de brevet european;
    b) numărul și data de publicare a cererii de brevet european;
    c) numărul și data publicării cererii internaționale, dacă este cazul;
    d) indicii clasificării de brevete;
    e) datele privind prioritatea revendicată, dacă este cazul;
    f) datele de identificare ale solicitantului(lor), inventatorului(lor);
    g) titlul invenției.
    447. Dacă, după publicarea solicitării de validare, cererea de brevet european a fost definitiv respinsă, retrasă sau considerată retrasă, solicitarea de validare se consideră retrasă, iar AGEPI publică aceste informații în termen de 3 luni de la data informării de către OEB a datelor respective și le înscrie în Registrul național de cereri de brevet de invenție, la compartimentul „Cereri de brevet de invenție european”.
    Publicarea include următoarele date:
    a) numărul și data de depozit a cererii de brevet european;
    b) numărul BOPI în care a fost publicată solicitarea de validare a cererii de brevet european;
    c) faptul retragerii solicitării de validare și, după caz, motivul retragerii;
    d) data retragerii solicitării de validare.
    448. În conformitate cu prevederile art. 441 alin. (3) din Lege,  în scopul conferirii protecției provizorii unei cereri de brevet european publicate, AGEPI face publică traducerea în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european în termen de 3 luni de la data prezentării de către solicitant a unei cereri în acest sens, redactate pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii revendicărilor și a dovezii de achitare a taxei de publicare stabilite. Publicarea menționată în prezentul punct  cuprinde publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la cererea de brevet european și punerea la dispoziția publicului, pe hîrtie și în format electronic, a traducerii în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european.
    449. Taxa de publicare a traducerii în limba de stat a revendicărilor din cererea de brevet european se achită odată cu depunerea traducerii sau în termen de 3 luni de la această dată, în caz contrar, cererea privind publicarea traducerii în limba de stat a revendicărilor este considerată nedepusă.
    450. O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă poate fi transformată într-o cerere de brevet de invenție sau o cerere de brevet de invenție de scurtă durată prin depunerea la AGEPI a unei cereri de transformare redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, a copiei cererii de brevet european și a traducerii acesteia în limba de stat, precum și a dovezii de achitare a taxei stabilite.
    La cererea de transformare se anexează procura de reprezentare a solicitantului și, după caz, raportul de documentare întocmit de OEB sau de o autoritate de documentare internațională.
    451. În toate acțiunile în fața AGEPI, titularii sunt reprezentați de un mandatar autorizat împuternicit printr-o procură.
    452. O cerere de brevet european transformată în cerere de brevet național se publică în BOPI pînă la expirarea termenului de 6 luni de la data depunerii cererii de transformare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit a cererii de brevet european sau, dacă o prioritate a fost revendicată, de la data celei mai vechi priorităţi.
    453. AGEPI publică traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european validat (descrierea, revendicările, desenele și rezumatul brevetului european) depusă în conformitate cu art. 442 alin. (6) din Lege, în termen de 3 luni de la data depunerii la AGEPI a cererii de publicare redactate pe un formular-tip, aprobat de AGEPI și achitării taxei stabilite de publicare, precum și înscrie brevetul european validat în Registrul național de brevete de invenție la compartimentul „Brevete europene validate”.
    454. AGEPI publică traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opoziție sau limitare la OEB, depusă în conformitate cu art. 442 alin. (7) din Lege,  în termen de 3 luni de la data depunerii la AGEPI a unei cereri în acest sens, redactate pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii revendicărilor modificate și achitării taxei stabilite de publicare și înscrie modificările brevetului european validat în Registrul național de brevete de invenție la compartimentul „Brevete europene validate”.
    455. Taxa de publicare a traducerii în limba de stat a documentelor menționate la pct. 453 și 454 din prezentul Regulament se achită odată cu depunerea traducerii sau în termen de 3 luni de la această dată, în caz contrar, cererea privind publicarea traducerii în limba de stat a documentelor menționate se consideră nedepusă.
    456. Publicarea menționată la pct. 453 și 454 din prezentul Regulament cuprinde publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la brevetul european validat și punerea la dispoziția publicului, în format electronic, a traducerii în limba de stat a fascicolului de brevet european, după caz, a revendicărilor modificate depuse conform art. 442 alin. (6) și (7) din Lege.
    457. În conformitate cu art. 442 alin. (9) din Lege, AGEPI eliberează titularului, la solicitare și cu condiția achitării taxei stabilite, un certificat privind validarea brevetului european în termen de 2 luni de la data publicării traducerii prevăzute în pct. 456 din prezentul Regulament. Certificatul cuprinde diploma de certificat, semnată de directorul general al AGEPI, la care se anexează pagina de titlu, conținînd datele bibliografice și rezumatul, precum și traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european, care cuprinde descrierea, revendicările, desenele și, după caz, raportul de documentare. 
    458. Publicarea traducerii corectate a revendicărilor unei cereri de brevet european publicate sau a fascicolului de brevet european validat conform art. 443 alin. (3) din Lege se efectuează în termen de 3 luni de la depunerea unei cereri în acest sens, redactată pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a traducerii corectate și achitării taxei stabilite prin publicarea în BOPI a datelor bibliografice referitoare la cererea sau brevetul european validat corectate și punerea la dispoziția publicului în format electronic a traducerii corectate.
    459. Publicarea traducerii documentelor depuse conform art. 441 alin. (3), 442 alin. (6)-(8) și art. 443 alin. (3) din Lege se efectuează în varianta prezentată de titular. AGEPI nu verifică traducerea documentelor depuse.
