LPC118/2017
ID intern unic:  370887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 118
din  23.07.2017
pentru modificarea și completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543/1998
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 393
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (2) litera l), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „lege”.
    2. Articolul 15 se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins:
    „(12) Întreprinderea care execută lucrări cadastrale este responsabilă de acumularea, sistematizarea, păstrarea și transmiterea documentelor cadastrale, în original, ale lucrărilor cadastrale executate.
    (13) La dizolvarea întreprinderii, arhiva documentelor cadastrale, în original, ale lucrărilor cadastrale executate se transmite Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în modul stabilit de lege.”
    3. La articolul 19 alineatul (6), textul „şi din contul acestuia” se exclude.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian  CANDU

    Nr. 118. Chișinău, 23 iunie 2017.