HGC447/2017
ID intern unic:  370798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 447
din  19.06.2017
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la evidența, modul de atribuire și folosire
a locuințelor sociale
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 541
    În temeiul art. 9 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131-138, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale (se anexează).
    2. Se stabilește că persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe, au fost luate în evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, conform prevederilor Codului cu privire la locuinţe al R.S.S. Moldoveneşti, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti nr. 2718-X din 3 iunie 1983, au dreptul prioritar la examinarea cererilor depuse privind atribuirea locuinţei sociale în condițiile Regulamentului aprobat.
    3. Se stabilește că, o dată pe an, pînă la finele trimestrului I, solicitanții de locuințe sociale vor prezenta actele actualizate care să demonstreze întrunirea condițiilor expuse în art. 10 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    5. Se abrogă Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 405 din 25 noiembrie 1987 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în R.S.S. Moldovenească” (Veștile, 1987, nr.12, art. 154), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                            Vasile Bîtca
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Stela Grigoraş
    Ministrul sănătăţii                                                        Ruxanda  Glavan
    Ministrul tineretului şi sportului                                 Victor Zubcu

    Nr. 447. Chişinău, 19 iunie 2017.     


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.447
din 19 iunie 2017

REGULAMENT
cu privire la evidența, modul de atribuire
și folosire a locuințelor sociale
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale (în continuare – Regulament) stabilește procedurile de evidență, atribuire și folosire a locuințelor sociale.
    2. Locuința socială se atribuie în locațiune persoanei sau familiei care pretinde la o asemenea locuință în localitatea în care are reședință sau domiciliu.
    3. Pentru construcția locuințelor sociale, autoritățile administrației publice locale și centrale alocă, după necesitate, terenuri disponibile.
    4. Modificarea suprafeței, replanificarea, divizarea, comasarea locuințelor sociale se efectuează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare la inițiativa autorității/unității care administrează locuințele sociale, prin decizia proprietarilor locuințelor sociale.
    5. În cazurile prevăzute la pct. 4, locatarii locuințelor sociale trebuie să fie asigurați cu locuințe pe perioada valabilității contractului de locațiune, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    6. Standardele locuințelor sociale și exigențele minime pentru acest tip de locuințe sînt stabilite în Normativul în construcții NCM C.01.08:2016 „Blocuri locative”, pct. 12 „Standarde locuințe sociale”.
II. EVIDENȚA PERSOANELOR CARE NECESITĂ
LOCUINȚE SOCIALE

    7. Evidența persoanelor care necesită locuințe sociale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale.
    8. În acest scop se instituie comisii consultative pentru domeniul locuințelor (în continuare – comisii), din care fac parte, după caz, consilieri locali (nu mai mult de 3), un reprezentant al structurii de administrare a fondului de locuințe, un reprezentant al structurilor locale din domeniul sănătății, reprezentanți (nu mai mult de 3) ai organizațiilor necomerciale, inclusiv asociații obștești ale persoanelor cu dizabilități. Lucrările de secretariat ale comisiei se ţin de către un reprezentant al primăriei/aparatului președintelui raionului.
    9. Componența și modul de activitate a comisiilor se aprobă de către consiliile locale.
    10. Comisiile examinează și prezintă consiliilor locale propuneri privind:
    1) luarea în evidență a persoanelor care au nevoie de locuințe sociale;
    2) atribuirea locuințelor sociale persoanelor înscrise în lista ordinii de succesiune;
    3) atribuirea locuințelor către persoanele ale căror locuințe au fost avariate sau demolate în urma calamităților naturale produse în localitatea în care se aflau;
    4) scoaterea din evidență a persoanelor în temeiul art. 12 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe;
    5) examinarea altor chestiuni ce țin de domeniul locuințelor aflate în gestiunea autorităților administraţiei publice locale.
