LPC104/2017
ID intern unic:  370863
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 104
din  09.06.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 29-243     art Nr : 370     Data intrarii in vigoare : 07.07.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12 se completează cu punctul 16) cu următorul cuprins:
    „16) Plăţi la lichidare – plăţi în formă monetară şi/sau nemonetară, transmise asociaţilor/acţionarilor/membrilor/fondatorilor la repartizarea activelor agentului economic lichidat, după satisfacerea pretenţiilor creditorilor.”
    2. La articolul 121:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru agentul economic care a adoptat decizia de lichidare pe parcursul anului calendaristic, perioadă fiscală se consideră:
    a) perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data întocmirii bilanţului provizoriu de lichidare;
    b) perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Pentru întreprinderile reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat.”
    3. Articolul 24 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de agentul economic în legătură cu lichidarea sa, cu excepţia cheltuielilor/pierderilor ce ţin de reevaluarea activelor, de casarea activelor care nu pot fi lichidate, precum şi de casarea creanţelor care nu pot fi recuperate.”
    4. La articolul 541/1 alineatul (3), textul „de la începutul anului calendaristic şi pînă la data radierii agentului economic din Registrul de stat” se substituie cu textul „stabilită conform art. 121 alin. (3) și (31)”.
    5. La articolul 83, alineatul (6) se abrogă.
    6. La articolul 90:
    alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează în final cu textul „ , iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la alin. (1), în cazul plăţilor la lichidare, impozitul pe venit se reţine din diferenţa dintre suma îndreptată spre achitare şi valoarea nominală a cotei de participare în capitalul social al agentului economic aflat în proces de lichidare.”
    7. La articolul 113:
    alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) subiectul impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A în legătură cu lichidarea pînă la începerea contro-lului fiscal.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) În cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A. se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil pînă la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic. Dacă contribuabilul nu depune cererea respectivă pînă la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, anularea înregistrării ca contribuabil al T.V.A. se efectuează în temeiul alin. (2) lit. d).”
    8. Codul se completează cu articolul 1881 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1881. Prezentarea dărilor de seamă fiscale și termenul
                               de plată a obligațiilor fiscale în legătură cu lichidarea
                               agentului economic
    (1) Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte în prealabil Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită la art. 121 alin. (3) lit. a) în termen de cel mult 5 luni de la data înregistrării dizolvării.
    (2) Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală stabilită la art. 121 alin. (3) lit. b) în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare.
    (3) Agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat toate dările de seamă fiscale cel tîrziu la data prezentării conform alin. (2) din prezentul articol a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
    (4) Dacă procesul de lichidare durează peste perioada anului fiscal în care a fost iniţiată procedura de lichidare, agentul economic aflat în proces de lichidare este obligat să prezinte darea de seamă cu privire la impozitul pe venit conform art. 83.
    (5) Dacă în procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dări de seamă fiscale corectate, aceasta va substitui darea de seamă anterioară pentru perioada fiscală respectivă.
    (6) Termenul de plată a obligaţiilor fiscale, calculate în baza dării de seamă cu privire la impozitul pe venit, prezentată conform alin. (1) sau (2) din prezentul articol, se consideră data prezentării dării de seamă respective.
    (7) Dacă în urma controlului fiscal se constată lipsa datoriilor faţă de creditori şi bugetul public național, precum şi lipsa activelor pasibile repartizării, darea de seamă privind impozitul pe venit prezentată în prealabil se consideră a fi finală şi se prezintă bilanţul de lichidare.”
    9. Codul se completează cu articolul 2241 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2241Controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului
                                economic
    (1) Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic în baza criteriilor de risc de neconformare fiscală în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării în prealabil a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
    (2) În cazul în care controlul fiscal nu este efectuat în termenul stabilit la alin. (1), obligaţiile fiscale înregistrate în contul curent al contribuabilului la data zilei imediat următoare expirării acestui termen se consideră recunoscute şi acceptate.
    (3) Dacă agentul economic nu dispune de active pasibile repartizării între asociaţi/acţionari/membri/fondatori, Serviciul Fiscal de Stat efectuează controlul fiscal cameral în legătura cu lichidarea acestuia în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data prezentării conform art. 1881 alin. (2) a dării de seamă cu privire la impozitul pe venit.
    (4) În cadrul controalelor fiscale în legătură cu lichidarea, verificarea stingerii obligaţiilor fiscale ale agentului economic faţă de bugetul public național se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin recepţionarea informaţiilor în cauză de la autorităţile competente potrivit principiului ghişeului unic. Organele vamale, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi alte autorităţi sînt obligate să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia privind obligaţiile fiscale ale contribuabilului faţă de bugetul public național, privind contribuţiile de asigurări sociale de stat, primele de asigurări medicale, după caz, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.
    (5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data controlului fiscal efectuat conform alin. (1) şi (3) şi a stingerii de către contribuabil a tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public național, Serviciul Fiscal de Stat prezintă informaţia cu privire la lipsa restanţelor contribuabilului faţă de buget către organul care a efectuat înregistrarea de stat a contribuabilului.”
    10. Codul se completează cu articolul 2271 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2271. Stingerea obligaţiilor fiscale în cazul lichidării
                               agentului economic
    (1) Obligaţiile fiscale ale agentului economic aflat în proces de lichidare, restante după lichidarea activelor, se sting de către asociaţi/acţionari/membri/ fondatori în limita răspunderii patrimoniale stabilite de legislaţie.
    (2) Achitarea datoriilor faţă de bugetul public național de către agentul economic aflat în proces de lichidare se efectuează în ordinea de executare a creanţelor stabilită la art. 36 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
    (3) Suma plătită în plus, apărută ca rezultat al achitării de către contribuabil a obligaţiilor fiscale, urmează a fi îndreptată la stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare conform art. 175 din prezentul cod. Dacă contribuabilul nu are restanţe faţă de bugetul public național, suma plătită în plus se restituie contribuabilului conform art. 176 din prezentul cod.”
    Art. II. – La articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, litera a) se completează în final cu textul „ , iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare”.
    Art. III. – Articolul 37 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional în cazurile stabilite de prezenta lege se emite de către Agenția Servicii Publice în baza informației obținute din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.”
    Art. IV. – La anexa nr. 2 din Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, compartimentul „Serviciul Fiscal de Stat” va avea următorul cuprins:
 

Serviciul Fiscal de Stat

B25
Director
22
B28

Şef direcţie generală

17
B30
Şef direcţie
15
B31

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

14
B32
Şef secţie
12
B33

Şef secţie în cadrul direcţiei

12
B34
Şef serviciu
10
C43
Inspector principal
10
C44
Inspector superior
9
C45
Inspector
8
C50
Specialist principal
7
C51
Specialist superior
5
C52
Specialist
3
 
    Art. V. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 104. Chișinău, 9 iunie 2017.