LPC154/2017
ID intern unic:  370943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  20.07.2017
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 422
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral al Republicii Moldova nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 585) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    după noțiunea „circumscripție electorală” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „circumscripție națională – circumscripție electorală de nivel național în care se organizează și se desfășoară alegerile deputaților în Parlament în baza votului reprezentării proporționale pe listele de partid;
    circumscripţie uninominală – circumscripție electorală în care se organizează şi se desfăşoară alegerile unui singur mandat de deputat în Parlament în baza votului majoritar;”
    la noțiunea „concurenți electorali”:
    prima liniuță va avea următorul cuprins:
    „– partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale ale căror liste de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală Centrală – în cazul alegerilor parlamentare în circumscripția națională;”
    după prima liniuță se introduce o liniuță nouă cu următorul cuprins:
    „– candidaţii pentru funcţia de deputat în Parlament, desemnați de partidele politice, de alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale, sau candidații independenți, înregistraţi de consiliile electorale de circumscripție respective – în cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale;”
    noțiunea „perioadă electorală” va avea următorul cuprins:
    „perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă între ziua aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și ziua în care rezultatele alegerilor sînt confirmate de către organele competente, dar nu mai mare de 90 de zile;”.
    2. La articolul 4:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cadrul alegerilor parlamentare, fiecare alegător are dreptul să voteze cu două buletine – unul pentru circumscripția națională și celălalt pentru circumscripția uninominală. Fiecare vot are putere juridică egală.”
    3. Articolul 10 se completează în final cu textul: „În cadrul alegerilor parlamentare, alegătorul are dreptul la un singur vot în circumscripția națională și la un vot în circumscripția uninominală.”
    4. La articolul 21 alineatul (2), după cuvintele din paranteze „alegeri locale generale” se introduc cuvintele „ , alegeri noi”.
    5. La articolul 22 alineatul (1), litera t) va avea următorul cuprins:
    „t) iniţiază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlament, în cazul apariţiei vacanţei la funcţia de deputat, conform procedurii stabilite de prezentul cod, și asigură, după caz, organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de deputat în Parlament în condițiile prezentului cod;”.
    6. Articolul 23:
    la alineatul (1), după cuvintele din paranteze „alegeri locale generale” se introduc cuvintele „ , alegeri noi”;
    la alineatul (2), după cuvintele din paranteze „alegeri locale generale” se introduc cuvintele „ , alegeri noi”, iar cifrele „25” se substituie cu cifrele „35”.
    7. Articolul 27:
    la alineatul (1), după cuvintele „care corespund” se introduc cuvintele „ , de regulă,”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , dacă codul nu prevede altfel”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Particularitățile constituirii circumscripțiilor electorale, precum și a consiliilor electorale de circumscripție respective, sînt prevăzute la art. 74 și 75.”
    8. Articolul 28:
    la litera g), cuvintele „candidații independenți” se substituie cu cuvintele „candidații, inclusiv pe cei independenți,”;
    la litera h), cuvintele „candidaților în alegerile locale” se substituie cu cuvintele „concurenților electorali”, iar cuvintele „ale candidaților independenți” – cu cuvintele „ , în conformitate cu prevederile prezentului cod”.
    9. La articolul 291:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Toate secțiile de votare constituite în străinătate vor activa în conformitate cu particularitățile prevăzute de prezentul cod.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin. (2), vor fi organizate, cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La deschiderea secțiilor de votare din străinătate se va ține cont de următoarele criterii:
    a) informațiile deținute de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din țările de reședință;
    b) informațiile deținute de către autoritățile publice centrale, inclusiv datele statistice oficiale relevante;
    c) informațiile obținute în rezultatul înregistrării prealabile a cetățenilor aflați în străinătate, conform procedurii stabilite printr-un regulament aprobat de Comisia Electorală Centrală;
    d) numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent;
    e) alte date relevante, obținute de autoritățile publice centrale, la solicitare, din partea autorităților țării de reședință, în condițiile legii.”
    10. Codul se completează cu articolul 292 cu următorul cuprins:
    „Articolul 292. Particularităţile constituirii şi funcţionării secţiilor
                             de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga
                             Nistrului (Transnistria) și a birourilor electorale ale
                             secţiilor de votare pentru localitățile din stînga
                             Nistrului (Transnistria)
    (1) În cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi al referendumului republican, pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală organizează mai multe secţii de votare cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale. La formarea respectivelor secții de votare, Comisia Electorală Centrală va ține cont de organizarea administrativ-teritorială și va asigura accesul alegătorului la procesul electoral și la organele electorale respective.