    11. Propunerile comisiei asupra chestiunilor privind evidența persoanelor care solicită locuință socială şi atribuirea locuințelor se examinează de către consiliul local/consiliul raional cu adoptarea unei decizii, în termen de cel mult 2 luni de la data luării în evidenţă.
    12. Dreptul de a solicita locuințe sociale îl au persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani, iar cele care s-au căsătorit ori au fost angajate în serviciu, în cazurile prevăzute de lege, înainte de împlinirea vîrstei de 18 ani, respectiv din momentul căsătoriei sau al angajării în serviciu.
    13. Tinerii cărora li s-a stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacităţii de exerciţiu depline vor fi luaţi în evidenţă pentru obţinerea locuinţelor sociale imediat după ieşirea din instituția de plasament.
    14. Pentru ținerea evidenței persoanelor care solicită o locuință socială, autoritățile administrației publice locale completează Registrul de evidență a persoanelor care solicită locuințe sociale în care se indică:
    1) localitatea;
    2) data deschiderii şi închiderii registrului;
    3) numele, prenumele și patronimicul solicitantului;
    4) data depunerii cererii de solicitare;
    5) decizia luată de către consiliul local/consiliul raional;
    6) data încheierii contractului de locațiune.
    15. Registrul se ține în formă scrisă și electronică. Informația din registru se afișează public pe panoul informativ la intrarea în primărie/sediul consiliului raional şi, respectiv, pe pagina web oficială a acestuia. Unitatea administrativ-teritorială poate avea un singur Registru de evidență a persoanelor care solicită locuințe sociale.
    16. Registrul se actualizează o dată pe an, pînă la data de 1 aprilie a anului următor. Sinteza datelor din registrele de evidență se efectuează de către aparatul președintelui raionului, prin colectarea informației de la primăriile de pe teritoriul raionului respectiv.
    17. Persoanele luate în evidență se înscriu în Registrul de evidență a persoanelor care solicită locuințe sociale (în formă scrisă), care trebuie să fie numerotat, șnuruit, sigilat și contrasemnat de către un viceprimar/vicepreședinte al raionului, responsabil pentru probleme locative. Registrul de evidenţă a persoanelor care solicită locuințe sociale se păstrează ca un document de strictă evidență. Nu se admite să se facă în el mențiuni şi corectări neconfirmate prin documente.
    18. Pentru păstrarea Registrului de evidenţă a persoanelor care solicită locuinţe sociale (în formă scrisă şi electronică) se desemnează o persoană responsabilă din cadrul primăriei/aparatului preşedintelui raionului prin act administrativ al autorităţii executive locale.
    19. Cererile persoanelor care solicită locuințe sociale sînt depuse la consiliul raional/consiliul local în care solicitanții au domiciliu sau reședință. În cerere se indică numele, prenumele și adresa de domiciliu sau de reședință a solicitantului.
