LPM93/2017
ID intern unic:  370784
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  26.05.2017
cu privire la statistica oficială
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 349
    MODIFICAT
   
LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
 Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului statisticii oficiale şi stabileşte cadrul juridic pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea şi coordonarea statisticii oficiale.
    (2) Prezenta lege se aplică producătorilor de statistici oficiale şi utilizatorilor de informații statistice oficiale, respondenţilor care prezintă date individuale, generalizate şi administrative pentru scopuri statistice.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    (1) Legislaţia cu privire la statistica oficială include prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2) Prevederile referitoare la statistica oficială ale altor acte legislative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    cercetare statistică – proces de cunoaştere a fenomenelor de masă, realizat cu ajutorul metodelor statistice, începînd de la colectarea datelor pînă la diseminarea acestora;
    clasificare – divizare a mulţimii de obiecte în submulţimi de obiecte după asemănări sau deosebiri, în conformitate cu metodele adoptate;
    clasificator – document oficial care reprezintă o culegere sistematizată a denumirilor şi a codurilor grupelor de clasificare şi/sau obiectelor de clasificare;
    colectare a datelor – anchete şi toate celelalte metode de obţinere a informaţiilor din diferite surse, inclusiv din surse administrative;
    date administrative – date obţinute de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, de alte autorităţi publice în scopul exercitării obligaţiilor administrative;
    date confidențiale – date care permit identificarea unităţilor statistice, fie direct, fie indirect, dezvăluind astfel informaţii individuale. Pentru a stabili dacă o unitate statistică este identificabilă, trebuie luate în considerare toate mijloacele relevante care ar putea fi utilizate în mod justificat de către terţi în vederea identificării unităţii statistice;
    date individuale – date care permit identificarea persoanelor fizice sau juridice;
    dezvoltare – activități care vizează crearea, consolidarea şi ameliorarea metodelor, standardelor şi procedurilor statistice utilizate în vederea producerii informației statistice, precum şi în vederea elaborării de noi statistici şi indicatori;
    diseminare – difuzare a informaţiei statistice, indiferent de forma ei şi de metodele utilizate;
    identificare directă – identificare a unei unităţi statistice pornind de la numele sau adresa acesteia sau de la un număr de identificare accesibil publicului;
    identificare indirectă – identificare a unei unităţi statistice prin oricare alte mijloace decît identificarea directă;
    informație statistică – informație cu caracter social, economic, demografic sau privind mediul, obţinută în baza cercetărilor statistice şi/sau datelor administrative;
    metodologie statistică – reguli şi metode ştiinţifice de elaborare a cercetărilor statistice;
    nomenclator – listă, broşură, carte care cuprinde nomenclatura dintr-un anumit domeniu al ştiinţei, tehnicii etc., clasificată după un anumit criteriu;
    producător de statistici oficiale – autoritate/instituție publică sau subdiviziune din cadrul acesteia, parte a sistemului statistic național, care dezvoltă și produce informație statistică oficială;
    producere – colectare, prelucrare, sistematizare, centralizare, analiză, estimare curentă, diseminare și stocare a informaţiei statistice;
    program al lucrărilor statistice – program al cercetărilor şi publicaţiilor statistice privind îndeplinirea lucrărilor statistice anuale, tipul cercetărilor, profilul elaborărilor, periodicitatea acestora şi termenul de prezentare către beneficiar;
    respondent – persoană fizică sau persoană juridică care prezintă date individuale și alte date în scopuri statistice producătorilor de statistici oficiale;
    scop statistic – utilizare a datelor pentru descrierea numerică, verbală sau grafică a fenomenelor şi proceselor în masă care au loc în societate, în economia naţională şi în mediu;
    statistică oficială – informații cantitative și calitative, agregate și reprezentative, care reflectă fenomenele în masă în domeniul social, economic, demografic și care sînt produse în conformitate cu prezenta lege și cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale;
    unitate statistică – unitate de observaţie de bază, şi anume o persoană fizică sau juridică, o gospodărie la care se referă datele;
    utilizare în scopuri statistice – utilizare a datelor exclusiv în vederea dezvoltării şi elaborării de rezultate şi de analize statistice;
    utilizator – persoană fizică sau juridică care utilizează informaţie statistică centralizată, ce nu conţine date confidenţiale.
Capitolul II
SARCINILE ȘI PRINCIPIILE STATISTICII OFICIALE
    Articolul 4. Sarcina statisticii oficiale
    (1) Sarcina statisticii oficiale constă în asigurarea utilizatorilor cu informații statistice de calitate și la timp, necesare pentru elaborarea și monitorizarea politicilor economice și sociale, deciziilor autorităților publice și mediului de afaceri, pentru elaborarea cercetărilor științifice, pentru informarea societății și altor categorii de utilizatori, după caz.
