HGC341/2017
ID intern unic:  370796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 341
din  26.05.2017
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Regulamentul circulației rutiere
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 539
    În temeiul  Legii nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu
    Ministrul educaţiei                                                      Corina Fusu
    Ministrul sănătăţii                                                       Ruxanda Glavan

    Nr. 341. Chişinău, 26 mai 2017.

Aprobate
 prin Hotărîrea Guvernului nr.341
 din 26 mai 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentului circulației rutiere
    Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului, cuvintele „lucrătorul poliției”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „polițist”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „invalid”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „persoană cu dizabilități”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente sau curse cu vehicule pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliție. Organizatorii sînt obligați să întreprindă toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic.”;
    3) punctul 7:
    la noţiunea „drum public”, după cuvintele „organ abilitat” se introduce textul „ , precum şi drumurile de acces pe teritoriile adiacente care nu se află în imediata apropiere a drumului”;
    la noţiunea „trecere pentru pietoni”, textul „5.50.1 – 5.50.4” se substituie cu textul „5.50.1 – 5.50.2”;
    se completează, corespunzător, cu următoarele noțiuni:
    „comportament agresiv – efectuarea în mod intenționat de către un conducător de vehicul a unor acțiuni sau manevre succesive, neconforme cu normele prezentului Regulament sau regulile de conducere preventivă, prin care creează neîntemeiat obstacole circulaţiei, prejudiciază drepturile altor participanţi la traficul rutier sau îi obligă să ia măsuri suplimentare pentru a preveni producerea unui accident sau a nu pune în pericol siguranţa traficului”;
    „conducător începător – conducătorul care are vechime în conducerea autovehiculului de categoria (subcategoria) respectivă mai mică de un an”;
    „conducere preventivă – comportament al conducătorului de vehicul care asigură prevenirea accidentelor în traficul rutier prin neadmiterea situațiilor periculoase în timpul conducerii vehiculului, precum și prin anticiparea și evitarea situațiilor periculoase ce pot fi provocate de ceilalți participanți la trafic”;
     „motocultor cu remorcă – tractor monoax fără mecanism de direcție, a cărui viteză prin construcție nu depășește 25 km/h, utilizat pentru efectuarea lucrărilor uşoare;”;
    „parapet – element de siguranță (perete de înălțime mică din piatră, metal etc.), ce servește pentru protecția participanților la trafic prin delimitarea platformei drumului și benzii de separare”;
    „tahograf – aparat de control montat în autovehicul pentru înregistrarea parcursului, vitezei de deplasare și timpul de lucru al echipajului”;
    4) punctul 10:
    subpunctul 2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) certificatul de înmatriculare a vehiculului”;
    litera c) se exclude;
    se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) Persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului trebuie să posede și, în caz de control, să înmîneze polițistului (suplimentar la actele menţionate în punctul 10 subpunctul 2):
    a) certificatul de atestare profesională care îi acordă dreptul de a instrui;
    b) fișele cu itinerarele autorizate de poliție;
    c) permisul de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul pentru instruire.”;
    5) la punctul 11, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) - la trecerile pentru pietoni cu circulație nedirijată, să cedeze trecerea pietonilor care se află la marginea carosabilului și intenționează să se angajeze în traversare, precum și celor care traversează drumul pe partea carosabilului în direcția de mers a vehiculului;
    - în cazul în care înaintea trecerii pentru pietoni s-a oprit sau a redus viteza vreun vehicul, conducătorii altor vehicule care se deplasează pe benzile alăturate pot continua deplasarea numai după ce s-au asigurat că pe trecere nu sînt pietoni;
    - este interzisă intrarea pe trecerea pentru pietoni dacă în direcţia de mers circulaţia este blocată şi prin aceasta conducătorul va fi forţat să oprească, astfel creînd obstacole pietonilor care traversează carosabilul”;
    6) punctul 14 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) să manifeste față de alți participanți la traficul rutier un comportament agresiv, neacordîndu-le prioritatea regulamentară în cazul deplasării prin intersecții, preselectării benzii de circulație, în timpul executării manevrei de depășire, precum și prin executarea accelerărilor și frînărilor bruște fără temei sau utilizarea semnalelor sonore şi luminoase instalate neregulamentar”;
    7) la punctul 16 subpunctul 1), după primul alineat se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Cînd semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră intră în contradicție cu alte prevederi ale Regulamentului, participanții la trafic trebuie să urmeze prescrierile mijloacelor de semnalizare rutieră.”;
    8) punctul 20:
    la subpunctul 1) primul alineat, texul „(indicatorului 5.73)” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „(marcajul 1.12), înaintea indicatorului 5.73”;
    se completează cu subpunctul 9) cu următorul cuprins:
     „9) La intersecția formată dintr-un drum continuu în îmbinare cu un drum din stînga, atunci cînd din dreapta semnalului roșu al semaforului instalat pe partea opusă drumului alăturat este amplasat panoul adițional 6.23.6 cu o săgeată de culoare verde pe fundal negru, cu vîrful înainte, după oprirea vehiculului la semnalul roșu, respectînd măsurile de precauţie, este permisă deplasarea în direcția săgeții.”;
    9) la punctul 31, alineatul trei se completează cu textul „(vezi anexa nr.5 „I. Indicatoare rutiere temporare” și „II. Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor”)”;
    10) la punctul 32, subpunctul 2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) indiferent de disponibilitatea și starea tehnică a semnalizatoarelor de direcție, conducătorul vehiculului remorcat trebuie să semnalizeze cu brațul direcția de deplasare”;
    11) la punctul 34 subpunctul 3), după cuvintele „în faruri lumina de întîlnire” se introduc cuvintele „sau lumina de deplasare pe timp de zi”;
    12) punctul 38:
    subpunctul 1):
    la litera a), după cuvintele „Ministerului Afacerilor Interne” se introduc cuvintele „care escortează coloane oficiale sau delegaţii”;
    la litera b), după cuvîntul „ale” se introduce textul „Ministerului Afacerilor Interne,”, textul „serviciilor bancare, poştei speciale” se exclude, iar cuvintele „de gazificare” se substituit cu textul „de gaze naturale, reţelelor termice”;
    se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:
    „3) Autovehiculele serviciilor bancare, poştei speciale și cele destinate transportării valorilor importante trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de culoare albă şi semnal sonor special, care nu oferă prioritate în trafic, utilizate în caz de atac asupra acestora și pentru alertarea poliţiei şi participanţilor la trafic despre pericolul apărut.”;
    13) punctul 39 se completează cu un subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) În afara intersecțiilor, în cazul în care liniile de tramvai intersectează carosabilul, tramvaiul are prioritate în raport cu alte vehicule, cu excepția cazurilor ieșirii acestuia din depou.”;
    14) secțiunea a 2-a din capitolul IV va avea următorul cuprins:
Secţiunea a 2-a
Poziția vehiculelor pe carosabil
    42. 1) Determinarea benzilor de circulaţie se efectuează prin marcaj sau/şi indicatoarele rutiere 5.37.1 – 5.41.3, iar în lipsa acestora – de către conducătorii vehiculelor, ţinînd cont de lăţimea carosabilului, gabaritele vehiculelor şi intervalele de siguranţă necesare.
    2) Pe drumurile cu circulaţie dublu sens care au cel puţin două benzi pe direcţie este interzisă intrarea pe banda de circulaţie destinată sensului opus.
    3) Pe drumurile cu circulaţie dublu sens care au trei benzi pentru circulaţie delimitate prin marcaj (cu excepţia marcajului 1.9), banda din mijloc este destinată circulaţiei în ambele sensuri, dar intrarea pe această bandă este permisă numai pentru efectuarea manevrelor de ocolire, depăşire, preselectare pentru virare la stînga sau întoarcere.
    Intrarea pe banda extremă stîngă destinată circulaţiei în sens opus este interzisă.
    43. 1) În localităţi:
    a) în cazul în care circulaţia este intensă, conducătorii de vehicule pot schimba banda numai pentru a efectua virajul la stînga sau la dreapta, a întoarce, a ocoli un obstacol sau a opri;
    b) pe drumul care are cel puţin două benzi pe sens şi linii de tramvai, deplasarea pe aceste linii este interzisă. Este permisă deplasarea pe linia de tramvai de aceeaşi direcţie atunci cînd există doar o bandă pe sens, cu condiţia că nu se creează obstacole tramvaiului.
    2) În afara localităţilor:
    a) conducătorul trebuie să conducă vehiculul cît mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului, cu excepţia cazurilor de preselectare a benzii din stînga pentru efectuarea manevrei de virare la stînga sau de întoarcere;
    b) pe sectoarele de drum pe care benzile de circulaţie cu lăţime sporită sînt separate de acostament cu lăţime sporită prin marcajul 1.6 b), conducătorii vehiculelor ce urmează a fi depăşite sînt obligaţi să se deplaseze spre dreapta pe acostament, pentru a nu crea obstacole vehiculelor care depăşesc.
    3) Pe toate drumurile:
    a) atunci cînd carosabilul este delimitat prin liniile marcajului, circulaţia vehiculelor trebuie să se efectueze strict în limitele benzilor, iar intersectarea liniei discontinue este permisă numai pentru efectuarea manevrei;
    b) vehiculele lente trebuie să se deplaseze pe banda din dreapta, cu excepţia cazurilor în care acestea au nevoie să ocolească, să depăşească, să preselecteze banda pentru a vira la stînga sau a întoarce;
    c) autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot ocupa banda din stînga numai pentru a vira la stînga sau a întoarce.
    44. Intrarea vehiculelor pe trotuare şi pistele pentru pietoni este interzisă. Ca excepţie, se permite intrarea maşinilor care efectuează pe ele lucrări de întreţinere sau reparaţie, avînd pentru aceasta autorizarea lucrărilor de către administratorul drumului şi acordul poliţiei.”;
    15) punctul 47:
    la subpunctul 1) litera a), cuvîntul „iar” se exclude, iar în final se completează cu textul „ , iar în zonele pietonale – 5 km/h”;
    subpunctul 2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) în cazul în care siguranţa traficului este garantată, pe anumite sectoare de drum, pentru autoturismele și autocamioanele cu masa maximă autorizată ce nu depășește 3500 kg, limita de 90 km/h poate fi majorată pînă la 110 km/h, prin instalarea indicatorului 3.27 de semnificaţie corespunzătoare și a panoului 6.6.1; pentru camioanele cu masa maximă autorizată mai mare de 3500 kg, precum și pentru autoturismele și autocamioanele cu masa maximă autorizată ce nu depășește 3500 kg care tractează o remorcă, limita de 70 km/h poate fi majorată pînă la 90 km/h, prin instalarea indicatorului 3.27 de semnificaţie corespunzătoare și a panoului 6.6.2.