    20. La cerere se anexează:
    1) copia actului de identitate de uz intern al solicitantului și copiile actelor de identitate de uz intern ale membrilor adulți ai familiei acestuia;
    2) copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori;
    3) copia actului de identitate de uz intern ale persoanelor aflate la întreținerea solicitantului şi a certificatelor de la subdiviziunea de asistenţă socială a autorității administraţiei publice locale;
    4) copia contractului de locațiune a locuinței;
    5) certificatul privind lipsa de proprietăți ale solicitantului, membrilor familiei acestuia sau ale persoanelor aflate la întreținere, eliberat de către organul cadastral teritorial;
    6) certificatul privind faptul că persoanele solicitante nu au deținut în proprietate o locuinţă în ultimii 5 ani în Republica Moldova, eliberat de către organul cadastral teritorial;
    7) certificatul eliberat de autoritățile administraţiei publice locale a unităților administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu persoana solicitantă a domiciliat sau a avut reședință şi nu a primit anterior locuință sau teren pentru construcții;
    8) certificatul care confirmă faptul că aceștia nu au beneficiat din partea statului şi autorităţilor administraţiei publice locale de credite preferenţiale şi susţinere exprimată prin materiale de construcţii pentru edificarea de locuinţe sau asistenţă financiară, indemnizaţii unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi, în schimbul acordării creditelor preferenţiale, eliberat de primăria localității în care solicitantul și membrii familiei acestuia au domiciliu sau reședință;
    9) certificatul cu privire la venitul solicitantului şi venitul membrilor familiei sale sau altor persoane aflate la întreţinere pentru ultimii 3 ani, inclusiv venitul obţinut din dobînda unor conturi de depozit, alocaţii, beneficii şi beneficii sociale în numerar, eliberat de angajator/autoritatea fiscală/banca;
    10) certificatul de la locul de muncă de bază care atestă că beneficiarul este angajat, însoţit de o copie a carnetului de muncă completat cu date recente sau certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care este şomer;
    11) certificatul eliberat de primăria localității în care solicitantul are domiciliu sau reședință, prin care se confirmă că suprafaţa locativă ce le revine fiecărui membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege;
    12) decizia Comisiei tehnico-sanitare constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuințelor pentru recunoașterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum și modul de folosire, reamenajare sau demolare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 175 din 23 februarie 2016.
    21. Actele enumerate la pct. 20 subpct. 4)-9) nu se solicită de la tinerii cărora li s-a stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacității de exercițiu depline şi nu au beneficiat de locuinţă din partea statului.
    22. Persoanele care se bucură de dreptul prioritar de a primi locuinţă socială conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe, trebuie să prezinte suplimentar documentele ce confirmă acest drept, inclusiv:
    1) copia certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă a solicitantului sau a persoanelor cu dizabilități aflate la întreţinerea acestuia;
    2) copia certificatului de căsătorie, în cazul familiilor tinere;
    3) copiile certificatelor de naștere ale copiilor tripleţi, cvadrupleţi sau mai multor copii născuţi simultan.
    23. Cererea depusă se înregistrează în registrul de evidență menționat în pct. 14 din prezentul Regulament.
    24. Lista actelor enumerate la pct. 20 subpct. 1)-12) se prezintă și pentru prelungirea contractului de locaţiune, însoțită de o cerere pentru prelungirea contractului. Documentele urmează să fie prezentate la consiliul local/consiliul raional cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea valabilității contractului.
    25. Dosarul persoanei solicitante de locuință socială se formează de către organul abilitat al autorităţii administrației publice locale.
    26. În caz de deces al persoanei care se afla în evidență împreună cu familia sa, membrii familiei acesteia au dreptul să rămînă în evidență pentru îmbunătățirea condiţiilor locative dacă se mențin temeiurile stipulate în art. 10 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și temeiul prezentului Regulament.
    27. Persoanele care necesită locuinţe sociale sînt scoase din evidenţă în baza deciziei consiliului local/raional în cazurile prevăzute în Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe.
III. MODUL DE ATRIBUIRE A LOCUINȚELOR
SOCIALE ȘI CONDIȚIILE DE INSTALARE
ÎN LOCUINȚE ȘI DE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ
A PERSOANELOR SOLICITANTE
DE LOCUINȚE SOCIALE
    28. Locuința socială se atribuie în locațiune persoanelor sau familiilor luate în evidență al căror venit lunar pentru fiecare membru al familiei nu depășește minimul de existență stabilit pe țară şi care întrunesc:
    1) cumulativ următoarele condiții obligatorii:
    a) nu au în proprietate locuință în Republica Moldova şi peste hotarele ei, teren pentru construcția de locuinţe, terenuri cu altă destinație sau casă construită în întovărășirile pomicole, precum şi nu au deținut în proprietate o locuință în ultimii 5 ani în Republica Moldova;
    b) nu au beneficiat din partea statului şi a autorităţilor administrației publice locale de credite preferențiale pentru construcția sau procurarea locuinței şi susținere exprimată prin materiale de construcție sau prin asistenţă financiară;
    c) nu au participat la privatizarea locuințelor, terenurilor pentru construcție şi a loturilor pomicole obținute anterior de la stat.