    460. Dacă brevetul european validat este considerat nevalabil ab initio în temeiul  art. 442 alin. (10) din Lege, AGEPI publică în BOPI și introduce în Registrul național de brevete de invenție la compartimentul „Brevete europene validate” informația respectivă în termen de 3 luni de la  expirarea termenului de  6 luni de la publicarea de către OEB a mențiunii privind eliberarea brevetului european sau a mențiunii privind hotărîrea de menținere a brevetului european în formă modificată sau de limitare a brevetului.
    461. Taxele de menținere în vigoare a unui brevet european validat se achită la AGEPI pentru fiecare an calculat de la data de depozit a cererii de brevet european pentru anii care urmează după anul în care mențiunea privind eliberarea brevetului european a fost publicată de OEB, achitarea fiind efectuată pînă la începutul fiecărui an respectiv.
    În cazul în care taxa de menținere în vigoare a brevetului nu este achitată în termenul stabilit, ea poate fi plătită într-un termen de 6 luni de la data expirării termenului prescris pentru plată, cu condiția achitării unei plăți suplimentare de 50%. Dacă taxa de menținere în vigoare nu este achitată în termenul suplimentar stabilit, titularul este decăzut din drepturile ce decurg din brevet.
    În cazul în care taxa anuală pentru brevetul european este scadentă în perioada dintre data publicării mențiunii  privind eliberarea brevetului european și data depunerii la AGEPI a traducerii în limba de stat a fasciculului de brevet european, titularul achită taxa stabilită pentru menținerea în vigoare a brevetului odată cu depunerea traducerii fasciculului de brevet, fără achitarea unei taxe suplimentare. În caz contrar, se aplică prevederile alineatului de mai sus.”;
    85) la punctul 469, litera c) se abrogă;
    86) la punctul 477, cuvintele „și taxa de documentare” se exclud, iar cuvintele „o copie pentru documentare se trimite” se substituie cu cuvintele „o copie pentru documentare și taxa de documentare se trimit”;
    87) punctele 482 și 483 vor avea următorul cuprins:
    „482. Faza naţională începe pînă la expirarea termenului de 31 de luni de la data de depozit sau de prioritate a cererii internaţionale, cu condiţia prezentării cererii de deschidere a fazei naţionale redactate în limba de stat pe un formular-tip aprobat de AGEPI, a copiei cererii internaţionale şi traducerii cererii internaţionale în limba de stat.
    483. Copia cererii internaționale și traducerea acesteia în limba de stat se prezintă în varianta cu care a fost finalizată faza internațională, incluzînd descrierea invenției, revendicările, desenele, după caz, și rezumatul. Dacă revendicările au fost modificate conform articolului 19 din PCT, se depun atît revendicările inițiale, cît și revendicările modificate, care se prezintă sub formă de traducere a întregului set de revendicări furnizate conform Regulii 46.5(a) al Regulamentului PCT, însoțit de o scrisoare care să identifice revendicările modificate și să indice referințele din cererea inițială în baza cărora au fost introduse modificările.”;
    88) la punctul 484:
    după prima propoziție se introduce următoarea propoziție: „Taxa de deschidere a fazei naționale se achită pentru setul de revendicări cu care a fost finalizată faza internațională.”;
    în ultima propoziție, cuvintele „se va considera ca fiind retrasă” se substituie cu cuvintele „se va respinge”;
    89) la punctul 485, cuvîntul „acordarea” se substituie cu cuvîntul „eliberarea”;
    90) la punctul 49416, după cuvintele „data de depozit” se introduce textul „ , data de deschidere a fazei naționale sau data de depunere a documentelor în cadrul procedurilor de validare a brevetului european”;
    91) la punctul 502, textul „în termen de 2 luni de la data depozitului național reglementar fără plata taxei, iar după expirarea termenului de 2 luni,” se exclude;
    92) punctul 503 se completează în final cu următorul alineat:
    „Materialele suplimentare se prezintă pe file de substituire. Dacă materialele suplimentare se referă la modificarea revendicărilor, la filele de substituire se anexează o scrisoare în care se indică revendicările modificate, revendicările inițiale care sînt excluse, precum și elementele din materialele inițiale ale cererii pe care se bazează modificările conform materialelor suplimentare prezentate.”;
    93) la punctul 504, textul „ , dar care pot servi drept bază pentru stabilirea priorității invenției” se exclude;
    94) la punctul 506, cuvintele „în formă liberă” se substituie cu cuvintele „pe un formular-tip aprobat de AGEPI”;
    95) la punctul 509, cuvintele „redactată în formă liberă,” se exclud, iar cuvintele „abandonată și se respinge” se substituie cu cuvîntul „retrasă”;
    96) la punctul 510, cuvintele „La cererea de repunere în termen” se substituie cu cuvintele „La cererea de repunere în termenul omis”;
    97) punctul 519 se completează în final cu următorul alineat:
    „La calcularea termenului stabilit în zile se vor lua în considerare zilele lucrătoare.”;
    98) la punctul 523:
    litera a) se completează în final cu cuvintele „ , numărul brevetului;”
    litera q) se completează în final cu cuvintele „și termenul de valabilitate al acestuia;”
    litera r) va avea următorul cuprins:
    „r) data decăderii din drepturi și data restabilirii drepturilor”;
    se completează cu litera t) cu următorul cuprins:
    „t) pentru cererile și brevetele europene validate se indică datele bibliografice ale acestora, furnizate de către OEB”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Octavian Calmîc

    Nr. 406. Chişinău, 6 iunie 2017.