    În cazuri de precipitaţii abundente, ceaţă sau cînd drumurile sînt acoperite de gheaţă, polei, zăpadă, viteza maximă admisă în afara localităţilor trebuie să fie mai mică cu cel puţin 20 km/h decît viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.”;
    16) punctul 48:
    la subpunctul 1), după cuvintele „mai mică de un an” se introduce textul „ , precum și celor care efectuează instruirea în conducerea autovehiculelor”;
    subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) Viteza maximă admisă pentru autovehicule destinate transportului de încărcături periculoase, cu masa şi/sau gabaritul depăşite, este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor – de 70 km/h. Aceste autovehicule vor purta în spate semnul distinctiv 11 (anexa nr. 6).”;
    17) la punctul 52, subpunctul 4) se exclude;
    18) la punctul 54 subpunctul 1) litera a), textul „cu excepția cazurilor în care depășirea se efectuează pe drumul cu prioritate în raport cu drumul intersectat” se exclude;
    19) la punctul 58, subpunctul 4) se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „În cazul în care, la nivelul semnalului roșu, în dreapta acestuia, este amplasat un panou adițional cu o săgeată de culoare verde pe fundal negru, cu vîrful înainte, conducătorul poate să continue deplasarea în direcția săgeții, la semnalul roșu, doar după ce a efectuat oprirea și, după caz, a cedat trecerea pietonilor și/sau vehiculelor ce se deplasează la semnalul verde al semaforului.”;
    20) la punctul 64, textul „la marcajul 1.12 sau la indicatorul 2.2, iar în lipsa lor – nu mai aproape de 10 m de prima șină” se substituie cu textul „la marcajul 1.12, în lipsa acestuia – la indicatorul 2.2, iar în cazul lipsei marcajului și a indicatorului – nu mai aproape de 10 m de la prima șină”;
    21) la punctul 68, subpunctul 3) se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport pot staționa doar pe timpul încărcării și descărcării bunurilor pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3;
    e) vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri doar pe timpul prestării serviciilor”;
    22) la punctul 69, litera f) se completează la început cu textul „în stațiile vehiculelor de rută și”;
    23) punctul 70 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) la cererea agentului de circulaţie, atunci cînd se creează obstacole desfășurării unor evenimente publice, trecerii coloanelor oficiale sau se periclitează prin aceasta siguranța publică, chiar dacă în lipsa acestor situații staționarea este regulamentară”;
    24) la punctul 80 subpunctul 1), litera a) se completează în final cu textul „cît mai aproape de trotuare sau acostament, astfel încît să fie exclusă îmbarcarea/debarcarea pasagerilor de pe carosabil”;
    25) la punctul 81 subpunctul 2), cuvintele „se pot deplasa persoanele” se substituie cu textul „se pot deplasa cel mult 2 persoane”;
    26) la punctul 83, litera e) se completează în final cu cuvintele „și în remorca motocultorului”;
    27) punctul 95 va avea următorul cuprins:
    „95. 1) În zona rezidenţială este interzisă:
    a) trecerea vehiculelor în tranzit;
    b) circulația autocamioanelor (cu excepția celor de prestări servicii populației și instituțiilor aflate în această zonă sau celor care efectuează lucrări tehnologice; imediat după prestarea serviciilor sau efectuarea lucrărilor tehnologice, aceste vehicule trebuie să părăsească zona respectivă);
    c) instruirea în conducere;
    d) staţionarea vehiculelor în afara locurilor special amenajate sau amplasarea lor astfel încît să facă dificilă (sau chiar imposibilă) deplasarea pietonilor ori trecerea vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie;
    e) staţionarea cu motorul pus în funcţiune.
    2) În zona pietonală este interzisă intrarea vehiculelor (cu excepția celor care aparțin persoanelor ce locuiesc în zonă și nu au alte căi de acces, celor ce prestează servicii populației și instituțiilor aflate în zonă, iar masa maximă autorizată a lor nu depășește 3500 kg, precum și celor ce efectuează lucrări tehnologice, care, imediat după prestarea serviciilor și efectuarea lucrărilor, trebuie să părăsească zona).”;
    28) la punctul 96, după cuvîntul „rezidenţială” se introduc cuvintele „și cea pietonală”;
    29) la punctul 105 subpunctul 1), textul „precum și cele ale serviciilor bancare, poştei speciale” se exclude;
    30) punctul 108:
    la subpunctul 1), după cuvintele „instituțiile licențiate” se introduc cuvintele „și/sau acreditate”;
     subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) Vehiculul destinat instruirii trebuie să fie echipat cu oglindă retrovizoare pentru instructor, semnalizat conform punctului 34 subpunctul 3) litera b) şi punctului 36 din prezentul Regulament, precum şi echipat cu comandă dublă cel puțin asupra ambreiajului și frînei.”;
    31) în titlul secţiunii a 16-a, după cuvintele „tracţiune animală” se introduce textul „ , motocultoarelor cu remorcă”;
    32) punctul 109:
    la subpunctul 1), după cuvîntul „ciclomotoare” se introduce textul „ , motocultoare cu remorcă”;
    se completează, corespunzător, cu subpunctele 31) şi 5) cu următorul cuprins:
    „31) Pentru a fi admise în traficul rutier, motocultoarele cu remorcă trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) motocultorul cu remorcă trebuie să fie echipat cu frînă la remorcă;
    b) motocultorul cu remorcă poate fi echipat în faţă cu cel puțin un far cu lumină de întîlnire şi cu două semnalizatoare de direcţie;
    c)  remorca motocultorului trebuie să fie dotată în faţă cu doi catadioptri de culoare albă, lateral cu doi catadioptri de culoare portocalie, iar în spate cu doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie;
    d) lăţimea maximă a remorcii motocultorului nu va depăşi 1,8 m.”;
    „5) Conducătorului motocultorului cu remorcă i se interzice:
    a) să circule pe drumul modernizat, în cazul în care în direcţia de deplasare există un drum rudimentar;
    b) să transporte obiecte care depăşesc lungimea, lăţimea şi înălţimea remorcii (respectiv: lungimea – 0,5 m, lăţimea – 0,4 m, iar înălţimea – 1,5 m de la suprafaţa platformei remorcii);
    c) să schimbe direcţia de mers fără a semnaliza şi fără a se asigura că din faţă sau din spate nu vin vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;
    d) să conducă fiind în stare de ebrietate;
    e) să conducă dacă dispozitivele de comandă sînt defectate;
    f) să circule pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate redusă dacă motocultorul cu remorcă nu este utilat cu far.”;
    33) la punctul 112, cuvîntul „manual” se substituie cu cuvintele „pentru marfă”;
    34) la punctul 117 subpunctul 2), cifra „7” se substituie cu cifra „12”;
    35) la punctul 120, cuvintele „periodic controlului tehnic de stat” se substituie cu cuvintele „inspecţiei tehnice periodice”, cuvintele „controlul tehnic de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „inspecţia tehnică”, iar cuvintele „raportul de verificare tehnică”  se substituie cu cuvintele „raportul de inspecţie tehnică periodică”;
    36) la punctul 122, subpunctul 6) se completează cu literele n) şi o) cu următorul cuprins:
    „n) culoarea vehiculului nu corespunde cu cea indicată în certificatul de înmatriculare;
    o) autovehiculul este dotat cu lampă de taxi în lipsa licenţei”;
    37) la punctul 124 litera d), cuvintele „farurile și lanternele” se substituie cu cuvintele „farurile și/sau lanternele”;
    38) la punctul 127 subpunctul 1) litera c), după cuvintele „pentru traficul rutier” se introduce textul „(pe timp de viscol, ninsori abundente sau alte cataclisme naturale)”;
    39) la punctul 129, alineatul unu se completează în final cu textul „sau subdiviziunea teritorială a Poliției pentru drumurile locale şi străzile localităţilor din teritoriul administrat”;
    40) anexa nr.3 la Regulamentul circulaţiei rutiere va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    41) nota explicativă la anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
SEMNIFICAŢIA INDICATOARELOR RUTIERE
ŞI PARTICULARITĂŢILE DE UTILIZARE A ACESTORA
I. INDICATOARE DE AVERTIZARE
    1.1 „Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere”.
    1.2 „Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere”.
    1.3.1 „Cale ferată fără bariere cu o singură linie”.
    1.3.2 „Cale ferată fără bariere cu două sau mai multe linii”.
    1.4.1 – 1.4.6 „Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată în afara localităţilor”.
    1.5 „Trecere la nivel cu liniile de tramvai”.
    1.6 „Intersecţie a drumurilor de semnificaţie echivalentă”.
    1.7.1 – 1.7.5 „Intersecție cu un drum fără prioritate”. Indicatoarele 1.7.4, 1.7.5 avertizează despre intersectarea cu drumurile fără prioritate care sînt deplasate unul în raport cu altul, distanța dintre axele acestora fiind în localități pînă la 50 m, în afara localităților – pînă la 150 m.
    1.8 „Intersecţie cu sens giratoriu”.
    1.9 „Semafor” – intersecţie, trecere pentru pietoni sau sector de drum unde circulaţia este dirijată de un semafor.
    1.10 „Pod basculant sau bac de transbordare”.
    1.11 „Ieşire spre chei”.
    1.12.1, 1.12.2 „Curbă periculoasă” – cotitură periculoasă a drumului cu rază mică sau cîmp vizual limitat.
    1.13.1, 1.13.2 „Curbe periculoase” – respectiv: prima la dreapta; prima la stînga.
    1.14.1, 1.14.2 – respectiv: „Pantă cu declivitate mare”; „Rampă cu declivitate mare”.
    1.15 „Drum alunecos” – sector de drum cu pericol de alunecare sporită a carosabilului.
