OMFC88/2017
ID intern unic:  370933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 88
din  08.07.2017
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015
Publicat : 14.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 244-251     art Nr : 1244
    În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61),
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. În Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.1.1. Se introduc subconturi de nivelul II, cu următoarea denumire:

Subcont de nivelul II

Denumirea conturilor Activ/ Pasiv
111124

Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului

P
111261

Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale în sectorul justiţiei

P
114534

Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului

P
114535

Plăţi pentru poluarea mediului în limitele/cu depăşirea normativelor stabilite

P
114536

Alte plăţi pentru poluarea mediului

P
143113

Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei

P
145161

Impozit unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei

P

    1.1.2. Denumirea subconturilor de nivelul II se modifică şi se expune în următoarea redacţie:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
111230

Impozit pe venit reţinut din sumele dividendelor achitate

P
143112

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat

P
415210

Privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică

P
415230

Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acţiuni şi complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale

P

   

    1.1.3. Se exclud următoarele subconturi de nivelul II:

Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
111250
Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente
P
114531

Plăţi pentru emisiile de poluanţi din sursele mobile care folosesc benzină (etilată, neetilată), carburant pentru motoare de avion sau motorină

P
114532

Plăţi pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Naţional, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal

P
114533
Plăţi pentru poluarea mediului în limitele normativelor stabilite
P
114539
Alte plăţi aferente poluării mediului
P
142247
Plata de risc
P
415220
Vînzarea cotei părţi din capital social
P
    1.2. În Capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
    1.2.1. În punctul 3.1.10,
    1.2.1.1. În descrierea subcontului de nivelul I 11112 “Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat şi/sau achitat”, după subcontul de nivelul II 111123 „Sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice” se introduce subcontul de nivelul II 111124 cu următoarea denumire:
    “111124 “Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului””.
    1.2.1.2. După descrierea subcontului de nivelul II 111123 „Sume desemnate procentual din impozitul pe venitul persoanelor fizice” se introduce descrierea subcontului de nivelul II 111124 în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 111124 “Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului” se reflectă veniturile încasate din impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului.”.
    1.2.2. În punctul 3.1.11,
    1.2.2.1. În descrierea contului 1112 “Impozit pe venitul persoanelor juridice”,
    1.2.2.1.1. Pe tot parcursul punctului, denumirea subcontului de nivelul I 11123 “Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate şi veniturilor îndreptate fondatorilor – întreprinzătorilor individuali” se substituie prin “Impozit pe venit reţinut din sumele dividendelor achitate”.
    1.2.2.1.2. După subcontul de nivelul I 11125 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente” se introduce subcontul de nivelul I 11126 în următoarea redacție:
    “Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale”.
    1.2.2.1.3. Subcontul de nivelul I 11125 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente” se exclude.
    1.2.2.2. Descrierea subcontului de nivelul II 111230 “Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate şi veniturilor îndreptate fondatorilor – întreprinzătorilor individuali” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „111230 “Impozit pe venit reţinut din sumele dividendelor achitate”.
    La subcontul de nivelul II 111230 “Impozit pe venit reţinut din sumele dividendelor achitate” se reflectă veniturile calculate/încasate din impozitul pe venit reţinut din sumele dividendelor achitate.”.
    1.2.2.3. După descrierea subcontului de nivelul II 111250 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 11126 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 11126 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    111261 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale în sectorul justiţiei”.
    La subcontul de nivelul II 111261 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi profesionale în sectorul justiţiei” se reflectă veniturile calculate/încasate din impozitul pe venitul obţinut din activităţi profesionale în sectorul justiţiei.”
    1.2.2.4. Descrierea subcontului de nivelul I și subcontului de nivelul II 11125 “Impozit pe venitul obţinut din activităţi independente” se exclud.
    1.2.3. În punctul 3.1.22, descrierea subcontului de nivelul I 11453 “Plăţi pentru poluarea mediului”,