    2) şi una dintre următoarele condiţii suplimentare:
    a) dispun, în fondul public de locuinţe, pentru fiecare membru al familiei de o suprafaţă locuibilă totală sub norma minimă stabilită pentru suprafaţa locuibilă totală a locuinţei sociale;
    b) locuiesc într-o locuinţă din fondul public de locuinţe care nu corespunde exigenţelor tehnice şi sanitare stabilite pentru locuinţă, fapt ce se confirmă printr-un raport tehnic eliberat de organul public abilitat;
    c) prevederile pct. 28 nu se aplică în cazul persoanelor stipulate în pct. 63 din prezentul Regulament.
    29. Norma suprafeţei locuibile pentru locuinţa socială se stabileşte în mărime de 9 m2 și 10 m2 în cazul persoanelor care utilizează permanent un fotoliu rulant, pentru fiecare persoană, iar surplusul suprafeţei nu poate depăşi 12 m2 pentru o familie în cazul în care locuinţele nu au fost construite conform standardelor pentru locuinţele sociale.
    30. La atribuirea în locaţiune a locuinţelor sociale nu se admite instalarea într-o cameră a persoanelor de sexe diferite cu vîrsta de peste 9 ani, cu excepţia soţilor.
    31. Persoanelor în etate şi celor cu dizabilitățili li se acordă, la solicitare, locuinţe la etaje inferioare.
    32. Locuințele sociale se atribuie în locațiune persoanelor sau familiilor luate în evidenţă în temeiul deciziei consiliului local/consiliul raional, fapt care se aduce la cunoştinţa persoanelor în scris în termen de 15 zile de la ziua adoptării deciziei.
    33. Locuințele se acordă persoanelor potrivit ordinii de succesiune, stabilite în Registrul de evidență a persoanelor care solicită locuinţe sociale, ţinîndu-se cont de data luării în evidenţă și de limita locuințelor disponibile în localitatea respectivă.
    34. Pentru persoanele luate în evidenţă la locul de domiciliu sau reședință de către primăria/aparatul președintelui raionului în localitatea respectivă, ordinea de succesiune se stabileşte într-o listă, care se aprobă de către primarul localității/președintele raionului.
    35. Persoanele care au dreptul prioritar de a primi locuință socială se includ în liste separate pentru fiecare categorie de persoane. În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane beneficiare, ordinea de succesiune se stabilește în baza unei categorii, la latitudinea lui.
    36. Anual, de la 1 ianuarie pînă la 15 martie, se actualizează listele ordinii de succesiune pentru obținerea locuințelor sociale, în continuarea listei existente, se stabileşte ordinea de succesiune a persoanelor luate în evidenţă pînă la 31 decembrie a anului precedent şi care au solicitat locuință socială.
    37. Din spaţiul locativ dat în exploatare şi eliberat, cel puţin 30% este rezervat pentru asigurarea cu locuinţe a persoanelor care au dreptul la primirea prioritară a locuințelor sociale.
    38. Locuinţele sociale se oferă reprezentanţilor categoriilor eligibile în următoarele proporţii:
    10% – persoanelor cu dizabilități severe;
    15% – familiilor care întreţin minori cu dizabilități severe;
    50% – familiilor tinere, în sensul Legii nr. 215 din 29 iulie 2016 cu privire la tineret, care nu dispun de o locuinţă;
    15% – familiilor în care s-au născut tripleţi, cvadrupleţi sau mai mulţi copii simultan;
    10% – tinerilor cărora li s-a stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacității de exercițiu depline şi care nu au beneficiat de locuinţă din partea statului.
    39. Înainte de atribuirea locuințelor, comisia cercetează din nou condiţiile de locuit ale fiecărei persoane înscrise în lista ordinii de succesiune căruia se prevede să i se aloce o locuință şi prezintă propunerile sale consiliului local/consiliului raional.