    1.16.1 „Drum cu denivelări” – sector de drum deteriorat (gropi, deformări ale carosabilului etc.).
    1.16.2 „Denivelare artificială” – sector de drum pe care, pentru impunerea vitezei reduse de deplasare, pe suprafaţa carosabilului este aplicată o denivelare (denivelări).
    1.17.1 „Împroşcare cu pietriş” – sector de drum cu pericol de împroşcare cu pietriş sau prund de sub roţile vehiculelor.
    1.17.2 „Acostament periculos” – sector de drum pe care ieșirea de pe carosabil prezintă pericol sporit.
    1.18.1 – 1.18.3 „Drum îngustat”, respectiv: 1.18.1 – îngustat din ambele părţi, 1.18.2 – îngustat din partea dreaptă, 1.18.3 – îngustat din partea stîngă.
    1.19 „Circulaţie în dublu sens” – sector de drum cu circulaţie în ambele sensuri.
    1.20 „Trecere pentru pietoni” – porţiunea drumului destinată pentru traversarea carosabilului de către pietoni, semnalizată ca atare prin instalarea indicatoarelor 5.50.1, 5.50.2 şi/sau prin aplicarea marcajului rutier 1.14.1, 1.14.2.
    1.21 „Copii” – sector de drum în apropierea şcolilor, instituţiilor preşcolare etc., unde persistă pericolul apariţiei copiilor pe carosabil.
    1.22 „Biciclişti” – locul intersectării cu pista pentru biciclişti în afara intersecţiei.
    1.23 „Lucrări pe drum”.
    1.24.1, 1.24.2 „Animale” – sector de drum pe care este posibilă apariţia animalelor.
    1.25.1, 1.25.2 „Căderi de pietre” – sector de drum pe care sînt posibile avalanşe, alunecări de teren sau căderi de pietre, respectiv: 1.25.1 – din partea stîngă, 1.25.2 – din partea dreaptă.
    1.26 „Vînt lateral” – sector de drum care trece pe un rambleu înalt, pod, viaduct, de-a lungul malului abrupt ale unui rezervor de apă etc., pe care este posibil un vînt lateral puternic sau rafale de vînt inopinate.
    1.27 „Aerodrom” – sector de drum deasupra căruia zboară la înălţime mică aparate de zbor (avioane, elicoptere).
    1.28 „Tunel” – construcţie artificială neiluminată sau cu vizibilitatea limitată a portalului de intrare.
    1.29 „Drum aglomerat” – sector de drum pe care persistă ambuteiaje în trafic.
    1.30 „Alte pericole” – sector de drum pe care există un pericol dintre cele neprevăzute prin alte indicatoare de avertizare.
    1.31.1 „Accident” – apariţia pe drum a unui obstacol sau a unei situaţii (accident în traficul rutier) de natură să facă trecerea dificilă sau chiar imposibilă.
    1.31.2 „Punct negru” – sector de drum cu o lungime de maximum 1 km, pe care, într-o perioadă de 5 ani, s-au înregistrat minimum 5 accidente grave, soldate cu minimum 5 victime. La începutul sectorului de drum în cauză indicatorul trebuie să fie însoţit de panoul adiţional 6.3.1 „Zonă de acţiune”, iar la sfîrşitul sectorului – de panoul 6.3.2 „Sfîrşitul zonei de acţiune”.
    1.32.1, 1.32.2 „Direcţia curbei periculoase” – direcţia de urmat într-o curbă semnalizată prin indicatoarele 1.12.1 – 1.13.2 sau ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.
    1.33 „Direcţia curbelor periculoase la stînga şi la dreapta” – direcţie de urmat într-o intersecţie cu configuraţia literei „T”, la ramificare de drumuri sau la ocolirea sectoarelor de drum în reparaţie.
    1.34.1, 1.34.2 „Curbă deosebit de periculoasă”.
Particularităţi de utilizare a indicatoarelor de avertizare
    Distanţa de la locul instalării indicatoarelor de avertizare pînă la începutul sectorului de drum periculos depinde, în special, de limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare pe drumurile publice. Indicatoarele rutiere de avertizare, cu excepţia indicatoarelor 1.3.1 – 1.4.6 şi 1.32.1 – 1.34.2, pe sectoarele de drum pe care limita maximă admisibilă a vitezei de deplasare depăşeşte 50 km/h, atît în afara localităţilor, cît şi în localităţi, se instalează la o distanţă de 150-300 m, pe alte sectoare de drum în localităţi – la o distanţă de 50-100 m. În caz de necesitate, indicatoarele pot fi instalate la o altă distanţă decît cea menţionată, utilizîndu-se în aceste cazuri panoul adiţional 6.1.1.
    Indicatoarele 1.3.1 şi 1.3.2 se instalează imediat înaintea trecerii la nivel cu calea ferată.
    Indicatoarele 1.4.1 – 1.4.3 se instalează pe partea dreaptă a drumului, iar indicatoarele 1.4.4 – 1.4.6 – pe stînga; indicatoarele 1.4.1 şi 1.4.4 – sub primul indicator 1.1 sau 1.2, iar indicatoarele 1.4.3 şi 1.4.6 – sub al doilea indicator 1.1 sau 1.2, pe direcţia de mers; indicatoarele 1.4.2 şi 1.4.5 se instalează independent, la o distanţă egală între primul şi al doilea indicatoare, respectiv 1.1 sau 1.2.
    Simbolul încrucişării sau joncţiunii din diagrama indicatoarelor 1.7.1 – 1.7.3 trebuie să corespundă configuraţiei reale a intersecţiei.
    Indicatorul 1.9 se instalează în locurile în care semnalele semaforului nu pot fi observate din timp de către participanţii la trafic.
    În cazul în care panta şi rampa urmează consecutiv una după alta, indicatoarele 1.14.1 şi 1.14.2 pot fi instalate imediat înaintea acestora, fără de panoul 6.1.1.
    Indicatorul 1.19 se instalează pe drumurile (carosabilele) cu sens unic înaintea sectoarelor de drum (carosabile) cu circulaţie în dublu sens.
    În timpul lucrărilor de scurtă durată, indicatorul 1.23 poate fi instalat fără panoul 6.1.1, la o distanţă de 10-15 m înaintea locului sau sectorului de drum pe care se efectuează lucrări.
    În afara localităţilor, indicatoarele 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.21 şi 1.23 se repetă. Următorul indicator se instalează la o distanţă de cel puţin 50 m faţă de începutul sectorului de drum periculos.
    Indicatoarele 1.21 şi 1.23 se repetă şi în localităţi, fiind instalate imediat înaintea sectorului de drum cu pericol.
    Indicatoarele 1.34.1 şi 1.34.2 se instalează succesiv pe întreaga lungime, pe partea exterioară a curbei deosebit de periculoase, la o distanţă între ele de 20-50 m.
II. INDICATOARE DE PRIORITATE
    2.1 „Cedează trecerea” – conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoţit de panoul adiţional 6.15.1 sau 6.15.2 – celor care se apropie pe drumul cu prioritate. În caz de necesitate, el trebuie să oprească la marcajul 1.13, iar în lipsa acestuia – înaintea intersecţiei.
    2.2 „Trecerea fără oprire interzisă” – este interzisă deplasarea fără a opri la marcajul 1.12, iar în lipsa acestuia – la marginea carosabilului ce urmează a fi intersectat. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care se apropie de intersecţie pe drumul ce urmează a fi intersectat, iar în cazul în care indicatorul este însoţit de panoul adiţional 6.15.1 sau 6.15.2 – celor care se apropie pe drumul cu prioritate.
    2.3 „Drum cu prioritate” – acordă conducătorului prioritate în intersecţiile cu circulaţie nedirijată.
    2.4 „Sfîrşitul drumului cu prioritate”.
    2.5 „Prioritate pentru circulaţia din sens opus” – este interzis accesul pe sectorul de drum îngustat, unde trecerea concomitentă în sensuri opuse a două vehicule este dificilă sau chiar imposibilă. Conducătorul trebuie să cedeze trecerea vehiculelor care vin din sens opus şi se află pe acest sector sau sînt în apropierea lui.
    2.6 „Prioritate în raport cu circulaţia din sens opus” – conducătorul profită de prioritate în trecere pe sectorul de drum îngustat, în raport cu vehiculele care circulă din sens opus.
Particularităţi de utilizare a indicatoarelor
de prioritate
    Indicatoarele 2.1 şi 2.2 se instalează imediat înaintea intersecţiei, iar indicatoarele 2.5 şi 2.6 – imediat înaintea sectorului de drum îngustat.
    Indicatoarele 2.3 şi 2.4 se instalează la începutul şi la sfîrşitul drumului cu prioritate. În localităţi, indicatorul 2.3 trebuie să fie repetat în faţa fiecărei intersecţii.
    În afara localităţilor, pe drumurile modernizate sau împietruite, indicatoarele 2.1 şi 2.2 sînt precedate de indicatorul 2.1 însoţit, respectiv, de panourile 6.1.1 şi 6.1.2.
    Indicatorul 2.2 poate fi instalat înaintea trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere. În acest caz conducătorul de vehicul este obligat să oprească la marcajul rutier 1.12, iar în lipsa acestuia – în dreptul indicatorului.
    În afara localităţilor indicatorul 2.5 se repetă. Primul se instalează înaintea sectorului de drum îngustat, în asociere cu panoul adiţional 6.1.1, pe acelaşi suport cu unul dintre indicatoarele 1.18.
III. INDICATOARE DE INTERZICERE
ŞI RESTRICŢIE
    3.1 „Acces interzis” – interzice accesul tuturor vehiculelor.
    3.2 „Circulaţie interzisă” – interzice circulaţia tuturor vehiculelor.
    3.3 „Circulaţie interzisă autovehiculelor”.
    3.4 „Circulaţie interzisă autocamioanelor” – interzice circulaţia autocamioanelor şi ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg (în cazul în care masa nu este menţionată pe indicator) sau a celor cu masa mai mare decît cea indicată, precum şi a maşinilor autopropulsate.
    3.5.1 „Circulaţie interzisă motocicletelor”.
    3.5.2 „Circulație interzisă ciclomotoarelor”.
    3.6 „Circulaţie interzisă maşinilor autopropulsate”.