    (2) Producătorii de statistici oficiale colectează, prelucrează, sistematizează, centralizează, analizează, estimează și diseminează informația statistică conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale.
    Articolul 5. Principiile fundamentale ale statisticii oficiale
    Principiile fundamentale ale statisticii oficiale sînt următoarele:
    1) din domeniul cadrului instituțional:
    a) independenţă profesională – statisticile sînt dezvoltate şi produse în mod independent, în special în ceea ce priveşte alegerea tehnicilor, definiţiilor, metodologiilor şi surselor care urmează a fi utilizate, precum şi în ceea ce priveşte termenele şi conţinutul tuturor formelor de diseminare, iar îndeplinirea respectivelor sarcini se desfăşoară fără nicio presiune din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autorităţilor publice;
    b) colectare a datelor în bază de mandat – autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalţi producători de statistici oficiale deţin un mandat legal clar pentru colectarea informaţiilor în vederea producerii statisticii oficiale. Persoanele juridice și persoanele fizice sînt obligate, la cererea producătorilor de statistici oficiale, să permită accesul la date sau să furnizeze date pentru producerea statisticii oficiale;
    c) adecvare a resurselor – resursele aflate la dispoziţia autorităţii centrale în domeniul statisticii şi a celorlalţi producători de statistici oficiale trebuie să fie suficiente pentru a răspunde cerinţelor statisticilor oficiale;
    d) angajament privind calitatea – producătorii de statistici oficiale se angajează să asigure calitatea şi identifică în mod sistematic şi regulat punctele tari şi punctele slabe pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor şi produselor statistice;
    e) confidenţialitate a informaţiei statistice – protejare a datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sînt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse. Confidențialitatea informației statistice implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decît cele statistice şi interzicerea divulgării ilegale a acestora;
    f) imparţialitate şi obiectivitate – autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalţi producători de statistici oficiale dezvoltă și produc statistici oficiale respectînd independenţa ştiinţifică, într-o manieră obiectivă, profesionistă şi transparentă, toţi utilizatorii fiind trataţi echitabil;
    2) din domeniul proceselor statistice:
    a) metodologie solidă – statisticile de calitate se bazează pe o metodologie solidă, care necesită instrumente, proceduri şi cunoştinţe de specialitate adecvate;
    b) proceduri statistice adecvate – statisticile de calitate se bazează pe proceduri statistice adecvate, implementate de la colectarea datelor pînă la validarea și stocarea acestora;
    c) sarcină neexcesivă pentru respondenţi – sarcina de răspuns este proporţională cu nevoile utilizatorilor şi nu trebuie să fie excesivă pentru respondenţi. Producătorii de statistici oficiale monitorizează sarcina de răspuns şi stabilesc ţinte pentru reducerea acesteia în timp;
    d) raport cost-eficienţă – resursele sînt utilizate eficient;
    3) din domeniul produselor statistice:
    a) relevanţă – statisticile oficiale răspund nevoilor utilizatorilor;
    b) acurateţe şi fiabilitate – statisticile oficiale reflectă realitatea cu acurateţe şi fiabilitate;
    c) promptitudine și punctualitate – statisticile oficiale sînt diseminate cu promptitudine şi punctualitate;
    d) coerenţă şi comparabilitate – statisticile oficiale au coerenţă internă şi în timp, sînt comparabile între regiuni şi ţări, permit combinarea şi folosirea comună a datelor din diferite surse;
    e) accesibilitate şi claritate – statisticile oficiale sînt prezentate într-o formă clară şi uşor de înţeles, sînt diseminate într-o manieră adecvată şi convenabilă, sînt disponibile şi accesibile, respectîndu-se imparţialitatea şi fiind însoţite de metadate şi linii directoare.
Capitolul III
ORGANIZAREA SISTEMULUI STATISTIC NAȚIONAL
    Articolul 6. Sistemul statistic naţional
    (1) Sistemul statistic naţional este format din următorii producători de statistici oficiale:
    a) autoritatea centrală în domeniul statisticii şi subdiviziunile ei teritoriale, instituţiile subordonate acesteia;
    b) Banca Naţională a Moldovei;
    c) alţi producători de statistici oficiale.
    (2) În cadrul sistemului statistic național, Banca Națională а Moldovei dezvoltă și produce statistica oficială din domeniul său de competență potrivit Legii nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și potrivit principiilor fundamentale ale statisticii oficiale prevăzute de prezenta lege.