    (2) Organul electoral responsabil va forma secții de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), care aparţin circumscripţiei electorale respective formate de Comisia Electorală Centrală în baza regulamentului aprobat. Secțiile de votare în cauză se subordonează consiliului electoral format în conformitate cu prevederile art. 27 și art. 75 alin. (3).
    (3) La deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se vor respecta, în particular, următoarele criterii:
    a) secțiile de votare se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub control constituțional al autorităților Republicii Moldova, atît de pe malul stîng, cît și de pe malul drept al Nistrului;
    b) pentru localitățile din stînga Nistrului vor fi deschise secții de votare distincte în baza datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală;
    c) la deschiderea secțiilor de votare se va ține cont de numărul alegătorilor care au participat la scrutinele precedente și de hotarele circumscripției electorale în raport cu domiciliul alegătorului, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv conform înregistrării prealabile.
    (4) La formarea birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), prevederile art. 29 se aplică în modul corespunzător. Organul administrației publice locale competent să desemneze membri ai biroului electoral respectiv al secției de votare este cel de la sediul secției de votare deschise pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).
    (5) Particularităţile organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se reglementează de Comisia Electorală Centrală, iar cheltuielile aferente organizării şi funcţionării acestor birouri se suportă din bugetul alocat pentru alegeri/referendum. Pentru secțiile de votare în cauză, cheltuielile se estimează în prealabil de către Guvern şi Comisia Electorală Centrală, iar în cazul cînd nu sînt prevăzute în bugetul alocat pentru alegeri/referendum, mijloacele financiare se alocă din fondul de rezervă al Guvernului.”
    11. Articolul 38:
    la alineatul (1), după cuvintele „partidelor politice” se introduc cuvintele „ , grupurilor de inițiativă”;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, după cuvîntul „indirectă” se introduc cuvintele „a grupurilor de inițiativă”;
    la litera e), cifrele „200” și „400” se substituie cu cifrele „50” și, respectiv, „100”;
    la alineatul (3), în partea introductivă, după cuvintele „partidelor politice” se introduc cuvintele „ , grupurilor de inițiativă”.
    12. Articolul 382:
    la alineatul (1), în partea introductivă, după cuvintele „blocurile electorale” se introduc cuvintele „ , grupurile de inițiativă”, iar cuvintele „o dată la două săptămîni” se substituie cu cuvîntul „săptămînal”;
    articolul se completează cu alineatele (61) și (9) cu următorul cuprins:
    „(61) În perioada electorală, partidele politice au dreptul să accepte donații doar direct pe contul „Fond electoral”, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul cod. Partidul politic poate transfera pe contul „Fond electoral” mijloacele financiare proprii deținute pe contul său la data începerii perioadei electorale, cu condiția prezentării raportului financiar la Comisia Electorală Centrală în care se indică datele prevăzute la alin. (1).”
    „(9) Toate serviciile și acțiunile prevăzute la alin. (7), prestate gratuit de persoane fizice și juridice, precum și toate acțiunile de voluntariat în perioada de colectare a semnăturilor și în perioada campaniei electorale în favoarea candidatului sau concurentului electoral se evaluează de către grupul de inițiativă și de către concurentul electoral și se indică obligatoriu în raportul financiar conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală.”
    13. La articolul 39, alineatul (7) se completează în final cu textul: „În cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale, certificatul pentru drept de vot se eliberează dacă noul domiciliu este pe teritoriul aceleiași circumscripţii uninominale.”
    14. Articolul 41:
    se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Partidele politice care vor respecta cota de cel puțin 40% de candidați femei înaintați în circumscripțiile uninominale vor beneficia de o majorare a suportului bugetar de cel puțin 10% din suma alocată pentru anul bugetar respectivului partid și de un coeficient de multiplicare pentru fiecare candidat femeie ales în circumscripția uninominală conform legislației privind partidele politice și procedurii stabilite de Comisia Electorală Centrală.”
    la alineatul (3), în partea introductivă, după cuvintele „se depun” se introduce cuvîntul „personal”.
    15. La articolul 42:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 42. Colectarea semnăturilor în susţinerea candidaților,
                           inclusiv a candidaților independenți, şi pentru iniţierea
                           referendumului”;
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Semnăturile se colectează numai în susţinerea candidatului din circumscripția uninominală, inclusiv a celui independent, sau pentru iniţierea referendumului. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale, precum și în cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează numai în circumscripţiile în care candidează concurenții electorali.