    3.7 „Circulaţie interzisă autotrenurilor” – interzice circulaţia autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate cu remorci de orice tip, precum şi remorcarea autovehiculelor.
    3.8 „Circulaţie interzisă vehiculelor care transportă substanţe explozive sau uşor inflamabile”.
    3.9 „Circulaţie interzisă vehiculelor care transportă încărcături periculoase”.
    3.10 „Circulaţie interzisă vehiculelor cu tracţiune animală” – interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiunea animală, animalelor de călărie, povară, izolate sau în turmă, cireadă.
    3.11 „Circulaţie interzisă bicicletelor” – interzice circulaţia bicicletelor şi a ciclomotoarelor.
    3.12 „Circulaţie interzisă pietonilor cu cărucioare de marfă”.
    3.13 „Circulaţie interzisă pietonilor”.
    3.14 „Masă limitată” – interzice circulaţia autovehiculelor şi ansamblurilor de vehicule a căror masă reală este mai mare decît cea menţionată pe indicator.
    3.15 „Masă limitată pe axă” – interzice circulaţia vehiculelor a căror masă pe oricare dintre axe o depăşeşte pe cea menţionată pe indicator.
    3.16 „Înălţime limitată” – interzice circulaţia vehiculelor a căror înălţime de la suprafaţa carosabilului (cu sau fără încărcătură) este mai mare decît cea menţionată pe indicator.
    3.17 „Lăţime limitată” – interzice circulaţia vehiculelor a căror lăţime (cu sau fără încărcătură) este mai mare decît cea menţionată pe indicator.
    3.18 „Lungime limitată” – interzice circulaţia vehiculelor, inclusiv a ansamblurilor de vehicule, a căror lungime (cu sau fără încărcătură) este mai mare decît cea menţionată pe indicator.
    3.19.1„Vama”, 3.19.2 „Poliţia” – oprire obligatorie, după caz, la indicator.
    3.20.1 „Viraj la dreapta interzis”.
    3.20.2 „Viraj la stînga interzis”.
    3.21 „Întoarcere interzisă”.
    3.22 „Spaţiu minim limitat” – interzice circulaţia vehiculelor dacă spaţiul dintre ele este mai mic decît cel menţionat pe indicator.
    3.23 „Depăşire interzisă” – interzice depăşirea tuturor vehiculelor, cu excepţia celor solitare care se deplasează cu o viteză mai mică de 30 km/h.
    3.24 „Sfîrşitul zonei de interzicere a depăşirii”.
    3.25 „Depăşire interzisă autocamioanelor” – interzice autocamioanelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3500 kg depăşirea tuturor vehiculelor, cu excepţia celor solitare care se deplasează cu o viteză mai mică de 30 km/h. Maşinilor autopropulsate li se interzice depăşirea tuturor vehiculelor, cu excepţia celor cu tracţiune animală şi bicicletelor.
    3.26 „Sfîrşitul zonei de interzicere a depăşirii pentru autocamioane”.
    3.27 „Viteză maximă limitată” – indicatoarele interzic circulaţia vehiculelor cu o viteză mai mare decît cea menţionată pe indicator. Indicatorul 3.27.2 se instalează pe sectoarele de drum fără iluminare artificială.
    3.28 „Sfîrşitul zonei cu viteză maximă limitată”.
    3.29 „Viteză maximă limitată pe categorii de autovehicule”.
    3.30 „Claxonat interzis” – interzice folosirea dispozitivului de avertizare sonoră, cu excepţia cazurilor necesare prevenirii accidentelor în traficul rutier.
    3.31 „Oprire interzisă” – interzice oprirea şi staţionarea vehiculelor.
    3.32.1 „Staţionare interzisă” – interzice staţionarea vehiculelor.
    3.32.2 „Staţionare interzisă în zilele impare ale lunii”.
    3.32.3 „Staţionare interzisă în zilele pare ale lunii”.
    3.33 „Sfîrşitul tuturor restricţiilor” – semnalizează sfîrşitul zonei de acţiune a unuia sau a cîteva indicatoare dintre cele ce urmează: 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 – 3.32.3.
Particularităţi de utilizare a indicatoarelor
de interzicere şi restricţie
    Indicatoarele 3.2 – 3.11 interzic circulaţia vehiculelor respective, în ambele sensuri.
    Acţiunea indicatoarelor nu se extinde asupra:
    3.1 – 3.3, 3.20.1 – 3.21, 3.31 – vehiculelor de rută urbane;
    3.2, 3.3, 3.31, 3.32.1 – 3.32.3 – vehiculelor conduse de persoane cu dizabilităţi sau care transportă persoane cu dizabilităţi;
    3.2 – 3.7 şi 3.10 – vehiculelor de prestări servicii instituţiilor dislocate în zona semnalizată, cetăţenilor care locuiesc ori lucrează în zona respectivă, precum şi vehiculelor care aparţin acestor instituţii sau cetăţeni. În aceste cazuri vehiculele trebuie să intre în zona semnalizată şi să iasă din această zonă la intersecţia cea mai apropiată de locul destinat;
    3.4 – camioanelor care au aplicată pe suprafeţele laterale ale caroseriei o dungă albă înclinată sau a celor destinate transportării de persoane;
    3.31 – taximetrelor, dacă oprirea este necesară pentru a îmbarca sau a debarca persoane;
    3.32.1 – 3.32.3 – taximetrelor cu contorul în funcţiune.
    Indicatoarele 3.20.1 – 3.21 îşi extind acţiunea numai asupra carosabilului, precum şi altor locuri înaintea cărora este instalat unul dintre aceste indicatoare.
    Acţiunea indicatoarelor 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 – 3.32.3 începe din locul instalării lor şi încetează în intersecţia cea mai apropiată, iar în localităţi, în lipsa intersecţiilor – la ieşirea din localitate. Acţiunea indicatoarelor nu încetează la ieşirile de pe teritoriile adiacente drumului, precum şi în locurile de intersectare (joncţiuni) cu drumurile rudimentare, înaintea cărora nu sînt instalate indicatoarele de avertizare sau de prioritate corespunzătoare.
    Indicatoarele 3.12, 3.13, 3.31 – 3.32.3 îşi extind acţiunea numai pe partea drumului pe care sînt instalate.
    Acţiunea indicatoarelor 3.27 şi 3.29 instalate înaintea localităţilor semnalizate prin indicatorul 5.63.1 se suspendă prin acest indicator.
    În cazul în care sînt utilizate concomitent indicatoarele 3.32.2 şi 3.32.3, vehiculele vor fi deplasate de pe o parte a drumului pe cealaltă după ora 19.00.
    Limita sectorului de drum pe care se aplică acţiunea indicatoarelor poate fi redusă:
    pentru indicatoarele 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 şi 3.30 – prin aplicarea panoului adiţional 6.3.1;
    pentru indicatoarele 3.23, 3.25, 3.27 – prin instalarea la sfîrşitul sectorului, respectiv, a indicatoarelor 3.24, 3.26, 3.28. Limita sectorului de acţiune a indicatoarelor 3.27, 3.29 poate fi redusă prin instalarea indicatoarelor 3.27 şi 3.29, care dispun altă viteză maximă;
    pentru indicatoarele 3.31, 3.32.1 – 3.32.3 – prin instalarea panoului 6.4.1 sau prin repetarea acestora în asociere cu panoul adiţional 6.4.3.
    Indicatoarele 3.31 – 3.32.3 instalate în asociere cu panoul adiţional 6.22 informează despre evacuarea forţată a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar.
    Indicatorul 3.31 poate fi utilizat în asociere cu marcajul rutier 1.4, iar indicatoarele 3.32.1 – 3.32.3 – cu marcajul rutier 1.10. În acest caz limita sectorului de acţiune a indicatoarelor este determinată de lungimea marcajului.
IV. INDICATOARE DE SENS OBLIGATORIU
    4.1.1 – 4.1.6 „Direcţie obligatorie de deplasare”, respectiv: 4.1.1 – înainte; 4.1.2 – la dreapta; 4.1.3 – la stînga; 4.1.4 – înainte sau la dreapta; 4.1.5 – înainte sau la stînga; 4.1.6 – la dreapta sau la stînga.
    Indicatoarele 4.1.3, 4.1.5 şi 4.1.6 permit şi întoarcerea.
    Configuraţia săgeţilor pe fundalul indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 trebuie să corespundă configuraţiei şi direcţiilor reale de deplasare prin intersecţia respectivă.
    Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 nu se extinde asupra vehiculelor de rută.
    Acţiunea indicatoarelor 4.1.1 – 4.1.6 se extinde asupra carosabilului, precum şi a altor locuri înaintea cărora este instalat indicatorul.
    Indicatorul 4.1.1, instalat la începutul sectorului de drum, îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie, permiţînd virarea la dreapta pe teritoriile adiacente drumului.
    4.2.1 – 4.2.3 „Direcţie obligatorie de ocolire a obstacolului”, respectiv: 4.2.1 – pe dreapta; 4.2.2 – pe stînga; 4.2.3 – pe dreapta sau pe stînga.
    4.3 „Sens giratoriu” – circulaţie permisă numai în direcţia indicată pe indicator.
    4.4.1 „Pistă pentru biciclişti” – circulaţia este permisă numai bicicletelor şi ciclomotoarelor. În cazul în care lipsesc trotuarele sau pistele pentru pietoni, este permisă şi circulaţia pietonilor.
    4.4.2 „Sfîrșitul pistei pentru bicicliști”.
    4.4.3 „Pistă comună pentru pietoni și bicicliști”.
    4.4.4 „Sfîrșitul pistei comune pentru pietoni și bicicliști”.
    4.4.5 „Piste delimitate pentru bicicliști și pietoni”.
    4.4.6 „Sfîrșitul pistelor delimitate pentru bicicliști și pietoni”.
    4.4.7 „Piste delimitate pentru pietoni și bicicliști”.
    4.4.8 „Sfîrșitul pistelor delimitate pentru pietoni și bicicliști”.
    4.5.1 „Pistă pentru pietoni” – circulaţia este permisă numai pietonilor.
    4.5.2 „Sfîrșitul pistei pentru pietoni”.
    4.6 „Viteză minimă limitată” – se permite circulaţia cu viteza menţionată pe indicator sau mai mare, cu condiţia că nu se depăşesc limitele prevăzute în punctul 47 din prezentul Regulament.