    (3) Lista producătorilor de statistici oficiale se aprobă și se actualizează de către autoritatea centrală în domeniul statisticii în baza unui regulament aprobat de către Guvern.
    Articolul 7. Autoritatea centrală în domeniul
                       statisticii
    (1) Autoritatea centrală în domeniul statisticii este o autoritate administrativă independentă instituţional şi profesional, creată pe lîngă Guvern în scopul coordonării sistemului statistic naţional privind dezvoltarea şi producerea statisticii oficiale.
    (2) Autoritatea centrală în domeniul statisticii este principalul producător de statistici oficiale ale statului și este responsabilă pentru coordonarea activităților de dezvoltare și producere a statisticii oficiale în cadrul sistemului statistic național.
    (3) Autoritatea centrală în domeniul statisticii defineşte şi implementează, în domeniul său de activitate, cadrul normativ şi instituţional necesar realizării sarcinilor statisticii oficiale.
    (4) Autoritatea centrală în domeniul statisticii emite, în limitele competenţei, acte normative ce ţin de producerea informaţiei statistice, obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care cad sub incidenţa prezentei legi.
    (5) Structura și regulamentul de organizare și funcționare a autorității centrale în domeniul statisticii se aprobă de Guvern. În subordinea autorităţii centrale în domeniul statisticii funcţionează subdiviziuni teritoriale de statistică, a căror structură se aprobă de directorul general al autorităţii centrale în domeniul statisticii.
    (6) Autoritatea centrală în domeniul statisticii iniţiază programe de formare profesională continuă pentru personalul propriu şi al celorlalţi producători de statistici oficiale prin intermediul instituţiilor de specialitate.
    (7) Autoritatea centrală în domeniul statisticii implementează conceptele privind managementul calităţii în sistemul statistic naţional.
    (8) Autoritatea centrală în domeniul statisticii şi subdiviziunile ei teritoriale sînt apolitice, nu sprijină şi nu acordă asistenţă niciunui partid politic.
    (9) Autoritatea centrală în domeniul statisticii decide asupra metodelor, standardelor şi procedurilor statistice, precum şi asupra conţinutului şi momentului publicării informației statistice.
    (10) Autoritatea centrală în domeniul statisticii facilitează dialogul dintre producătorii şi utilizatorii de statistici oficiale privind necesitatea de statistici pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală.
    (11) În exercitarea atribuţiilor şi împuternicirilor sale, autoritatea centrală în domeniul statisticii şi subdiviziunile ei teritoriale sînt independente faţă de orice persoană juridică sau fizică.
    (12) Imixtiunea în activitatea autorităţii centrale în domeniul statisticii şi a subdiviziunilor ei teritoriale, precum şi împiedicarea sub oricare formă a activităţii acestora atrag răspunderea în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 8. Conducerea autorităţii centrale în
                       domeniul statisticii
    (1) Autoritatea centrală în domeniul statisticii este condusă de un director general, numit pe un termen de 5 ani şi revocat din funcţie de Guvern, în condiţiile prezentei legi. Funcţia de director general nu poate fi ocupată de aceeaşi persoană mai mult de două termene.
    (2) Ocuparea funcţiei de director general se face, pentru fiecare termen, prin concurs deschis, în condițiile legislației în vigoare. Componența comisiei de concurs și regulamentul de desfășurare a concursului se aprobă prin dispoziție de Guvern.
    (3) Directorul general este asistat de directori generali adjuncți al căror număr se stabilește de Guvern, la propunerea directorului general.
    (4) Directorii generali adjuncţi sînt numiţi şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie de Guvern în condiţiile legii, la propunerea directorului general.
    (5) Cerinţele înaintate faţă de candidaţii la funcţia de director general sînt:
    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
    b) să aibă studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau al tehnologiilor informaționale;
    c) să aibă experiență de muncă de cel puțin 5 ani în domeniul statisticii și cel puțin 3 ani de experiență managerială;
    d) să nu aibă antecedente penale nestinse;
    e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;
    f) să cunoască limba de stat;
    g) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
    h) să nu aibă interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.8 al.(5), lit.h) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (6) Cerinţele înaintate faţă de candidaţii la funcţia de director general adjunct sînt:
    a) să aibă studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei, al tehnologiilor informaționale sau cel juridic;
    b) să aibă experiență de muncă de cel puțin 5 ani în domeniul statisticii și cel puțin 2 ani de experiență managerială;
    c) să nu aibă antecedente penale nestinse;
    d) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor;
    e) să cunoască limba de stat;
    f) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă.
