OSFSC118/2017
ID intern unic:  370765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 118
din  24.05.2017
cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 429 din 16 aprilie 2013
Publicat : 09.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 181-189     art Nr : 1079
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative,
 ORDON:
    1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 429 din 16 aprilie 2013 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-95, art. 502) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 6 din Ordin, se abrogă;
    2) în anexa nr.1, textul „Inspectoratul Fiscal de Stat” și „Государственная налоговая инспекция” se substituie respectiv cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” și sintagma „Государственная налоговая служба”;
    3) în anexa nr.2:
    - în punctul 3, sintagma „organului fiscal teritorial de la locul de deservire al contribuabilului” se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat”;
    - în punctul 4, sintagma „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu sintagma „direcția deservire fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. Direcţia generală metodologia impozitelor și taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat şi Î.S. „Fiscservinform”.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor și taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                     Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 118. Chişinău, 24 mai 2017.

    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Ordinul Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr. 429  din 16.04.2013

MODUL
de completare şi prezentare a Dării de seamă
privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului
    1. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (în continuare darea de seamă CFV) se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la prezentul ordin în baza facturilor fiscale eliberate la livrarea mărfurilor, pentru care, în baza art.323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI  din 10.03.2006 se achită contribuţia obligatorie în Fondul Viei şi Vinului.
    2. Obligaţie de prezentare a Dării de seamă forma CFV, conform art.323 alin. (4) din Legea viei şi vinului o au:
    a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
    b) producătorii de vinuri;
    c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;
    d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.
    3. Darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pentru fiecare perioadă stabilită conform art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI  din 10.03.2006 nu mai tîrziu de data de 20 a lunii următoare după încheierea perioadei de raportare de 120 de zile, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe suport de hîrtie.
    4. Obligatoriu se indică codul fiscal al subiectului care prezintă darea de seamă, denumirea întreprinderii, direcția deservire fiscală din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în raza căruia îşi are sediul de bază subiectul care prezintă darea de seamă, data prezentării dării de seamă, precum şi perioada de raportare.
    Perioada de raportare se completează în următorul format F/N/AAAA, unde F este codul perioadei de raportare, N reprezintă perioada de raportare (1 - 01 ianuarie-30 aprilie, 2 - 01 mai-31 august, 3 - 01 septembrie-31 decembrie al anului de raportare), iar AAAA- reprezintă anul. (De exemplu: în darea de seamă pentru 1 perioadă de raportare a anului 2013 se va indica F/1/2013).
    5. În coloana 4 se indică volumul de producţie comercializat (în unităţi de măsură indicate în coloana 3), conform facturilor fiscale eliberate în perioada pentru care se prezintă darea de seamă.
    Pentru strugurii comercializaţi, destinaţi vinificării, unitatea vinicolă care a achiziţionat această marfă va indica în col. 4, rîndul 2 volumul de struguri destinaţi vinificării conform facturii fiscale primite de la furnizori în perioada pentru care se prezintă darea de seamă.
    6. În coloana 6 se indică suma contribuţiei destinată virării la contul trezorerial al Oficiului  Fondului Viei şi Vinului (col. 4 x col. 5).
    7. În rîndul 5 „Total spre achitare” se indică totalul coloanei 6.