    1.2.3.1. Subconturile de nivelul II 114531, 114532, 114533, 114539 cu denumirea corespunzătoare și descrierea acestora se exclud.
    1.2.3.2. Se completează cu subconturile de nivelul II cu descrierea, în următoarea redacție:
    “114534 “Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului”
    114535 “Plăţi pentru poluarea mediului în limitele/cu depăşirea normativelor stabilite”
    114536 “Alte plăţi pentru poluarea mediului”
    La subcontul de nivelul II 114534 “Taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului” se reflectă veniturile calculate/încasate din taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.
    La subcontul de nivelul II 114535 “Plăţi pentru poluarea mediului în limitele/cu depăşirea normativelor stabilite” se reflectă veniturile calculate/încasate din plăţi pentru poluarea mediului în limitele/cu depăşirea normativelor stabilite.
    La subcontul de nivelul II 114536 “Alte plăţi pentru poluarea mediului” se reflectă veniturile calculate/încasate din alte plăţi pentru poluarea mediului.”.
    1.2.4. În punctul 3.1.55,
    1.2.4.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14224 “Plăți adiminstrative”, subcontul de nivelul II 142247 „Plata de risc” se exclude.
    1.2.4.2. Descrierea subcontului de nivelul II 142247 „Plata de risc” se exclude.
    1.2.5. În punctul 3.1.56, descrierea subcontului de nivelul II 142320 “Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” la final se completează cu textul “precum şi plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă şi altă destinaţie, aflate la balanţa instituţiilor bugetare şi neutilizate în activitatea de producere”.
    1.2.6. În punctul 3.1.59,
    1.2.6.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14311 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat”,
    1.2.6.1.1. Denumirea subcontului de nivelul II 143112 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organelle Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat” se substituie prin “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat”.
    1.2.6.1.2. După subcontul de nivelul II 143112 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organelle Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat” se introduce subcontul de nivelul II 143113 în următoarea redacție:
    “143113 “Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei”.”
    1.2.6.2. Descrierea subcontului de nivelul II 143111 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat” la final se completează cu textul:
    „La acest subcont, nu se reflectă amenzile aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei, care se reflectă la subcontul 143113.”
    1.2.6.3. Descrierea subcontului denivelul II 143112 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    La subcontul de nivelul II 143112 “Amenzi şi sancţiuni contravenţionale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat” se reflectă veniturile încasate în bugetul de stat din amenzi şi sancţiuni contravenţionale, aplicate pentru neachitarea vinietei.”.
    1.2.6.4. După descrierea subcontului de nivelul II 143112 se introduce descrierea subcontului de nivelul II 143113 în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 143113 “Amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei” se reflectă veniturile încasate în bugetul de stat din amenzi aplicate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliţiei. La acest subcont nu se reflectă amenzile pentru încălcarea traficului rutier, care se prevăd la contul 1432 “Amenzi pentru încălcarea traficului rutier”.”.
    1.2.7. În punctul 3.1.69,
    1.2.7.1. În descrierea contului 1451 “Alte venituri”, după subcontul de nivelul I 14515 “Alte venituri pentru proiecte finanţate din surse externe” se introduce subcontul de nivelul I 14516 cu următoarea denumire:
    “14516 “Impozit unic””.
    1.2.7.2. După descrierea subcontului de nivelul II 145150 “Alte venituri pentru proiecte finanţate din surse externe” se introduce descrierea subcontului de nivelul I 14516 în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 14516 “Impozit unic” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    145161 ”Impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei”.
    La subcontul de nivelul II 145161 ”Impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei” se reflectă veniturile încasate din impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.”.
    1.2.8. În punctul 3.2.16,
    1.2.8.1. Descrierea subcontului de nivelul II 222210 „Servicii informaționale”, la final se completează cu sintagma „și plata pentru semnătura electronică.”.
    1.2.8.2. În descrierea subcontului de nivelul II 222220 „Servicii de telecomunicații” sintagma “plata pentru toate tipurile de expedieri poştale şi curierat,” se exclude.
    1.2.9. În punctul 3.2.23, descrierea subcontului de nivelul II 222980 “Servicii poștale” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 222980 “Servicii poştale” se reflectă cheltuielile pentru achitarea serviciilor poștale, inclusiv abonarea la ediţii periodice (reviste, ziare), plata pentru toate tipurile de expedieri poştale şi curierat, pentru serviciile de francare şi achitarea serviciilor poştale la plata prestaţiilor sociale.”
    1.2.10. În punctul 3.2.42, descrierea subcontului de nivelul II 272900 “Alte prestaţii de asistenţă socială”,