    40. Înainte de adoptarea deciziei de către consiliul local/consiliul raional cu privire la atribuirea locuinței, în cazul schimbării datelor privind starea civilă sau socială, persoanele care solicită locuințe sociale trebuie să prezinte încă o dată actele prevăzute în pct. 20 din prezentul Regulament, consimţămîntul în scris al membrilor majori ai familiei la includerea lor în contractul de locațiune, precum şi angajamentul în scris al membrilor majori ai familiei prin care se obligă ca, după atribuirea locuinței, să elibereze încăperile de locuit ocupate mai înainte din fondul public.
    De la persoanele care au depus actele menționate în pct. 20 din prezentul Regulament cu cel mult 6 luni înainte de adoptarea deciziei de către consiliul local/consiliul raional nu se va solicita actualizarea acestora.
    41. Locuința socială trebuie să fie amenajată potrivit condiţiilor existente în localitatea respectivă, să corespundă cerințelor sanitare şi tehnice stabilite.
    42. Locuințele sociale atribuite trebuie să se afle în raza localității respective.
    43. Nu se permite instalarea persoanelor în locuințele sociale eliberate din casele avariate şi din alte clădiri neadaptate pentru domiciliere, care urmează să fie demolate ori trecute în categoria celor nelocuibile.
    44. La stabilirea mărimii suprafeței de locuit se ia în considerare dacă în familie există o femeie însărcinată, iar termenul sarcinii exclude întreruperea acesteia și/sau în familia solicitantului este o persoană cu dizabilități mintale.
    45. Dacă în locuința în care locuiesc doi sau mai mulţi locatari s-a eliberat o cameră ce nu este izolată de o altă încăpere de locuit, ea i se transmite locatarului care ocupă încăperea alăturată în cazul în care ultimul întrunește condițiile expuse în prezentul Regulament, în temeiul cererii depuse la primărie.
    46. Cînd locatarul trece dintr-o locuință în alta împreună cu toată familia, el este obligat să elibereze şi să predea administratorului de locuinţe, în baza unui proces-verbal, locuința ocupată mai înainte şi instalațiile din ea, respectînd condiţiile prevăzute în contractul de locațiune.
    47. Locatarii cu care a fost semnat contractul de locațiune trebuie să se instaleze în locuințele contractate într-un termen de pînă la 15 zile. În cazul în care locatarul nu se încadrează în termenul stabilit, acestuia i se poate acorda un termen suplimentar de 15 zile, cu condiţia informării prealabile de către locatar referitor la acordarea termenului suplimentar. În cazul în care nu se respectă nici termenul suplimentar acordat, contractul de locațiune se reziliază.
IV. FOLOSIREA LOCUINȚELOR SOCIALE
    48. Folosirea locuințelor sociale se efectuează în temeiul contractului de locațiune încheiat în condițiile prevederilor Legii nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe.
    49. Locatarul locuinţei sociale este obligat să plătească pentru folosirea acesteia şi pentru serviciile comunale şi necomunale conform termenului stabilit în contractul de locaţiune sau datei indicate în factura eliberată, dar nu mai tîrziu de data de 30 a lunii în care e primită factura.
    50. În cazul lipsei temporare a locatarului sau a membrilor familiei sale, locuinţa se menţine după aceştia pentru perioada stipulată în contractul de locaţiune, cu condiţia plăţii depline pentru folosirea locuinţei şi pentru serviciile comunale şi necomunale specificate în contract.
    51. Controlul asupra folosirii şi întreţinerii locuinţelor sociale, precum şi asupra corespunderii locuinţelor şi serviciilor comunale prestate exigenţelor tehnice se efectuează de către autorităţile publice centrale şi locale.
    52. Prejudiciul cauzat de folosirea neconformă a încăperilor sau de încălcarea prevederilor legislaţiei sau ale contractului de locaţiune este reparat de către locatar şi poate servi drept temei pentru rezilierea contractului.
