HGC466/2017
ID intern unic:  370810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 466
din  26.06.2017
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012
Publicat : 30.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 216-228     art Nr : 553
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 1, cuvîntul „gratificaţie” se substituie cu cuvîntul „recompensă”, iar după cuvintele „Guvernul acordă” se introduc cuvintele „pînă la”;
    b) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Cheltuielile aferente realizării prezentei hotărîri, inclusiv pentru confecţionarea medaliilor şi a cutiilor pentru acestea, vor fi planificate anual în bugetul Cancelariei de Stat.”;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.399 din 12 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional

    FILIP Pavel                   -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BABUC Monica            -    ministru al culturii, vicepreşedinte al Comisiei
    PALII Lilia                     -    secretar general al Guvernului, secretar al
                                               Comisiei
    CALMÎC Octavian        -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    GLAVAN Ruxanda       -    ministru al sănătăţii
    ZUBCU Victor              -    ministru al tineretului şi sportului
    DUCA Gheorghe           -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    POGOLȘA Lilia            -    viceministru al educaţiei
    CIMPOI Mihai              -    academician
    BOSTAN Viorel            -    rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
    CERNEȚCHI Olga        -    prorector al Universităţii de Stat de Medicină
                                                şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    BOINCEAN Boris         -    şef al Catedrei ştiinţele naturii şi agroecologie,
                                                Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
    MĂRGINEANU Virgil   -    preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Moldova
    SUCEVEANU Arcadie   -    preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
    BIVOL Svetlana              -    director general al Filarmonicii Naţionale
                                                 „Serghei Lunchevici”
    DANILĂ Aurelian           -    preşedinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova
    JURAVSCHII Nicolae    -    preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv
    BODRUG-LUNGU
    Valentina                          -    preşedinte al Organizaţiei negu-vernamentale
                                                 „Gender-centru”
    COJOCARU Svetlana     -    director al Institutului de Matematică și Informatică,
                                                 Academia de Ştiinţe a Moldovei
    CARACENŢEV Elena    -    pictor-grafician, membru al Asociaţiei Internaţionale
                                                 de Artă Plastică (AIAP)/UNESCO
    RUSU Vitalie                   -    actor, regizor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”;
    3) anexa nr.2:
    a) la punctul 4, cuvîntul „republicană” se substituie cu cuvîntul „naţională”;
    b) la punctul 5, textul „Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii,” se exclude, iar în final se completează cu textul „ , precum şi lucrările sau părţile acestora premiate în cadrul ediţiilor anterioare ale Premiului Naţional sau Premiului de Stat”;
    c) punctul 7:
    litera a) se completează în final cu textul „şi aprobă componenţa nominală a acestora”;
    la litera b), cuvintele „fişele de evaluare” se substituie cu textul „formularele de expertizare, conform anexelor nr.1, 2 și 3 la prezentul Regulament,”;
    d) la punctul 9, după cuvintele „uniunile de creaţie” se introduc cuvintele „ , Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv”, iar în final se completează cu următoarea propoziţie: „Cancelaria de Stat este instituţia responsabilă de recepţionarea dosarelor şi lucrările de secretariat.”;
    e) la punctul 11, după cuvîntul „instituţiilor” se introduc cuvintele „şi persoanelor”, iar în final se completează cu următoarea propoziţie: „Lucrările ştiinţifice prezentate trebuie să fie originale, iar candidatul/candidaţii la Premiul Naţional să deţină calitatea de autor sau coautor al acestora.”;
    f) la punctul 15, cuvintele „fişa de evaluare” se substituie cu textul „formularul de expertizare (anexele nr. 1, 2 şi 3),”;
    g) la punctul 16, cuvintele „comisiilor pe domenii” se substituie cu cuvintele „grupelor de experţi”;
    h) se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins:
    „161. Comisia, în procesul de evaluare a dosarelor, poate solicita autorităţilor competente expertiza privind autenticitatea lucrărilor înaintate pentru decernarea Premiului Naţional.”;
    i) la punctul 21, cuvintele „la secretarul general al Guvernului” se substituie cu cuvintele „în arhiva Cancelariei de Stat”;
    j) se completează cu anexele nr. 1, 2 şi 3 cu următorul cuprins:

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    2. Prevederile punctului 7 din Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” se pun în aplicare începînd cu anul 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

    Nr. 466. Chişinău, 26 iunie 2017.