    4.7 „Sfîrşitul zonei cu viteză minimă limitată”.
    4.8 „Lanţuri antiderapante obligatorii” – în caz de zăpadă sau polei, pe sectorul de drum la începutul căruia este instalat acest indicator, deplasarea vehiculului este permisă numai dacă toate roţile acestuia sînt dotate cu anvelope de iarnă sau cel puţin două dintre roţile motoare ale acestuia sînt echipate cu lanţuri antiderapante.
    4.9 „Sfîrşitul obligaţiei de a folosi lanţuri antiderapante”.
     4.10.1 – 4.10.3 „Direcție obligatorie pentru vehiculele care transportă încărcături periculoase”.
V. INDICATOARE DE INFORMARE ŞI ORIENTARE
    a) De informare
    5.1 „Limite generale de viteză” – furnizează informaţie cu privire la limitele vitezei de circulaţie în localităţi, în afara lor, precum şi pe drumurile pentru automobile. Indicatorul se instalează la intrare în ţară.
    5.2 „Autostradă” – indică reglementări speciale prevăzute de prezentul Regulament pentru circulaţia pe acest drum.
    5.3 „Sfîrşit de autostradă”.
    5.4 „Drum pentru automobile” – drum destinat numai circulaţiei automobilelor, autobuzelor şi motocicletelor.
    5.5 „Sfîrşitul drumului pentru automobile”.
    5.6.1 „Stație pentru autovehiculele de rută”.
    5.6.2 „Pavilion de așteptare a vehiculelor de rută” – semnalizează stațiile vehiculelor de rută în localitățile rurale și din afara localităților.
    5.7 „Stație de tramvai”.
    5.8 „Staţie de taxi”.
    5.9 „Închirieri de automobile”.
    5.10 „Gară auto”.
    5.11 „Gară de trenuri”.
    5.12 „Port”.
    5.13 „Punct de asistenţă medicală”.
    5.14 „Spital”.
    5.15 „Staţie de alimentare cu combustibil”.
    5.16.1 „Service auto”.
    5.16.2 „Staţie de testare tehnică”.
    5.16.3 „Vulcanizare”.
    5.16.4 „Refugiu rezervat depanării”.
    5.17 „Cîntar autovehicule”.
    5.18 „Spălătorie”.
    5.19 „Telefon”.
    5.20 „Restaurant”.
    5.21 „Centru comercial”.
    5.22 „Apă potabilă”.
    5.23 „Hotel sau motel”.
    5.24 „Loc de intersectare a carosabilelor” – se instalează la intersecţiile în care este aplicat marcajul 1.28.
    5.25 „Camping”.
    5.26 „Loc pentru popas”.
    5.27 „Poşta”.
    5.28 „Poliţia”.
    5.29 „Atenţie, radar”.
    5.30.1 „Monitorizare trafic” – se instalează la intrarea în zona în care se efectuează monitorizarea electronică a traficului.
    5.30.2 „Vinietă” – loc unde poate fi procurată vinieta.
    5.30.3 „Control vinietă” – post de control al vinietei.
    5.30.4 „Control video al vinietei” – monitorizarea video a vinietei.
    5.31 „WC”.
    5.32 „Plajă sau piscină”.
    5.33 „Punct de informare turistică”.
    5.34 „Drum cu sens unic” – drum sau carosabil pe care circulaţia vehiculelor, pe toată lăţimea, este permisă numai într-o singură direcţie.
    5.35 „Sfîrşitul drumului cu sens unic”.
    5.36 „Intrare pe drumul cu sens unic” – intrarea pe drumul sau carosabilul pe care circulaţia vehiculelor este permisă numai în direcţia indicată de săgeată.
    Dacă prin indicatoarele şi/sau marcajele rutiere nu sînt impuse restricţii, indiferent de direcţia de circulaţie pe drumul cu sens unic, în limitele intersecţiei este permisă întoarcerea.
    5.37.1 – 5.37.3 „Direcţiile de deplasare pe benzi”. Indicatoarele 5.37.1 - 5.37.3 şi variantele lor determină numărul benzilor şi direcţiile permise de deplasare prin intersecţie pe fiecare dintre acestea.
    Indicatorul 5.37.4 şi variantele acestuia se amplasează la o distanţă de 50-150 m faţă de accesul la punctele de trecere a frontierei de stat şi determină direcţiile permise de deplasare pentru autocamioanele şi ansamblurile de vehicule ce aparţin agentului economic autorizat (AEO) sau care transportă încărcături însoţite de predeclaraţie vamală în format electronic TIR EPD, respectiv încărcături însoţite de carnet TIR sau în lipsa acestuia.
    Pentru determinarea limitelor maxime a vitezelor de deplasare pe benzile carosabilului din afara intersecțiilor, pe fundalul indicatorului 5.37.2 se aplică simbolul indicatorului 3.27, de semnificație corespunzătoare.
    5.38.1 – 5.38.4 „Direcţia de deplasare pe bandă”.
    Indicatoarele 5.37.3, 5.38.1 şi variantele acestora, care permit virajul la stînga din banda extremă stîngă, permit şi întoarcerea.
    Indicatoarele 5.37.1, 5.37.3, 5.38.1 – 5.38.4 se repetă, primul se amplasează la o distanţă de 50-150 m faţă de intersecţie. Acţiunea indicatoarelor 5.37.1, 5.37.3, 5.38.1 – 5.38.4, plasate înaintea intersecţiei, se extinde pe întreaga intersecţie, dacă indicatoare suplimentare 5.37.1, 5.37.3, 5.38.1 – 5.38.4, plasate în intersecţie, nu indică alte direcţii de deplasare decît cele de pînă la intersecţie.
    Indicatorul 5.37.2 se amplasează la începutul sectorului de drum pe care se impun anumite limite maxime de viteză.
    5.39.1 – 5.39.3 „Bandă suplimentară”. Indicatoarele 5.39.1, 5.39.2, respectiv, determină începutul benzii de decelerare sau al benzii suplimentare de circulaţie în rampă. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.39.2 este aplicat indicatorul     4.6, conducătorul de vehicul care nu poate respecta viteza de deplasare indicată trebuie să preselecteze banda suplimentară de deplasare în rampă.
Indicatorul 5.39.3 determină începutul sectorului benzii din mijloc destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi sau începutul benzii de stocare de pe care se efectuează virarea la stînga ori întoarcerea.
    5.40.1, 5.40.2 „Sfîrşitul benzii” – respectiv, indicatorul 5.40.1 indică sfîrşitul benzii suplimentare de circulaţie în rampă sau a celei de accelerare, iar indicatorul 5.40.2 – sfîrşitul sectorului de bandă destinat circulaţiei în direcţia de mers pe carosabilul cu trei benzi.
    5.41.1 – 5.41.3 „Direcţiile de deplasare pe benzi” – determină direcţiile de deplasare pe carosabilul cu trei benzi. În cazul în care pe fondul indicatorului 5.41.2 este aplicat simbolul unui indicator care interzice circulaţia anumitor vehicule, acestea nu vor circula pe banda respectivă.
    5.42.1 „Bandă rezervată vehiculelor de rută” – bandă destinată exclusiv circulaţiei vehiculelor de rută, care se deplasează în aceeaşi direcţie cu fluxul de transport. Acest indicator poate fi suspendat deasupra benzii respective sau instalat pe marginea dreaptă a drumului. În cazul în care această bandă este rezervată la marginea dreaptă a carosabilului, în locurile în care banda nu este delimitată prin marcajul 1.2 b), vehiculele care efectuează manevra de virare la dreapta pentru a ieşi de pe acest drum trebuie să preselecteze această bandă. Astfel trebuie să procedeze şi vehiculele care intră cu viraj la dreapta pe acest drum. Această bandă, în locurile de delimitare prin linia discontinuă, poate fi utilizată şi pentru a opri pe ea, în scopul de a îmbarca sau a debarca pasageri, necreîndu-se prin aceasta obstacole vehiculelor de rută.
    5.42.2 „Sfîrșitul benzii rezervate vehiculelor de rută”.
    5.43 „Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – drumul pe care vehiculele de rută circulă pe banda special rezervată lor, în sensul opus de circulaţie. Circulaţia, precum şi oprirea altor vehicule pe această bandă sînt interzise.
    5.44 „Sfîrşitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută”.
    5.45.1, 5.45.2 „Intrare pe drumul cu bandă rezervată vehiculelor de rută” – respectiv: spre dreapta; spre stînga.
    5.46 „Loc de întoarcere” – determină locul unde este permisă întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.
    5.47 „Zonă de întoarcere” – determină limitele sectorului pentru întoarcerea vehiculelor. Virarea la stînga este interzisă.
    5.48.1 „Parcare” – semnalizează parcarea terestră.
    5.48.2 „Parcare rezervată” – semnalizează locurile pe care se permite parcarea doar a autovehiculelor ce aparţin întreprinderilor sau organizaţiilor respective, precum şi angajaţilor acestora.
    5.48.3 „Parcare subterană sau terestră etajată” – semnalizează parcarea subterană sau terestră etajată.
    5.49 „Denivelare artificială” – indicatorul trebuie să fie amplasat imediat înaintea fiecărei denivelări de acest gen.
    5.50.1 – 5.50.2 „Trecere pentru pietoni” – în lipsa marcajelor rutiere 1.14.1, 1.14.2, indicatorul 5.50.1 se instalează în sensul de mers pe partea dreaptă a drumului, pe marginea cea mai apropiată a trecerii, iar indicatorul 5.50.2 – pe partea stîngă a drumului, pe marginea cea mai îndepărtată a trecerii.
    5.51.1 – 5.51.4 „Trecere denivelată pentru pietoni” – respectiv subterană sau deasupra drumului.
    5.52 „Viteză recomandată” – viteza de deplasare recomandată pe sectorul de drum în cauză. Indicatorul îşi extinde acţiunea pînă la următoarea intersecţie. Devierea de la viteza recomandată nu se consideră încălcare a prezentului Regulament.
    5.53.1 – 5.53.3 „Drum fără ieşire” .
    5.54.1 „Zonă rezidenţială” – indică începutul teritoriului din localitate unde circulaţia se efectuează conform exigenţelor capitolului IV secţiunea a 11-a din prezentul Regulament.