    1.2.10.1. Sintagma “subconturile (272110)-(272160)” se substituie prin “subconturile (272100)-(272700)”.
    1.2.10.2. Se completează la final cu sintagma “ , precum şi plata altor prestaţii sociale acordate şomerilor”.
    1.2.11. În punctul 3.2.52, în descrierea subcontului de nivelul II 281900 „Alte cheltuieli curente”, după sintagma „subclasele (21)-(27), inclusiv” se introduce textul “cheltuielile pentru achiziţionarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale din cadrul programelor naţionale şi speciale; cheltuielile aferente practicii de producţie a elevilor/studenţilor,”.
    1.2.12. În punctul 3.3.131, alineatul unu se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La grupa de conturi 339 “Alte materiale” se ţine evidenţa materialelor, care nu pot fi reflectate la grupele de conturi (331)-(338): rachete antigrindină; cartuşe pentru armament; seminţe, îngrăşăminte; ambalaj restituibil şi de schimb (butoaie, bidoane, lăzi, borcane, sticle etc.), atât acel deşert, cât şi acel în care se află valori materiale; vesela; buletine de vot şi alte documente/materiale electorale; carnete de muncă; blanchete contabile; echipament sportiv; medalii; drapele; cupe; hrana animalelor; apa potabilă pentru necesităţile autorităţii/instituţiei bugetare şi pentru organizarea unor măsuri culturale/seminare/conferinţe; alte materiale.”.
    1.2.13. În punctul 3.3.140,
    1.2.13.1. Descrierea subcontului de nivelul II 342100 “Majorarea valorii animalelor tinere şi la îngrăşat” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 342100 “Majorarea valorii animalelor tinere şi la îngrăşat” se reflectă valoarea animalelor tinere și la îngrășat procurate, nou-născute, valoarea sporului în greutate sau prin creștere a acestora și alte majorări a valorii animalelor.”.
    1.2.13.2. Descrierea subcontului de nivelul II 342200 “Micşorarea valorii animalelor tinere şi la îngrăşat” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 342200 „Micșorarea valorii animalelor tinere și la îngrășat” se reflectă valoarea animalelor tinere și la îngrășat realizate, sacrificate, transferate în cireadă și alte micșorări a valorii animalelor.”.
    1.2.14. În punctul 3.4.21,
    1.2.14.1. În descrierea contului 4152 „Micșorarea volumului acțiunilor și a cotei părți în capitalul social în interiorul țării”:
    1.2.14.1.1. Denumirea subcontului de nivelul I 41521 “Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” se subsituie prin „Privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică”.
    1.2.14.1.2. Subcontul de nivelul I 41522 “Vînzarea cotei părţi din capital social” se exclude.
    1.2.14.1.3. Denumirea subcontului de nivelul I 41523 “ Vînzarea pachetului de acţiuni” se subsituie prin „Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acţiuni şi complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale”.
    1.2.14.2. Descrierea subcontului de nivelul I 41521 “Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 41521 „Privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    415210 „Privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică”.
    La subcontul de nivelul II 415210 „Privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică” se reflectă mijloacele din privatizarea pachetelor de acţiuni/cotelor sociale proprietate publică.”.
    1.2.14.3. Descrierea subcontului de nivelul I 41522 „Vînzarea cotei părţi din capital social” se exclude.
    1.2.14.4. Descrierea subcontului de nivelul I 41523 “Vînzarea pachetului de acţiuni” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “Subcontul de nivelul I 41523 „Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acţiuni şi complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
    415230 „Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acţiuni şi complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale”.
    La subcontul de nivelul II 415230 „Privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acţiuni şi complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale” se reflectă mijloacele din privatizarea bunurilor proprietate publică de stat (acţiuni şi complexe patrimoniale unice) în bază de proiecte individuale.”.
    1.2.15. La punctul 3.8.7, în descrierea subcontului de nivelul I 81112 „Creanţe faţă de bugetul de stat privind creditarea bugetelor de alt nivel”,
    1.2.15.1. Denumirea subcontului de nivelul I 81112 „Creanţe faţă de bugetul de stat privind creditarea bugetelor de alt nivel” și subcontului de nivelul II 811120 „Creanţe faţă de bugetul de stat privind creditarea bugetelor de alt nivel” se substituie prin „Creanţe faţă de bugetul de stat privind creditarea instituţiilor nefinanciare”.
    2. În Anexa nr.4 “Formularele rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale”:
    2.1. Forma FD-045 „Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale” se completează cu anexa nr.1 la prezentul ordin.
    2.2. Forma FD-049 se substituie prin anexa nr.2 la prezentul ordin.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării, cu excepția punctelor 1.1, 1.2.1 – 1.2.7 și 1.2.14 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                  Octavian ARMAŞU

    Nr. 88. Chişinău, 8 iunie 2017.


    forma FD-045

    forma FD-049

    forma FD-049_1

    forma FD-049_2