HGC424/2017
ID intern unic:  370658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 424
din  12.06.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 524
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan

    Nr. 424. Chişinău, 12 iunie 2017.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 424
din 12 iunie 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
    Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 „Cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 381), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    a) la punctul 6, textul „întocmite în 3 exemplare” se substituie cu textul „întocmit într-un exemplar”;
    b) la punctul 7 subpunctul 3) şi la punctul 8 subpunctul 8), cuvintele „buletinului de identitate” se substituie cu cuvintele „actului de identitate”;
    c) punctul 7 se completează cu subpunctul 31) cu următorul cuprins:
    „31) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit şi, după caz, angajamentul de luare la întreţinere şi/sau de cazare, conform normelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament”;
    d) la punctul 8:
    subpunctul 2) se exclude;
    se completează, corespunzător, cu subpunctele 61) şi 81) cu următorul cuprins:
    „61) copia cazierului judiciar din ţara de origine, în cazul admiterii la studii”;
    „81) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit şi, după caz, angajamentul de luare la întreţinere şi/sau de cazare, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament”;
    e) la punctul 11, cuvîntul „reşedinţa” se substituie cu cuvintele „domiciliul/reşedinţa”, iar cuvintele „şi patronimicul”, „datele despre copiii minori care însoţesc persoana invitată,” şi „locul perfectării vizei,” se exclud;
    f) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. La depunerea cererii sau a demersului, persoana care invită va fi informată despre:
    1) regimul străinilor în Republica Moldova;
    2) angajamentul de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării, în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul prevăzut;
    3) prevederile Codului penal al Republicii Moldova privind falsul în declaraţii şi pedeapsa corespunzătoare, precum şi temeiurile refuzului eliberării invitaţiei”;
    g) se completează cu punctul 131 cu următorul cuprins:
    „131. Solicitantul îşi va da acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în vigoare.”;
    h) punctul 15 se completează în final cu fraza: „În cazuri temeinic justificate, cînd este necesară o examinare mai aprofundată a cererii/demersului, termenul poate fi prelungit cu 10 zile calendaristice.”;
    i) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Autoritatea competentă pentru străini emite decizia de revocare a cererii privind eliberarea invitaţiei la solicitarea persoanei care invită şi/sau la solicitarea autorităţilor competente, cu informarea solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare.”; 
    j) punctul 18 se completează cu subpunctul 13) cu următorul cuprins:
    „13) există probe justificative sau indicii temeinice şi relevante care atestă că invitaţia este în scopul migraţiei ilegale sau al pseudolegalizării străinilor în Republica Moldova”;
    k) la punctul 21, textul „Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, aprobat de Guvern” se substituie cu textul „Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia”;
    l) la punctul 24, cuvintele „şi patronimicul”, „datele personale despre copiii minori” şi „locul perfectării vizei, intrarea în Republica Moldova şi punctul de trecere a frontierei” se exclud;
    m) se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:
Capitolul V1
Eliberarea invitaţiei electronice
    25. Pentru obţinerea vizelor de scurtă şedere, solicitanţii pot depune cererea/demersul pentru eliberarea invitaţiei electronice pe pagina web oficială a autorităţii competente pentru străini.
    26. Solicitanţii anexează la formularul de cerere, în format digital, documentele prevăzute de prezentul Regulament.
    27. În scopul obţinerii invitaţiei electronice, persoana fizică depune, în format digital, pachetul de acte stabilit în punctul 7, cu excepţia subpunctului 1).
    28. În scopul obţinerii invitaţiei electronice, persoana juridică depune setul de acte stabilit în punctul 8, cu excepţia subpunctelor 1) şi 8).
    29. Solicitanţii de invitaţii electronice achită taxele prevăzute la punctul 21 prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay).
    30. Formularele de cerere/demers, elementele biometrice şi documentele aferente cererii se stochează în subsistemul „Invitaţii”, gestionat de autoritatea competentă pentru străini.
    31. Cererile de invitaţie electronică se examinează conform termenelor stabilite la punctele 15 şi 16.
    32. În cazul adoptării deciziei de eliberare a invitaţiei electronice, subsistemul „Invitaţii” generează invitaţia electronică, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    33. Autoritatea competentă pentru străini expediază invitaţia electronică solicitantului de invitaţie la poşta electronică indicată în formularul de cerere,   într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea invitaţiei.
    34. În cazul refuzului eliberării invitaţiei electronice, subsistemul „Invitaţii” generează refuzul invitaţiei electronice, care este expediat solicitantului de invitaţie la poşta electronică indicată în formularul de cerere, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea refuzului eliberării invitaţiei electronice.”;
    n) se completează cu anexele nr. 1 şi nr. 2 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2