    5.54.2 „Sfîrşitul zonei rezidenţiale”.
    5.55.1 „Intrare în zona de parcare” – semnalizează perimetrul zonei de parcare a vehiculelor. Indicatorul trebuie instalat pe toate drumurile de intrare pe perimetrul zonei, iar zona trebuie să cuprindă drumuri cu caracteristici aproximativ identice. Atunci cînd parcarea zonală este cu plată, indicatorul se completează cu panoul 6.10. Aplicarea în cîmpul indicatorului a simbolului parcomatului sau în cazul în care indicatorul este complementat cu panoul 6.10.2, semnifică automatizarea procesului de taxare, iar în cazul asocierii indicatorului cu panoul 6.7.8, suplimentar este determinat și timpul de taxare automatizată.
    5.55.2 „Ieșire din zona de parcare” – determină ieșirea de pe perimetrul zonei de parcare și se instalează pe verso indicatorului 5.55.1.
    5.56.1 „Zonă cu viteză maximă limitată”.
    5.56.2 „Sfîrşitul zonei cu viteză maximă limitată”.
    5.57.1 „Zonă pietonală”.
    5.57.2 „Sfîrşitul zonei pietonale”.
    b) De orientare
    5.58.1 – 5.58.4 „Presemnalizarea direcţiilor de deplasare”. În cîmpul lor pot fi imaginile altor indicatoare de interzicere, de informare-orientare, simbolul aeroportului, pictograme etc.
    5.59.1 „Schemă de ocolire” – indică direcţia de ocolire a unor sectoare de drum, înaintea cărora este instalat unul dintre indicatoarele 3.14 – 3.18.
    În partea inferioară a indicatoarelor 5.58.2– 5.58.4, 5.59 se indică distanţa de la locul instalării acestora pînă la intersecţie sau începutul benzii de decelerare.
    5.59.2 „Presemnalizarea traseului de ocolire a localității”.
    5.60 „Traseul de urmat pentru schimbarea direcţiei de mers” – determină traseul de deplasare în intersecţie, în cazul în care există anumite restricţii de manevrare, sau direcţiile permise de deplasare într-o intersecţie complexă.
    5.61.1, 5.61.2 „Direcţiile de deplasare spre anumite localităţi sau obiective”.
    Fundalul de culoare albastră al indicatoarelor 5.58.1, 5.58.2, 5.59 şi 5.61.2, instalate în localitate, stabilesc că, la ieşirea din localitate, deplasarea spre localităţile sau obiectivele menţionate pe indicator se va efectua pe drumul naţional; fundalul de culoare albă determină că obiectivul (obiectivele) se află în localitatea respectivă. Simbolurile indicatoarelor 5.61.1, 5.61.2, aplicate în cîmpul indicatorului 5.58.3, arată că obiectivul menţionat se află în afara localităţii.
    5.62 „Distanţele pînă la localităţile indicate” – informează despre distanţa în kilometri pînă la localităţile dislocate pe itinerar.
    5.63 „Intrare în localitate” – denumirea şi începutul localităţii în care intră în vigoare regulile ce determină circulaţia prin localităţi. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă a localității, dar cu prima clădire din grupul compact de locuințe.
    5.64 „Ieşire din localitate”.
    5.65 „Intrare în localitate” – denumirea și începutul localității în care pe drumul în cauză nu intră în vigoare regulile ce determină circulația prin localități, dar prin aplicarea pe fundalul lui a indicatorului 3.27 de semnificație corespunzătoare, se impune pe acest drum o limită de viteză maximă. Poziția indicatorului nu coincide cu limita administrativă a localității, dar cu prima clădire din grupul compact de locuințe.
    5.66 „Ieşire din localitate”.
    5.67 „Denumirea rîului sau altui obiectiv”.
    5.68 „Denumirea străzii”.
    5.69 „Direcţia spre stradă”.
    5.70.1, 5.70.2 „Indicator kilometric” – distanţa în kilometri pînă la începutul sau sfîrşitul drumului.
    5.71.1 – 5.71.5 „Numărul itinerarului” – indicatoarele 5.71.1 şi 5.71.2 arată numărul atribuit drumului (itinerarului); 5.71.2 semnifică numărul drumului european, iar 5.71.3 – 5.71.5 – numărul şi direcţia drumului.
    5.72.1 – 5.72.3 „Direcţiile de circulaţie recomandate pentru autocamioane” – indică direcţia recomandată de circulaţie a autocamioanelor şi maşinilor autopropulsate, în cazul în care deplasarea lor în intersecţie, într-o direcţie oarecare, este interzisă.
    5.73 „Loc de oprire” – indică locul de oprire a vehiculelor la semnalul de interzicere al semaforului sau agentului de circulaţie.
    5.74 „Avertizare, interzicere sau restricţie pe un drum lateral”.
    5.75 „Circulaţie reversibilă” – informează despre prezenţa uneia sau mai multor benzi de circulaţie, pe sectorul în cauză de drum, pe care direcţia de deplasare poate fi schimbată provizoriu în sensuri opuse.
    5.76 „Sfîrşit de circulaţie reversibilă”.
    5.77 „Intrare pe drumul cu circulaţie reversibilă”.
    5.78.1 – 5.78.3 „Bornă kilometrică”. Borna 5.78.1 semnalizează drumurile publice naţionale de semnificaţie magistrală, borna 5.78.2 – drumurile publice naţionale de semnificaţie republicană, iar borna 5.78.3 – drumurile publice naționale de semnificație regională. Pe partea laterală a bornei orientată spre drum se înscrie emblema specifică a categoriei drumului. Pe partea frontală: pe capătul de formă semicirculară se înscrie numărul ce reprezintă poziţia kilometrică; pe centru, începînd de sus, se înscriu: localitatea principală (oraş, municipiu sau nod rutier), care urmează pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al localităţii; prima localitate de pe traseu, urmată de distanţa în kilometri întregi pînă la centrul civic al acesteia. Cînd localitatea cea mai apropiată este şi localitatea principală, se înscrie numai denumirea acesteia cu distanţa respectivă. Pe sectoarele de drum care traversează localităţile, între indicatoarele de început şi sfîrşit de localitate se înscrie doar denumirea localităţii.
    c) De informare turistică
    5.79 „Direcţie spre obiectivul turistic”.
    5.80 „Cetate”.
    5.81 „Mănăstire”.
    5.82 „Monument”.
    5.83 „Rezervaţie naturală”.
    5.84 „Pensiune agroturistică.” 
    5.85 „Biserică”.
    5.86 „Muzeu” .
    5.87 „Peşteră”.
    5.88 „Staţiune balneoclimaterică”.
    5.89 „Atelier meşteşugăresc”.
    5.90 „Vinărie”.
    5.91 „Cramă vitivinicolă”.
    5.92 „Hipodrom”.
    5.93 „Grădină zoologică”.
    5.94 „Parcare pentru rulote”.   
VI. INDICATOARE DE INFORMARE
 SUPLIMENTARĂ (PANOURI ADIŢIONALE)
    6.1.1, 6.1.2 „Distanţa pînă la locul intrării în vigoare a indicatorului”: 6.1.1. – indică distanţa de la locul instalării indicatorului pînă la începutul sectorului de drum periculos, locul intrării în vigoare a interzicerii sau restricţiei corespunzătoare, precum şi distanţa pînă la anumite obiective care se află în direcţia de mers; 6.1.2 – indică distanţa de la indicatorul 2.1 pînă la intersecţie, în cazul în care înaintea acesteia este instalat indicatorul 2.2.
    6.2.1, 6.2.2 „Direcţia şi distanţa” – determină direcţia şi distanţa pînă la anumite obiective îndepărtate de la drum.
    6.3.1 „Zonă de acţiune” – indică lungimea sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre următoarele indicatoare de avertizare 1.13.1 – 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 – 1.28, 1.30, 1.31.2; determină zona de acţiune a indicatoarelor de interzicere 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3,29 şi 3.30; determină spaţiile rezervate staţiilor pentru vehiculele de rută şi parcărilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare şi orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum şi zona de acţiune a indicatorului 5.52.
    6.3.2 „Sfîrşitul zonei de acţiune” – determină sfîrşitul sectorului de drum periculos semnalizat prin unul dintre indicatoarele de avertizare 1.13.1 – 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 – 1.28, 1.30, 1.31.2; suspendă acţiunea indicatoarelor de interzicere 3.22, 3,29 şi 3.30; determină sfîrşitul spaţiilor rezervate staţiilor pentru vehiculele de rută şi parcărilor adiacente trotuarelor, semnalizate prin indicatoarele de informare şi orientare 5.6, 5.48.1, 5.48.2, precum şi sfîrşitul zonei de acţiune a indicatorului 5.52.
    6.4.1 – 6.4.5 „Zonă de acţiune”, respectiv, 6.4.1 – reduce zona de acţiune; 6.4.2 – confirmă aflarea în zona de acţiune; 6.4.3 – suspendă acţiunea a indicatoarelor 3.31 – 3.32.3; 6.4.4 şi 6.4.5 – determină direcţia şi zona de acţiune a indicatoarelor 3.31 şi 3.32.1, în cazul în care oprirea sau staţionarea sînt interzise de-a lungul faţadei unui edificiu, marginii pieţei etc.
    6.5.1 – 6.5.3 „Direcţie de acţiune” – indică direcţia de acţiune a indicatoarelor de interzicere 3.2 – 3.11 instalate înaintea intersecţiei, iar panourile 6.5.1 şi 6.5.3 – şi direcţia de mers spre unele obiective semnalizate care se află în imediata apropiere a drumului.
    6.6.1 – 6.6.9 „Tipul de vehicul” – determină tipul vehiculului la care se referă indicatorul pe care îl completează. Panoul 6.6.1 extinde acţiunea indicatorului asupra autoturismelor, precum şi autocamioanelor a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, panoul 6.6.2 – asupra autocamioanelor, inclusiv ansamblurilor de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, precum şi asupra maşinilor autopropulsate, panoul 6.6.9 – asupra autovehiculelor semnalizate prin semnul distinctiv „Încărcătură periculoasă”.
    6.7.1 „Zile de odihnă sau de sărbătoare”; 6.7.2 „Zile de lucru”.