    (2) Au dreptul de a colecta semnături candidaţii, inclusiv cei independenţi, şi membrii grupurilor de iniţiativă care desemnează şi/sau susţin acești candidați la alegeri, persoanele împuternicite de aceştia, precum şi membrii grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Membrul grupului de inițiativă care colectează semnăturile alegătorilor semnează fiecare foaie din listele de subscripţie. La sfîrşitul fiecărei foi din listele de subscripţie, colectorul face o menţiune prin care atestă faptul că semnăturile au fost colectate de el personal şi că el confirmă autenticitatea semnatarilor, apoi semnează.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Particularitățile colectării semnăturilor pentru susținerea candidaților din circumscripțiile uninominale de peste hotarele țării și din circumscripțiile uninominale pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) în cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale sînt prevăzute de prezentul cod.”
    16. Articolul 44 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvîntul „prezintă” se introduc cuvintele „personal de către candidat”;
    la litera a), textul „art. 79” se substituie cu textul „art. 79, 80”;
    litera b) se completează în final cu textul „la oricare tip de alegeri, precum și a candidaților la alegerile parlamentare în circumscripții uninominale”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii și a intereselor personale;”
alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) certificatul de integritate, eliberat, în condițiile legii, de către Autoritatea Națională de Integritate, care va cuprinde următoarele informații despre candidat:
    – existența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice;
    – informații cu privire la existența/inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt prescrise;”.
    17. La articolul 45, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Comisia Electorală Centrală înregistrează persoanele de încredere ale concurenţilor electorali în alegerile parlamentare în circumscripția națională și ale candidaților pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale și al alegerilor pentru funcţiile de primar şi consilier al consiliului local, persoanele de încredere ale candidaţilor sînt înregistrate de către consiliul electoral de circumscripţie respectiv.”
    18. La articolul 46 alineatul (6), cifrele „79” se substituie cu cifrele „82”.
    19. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională, pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova și pentru organizarea referendumului republican se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. Modelul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripții uninominale, precum și pentru alegerile locale, se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie respectiv.”
    20. La articolul 49 alineatul (3), cifrele „3000” se substituie cu cifrele „5000”.
    21. La articolul 53 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) alegătorii care au venit la secția de votare cu certificatul pentru drept de vot. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale, al alegerilor locale sau referendumurilor locale vor fi acceptate doar certificatele pentru drept de vot de pe teritoriul circumscripției respective. Certificatul pentru drept de vot rămîne la biroul secției de votare şi se anexează la lista suplimentară;”.
    22. La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul alegerilor parlamentare în circumscripția națională, al alegerilor prezidențiale și referendumurilor republicane, Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe ţară în ansamblu într-un proces-verbal, care este semnat de membrii comisiei, şi întocmeşte un raport cu privire la rezultatele alegerilor. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripții uninominale, Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe fiecare circumscripție uninominală în baza proceselor-verbale de totalizare ale consiliilor electorale de circumscripție respective. Copiile proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmînează reprezentanților concurenților electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora.”
    23. Articolul 62:
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „listele de subscripție a candidaților independenți,” se exclud;
    la litera c), cuvintele „ , exemplarele Codului electoral, instrucțiunile privind activitatea organelor electorale” se exclud;
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ și cu respectarea legislaţiei privind protecția datelor cu caracter personal”.
    24. La articolul 641 alineatul (3), după cuvintele „alegeri parlamentare” se introduc cuvintele „în circumscripția națională”, iar cuvintele „alegeri locale generale” se substituie cu cuvintele „alegeri parlamentare în circumscripții uninominale, alegeri locale generale”.
    25. Articolul 65:
    la alineatul (1), după cuvintele „cu excepția” se introduce textul „contestațiilor privind acțiunile/inacțiunile concurenților electorali, depuse direct în instanța de judecată, și a”;
    la alineatul (3), după cuvintele „în conformitate cu prevederile” se introduc cuvintele „prezentului cod, ale”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Contestaţiile privind finanţarea campaniilor electorale se adresează Comisiei Electorale Centrale, în cazul concurenților electorali în alegerile parlamentare și prezidenţiale, sau consiliilor electorale de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale. Examinarea contestațiilor privind finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripție prevăzute la art. 66–68.”
