LPC95/2017
ID intern unic:  370639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 95
din  02.06.2017
pentru modificarea și completarea articolului 31
din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 334
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 31 din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165–166, art. 603), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Notificarea trebuie să fie expediată la domiciliul sau la sediul debitorului ipotecar și, dacă este cazul, al debitorului sau la altă adresă, arătată în acest scop în contractul de ipotecă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea poate fi expediată și prin alte mijloace de comunicare, stabilite în contractul de ipotecă, care să permită confirmarea expedierii și recepționării notificării.”
    articolul se completează cu alineatele (21)–(26) cu următorul cuprins:
    „(21) Notificarea se consideră recepționată la data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire și semnătura debitorului ipotecar/debitorului se înscriu pe formularul confirmării de primire.
    (22) În cazul în care debitorul ipotecar/debitorul refuză primirea trimiterii de corespondență înregistrate sosite pe adresa lui, angajatul poștal cere să se facă mențiunea „Refuz primirea”, confirmată prin depunerea semnăturii pe formularul confirmării de primire. Dacă debitorul ipotecar/debitorul refuză să înscrie această mențiune, angajatul poștal înscrie mențiunea „Refuzată. Destinatarul refuză să facă mențiunea.”, după care semnează și scrie data.
    (23) Debitorul ipotecar/debitorul care refuză, în condițiile alin. (22), să primească scrisoarea recomandată cu confirmare de primire în care se conține notificarea creditorului ipotecar se consideră notificat de la data refuzului dacă pe scrisoare și pe formularul confirmării de primire este aplicată de către creditorul ipotecar (expeditorul) mențiunea „Notificarea debitorului ipotecar/debitorului”.
    (24) Dacă debitorul ipotecar/debitorul nu se află pe adresa comunicată sau locul lui de aflare nu este cunoscut, iar creditorul ipotecar a expediat notificarea conform alin. (2) și aceasta i-a fost restituită ca trimitere returnată, creditorul ipotecar va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informaţia privind termenul în care debitorul ipotecar/debitorul poate primi de la creditorul ipotecar notificarea privind intenţia de a iniţia executarea dreptului de ipotecă, care nu va fi mai mic de 15 zile de la data publicării.
    (25) În cazul neprezentării debitorului ipotecar/debitorului în termenul indicat în informația publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acesta se consideră notificat de la data expirării termenului-limită de primire a notificării.
    (26) Dacă debitorul ipotecar/debitorul se prezintă în termenul indicat în informația publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, creditorul ipotecar îi va transmite, sub semnătură, notificarea prevăzută la alin. (3) și din acel moment debitorul ipotecar/debitorul se consideră notificat.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Registratorul ipotecar trebuie să verifice dovada de recepţionare a notificării de către debitorul ipotecar/debitor, precum și dovada de respectare a condițiilor de notificare a debitorului ipotecar/debitorului, prevăzute la alin. (23) și (25).”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 95. Chişinău, 2 iunie 2017.