    6.7.3 „Zilele săptămînii” – specifică zilele săptămînii în care acţionează indicatorul.
    6.7.4 – 6.7.7 „Timp de acţiune” – intervalul de timp şi zilele săptămînii în care acţionează indicatorul.
    6.7.8 „Timp de acțiune”.
    6.7.9 „Temperatura de intrare în acțiune a indicatorului” – temperatură atmosferică la care se impun restricții în circulație vehiculelor ce depășesc limita de masă menționată pe indicator. Se instalează în asociere cu indicatorul 3.14 de semnificație corespunzătoare.
    6.8.1 – 6.8.9 „Modul de amplasare a vehiculului în staţionare”, 6.8.1 – permite staţionarea, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului paralel cu marginea lui, tuturor vehiculelor; 6.8.2 – 6.8.9 – determină modul de staţionare a autoturismelor şi motocicletelor, respectiv pe partea dreaptă sau stîngă a carosabilului, la parcarea adiacentă trotuarelor.
    6.9 „Parcare cu motorul oprit” – arată că staţionarea se efectuează numai cu motorul oprit.
    6.10.1 „Servicii cu plată”.
    6.10.2 „Parcare cu plată”.
    6.11 „Restricţia duratei de staţionare” – determină durata maximă de staţionare în locurile semnalizate prin indicatorul 5.48.1.
    6.12 „Loc pentru verificarea autovehiculelor” – informează că terenurile semnalizate prin indicatoarele 5.26 sau 5.48.1 sînt amenajate cu instalaţie destinată acestui scop.
    6.13 „Restricţie la masa maximă” – indicatorul însoţit de acest panou se referă numai la vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare decît cea indicată.
    6.14 „Acostament periculos” – avertizează că ieşirea pe acostament este periculoasă din cauza lucrărilor pe el. Însoţeşte indicatoarele 1.23, 1.30.
    6.15.1, 6.15.2 „Direcţia drumului cu prioritate” – determină direcţia drumului cu prioritate în intersecţie.
    6.16 „Bandă de circulaţie” – determină banda de circulaţie la care se referă indicatorul sau semaforul.
    6.17 „Pietoni orbi” – avertizează că de trecerea pentru pietoni se folosesc orbii. Însoţeşte indicatoarele 1.20, 5.50.1 – 5.50.4.
    6.18.1 „Carosabil umed” – arată că semnificaţia indicatorului pe care îl însoţeşte este valabilă numai în perioada în care carosabilul este umed.
    6.18.2 „Carosabil alunecos” – determină că semnificaţia indicatorului pe care îl însoţeşte este valabilă numai în perioada în care carosabilul este alunecos.
    6.18.3 „Pericol de răsturnare” – informează despre faptul că există pericolul de răsturnare. Se instalează în asociere respectiv, cu indicatorul 1.12.1 - pericol de răsturnare în raport cu roțile de pe partea stîngă a vehiculului și 1.12.2 - în raport cu roțile de pe partea dreaptă.
    6.19 „Loc de staţionare rezervat persoanelor cu dizabilităţi” – determină că semnificaţia indicatorului 5.48.1 este valabilă numai pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6).
    6.20 „Cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi” – informează că semnificaţia indicatorului nu este valabilă pentru autovehiculele semnalizate prin semnul distinctiv 8 (anexa nr. 6).
    6.21 „Folosiţi lumina de întîlnire” – indică conducătorului de vehicul că pe sectorul de drum în cauză trebuie să se deplaseze cu lumina de întîlnire a farurilor.
    6.22 „Evacuarea forţată a autovehiculelor” – informează despre evacuarea forţată a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar.
    6.23.1 – 6.23.6 „Direcţie de circulaţie”. Panourile 6.23.1 – 6.23.5 –  indică direcţia de deplasare la semnalul verde, atunci cînd pe semnalele semaforului lipsesc săgeţile conturate direcţionale şi se amplasează sub semafor.
    Panourile 6.23.3 şi 6.23.5 permit întoarcerea.
    Panoul 6.23.6 – indică direcţia de deplasare permisă la semnalul roşu al semaforului şi se amplasează la nivelul semnalului roşu, după caz, din dreapta sau din stînga  acestuia.
    6.24.1 – 6.24.3 „Semnalizarea obstacolului” – semnalizează obstacolul şi direcţia de ocolire a acestuia. Se utilizează în asociere cu indicatoarele 4.2.1 – 4.2.3.
    6.25 „Benzi rezonatoare” – semnalizează fîşiile de zgomot aplicate transversal la axa drumului. Se utilizează în asociere cu indicatorul 1.30.
    6.26 „Denivelare artificială” – atenţionează şi informează, în cazul asocierii cu indicatorul 1.20 şi cu indicatoarele 5.50.1 – 5.50.4, despre prezenţa trecerii pentru pietoni supraînălţată.
Particularităţi de utilizare a panourilor adiţionale
    Panourile adiţionale se instalează nemijlocit sub indicatoarele a căror semnificaţie o completează. În cazurile în care indicatoarele sînt suspendate deasupra carosabilului, acostamentului sau trotuarului, panourile 6.4.1 – 6.4.3, 6.15.1 şi 6.15.2 se amplasează lateral indicatorului.”;
    42) anexa nr. 4 la Regulamentul circulaţiei rutiere va avea următorul cuprins:
  
    anexa nr.4

    43) nota explicativă la anexa nr.4 a Regulamentului circulaţiei rutiere va avea următorul cuprins:
SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR RUTIERE ŞI
PARTICULARITĂŢILE DE APLICARE A ACESTORA
I. SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR ORIZONTALE
A. Marcaje longitudinale
    1.1.1 Linia îngustă continuă semnifică delimitarea:
    a) fluxurilor de transport de sensuri opuse pe sectoarele de drum periculoase, care au două sau trei benzi pentru circulaţie;
    b) benzilor pe carosabilele care au două sau mai multe benzi pe sens, pe sectoarele de drum ce prezintă pericol;
    c) locurilor pe carosabil unde intrarea este interzisă;
    d) locurilor pentru staţionarea vehiculelor;
    e) marginii carosabilului pe drumurile din afara localităților, altele decît autostrăzile.
    1.1.2 Linia îngustă discontinuă, la care lungimea haşurilor este de două ori mai mică decît intervalele dintre acestea, semnifică delimitarea marginii carosabilului drumurilor în limitele localităților.
    1.2 Linia lată continuă:
    a) marchează marginea carosabilelor pe autostrăzi;
    b) delimitează (separă) benzile rezervate vehiculelor de rută.
    1.3 Linia îngustă continuă dublă separă fluxurile de transport în sensuri opuse, pe drumurile cu patru şi mai multe benzi de circulaţie.
    1.4 Linia îngustă continuă are semnificaţia de interzicere a opririi. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatorul 3.31, limitîndu-i astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.
    1.5 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea:
    a) separă sensurile de circulaţie în cazul în care drumul are două sau trei benzi de circulaţie;
    b) delimitează benzile de circulaţie pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens.
    1.6 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea:
    a) avertizează despre apropierea de marcajul 1.1.1 a) şi b) sau de marcajul 1.11 a) care separă fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acelaşi sens;
    b) separa benzile de circulaţie (cu lăţime sporită – 3,75 m) ale carosabilului de acostamentul (cu lăţime sporită – 1,8 m) la care îmbrăcămintea este identică cu îmbrăcămintea carosabilului; se aplică pe sectoarele de drum din afara localităţilor.
    1.7.1 Linia îngustă discontinuă, lungimea haşurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează:
    a) benzile de circulaţie în limitele intersecţiilor;
    b) direcţia drumului cu prioritate în limitele intersecţiei.
    1.17.2 Grupajele de linii care se aplică pe benzile rezonatoare transversale.
    1.8 Linia lată discontinuă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mică decît intervalele dintre acestea, separă banda de decelerare sau accelerare de banda adiacentă a carosabilului (la intersecţii, întretăierile denivelate, în zona staţiilor vehiculelor de rută etc.).
    1.9 Linia îngustă discontinuă dublă, lungimea haşurilor fiind de trei ori mai mare decît intervalele dintre acestea, delimitează una sau mai multe benzi pe care sensul de circulaţie poate fi inversat, precum şi separă fluxurile de transport, atunci cînd semafoarele reversibile funcţionează:
    a) de aceeaşi direcţie;
    b) de sens opus.
    1.10 Linia îngustă discontinuă are semnificaţia de interzicere a staţionării. Poate fi utilizată separat sau în asociere cu indicatoarele 3.32.1 – 3.32.3, limitîndu-le astfel zona de acţiune. Se aplică pe bordurile trotuarelor sau pe marginea carosabilului.
    1.11 Linia dublă formată din două linii înguste paralele, din care una este discontinuă, iar alta continuă:
    a) separă fluxurile de transport în sensuri opuse sau în acelaşi sens, pe sectoarele de drum unde manevrarea este permisă numai din partea liniei discontinue;
    b) determină locurile destinate întoarcerii, intrării pe teritoriile adiacente drumului şi ieşirii de pe acestea, în care deplasarea este permisă numai într-o singură direcţie.
B. Marcaje transversale
    1.12 Linia de lăţime sporită continuă (linia de oprire) indică locul unde conducătorul trebuie să oprească în cazul în care este instalat indicatorul 2.2, la semnalul de interzicere al semaforului (agentului de circulaţie), precum şi la trecerea la nivel cu calea ferată.
    1.13 Marcajul format din triunghiuri alăturate cu vîrfurile îndreptate spre vehiculele care se apropie indică locul unde, în caz de necesitate, conducătorul trebuie să oprească pentru a ceda trecerea vehiculelor care se deplasează pe drumul ce urmează să fie intersectat.
    1.14.1, 1.14.2 Liniile paralele cu axa carosabilului, distincte faţă de celelalte marcaje prin lăţimea lor sporită, indică trecerile pentru pietoni; marcajul 1.14.2 are săgeţi direcţionale pentru sistematizarea circulaţiei pietonilor.
    1.15 Liniile paralele discontinue perpendiculare axei drumului, lungimea haşurilor fiind egală cu intervalele dintre acestea, delimitează locul unde pista pentru biciclişti întretaie carosabilul drumului.
