HGC531/2017
ID intern unic:  370919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 531
din  10.07.2017
pentru modificarea și completarea Regulamentului
privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 625
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 386-396, art. 1101), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea națională abilitată pentru confirmarea titlurilor științifice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la pct. 27, cuvintele „la nivelul școlii doctorale” se substituie cu cuvintele „de către școala doctorală”;
    3) la pct. 28, cuvintele „se întocmesc și” se exclud;
    4) la pct. 60, textul „inclusiv în normarea activității de predare și cercetare a acestuia” se substituie cu textul „iar norma activității de coordonare prevăzută pentru îndrumarea studentului-doctorand se distribuie între conducătorii de doctorat în proporția stabilită de Școala doctorală”;
    5) pct. 61 va avea următorul cuprins:
    „61. Pentru activitatea pe care o desfășoară în această calitate, conducătorului de doctorat i se stabilește o normă de la 60 pînă la 130 de ore academice pe an pentru coordonarea unui student-doctorand la studii cu frecvență și de la 45 pînă la 100 de ore academice pe an pentru coordonarea unui student-doctorand la studii cu frecvență redusă.
    Pentru fiecare membru al comisiei de îndrumare se stabilesc de la 12 pînă la 25 de ore academice pe toată perioada studiilor pentru un student-doctorand îndrumat.
    Pentru fiecare teză de doctorat evaluată, inclusiv pentru fiecare ședință de susținere a tezei de doctorat, fiecărui membru al comisiei de doctorat i se stabilesc 5 ore academice.”;
    6) pct. 82 se completează în final cu propoziția: „Studenții-doctoranzi la forma de învățămînt cu frecvență prezintă carnetele de muncă la școala doctorală în termen de 10 zile de la semnarea contractului de studii.”;
    7) pct. 124 se abrogă;
    8) la pct. 170, cuvîntul „gradul” se substituie cu cuvîntul „titlul”;
    9) pct. 175 se completează în final cu propoziția: „Calificativele se acordă conform unui regulament aprobat de Ministerul Educației la propunerea autorității naționale abilitate pentru confirmarea titlurilor științifice.”;
    10) la pct.178, cuvîntul „acord” se substituie cu cuvîntul „acordă”;
    11) la pct. 179, după cuvintele „În urma evaluării dosarului” se introduce textul „din perspectiva respectării eticii profesionale, a standardelor de calitate, a criteriilor de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, precum și a cerințelor de elaborare stabilite prin regulamentul școlii doctorale,”, iar textul „ , în conformitate cu propria evaluare a tezei de doctorat” se exclude.
    2. Executarea prezentei hotărîri se va efectua în limitele alocațiilor bugetare aprobate în acest scop, conform legislației în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 531. Chişinău, 10 iulie 2017.