    26. La articolul 66:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Acțiunile/inacțiunile și hotărîrile organelor electorale pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior, iar acțiunile/inacțiunile concurenților electorali – direct în instanța de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrșită acțiunea, a fost identificată inacțiunea sau a fost adoptată hotărîrea.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „alegerilor” se introduc cuvintele „parlamentare în circumscripții uninominale și al alegerilor”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Contestațiile privind acțiunile și hotărîrile Comisiei Electorale Centrale și ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depun, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acțiunii sau adoptării hotărîrii.”
    la alineatul (4), cuvintele „consiliului electoral” se substituie cu cuvintele „organului electoral”.
    27. Articolul 67 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Contestațiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea contestației, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.”
    28. La articolul 68:
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Împotriva hotărîrii instanței de judecată poate fi depus un apel în termen de o zi de la pronunțare, iar împotriva deciziei instanței de apel – un recurs în termen de o zi de la pronunțare.”
    la alineatul (7), cuvîntul „Recursul” se substituie cu cuvintele „Apelul și recursul”.
    29. La articolul 69, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru încălcarea legislaţiei electorale, Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie poate aplica grupului de inițiativă sau concurenţilor electorali următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) anularea înregistrării grupului de inițiativă;
    c) intentarea procesului contravențional conform legislației;
    d) lipsirea de alocaţii de la bugetul de stat, ca sancțiune de bază sau complementară;
    e) solicitarea anulării înregistrării concurentului electoral.”
    30. Titlul III va avea următorul cuprins:
„TITLUL III
ALEGERILE PARLAMENTARE
    Articolul 72. Aplicarea prezentului titlu
    Prevederile prezentului titlu (art. 72–art. 945) sînt aplicabile numai în cazul alegerilor Parlamentului.
    Articolul 73. Alegerile Parlamentului
    (1) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
    (2) Alegerile Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de vot mixt (proporţional şi majoritar) într-o circumscripţie naţională şi în circumscripţii uninominale.
    (3) În circumscripţia naţională se aleg 50 de deputaţi în baza votului reprezentării proporţionale. În circumscripţiile uninominale se aleg 51 de deputaţi în baza votului majoritar, cîte unul de la fiecare circumscripţie.
    Articolul 74. Circumscripţiile electorale
    (1) Alegerile parlamentare se organizează în baza unei circumscripţii naţionale, care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de votare din străinătate, precum şi în baza a 51 de circumscripţii uninominale, inclusiv constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) și peste hotare.
    (2) Circumscripțiile uninominale se aprobă de Guvern în baza deciziei unei comisii independente, a cărei componență este stabilită prin hotărîre de Guvern și din care fac parte obligatoriu reprezentanți ai:
    a) Comisiei Electorale Centrale;
    b) Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova;
    c) Președinției Republicii Moldova;
    d) fracțiunilor și grupurilor parlamentare;
    e) partidelor politice extraparlamentare care la ultimele alegeri parlamentare au obținut peste 2% din voturile valabil exprimate;
    f) Adunării Populare a Găgăuziei;
    g) asociațiilor minorităților naționale;
    h) autorităților publice locale;
    i) Biroului pentru Relații cu Diaspora;
    j) societății civile și mediului academic din domeniu, inclusiv geografi și sociologi.
    (3) Comisia independentă menționată la alin. (2) va activa în baza propriului regulament aprobat de Guvern și își va alege din rîndul membrilor săi un președinte și un secretar.
    (4) La constituirea circumscripțiilor uninominale se va ține cont de următoarele criterii teritorial-demografice:
    a) circumscripțiile electorale de pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția autorităților constituționale vor avea la bază un număr relativ egal de alegători și vor cuprinde între 55000 și 60000 de alegători cu drept de vot;
    b) devierea numărului de alegători între circumscripțiile electorale uninominale nu trebuie să depășească 10%;
    c) baza de calcul pentru formarea circumscripţiilor uninominale constituie numărul alegătorilor înscriși în listele electorale la fiecare secție de votare de la ultimele alegeri generale;
    d) circumscripţia uninominală se formează din localităţile unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul doi sau, în scopul unei organizări optimale, din localitățile mai multor unităţi de același nivel;
    e) în cazul în care numărul alegătorilor dintr-o localitate este mai mare decît cel mediu calculat pentru o circumscripţie uninominală, în această localitate se formează mai multe circumscripții uninominale. Nu se admite trasarea hotarelor circumscripțiilor uninominale pe interiorul unei unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
    f) circumscripțiile uninominale în care locuiesc compact minoritățile naționale vor fi constituite luîndu-se în considerare interesele acestora și ținîndu-se cont de hotarele unităților administrativ-teritoriale respective;
    g) circumscripțiile uninominale de pe teritoriul unității teritoriale autonome Găgăuzia se vor constitui în așa fel încît să nu depășească hotarele administrative ale autonomiei, totodată aceste circumscripții nu vor putea fi completate cu localități din afara autonomiei, luîndu-se în considerare riscul diluării minorității naționale.