    (7) Mandatul directorului general încetează în cazul:
    a) expirării termenului pentru care a fost numit;
    b) revocării;
    c) demisiei din proprie iniţiativă;
    d) decesului.
    (8) Revocarea directorului general are loc în cazul:
    a) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) condamnării, în baza hotărîrii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată, pentru comiterea unei infracţiuni;
    c) imposibilităţii, din motive de sănătate, de exercitare a atribuţiilor timp de mai mult de 4 luni consecutive;
    d) declarării dispariţiei fără veste, în conformitate cu legea;
    e) incompatibilităţii cu o altă activitate remunerată;
    f) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;
    g) nedepunerii declaraţiei de avere şi interese personale sau refuzului de a o depune, în condiţiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate;
    h) dispunerii de către instanţa de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.
    (9) Mandatul directorului general se suspendă în cazul:
    a) trimiterii în instanţa de judecată a dosarului penal privind comiterea unei infracţiuni incompatibile cu munca prestată – pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti;
    b) participării în campania electorală;
    c) acordării concediului de maternitate/concediului paternal sau concediului pentru îngrijirea copilului.
    (10) Încetarea sau suspendarea mandatului directorului general al autorităţii centrale în domeniul statisticii se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    (11) Funcţiile de director general şi de director general adjunct sînt incompatibile cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi/sau de creaţie.
    (12) Directorul general şi adjuncţii săi, pe durata exercitării funcției, îşi sistează orice activitate politică.
Capitolul IV
CONSILIUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
    Articolul 9. Consiliul Național pentru Statistică
    (1) Consiliul Național pentru Statistică (în continuare – Consiliu) este creat pe lîngă Guvern în scopul dezvoltării strategice şi al promovării statisticii oficiale.
    (2) Consiliul este format din 11 membri şi activează în temeiul unui regulament aprobat de Guvern.
    (3) Consiliul are următoarele atribuţii de bază:
    a) formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecționarea sistemului statistic naţional în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor;
    b) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi proiectele programelor de lucrări statistice;
    c) stabilește direcțiile strategice cu privire la dezvoltarea statisticii oficiale şi creează condiţii necesare pentru reflectarea în programele statistice a celor mai importante solicitări şi cerinţe ale utilizatorilor;
    d) monitorizează realizarea programelor statistice şi activitatea de planificare strategică;
    e) evaluează respectarea principiilor statisticii oficiale şi consultă pe marginea problemelor constatate;
    f) realizează alte atribuții prevăzute în regulamentul său de activitate.
    (4) Consiliul are următoarea componență:
    a) trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii;
    b) un reprezentant al mediului academic;
    c) un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei;
    d) patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale;
    e) un reprezentant al patronatelor;
    f) un reprezentant al societății civile din domeniul statisticii.
    (5) Membrii Consiliului sînt numiţi prin hotărîre de Guvern, la propunerea instituției corespunzătoare.
    (6) Directorul general al autorității centrale în domeniul statisticii exercită funcția de președinte al Consiliului.
Capitolul V
COORDONAREA SISTEMULUI STATISTIC NAȚIONAL
    Articolul 10. Coordonarea activităţilor
                   statistice naţionale
     (1) Producătorii de statistici oficiale utilizează în producerea informației statistice definiţii, clasificări, concepte şi metodologii recomandate la nivel internaţional. În acest scop, autoritatea centrală în domeniul statisticii:
    a) acordă, după caz, producătorilor de statistici oficiale asistenţa metodologică necesară;
    b) coordonează, după caz, diseminarea informaţiei statistice oficiale, efectuată de producătorii de statistici oficiale, inclusiv în adresa organizaţiilor internaţionale.
    (2) La soluţionarea problemelor ce ţin de metodologia statistică, autoritatea centrală în domeniul statisticii are dreptul să antreneze autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice.
    (3) Producătorii de statistici oficiale coordonează cu autoritatea centrală în domeniul statisticii metodologia de producere a informației statistice pe domeniile lor de activitate.
    (4) Deținătorilor de surse de date administrative li se recomandă utilizarea definiţiilor, clasificărilor și conceptelor stabilite de autoritatea centrală în domeniul statisticii, iar în caz de creare a unor surse noi, utilizarea acestora este obligatorie.
    (5) Producătorii de statistici oficiale sînt obligați să transmită în mod gratuit, la cererea autorităţii centrale în domeniul statisticii, informaţia statistică de care dispun pentru a fi inclusă în seriile de date sau în publicaţiile statistice.
    Articolul 11. Programele de lucrări statistice
    (1) Informaţia statistică este produsă de producătorii de statistici oficiale conform programelor multianuale şi anuale de lucrări statistice aprobate de Guvern.
