HFGDSBC197/5/2017
ID intern unic:  370633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 197/5
din  20.05.2017
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul
de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi
contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor
în sistemul bancar
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 1160     Data intrarii in vigoare : 16.06.2017
    În baza art. 44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Pct. 2.2.2. din Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 8 din 20.08.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156-162/317 din 27.08.2004), se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera b), textul „5%” se substituie cu textul „1%”;
    punctul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    ”b1) depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate potrivit dispozițiilor art. 156 alin. (3) din Legea instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate;”
    la literele c) și d), textul „și b)” se substituie cu textul „ , b) și b1)”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTARȚIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                  Veronica JURMINSCHI

    Nr. 197/5. Chişinău, 20 mai 2017.