C. Alte marcaje
    1.16.1 – 1.16.3 Liniile late conturate paralele sau oblice marchează spaţiile de pe drum pe care intrarea este interzisă, respectiv:
    a) 1.16.1 – locurile de întrerupere a benzii de separare, spaţiile rezervate, de refugiu etc.;
    b) 1.16.2 – insuliţele directoare în locurile de separare a fluxurilor de vehicule;
    c) 1.16.3 – insuliţele directoare în locurile de fuzionare a fluxurilor de vehicule.
    1.17.1 Linia îngustă continuă în zigzag, avînd sau nu inscripţia „BUS” ori „TAXI”, determină locul opririi în staţie a vehiculelor de rută (autobuze, troleibuze) sau locul de staţionare a taximetrelor.
    1.17.2 Grupajele de linii care se aplică pe benzile rezonatoare transversale.
    1.18.1, 1.18.2 Săgeţile cu fusele drepte presemnalizează direcţiile de circulaţie pe benzi permise în intersecţie, iar marcajul 1.18.2 presemnalizează direcțiile de circulație pe benzi în intersecția cu sens giratoriu, cu cel puțin două benzi pe sens. Pot fi utilizate separat sau în asociere cu indicatoarele 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4. În cazul în care marcajul simbolizează un drum fără ieşire, acesta arată că virarea spre carosabilul apropiat este interzisă. Marcajul ce permite circulaţia spre stînga din banda extremă stîngă permite şi întoarcerea.
    1.19 Săgeţile cu fusele încovoiate presemnalizează apropierea de:
    a) sectorul îngustat al carosabilului, în asociere cu indicatoarele 1.18.1 – 1.18.3;
    b) sectorul pe care numărul benzilor de circulaţie pe sens se reduce;
    c) marcajele 1.1.1 şi 1.11 ce separă sensurile opuse de circulaţie.
    1.20.1 Triunghiul avînd o latură paralelă cu marcajul 1.13 şi vîrful îndreptat spre vehiculele care se apropie presemnalizează apropierea de marcajul 1.13.
    1.20.2, 1.20.3 Inscripția „COPII” sau „ȘCOALĂ” presemnalizează apropierea de instituțiile preșcolare, școlare, locurile unde persistă pericolul de apariție a copiilor pe carosabil. Se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului 1.21.
    1.21 Inscripţia „STOP” presemnalizează apropierea de marcajul 1.12, în cazul în care acesta este în asociere cu indicatorul 2.2.
    1.22 Inscripţiile cu litere şi/sau cifre indică numărul atribuit drumului (itinerarului).
    1.23 Inscripţia „BUS” determină banda destinată circulaţiei vehiculelor de rută, precum şi staţiile de oprire a lor.
    1.24 Inscripţia „TAXI” determină locul de staţionare destinat taximetrelor.
    1.25 Simbolul „Persoană cu dizabilităţi” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor conduse de către persoane cu dizabilităţi.
    1.26 Inscripţia „POL” determină locul de staţionare rezervat vehiculelor de patrulare ale poliţiei.
    1.27.1 Inscripţia „50” se aplică pe carosabil pentru completarea indicatorului 3.27. Inscripţia poate avea şi altă semnificaţie, care corespunde semnificaţiei de pe indicatorul 3.27.
    1.27.2, 1.27.3 Simbolurile indicatoarelor 1.20 și 3.23 se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea acestora.
    1.27.4, 1.27.5 Simbolurile indicatoarelor 3.28 și 3.24 se aplică pe carosabil pentru semnalizarea sfîrșitului zonelor, respectiv cu viteză maximă limitată și de interzicere a depășirii.
    1.28 Linii diagonale încrucişate cuprinse într-un contur – delimitează în intersecţie locul de intersectare a carosabilelor drumurilor.
    Marcajele orizontale aplicate pe carosabil sînt de culoare albă.
    Marcajele 1.4, 1.10, 1,17, avînd sau nu inscripţiile „BUS” ori „TAXI”, precum şi marcajul 1.28 sînt de culoare galbenă.
    Marcajul 1.17.2, ce se aplică pe benzile rezonatoare transversale, este de culoare roşie.
    Fundalul marcajelor 1.14.1 şi 1.14.2 este de culoare roşie, dacă acestea sînt aplicate în localităţi pe trecerile pentru pietoni supraînălţate sau atunci cînd, în afara localităţilor, trecerile pentru pietoni urmează după benzile rezonatoare transversale.
    Este interzisă intrarea pe marcajul 1.28 în cazul în care semnalul semaforului în direcţia de mers interzice deplasarea sau circulaţia este blocată, ca urmare conducătorul fiind forţat să oprească pe acest marcaj.
    Marcajul care substituie marcajele de bază pe locurile (sectoarele de drum) unde se efectuează lucrări este de culoare portocalie.
    1.29.1, 1.29.2 Simbolurile indicatoarelor 4.4.1 și 4.5.1 se aplică pe carosabil pentru completarea și eficientizarea indicatoarelor 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.7.
    1.30 Linie formată dintr-o asociere de dreptunghiuri de culoare gri-galbenă. Se aplică pe dispozitivele de limitare a vitezei pentru semnalizarea acestora și preîntîmpinarea conducătorilor de vehicule despre prezența denivelării artificiale.
Comportamentul participanţilor la trafic
    Este interzisă încălcarea liniilor 1.1.1, 1.2 și 1.3 (ca excepție, linia 1.1.1 e) poate fi încălcată numai în cazul în care aceasta delimitează marginea din dreapta a carosabilului, pentru a efectua oprirea sau staționarea pe acostamentul drumului, în locurile în care oprirea sau staționarea nu este interzisă, precum și pentru a repune vehiculul în circulație pe carosabilul drumului).
    Linia 1.1.2 poate fi încălcată pentru a efectua oprirea pe acostamentul drumului în locurile în care oprirea sau staţionarea este permisă, precum şi pentru a repune în circulaţie vehiculul pe carosabilul drumului.
    Linia 1.2 a), care delimitează marginea exterioară a carosabilului autostrăzii, se încalcă numai în caz de oprire fortuită.
    Liniile 1.5 – 1.8 pot fi încălcate din ambele părţi.
    În cazul în care semaforul reversibil permite circulaţia pe bandă, linia 1.9 a), care separă benzile de circulaţie în acelaşi sens, poate fi încălcată din ambele părţi (pentru a intra pe această bandă sau a ieşi de pe ea), iar linia 1.9 b), care separă fluxurile de circulaţie în sensuri opuse, este interzis de a o încălca.
    La apariţia semnalului galben în semaforul reversibil, conducătorii de vehicule trebuie imediat să preselecteze banda din dreapta indicată de săgeată.
    În cazul în care semaforul reversibil nu funcţionează, intrarea pe banda respectivă este interzisă.
    Linia 1.11 poate fi încălcată din partea liniei discontinue, precum şi din partea celei continue, dar numai în cazul revenirii la banda iniţial ocupată, ca urmare a efectuării manevrei de ocolite sau de depăşire.
II. SEMNIFICAŢIA MARCAJELOR VERTICALE
    Marcajele rutiere verticale se aplică pe elementele de construcţie ale drumului, indicînd gabaritele acestora, şi servesc ca mijloace de orientare vizuală.
    Marcajele 2.1.1 – 2.1.3 şi 2.2 sînt formate dintr-o asociere de benzi roşii şi galbene, iar marcajul 2.5 –  dintr-o asociere de benzi albe şi negre.
    Marcajele verticale semnalizează:
    2.1.1 – 2.1.3 – elementele de construcţie ale drumului (piloni ai podurilor, viaductelor, ziduri de sprijin, capetele parapetului etc.), în cazul în care acestea prezintă pericol pentru participanţii la trafic;
    2.2 – marginea de jos a deschiderii bolţii tunelului, a podurilor şi a viaductelor;
    2.3.1, 2.3.2 – stîlpii de direcţionare a deplasării, de protecţie şi de reazem ai parapetelor protectoare etc. Marcajul 2.3.1 trebuie să fie cu element fluorescent-reflectorizant de culoare albă, iar cel 2.3.2 – de culoare roşie;
    2.4.1, 2.4.2 – suprafeţele laterale ale parapetelor rutiere de protecţie pe sectoarele de drum periculoase. Marcajul 2.4.1 este format dintr-un element fluorescent-reflectorizant de culoare albă, iar 2.4.2 – de culoare roşie şi sînt amplasate de-a lungul parapetelor, respectiv: 2.4.1 pe partea stîngă a drumului, iar 2.4.2 – pe dreapta.
    2.4.3 „Paletă fluorescent-reflectorizantă” – completează marcajele 2.4.1 şi 2.4.2. Se instalează pe parapetele rutiere de protecție deasupra marcajelor 2.4.1 și 2.4.2. Pe partea stîngă a drumului este de culoare albă, pe partea dreaptă – roșie. Pe drumurile cu bandă de separare sau cu sens unic, atît pe partea dreaptă, cît și pe partea stîngă, paletele sînt de culoare roșie.
    2.4.4 „Baliză antiorbire” – se instalează pe axa drumului pentru preîntîmpinarea orbirii reciproce.
    2.5 – Bordurile pe sectoarele periculoase ale carosabilului, precum şi refugiile ridicate destinate pietonilor.”;
    44) la aplicarea marcajelor verticale, imaginea 3 se substituie cu următoarea imagine:

    45) anexa nr.5 a Regulamentului circulaţiei rutiere va avea următorul cuprins:

    anexa nr.5

    46) anexa nr.6 se completează cu un semn distinctiv 17 „Vehicul alimentat cu gaze”:

Vehicul alimentat cu gaze;
    47) nota explicativă la anexa nr.6:
    la semnul distinctiv 8, după cuvintele „condus de persoană cu dizabilităţi” se introduce sintagma „sau care transportă persoane cu dizabilităţi”;
    se completează cu următorul text:
    „Vehicul alimentat cu gaze” – triunghi echilateral cu vîrful în sus, de culoare galbenă, cu conturul de culoare neagră, pe fundalul căruia este aplicat simbolul substanței ușor inflamabile și inscripţia „GAZ” de culoare neagră (latura triunghiului 100 – 300 mm, în funcţie de tipul vehiculului, lăţimea conturului 1/10 din latură) se instalează în faţa şi în spatele vehiculelor reutilate pentru alimentarea cu gaze”.