    (2) Programul multianual de lucrări statistice stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de dezvoltare a statisticii oficiale pe o perioadă de cel puţin 3 ani.
    (3) Programul anual de lucrări statistice reprezintă instrumentul de bază prin care autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalți producători de statistici oficiale realizează producerea informației statistice oficiale în vederea asigurării utilizatorilor cu informațiile necesare.
    (4) Programul anual de lucrări statistice cuprinde informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de realizare cu privire la:
    a) cercetări statistice;
    b) lucrări de sinteză, studii şi analize statistice;
    c) publicaţii statistice.
    (5) Autoritatea centrală în domeniul statisticii cooperează cu ceilalți producători de statistici oficiale la elaborarea programelor de lucrări statistice.
    Articolul 12. Finanţarea lucrărilor statistice oficiale
    (1) Lucrările efectuate de producătorii de statistici oficiale conform programului de lucrări statistice se finanţează de la bugetul de stat şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Lucrările statistice care nu sînt prevăzute în programul de lucrări statistice, executate de autoritatea centrală în domeniul statisticii, se efectuează pe bază de contract şi se achită de beneficiari.
    (3) Mărimea tarifelor la serviciile informaţionale prestate de autoritatea centrală în domeniul statisticii se stabileşte de Guvern.
Capitolul VI
COLECTAREA DATELOR
    Articolul 13. Colectarea datelor
    (1) Producătorii de statistici oficiale au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice care cad sub incidenţa prezentei legi.
    (2) Datele pot fi colectate de către producătorii de statistici oficiale pe suport de hîrtie, pe suport magnetic, prin internet, telefon, poștă sau prin alte mijloace. Metodele de colectare a datelor se stabilesc de către producătorii de statistici oficiale.
    (3) Autoritatea centrală în domeniul statisticii are dreptul:
    a) să angajeze agenţi statistici pentru colectarea de date necesare producerii de informație statistică;
    b) să realizeze şi alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare specifice domeniului său de activitate.
    (4) Indiferent de metodele şi sursele de colectare, datele colectate de către producătorii de statistici oficiale trebuie să fie prelucrate, diseminate și stocate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    Articolul 14. Sursele de colectare a datelor
    (1) Producătorii de statistici oficiale stabilesc sursele de colectare a datelor în funcție de aspectele profesionale și de volumul de date necesare pentru producerea de statistici oficiale.
    (2) Surse de date pot fi cercetările statistice selective, cercetările statistice exhaustive, precum și datele administrative deținute de autoritățile administrației publice, de alte persoane juridice.
    Articolul 15. Respondenţii
    (1) Producătorii de statistici oficiale sînt obligaţi să informeze respondenţii despre scopul și temeiul legal al cercetărilor statistice, despre drepturile şi obligaţiile lor.
    (2) Producătorii de statistici oficiale asigură respondenţii care participă la cercetarea statistică cu instrumentarul statistic necesar. Producătorii de statistici oficiale sînt obligaţi să publice instrumentarul statistic pe pagina lor web sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) La efectuarea cercetărilor, conform programului de lucrări statistice, respondenţii sînt obligaţi:
    a) să prezinte, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date veridice şi complete în modul stabilit de producătorul de statistici oficiale respectiv;
    b) să asigure accesul liber al reprezentanţilor producătorilor de statistici oficiale la documentele justificative și, în caz de necesitate, la încăperile de serviciu şi de producţie, pe terenuri, conform prevederilor legale.
    (4) Producătorii de statistici oficiale au dreptul să acorde respondenţilor recompensă pentru participare la cercetările statistice, în conformitate cu prevederile legale.
    (5) Persoanele fizice nu sînt obligate să prezinte producătorilor de statistici oficiale informaţii personale privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă.
    Articolul 16. Accesul la datele administrative
    (1) Autoritatea centrală în domeniul statisticii, în scopul completării volumului de date necesare pentru producerea statisticii oficiale şi în scopul reducerii sarcinii informaţionale asupra respondenţilor, are dreptul de a accesa şi utiliza, în mod gratuit, surse de date administrative, inclusiv surse care conţin date individuale.
    (2) Deţinătorii de surse de date administrative, alte persoane juridice care gestionează baze de date despre persoane fizice şi juridice prezintă, în mod gratuit, autorităţii centrale în domeniul statisticii date generalizate şi individuale, inclusiv metadatele aferente acestora. Prevederile de confidențialitate nu pot fi invocate de către deținătorii surselor de date administrative și alte persoane juridice, cu excepția cazurilor cînd actele legislative exclud în mod expres prezentarea și utilizarea datelor în scopuri statistice.