    (5) La constituirea circumscripțiilor uninominale peste hotarele Republicii Moldova se va ține cont, în particular, de următoarele criterii:
    a) informațiile deținute de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova din țările de reședință;
    b) informațiile deținute de către autoritățile publice centrale, inclusiv datele statistice oficiale relevante;
    c) informațiile obținute în rezultatul înregistrării prealabile a cetățenilor aflați în străinătate, conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală;
    d) numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent;
    e) alte date relevante, obținute de autoritățile publice centrale, la solicitare, din partea autorităților țării gazdă în condițiile legii;
    f) la stabilirea hotarelor circumscripțiilor constituite peste hotare, Comisia va acționa în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern și va ține cont de zonele geografice relevante precum: țările membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Elveția, Liechtenstein, San Marino, țările din Europa de Sud-Est care nu sînt membre ale Uniunii Europene, Turcia, Israel; țările membre ale Comunității Statelor Independente, Ucraina, Georgia, Asia, Orientul Mijlociu; America de Nord, America de Sud, Africa, Australia, Noua Zeelandă, luîndu-se în considerare hotarele statelor care nu vor putea fi intersectate pe interior.
    (6) La constituirea circumscripțiilor uninominale pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se va ține cont, în particular, de următoarele criterii:
    a) hotarele administrative ale unităților administrativ-teritoriale de pe malurile drept și stîng ale Nistrului, conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
    b) datele din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv de cele în baza înregistrării prealabile, conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală.
    (7) Revizuirea hotarelor circumscripțiilor uninominale nu poate fi efectuată în mai puțin de un an înaintea alegerilor ordinare.
    (8) Lista circumscripțiilor uninominale, cu indicarea numerelor și a hotarelor, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 75. Secţiile de votare. Consiliile electorale de
                         circumscripţie şi birourile electorale ale
                         secţiilor de votare
    (1) În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor, Comisia Electorală Centrală formează, cu cel puţin 55 de zile înainte de ziua alegerilor, consilii electorale de circumscripţie în condiţiile art. 27, care se aplică în modul corespunzător. Atribuţiile consiliilor electorale de circumscripţie sînt cele expuse la art. 28, ale cărui prevederi se aplică în modul corespunzător.
    (2) Pentru secțiile de votare din străinătate, Comisia Electorală Centrală va forma un consiliu electoral distinct cu sediul în municipiul Chișinău, care va asigura organizarea proceselor electorale pentru circumscripțiile uninominale constituite peste hotare.
    (3) Pentru secțiile de votare pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală va forma un consiliu electoral distinct cu sediul în municipiul Chișinău, care va asigura organizarea proceselor electorale pentru circumscripțiile uninominale constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).
    (4) Circumscripţiile uninominale se divizează în secţii de votare în condiţiile art. 29, art. 291 și art. 292, care se aplică în modul corespunzător.
    (5) La secţiile de votare se formează birouri electorale ale acestora, al căror mod de constituire şi ale căror atribuţii sînt prevăzute la art. 29, art. 291 şi art. 30, care se aplică în modul corespunzător.
    (6) Consiliile electorale de circumscripție vor fi constituite în baza circumscripțiilor uninominale și își vor exercita atribuțiile în baza competenței teritoriale a acestora.
    Articolul 76. Candidaţii la funcţia de deputat în
                         Parlament
    Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii Moldova, nu cad sub incidența art. 2 alin. (61) din Legea despre statutul deputatului în Parlament şi întrunesc alte condiţii prevăzute de prezentul cod.
    Articolul 77. Stabilirea datei alegerilor
    (1) Alegerile parlamentare se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului precedent sau de la dizolvarea acestuia.
    (2) Data alegerilor parlamentare se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor.
    (3) În cazul dizolvării Parlamentului, prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova, se stabileşte data alegerii noului Parlament. Alegerile anticipate vor avea loc peste cel puţin 60 de zile, dar nu mai tîrziu de 3 luni de la dizolvarea Parlamentului.
