LPC121/2017
ID intern unic:  370889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 121
din  23.07.2017
privind completarea unor acte legislative
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 395     Data intrarii in vigoare : 14.09.2017
    Avînd în vedere necesitatea creării premiselor necesare pentru dezvoltarea în Republica Moldova a industriei tehnologiei informației şi a unui mediu de afaceri competitiv pe plan regional ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și necesitatea stabilirii unui cadru juridic pentru facilitarea liberei circulații a cetățenilor străini persoane fizice: persoanelor cu funcții de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației și a specialiștilor în domeniul tehnologiei informației,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162–164, art. 598), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) persoanele cu funcții de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației și specialiștii din domeniul tehnologiei informației.”
    Art. II. – Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3:
    după noțiunea „persoane cu funcţii de conducere” se introduce următoarea noțiune:
    „persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației – străinii care se ocupă de gestionarea unei persoane juridice rezident al parcului pentru tehnologia informației sau a unui departament al acesteia și care sînt subordonați consiliului de administrație sau acționarilor;
    după noțiunea „specialiști” se introduce următoarea noțiune:
    specialiști în domeniul tehnologiei informației – străinii care dețin competențe speciale, esențiale pentru elaborarea și producerea de tehnologii, tehnici, procese, proceduri sau management în domeniul tehnologiei informației și care își desfășoară activitatea în cadrul unui parc pentru tehnologia informației.”
    2. La articolul 19, alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) activități în domeniul tehnologiei informației – străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru desfășurarea activității de manager sau a uneia dintre activitățile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației la o persoană juridică rezident al unui parc pentru tehnologia informației.”
    3. Legea se completează cu articolul 303 cu următorul cuprins:
    „Articolul 303. Dreptul de aflare temporară pe teritoriul
                             Republicii Moldova al specialiştilor în
                             domeniul tehnologiei informaţiei
    (1) Specialistul în domeniul tehnologiei informaţiei își poate desfăşura activitatea pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de pînă la 90 de zile calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de 6 luni, în baza unui demers al persoanei juridice beneficiare din Republica Moldova şi a avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, a copiilor de pe paşaportul naţional al străinului, de pe contractul de prestări servicii, de pe actele de studii şi/sau calificare şi de pe viza de scurtă şedere, după caz.
    (2) Persoana juridică beneficiară din Republica Moldova, într-un termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a străinului, va prezenta autorităţii competente pentru străini o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata aflării în ţară a străinului respectiv, la care va anexa actele menţionate la alin. (1).”
    4. La articolul 31, alineatul (2) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) pentru activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei;”.
    5. Legea se completează cu articolul 364 cu următorul cuprins:
    „Articolul 364. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                             provizorie persoanelor cu funcţii de conducere
                             din cadrul unei persoane juridice cu activități în
                             domeniul tehnologiei informaţiei şi specialiştilor
                             în domeniul tehnologiei informaţiei 
    (1) Drept de şedere provizorie se acordă străinului persoană cu funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei, care întruneşte condiţiile contractului încheiat:
    a) asigură conducerea şi gestionează o persoană juridică sau un departament/subdiviziune a acesteia în cadrul unui parc pentru tehnologia informaţiei;
    b) coordonează activitatea consiliului de administraţie al întreprinderii;
    c) se ocupă de angajarea şi concedierea personalului etc.
    (2) Dreptul de şedere provizorie pentru persoana indicată la alin. (1) se acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea persoanei juridice şi a avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, de asemenea în baza actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (3) Dreptul de şedere provizorie pentru persoana indicată la alin. (1) se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 4 ani, cu drept de prelungire, după caz, cu o nouă perioadă de 4 ani.
    (4) Dreptul de şedere provizorie a specialistului în domeniul tehnologiei informaţiei se acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea persoanei juridice şi a avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, de asemenea în baza actelor prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (5) Dreptul de şedere provizorie pentru străinul menționat la alin. (4) se acordă pentru o perioadă cumulativă de pînă la 2 ani, cu drept de prelungire, după caz, cu o nouă perioadă ce nu va depăși perioada indicată în contract.
    (6) Termenul de examinare a cererii şi de emitere a deciziei privind acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru persoana cu funcţie de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei şi pentru specialistul în domeniul tehnologiei informaţiei nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii.”
    6. La articolul 45, alineatul (6) se completează în final cu textul „ , persoanele cu funcţii de conducere din cadrul unei  persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informaţiei şi specialiștii în domeniul tehnologiei informaţiei”.
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 2 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Autoritatea publică competentă în domeniul tehnologiei informaţiei va elabora și aproba procedurile privind crearea, organizarea și funcționarea Comisiei de examinare și evaluare a solicitărilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei în vederea emiterii avizelor prevăzute de lege, necesare pentru acordarea dreptului de aflare temporară pe teritoriul Republicii Moldova și pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere provizorie în Republica Moldova a străinilor menționați la art. II pct. 1 din prezenta lege.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian  CANDU

     Nr. 121. Chișinău, 23 iunie 2017.