    (3) Deţinătorii de surse de date administrative coordonează cu autoritatea centrală în domeniul statisticii conţinutul şi volumul datelor colectate de către aceștia, inclusiv eventualele modificări ale datelor, și, la solicitarea autorităţii centrale în domeniul statisticii, includ indicatori suplimentari.
    (4) Autoritatea centrală în domeniul statisticii utilizează datele obţinute conform alin. (2) exclusiv în scopuri statistice.
    Articolul 17. Recensăminte şi tipuri de cercetări statistice
    (1) Cercetările statistice pot fi exhaustive şi selective şi se realizează în conformitate cu programele de lucrări statistice.
    (2) Recensămîntul populaţiei este o cercetare exhaustivă și se efectuează în baza unei legi speciale.
    (3) Alte recensăminte se efectuează în baza hotărîrii de Guvern.
Capitolul VII
CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIEI STATISTICE
    Articolul 18. Informaţia statistică confidenţială
    (1) Datele colectate, procesate şi depozitate pentru producerea informaţiei statistice sînt confidenţiale în cazul în care permit identificarea directă sau indirectă a respondenţilor.
    (2) Nu sînt considerate confidenţiale:
    a) datele care pot fi obţinute din surse public accesibile conform legislaţiei;
    b) datele individuale privind adresa, telefonul, denumirea, genul de activitate, numărul de personal ale persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
    c) datele ce se referă la întreprinderile cu capital de stat, instituţii şi organizaţii finanţate din buget, prezentate la solicitarea autorităţilor administraţiei publice.
    (3) Producătorii de statistici oficiale asigură tuturor utilizatorilor accesul la informaţia statistică neconfidenţială în condiţii de egalitate sub aspectul volumului şi al termenelor de diseminare.
    (4) Autoritatea centrală în domeniul statisticii stabileşte standarde şi reguli unice referitoare la asigurarea confidenţialităţii informaţiei statistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) Datele confidenţiale se utilizează exclusiv în scopul producerii de informaţie statistică oficială, în conformitate cu prezenta lege, cu excepţia cazului în care unitatea statistică şi-a dat consimţămîntul, în mod expres, în vederea utilizării acestora în orice alte scopuri.
    (6) Datele confidențiale deținute de autoritatea centrală în domeniul statisticii nu pot fi transmise persoanelor fizice sau juridice.
    (7) Autoritatea centrală în domeniul statisticii poate transmite celorlalți producători de statistici oficiale date individuale despre unitățile statistice în următoarele condiții:
    a) datele se vor utiliza exclusiv în scopul producerii statisticii oficiale;
    b) datele nu permit identificarea persoanelor fizice sau juridice.
    (8) Datele confidențiale nu pot servi drept probă în judecată.
    Articolul 19. Protecţia datelor utilizate în scopuri statistice
    (1) Producătorii de statistici oficiale întreprind toate măsurile regulatorii, administrative, tehnice şi organizatorice pentru protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării lor.
    (2) Personalul producătorilor de statistici oficiale, inclusiv cel angajat temporar, care, conform atribuţiilor de serviciu, are acces direct la datele individuale este obligat să respecte confidenţialitatea acestor date în timpul şi după încetarea activităţii în funcţia respectivă.
    (3) Personalul prevăzut la alin. (2) nu are dreptul să utilizeze datele individuale în alte scopuri decît cele statistice, semnînd, la angajarea în funcţie, o declaraţie de confidenţialitate pe propria răspundere.
    Articolul 20. Accesul la datele individuale
    (1) Au acces la datele individuale persoanele care, conform atribuţiilor de serviciu, participă la producerea informaţiei statistice, în măsura în care datele individuale sînt necesare pentru producerea acestei informaţii.
    (2) Accesul la datele individuale care nu permit identificarea directă a respondenţilor poate fi acordat pentru proiecte de cercetări ştiinţifice ale căror rezultate scontate nu se referă la unităţi individuale identificabile, în conformitate cu regulamentul aprobat de autoritatea centrală în domeniul statisticii. Accesul se acordă numai dacă nu există riscul încălcării regimului de protecţie a datelor individuale şi se realizează în baza unui contract care prevede expres scopul utilizării datelor, condiţiile de utilizare şi obligaţiile utilizatorului de a comunica rezultatele cercetării, de a nu publica şi de a nu transmite date individuale unei terţe persoane. Contractul menționat prevede de asemenea plata aferentă serviciilor prestate utilizatorului.