    Articolul 78. Desemnarea candidaților din partea
                         partidelor
    (1) Desemnarea candidaților la funcția de deputat pentru circumscripția națională și pentru fiecare circumscripție uninominală se face potrivit prevederilor statutare ale partidelor și/sau blocurilor electorale.
    (2) Partidul şi/sau blocul electoral poate înainta:
    a) lista de candidaţi pentru circumscripţia naţională, care nu va fi mai mică de 30 de persoane și nu va depăşi numărul de 55 de persoane;
    b) cîte un candidat pentru fiecare circumscripţie uninominală.
    (3) Modelul listei de candidaţi se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 79. Înregistrarea candidaților la funcția de
                         deputat în Parlament
    (1) Candidații la funcția de deputat pe circumscripția națională sînt înregistrați de Comisia Electorală Centrală.
    (2) Pentru alegerile parlamentare în baza circumscripțiilor uninominale, candidații desemnați de partide, precum și candidații independenți pot candida doar într-o singură circumscripție uninominală.
    (3) Candidații la funcția de deputat pe circumscripții uninominale, inclusiv cei independenți, sînt înregistrați de către consiliile electorale de circumscripție.
    (4) Pentru a fi înregistraţi, concurenții electorali depun actele indicate la art. 44, care se aplică în modul corespunzător, și listele de subscripție pentru candidații din circumscripțiile uninominale, în condițiile art. 80.
    (5) Aceeaşi persoană poate fi inclusă doar într-o singură listă de candidaţi, din partea unui singur concurent electoral.
    (6) Persoana inclusă în lista de candidaţi din partea unui concurent electoral pentru alegerile în baza circumscripţiei naţionale poate candida și într-o singură circumscripţie uninominală din partea aceluiaşi concurent electoral sau în calitate de candidat independent.
    (7) Persoanele care candidează la funcția de deputat în circumscripțiile uninominale de peste hotare sînt înregistrate la consiliul electoral de circumscripție responsabil pentru organizarea alegerilor peste hotarele țării, care va avea sediul în municipiul Chișinău.
    (8) Persoanele care candidează la funcția de deputat în circumscripțiile uninominale constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) sînt înregistrate la consiliul electoral de circumscripție responsabil pentru organizarea alegerilor pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), care va avea sediul în municipiul Chișinău.
    Articolul 80. Condiţiile speciale pentru listele de subscripţie
    (1) Pentru a fi înregistrat de consiliul electoral de circumscripție, candidatul pentru circumscripția uninominală prezintă, în condiţiile art. 42 şi art. 43, liste de subscripţie care conţin semnăturile a cel puţin 500 și cel mult 1000 de susţinători cu drept de vot din circumscripţia uninominală unde intenţionează să candideze. Prin derogare de la prezentul alineat, un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puțin 250 și cel mult 500 de susținători cu drept de vot din circumscripția unde candidează.
    (2) În cazul în care, la verificarea de către consiliul electoral de circumscripție, în listele de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste, precum și semnături efectuate cu încălcarea art. 42 și 43, semnăturile respective se exclud.
    (3) Dacă, la verificare, se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnăturilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin. (1), candidatul nu este înregistrat, iar hotărîrea respectivă i se comunică în termen de 24 de ore de la adoptare.
    (4) Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce consiliul electoral de circumscripție a primit şi a înregistrat setul de documente prevăzut la art. 44.
    (5) Semnăturile pentru susținerea candidaților din circumscripțiile uninominale de peste hotarele țării pot proveni de la oricare circumscripție.
    (6) Semnăturile pentru susținerea candidaților din circumscripțiile uninominale constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) pot proveni de la oricare circumscripție.
    Articolul 81. Grupurile de iniţiativă pentru susţinerea
                         candidaţilor la funcţia de deputat în
                         Parlament pentru circumscripția
                         uninominală
    (1) În cazul în care iniţiativa de a susţine un candidat la funcţia de deputat în Parlament vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă pentru susţinerea candidatului. Grupul de iniţiativă se constituie în urma unei adunări, la care este prezent și se susţine candidatul la funcţia de deputat, se alege conducătorul grupului şi se aprobă lista membrilor grupului de iniţiativă, cu indicarea datelor de identitate ale acestora. Grupul de iniţiativă poate susţine doar un singur candidat la funcţia de deputat. Membrii unui grup de iniţiativă nu pot fi în acelaşi timp membri ai altui grup de iniţiativă.
    (2) În cazul partidelor politice şi blocurilor electorale, grupurile de iniţiativă sînt constituite de către organul de partid care, potrivit prevederilor statutare, este în drept să desemneze candidați la funcția de deputat în Parlament.
