HGC551/2017
ID intern unic:  370930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 551
din  12.07.2017
cu privire la completarea Regulamentului circulației rutiere
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 636
    În scopul executării prevederilor art. 7 din Legea nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15-16, art. 144), cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 3 din Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctele 681 şi 682 cu următorul cuprins:
    „681. Accesul pentru autovehiculele utilate cu sistem de alimentare cu gaze este interzis:
    a) în parcările subterane ale clădirilor locative multietajate, clădirilor de menire social-culturală, clădirilor cu destinaţie publică şi administrativă;
    b) în parcările supraterane de tip închis.
    682. Interzicerea accesului pentru autovehiculele utilate cu sistem de alimentare cu gaze este semnalizată prin indicatorul 3.34.”;
    2) punctul 126 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să nu admită staţionarea autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze în locurile menţionate în punctul 681”;
    3) anexa nr. 3 la Regulament se completează cu indicatorul 3.34 cu următoarea semnificație:

3.34.
    „3.34 „Acces interzis autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze” – interzice accesul autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze naturale comprimate sau gaze naturale lichefiate”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan

    Nr. 551. Chişinău, 12 iulie 2017.