Capitolul VIII
CALITATEA STATISTICII OFICIALE
    Articolul 21. Angajamentul privind calitatea
    (1) Producătorii de statistici oficiale îşi asumă angajamentul pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii statisticii oficiale, conform art. 5 pct. 3).
    (2) Producătorii de statistici oficiale au dreptul să editeze datele primare, să combine şi să compileze date din diferite surse exclusiv în scopul îmbunătăţirii calităţii informației statistice.
    (3) Producătorii de statistici oficiale informează şi consultă utilizatorii privind calitatea statisticii oficiale.
    (4) Producătorii de statistici oficiale colaborează cu mediul academic pentru evaluarea şi îmbunătăţirea metodologiei statistice.
    Articolul 22. Măsuri de asigurare a calității
    (1) Pentru asigurarea calității datelor colectate, personalul producătorilor de statistici oficiale are dreptul să verifice autenticitatea acestora prin:
    a) contrapunerea datelor cu sursele de date administrative;
    b) verificarea la fața locului, în unitatea în care activează respondentul, pe baza unei notificări prealabile.
     (2) Respondentul are obligația de a prezenta persoanelor autorizate de către producătorii de statistici oficiale documentele și evidențele necesare verificării calității datelor comunicate.
    (3) Dacă, conform constatărilor făcute de respondenții înșiși sau de producătorii de statistici oficiale, datele comunicate nu sînt corecte, actuale și/sau complete, respondenții sînt obligați să le corecteze, să le actualizeze, să le completeze și să le prezinte producătorilor de statistici oficiale imediat sau în termenele indicate de aceștia.
Capitolul IX
DISEMINAREA INFORMAȚIEI STATISTICE
    Articolul 23. Diseminarea informației statistice oficiale
    (1) Producătorii de statistici oficiale sînt obligaţi să disemineze informația statistică în termenele prevăzute în programul de lucrări statistice şi în calendarul de diseminare a informației statistice oficiale.
    (2) Diseminarea informaţiei statistice prevăzute în programul de lucrări statistice tuturor categoriilor de utilizatori se efectuează gratis şi în condiţii egale de acces sub aspectul volumului, calităţii şi termenelor de diseminare. În cazul solicitării confirmării informaţiei pe suport de hîrtie, diseminarea se face contra plată, cu acoperirea cheltuielilor necesare pentru pregătirea acesteia, conform unui regulament intern.
    (3) Utilizatorii sînt obligaţi să indice sursa de date în cazul utilizării informațiilor statistice oficiale.
    (4) Publicaţiile statistice oficiale sînt diseminate gratuit Preşedinţiei, Parlamentului și Guvernului. Altor categorii de utilizatori publicațiile statistice oficiale le sînt diseminate, la cerere, contra plată.
    (5) Informația statistică nu poate fi diseminată utilizatorilor în cazul în care se referă la 1–3 unități statistice.
    (6) Poate fi diseminată informaţia colectată de la persoanele juridice sau de la întreprinzătorii individuali, referitoare la situaţia economică sau a mediului, chiar dacă informaţia corespunde cerinţelor stipulate la alin. (5), în cazul în care este necesară informarea societăţii asupra problemelor de importanţă majoră, iar programul de lucrări statistice prevede diseminarea ei.
    Articolul 24. Măsuri privind diseminarea
    (1) Diseminarea informației statistice oficiale se realizează cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale, prevăzute la art. 5, în special în ceea ce privește protejarea confidențialității statistice și garantarea egalității accesului în conformitate cu principiul imparțialității.
    (2) Diseminarea informației statistice oficiale se face de către autoritatea centrală în domeniul statisticii și de ceilalți producători de statistici oficiale în limita domeniilor de activitate.
    Articolul 25. Diseminarea informației statistice oficiale
                         în afara programului de lucrări statistice
    (1) Producătorii de statistici oficiale au dreptul să disemineze contra plată informații statistice elaborate în afara programului de lucrări statistice, prin prelucrări speciale adiționale, la cererea utilizatorilor.
    (2) Autoritatea centrală în domeniul statisticii și subdiviziunile sale teritoriale sînt autorizate să realizeze, pe bază de contract, la cererea unor beneficiari interni sau externi, cercetări și lucrări statistice speciale, inclusiv publicații, care nu sînt cuprinse în programul de lucrări statistice.
Capitolul X
CLASIFICATOARE, NOMENCLATOARE
ŞI REGISTRE STATISTICE
    Articolul 26. Sistemul clasificărilor statistice
    (1) Autoritatea centrală în domeniul statisticii elaborează, aprobă şi implementează clasificatoare şi nomenclatoare utilizate în scopuri statistice, racordate la standardele internaţionale.