    (3) Lista membrilor grupului de iniţiativă, în care este indicat conducătorul acestui grup, se depune la organul electoral, cel tîrziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, personal de către persoana propusă drept candidat la funcţia de deputat în Parlament. În listă se indică numele şi prenumele, anul naşterii şi domiciliul membrilor grupului de iniţiativă.
    (4) Dacă condiţiile specificate la alin. (1)–(3) sînt îndeplinite, organul electoral înregistrează grupul de iniţiativă şi eliberează membrilor acestui grup legitimaţii în decursul a 3 zile de la data depunerii listei membrilor.
    Articolul 82. Modificarea listelor de candidaţi din
                         circumscripția națională
    (1) Concurenţii electorali au dreptul să retragă întreaga listă de candidaţi, să înlocuiască un candidat, să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume, dar nu mai tîrziu decît cu 14 zile înainte de ziua alegerilor.
    (2) Decizia privind retragerea sau modificarea listei de candidaţi se adoptă de către formaţiunea care a înaintat candidatura ori a înaintat lista de candidaţi şi se prezintă Comisiei Electorale Centrale, aceasta aducînd-o la cunoştinţa publică imediat.
    (3) Modificarea listelor de candidaţi se efectuează cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
    Articolul 83. Retragerea candidatului din circumscripția
                         uninominală
    (1) Candidatul independent din circumscripția uninominală are dreptul să îşi retragă candidatura, dar nu mai tîrziu decît cu 14 zile înainte de ziua alegerilor. În acest caz, decizia privind retragerea se adoptă de candidat şi se prezintă organului electoral, care o aduce la cunoștința publică imediat.
    (2) Candidatul din circumscripția uninominală înaintat de către un partid politic, altă organizaţie social-politică sau bloc electoral poate fi retras de către partidul politic, organizaţia social-politică sau blocul electoral care l-a desemnat, dar nu mai tîrziu decît cu 14 zile înainte de ziua alegerilor. Decizia privind retragerea se adoptă de același organ al partidului politic, organizației social-politice sau bloc electoral care l-a desemnat şi se prezintă organului electoral, care o aduce la cunoștința publică imediat.
    (3) Dacă în circumscripţia uninominală a fost înregistrat un singur candidat şi acesta și-a retras candidatura ori nu a participat la alegeri din alte motive, în circumscripția respectivă se organizează alegeri parţiale, în condiţiile prezentului cod.
    Articolul 84. Listele electorale
    Listele electorale pentru alegerea Parlamentului se întocmesc în condiţiile capitolului 5 (art. 39 şi art. 40), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 85. Campania electorală
    Campania electorală pentru alegerile Parlamentului începe nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor și se desfăşoară în conformitate cu capitolul 7 (art. 45–art. 47), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 86. Buletinele de vot
    (1) Buletinele de vot se întocmesc în conformitate cu capitolul 8 (art. 48 şi art. 49), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Candidatul independent se înscrie în buletinul de vot într-un patrulater aparte, în care se indică numele, prenumele şi se scriu cuvintele „Candidat independent”.
    Articolul 87. Votarea. Condițiile speciale ale dreptului        
                         de vot
    (1) Votarea în cadrul alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 9 (art. 50–art. 55), care se aplică în modul corespunzător.
    (2) Studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:
    a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
    b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;
    c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii.
    (3) Alegătorii specificaţi la alin. (2) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care aceștia sînt înmatriculaţi.
    (4) Alegătorul votează la secţia de votare din circumscripţia uninominală unde îşi are domiciliul. La alegerile parlamentare în circumscripțiile uninominale nu participă alegătorii care nu au domiciliul în circumscripția uninominală respectivă.
    (5) Pînă la restabilirea controlului constituțional asupra localităților din stînga Nistrului (Transnistria), alegătorii înregistrați în listele electorale în circumscripțiile uninominale constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) își vor exercita dreptul la vot în oricare din secțiile de votare distincte care se află sub controlul constituțional al autorităților Republicii Moldova, în condițiile prezentului cod.
    (6) În circumscripțiile uninominale constituite peste hotarele țării, cetățenii Republicii Moldova care, în ziua alegerilor, se află peste hotarele țării și care, din diferite motive, nu se înregistrează în prealabil își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită în afara țării, în condițiile stabilite în regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală.