    53. Proprietarul locuințelor sociale este obligat să efectueze reparația sau reconstrucția acestora, ale căror condiții urmează a fi stipulate în contractul de locațiune.
Proprietarul locuinţei sau persoana căreia îi sînt grevate drepturile respective este obligată să întreţină locuinţa cu diligenţa unui bun proprietar, să nu admită deteriorarea acesteia, să respecte drepturile şi interesele legitime ale vecinilor, regulile de folosire a locuinţelor şi regulile de întreţinere a bunurilor proprietate comună din blocul locativ.
    54. Locatarul locuinței sociale are dreptul să efectueze reparaţia acesteia doar cu acordul autorității/unității desemnate care administrează locuința socială. Recuperarea cheltuielilor suportate de locatar va fi efectuată conform prevederilor art. 909 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002.
    55. În cazul în care reparaţia sau reconstrucţia locuinţelor nu poate fi efectuată fără evacuarea locatarului, proprietarul locuinţei sociale este obligat să acorde locatarului, pentru perioada lucrărilor de reparaţie, un alt spaţiu de locuit, fără rezilierea contractului de locaţiune. În cazul refuzului locatarului şi al membrilor familiei sale de a trece în locuinţa oferită, proprietarul locuinţei poate să solicite mutarea lor pe cale judiciară.
V. CONDIȚIILE DE ATRIBUIRE A LOCUINȚELOR SOCIALE
ÎN LEGĂTURĂ CU RECONSTRUCȚIA/REPARAȚIA CAPITALĂ,
 SCHIMBAREA DESTINAȚIEI SAU DEMOLAREA LOCUINȚEI
SOCIALE

    56. Locuinţa oferită pentru perioada de reparaţie capitală sau reconstrucţie a blocului locativ trebuie să corespundă exigenţelor minime pentru locuinţă şi să se afle în localitatea respectivă.
    57. Termenul de efectuare a reparaţiei capitale sau reconstrucţiei locuinţei se stabileşte de comun acord de către locator şi locatar printr-un acord adiţional la contractul de locaţiune.
    58. În acordul adiţional se stabilesc condiţiile şi cheltuielile de trecere în altă locuinţă, plata pentru închirierea altei locuinţe, care nu poate depăşi plafonul stabilit anterior, obligațiile şi responsabilitățile ce le revin părților după efectuarea reparaţiei capitale a locuinţei. Trecerea locatarului şi a membrilor familiei sale din locuinţa ocupată de ei în altă locuinţă şi reinstalarea lor în încăperea reparată/reconstruită se efectuează din contul mijloacelor proprietarului locuinţei din fondul public.
    59. După efectuarea reparaţiei capitale sau reconstrucţiei, proprietarul locuinţei este obligat să ofere această locuinţă locatarului care o folosea anterior şi cu care are încheiat un contract de locaţiune.
    60. În cazul în care, în procesul de reparaţie capitală sau reconstrucţie, locuinţa este replanificată, iar suprafaţa acesteia majorată sau micșorată esențial, proprietarul este obligat să acorde locatarului o altă locuinţă de calitate de utilizare similară celei ocupate anterior, pînă la efectuarea reparaţiei capitale sau a reconstrucţiei, în condiţiile contractului de locaţiune încheiat anterior. Cu consimţămîntul locatarului, proprietarul poate acorda acestuia altă locuinţă, cu încheierea unui nou contract de locaţiune.
    61. În cazul în care blocul locativ cu locuinţe sociale urmează a fi demolat în legătură cu exproprierea terenului pentru utilitate publică sau locuinţele din bloc nu mai sînt adecvate pentru locuire, iar destinaţia blocului urmează a fi schimbată în nelocuibilă, unităţile cărora li se atribuie terenul de pămînt sau blocul locativ care urmează a fi schimbat asigură persoanele care sînt evacuate din acest bloc, în condiţiile închirierii, cu locuinţe de aceleaşi dimensiuni şi comodităţi.