    (2) Clasificatoarele şi nomenclatoarele se elaborează de autoritatea centrală în domeniul statisticii în colaborare cu autorităţile administraţiei publice vizate.
    (3) Clasificatoarele şi nomenclatoarele elaborate de autoritatea centrală în domeniul statisticii sînt obligatorii pentru toţi producătorii de statistici oficiale şi sînt recomandate pentru alţi deţinători de surse de date administrative.
    (4) Dreptul de editare şi difuzare a clasificatoarelor şi nomenclatoarelor aparţine în exclusivitate autorităţii centrale în domeniul statisticii.
    Articolul 27. Registrele statistice
    (1) Autoritatea centrală în domeniul statisticii creează şi administrează registre statistice:
    a) pentru asigurarea cu baze de date a cercetărilor statistice;
    b) ca mijloc de informare la efectuarea analizei statistice privind totalitatea unităţilor statistice şi dinamica lor;
    c) ca instrument al diseminării informaţiei statistice.
    (2) Registrele statistice sînt create pe baza datelor cercetărilor statistice şi surselor de date administrative.
    (3) Autoritatea centrală în domeniul statisticii acordă, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, informaţii privind datele din registrele statistice care se referă la aceste persoane.
Capitolul XI
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
    Articolul 28. Participarea şi reprezentarea statisticii oficiale
                          în plan internaţional
    (1) În vederea armonizării statisticilor naţionale la standardele statistice europene, autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalţi producători de statistici oficiale participă activ la programele desfăşurate pe plan internaţional privind promovarea şi dezvoltarea normelor şi standardelor utilizate în statistica oficială în scopul asigurării compatibilităţii sistemului statistic naţional cu sistemele statistice internaţionale, precum şi a comparabilităţii pe plan internaţional a statisticilor oficiale naţionale.
    (2) Statistica oficială din Republica Moldova este reprezentată pe plan internațional de directorul general al autorității centrale în domeniul statisticii pentru domeniile care intră în sfera de activitate a autorității.
    Articolul 29. Colaborarea internaţională
    (1) În vederea armonizării legislaţiei cu privire la statistica oficială, autoritatea centrală în domeniul statisticii iniţiază, organizează şi desfăşoară acţiuni de colaborare bilaterală şi multilaterală cu oficii de statistică din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale în domenii de interes comun, pe subiecte de metodologie statistică şi pentru implementarea bunelor practici în statistica oficială.
    (2) În conformitate cu prevederile alin. (1), autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalţi producători de statistici oficiale dezvoltă, pe bază de reciprocitate, schimburi de experienţă, de publicaţii şi alte materiale statistice cu producătorii de statistici oficiale din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale.
    (3) Autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalţi producători de statistici oficiale sînt în drept de a iniţia şi organiza proiecte comune de cercetare statistică cu producătorii de statistici oficiale din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale.
    (4) Autoritatea centrală în domeniul statisticii încheie, în modul prevăzut de legislaţie, acorduri de colaborare cu autorităţi similare din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale.
    (5) Autoritatea centrală în domeniul statisticii asigură apropierea progresivă a legislaţiei naționale de acquis-ul comunitar şi transpunerea în practică a acestuia, inclusiv a directivelor comunitare în domeniul statisticii.
    Articolul 30. Schimbul de informații statistice
                         pe plan internaţional
    (1) Autoritatea centrală în domeniul statisticii organizează şi coordonează, pe plan intern, schimbul de date realizat în nume propriu, precum şi pentru producătorii de statistici oficiale, cu producătorii de statistici oficiale din alte ţări şi cu organizaţii internaţionale.
    (2) Autoritatea centrală în domeniul statisticii şi ceilalţi producători de statistici oficiale transmit informații statistice, pe plan internaţional, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul XII
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
    Articolul 31. Răspunderea pentru încălcarea legii
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, conform legislației în vigoare.
    (2) Autoritatea centrală în domeniul statisticii are dreptul să examineze cauze contravenţionale și să aplice sancţiuni contravenționale, conform legislaţiei în vigoare, în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.
Capitolul XIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 32.
    Prezenta lege este parțial compatibilă cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare şi a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (text cu relevanță pentru SEE şi Elveția), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 87 din 31 martie 2009, şi ale Codului de practici al statisticilor europene, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.
    Articolul 33
    (1) Directorul general al Biroului Național de Statistică aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își exercită funcția pînă la expirarea mandatului prevăzut de Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor prezentei legi.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 412/2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1–4, art. 8), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 93. Chişinău, 26 mai 2017.