    62. În cazul în care blocul locativ cu locuinţe sociale este în stare avariată sau în pericol de prăbuşire, locatarii sînt evacuaţi din aceste încăperi şi li se acordă în locaţiune o altă locuinţă în temeiul deciziei consiliului local, în limitele locuinţelor disponibile.
VI. PARTICULARITĂȚILE DE ATRIBUIRE
A LOCUINȚELOR SOCIALE PERSOANELOR
CARE NU AU PRIVATIZAT LOCUINȚA
ÎN CARE LOCUIAU
    63. Persoanele care nu au privatizat locuințele în care locuiesc, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (3) din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe și cărora autoritatea publică locală le-a acordat statutul de locuințe sociale urmează să depună la consiliul local/consiliul raional din localitatea respectivă, în termen de pînă la 3 luni de la declararea statutului locuinței, o cerere cu privire la încheierea contractului de locațiune pentru ocuparea locuinței în care locuiau.
    64. Termenul contractului de locațiune pentru persoanele menționate în pct. 63 din prezentul Regulament se va decide de către proprietarul locuințelor și se va stabili pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Prelungirea contractului se va face în cazul în care se mențin condiţiile de obținere a locuinţei sociale stipulate în prezentul Regulament.
VII. EVIDENȚA LOCUINȚELOR SOCIALE
    65. Evidența locuințelor sociale este obligatorie. Orice locuință proprietate publică în a cărei privință lipsesc datele de evidență se consideră locuință socială proprietate a unității administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este amplasată.
    66. Evidența locuințelor sociale se efectuează de către autoritățile/unitățile abilitate să le administreze. Autoritățile/unitățile care administrează locuințele sociale exercită drepturile și obligațiile proprietarilor în numele acestora.
    67. Evidența locuințelor sociale se efectuează prin înregistrarea acestora în Registrul bunurilor imobile conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 și prin includerea costului de bilanț al acestora în evidența autorităților competente de administrarea lor. În Registrul bunurilor imobile se înregistrează atît dreptul de proprietate asupra locuințelor sociale, cît și dreptul de administrare a autorităților/unităților abilitate să administreze locuințele sociale.
    68. Actele ce atestă dobîndirea sau modificarea dreptului de proprietate asupra locuinței sociale trebuie să conțină obligatoriu:
    1) numărul cadastral al bunului imobil;
    2) adresa acestuia;
    3) modul de folosinţă al locuinței (locuința socială);
    4) proprietarul locuinței;
    5) autoritatea/unitatea abilitată cu dreptul să administreze locuința socială.
    69. Autoritățile/unitățile care administrează locuințele sociale țin evidența contabilă a acestora în conformitate cu legislația.
    70. Locuințele trecute în proprietatea unității administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe se iau în evidență de către autoritățile acestora prin acte de inventariere aprobate de consiliile locale în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
    71. Autoritatea/unitatea competentă de administrarea locuințelor sociale include în evidența sa locuința socială prin deschiderea și ținerea fișei locuinței sociale.
    72. Modelul fișei locuinței sociale este indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    73. Caracteristicile tehnice și datele de inventariere se includ în fișa locuinței în conformitate cu datele incluse în Registrul bunurilor imobile și în evidența contabilă a autorităților/unităților în a cărei administrare se află locuința. Odată cu luarea în evidență a locuinței sociale autoritatea/unitatea în a cărei administrare se află aceasta deschide și ține fișa locuinței.
    74. Persoanele care s-au făcut vinovate de încălcarea modului stabilit pentru luarea în evidență a persoanelor care necesită locuințe sociale, pentru scoaterea din evidenţă şi acordarea locuințelor persoanelor poartă răspundere contravențională în conformitate cu legislația.

    anexa nr.1

    anexa nr.2