    Articolul 88. Numărarea voturilor şi totalizarea
                         rezultatelor alegerilor
    Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului se efectuează în conformitate cu capitolul 10 (art. 56–art. 60), care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 89. Stabilirea pragului de reprezentare pentru
                         alegerile în circumscripţia naţională
    (1) După primirea, din toate circumscripţiile electorale, a proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor, Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică, de fiecare bloc electoral, pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare.
    (2) Pragul minim de reprezentare îl constituie următoarele proporţii din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară:
    a) pentru un partid, o organizaţie social-politică – 6 la sută;
    b) pentru un bloc electoral – 8 la sută.
    (3) Partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale care au întrunit un număr mai mic de voturi decît cel specificat la alin. (2) se exclud, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, din procesul de atribuire a mandatelor.
    Articolul 90. Numărarea mandatelor obţinute de
                         concurentul electoral în circumscripţia
                         naţională
    (1) Mandatele de deputat în Parlament se distribuie numai concurenţilor electorali care au obţinut minimul necesar de voturi pentru trecerea pragului de reprezentare stabilit la art. 89.
    (2) Numărul total de voturi valabil exprimate în alegerile parlamentare respective se împarte la numărul de mandate de deputat pentru circumscripția națională, obţinîndu-se astfel coeficientul electoral respectiv.
    (3) Numărul de voturi valabil exprimate obţinut de fiecare partid, de altă organizaţie social-politică sau de fiecare bloc electoral care a trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 89 se împarte la coeficientul electoral, obţinîndu-se astfel numărul de mandate de deputat ce revine fiecărui concurent electoral. Numerele după fracţie mai mari de 5 se rotunjesc în partea crescîndă, iar cele de 5 şi mai mici se rotunjesc în partea descrescîndă.
    (4) Numărul mandatelor de deputat rămase nedistribuite se repartizează succesiv, cîte unul fiecărui partid, altei organizaţii social-politice, fiecărui bloc electoral, începînd cu concurentul electoral care a obţinut cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă.
    Articolul 91. Alegerea deputatului în Parlament în
                         circumscripția uninominală
    (1) Candidatul pentru funcţia de deputat în Parlament în circumscripția uninominală se consideră ales dacă a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
    (2) Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte învingătorul prin tragere la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.
    Articolul 92. Atribuirea mandatelor obţinute în circumscripţia naţională
    (1) Mandatele se atribuie candidaţilor din listele concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înregistrării lor în liste.
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 89, dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant este declarat ales de către Curtea Constituţională, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă devine vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunînd o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    (3) Dacă un partid, o altă organizaţie social-politică sau un bloc electoral obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă, acestui partid, acestei organizaţii social-politice sau acestui bloc electoral i se distribuie numărul de mandate egal cu numărul de candidaţi din listă.
    (4) Mandatele de deputat rămase se redistribuie celorlalte partide, organizaţii social-politice sau blocuri electorale în modul stabilit la art. 90 alin. (5). La fel se va proceda în caz de vacanţă ulterioară a mandatelor, dacă concurentul electoral nu are candidaţi supleanţi.
    Articolul 93. Atribuirea mandatelor obținute în
                         circumscripția uninominală
    (1) După primirea din toate secțiile de votare dintr-o circumscripție uninominală a proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor, consiliul electoral de circumscripţie totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare candidat, pentru a stabili cine a fost ales.
    (2) Comisia Electorală Centrală atribuie mandatele candidaţilor aleşi în circumscripţii uninominale.
    (3) Dacă candidatul ales în circumscripţia uninominală a fost ales şi pe lista de partid în circumscripţia naţională, se consideră că a fost ales doar în circumscripţia uninominală şi nu va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid.
    Articolul 94. Confirmarea rezultatelor alegerilor şi
                          validarea mandatelor de către Curtea
                         Constituţională
    (1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 24 de ore după totalizarea rezultatelor alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale actele menţionate la art. 60 şi listele deputaţilor aleşi.
    (2) În termen de 5 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    (3) Curtea Constituţională infirmă rezultatele alegerilor şi în cazul în care, după desfășurarea alegerilor parţiale, nu a fost ales numărul de cel puţin 2/3 de mandate de deputat.
    Articolul 941. Atestarea rezultatelor alegerilor de către
                           Comisia Electorală Centrală
    (1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor, şi hotărîrea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat se transmit de Curtea Constituţională Parlamentului în termen de 2 zile de la adoptare. Copiile actelor menţionate și listele candidaților supleanți confirmate se transmit şi Comisiei Electorale Centrale.
    (2) În cazul în care Curtea Constituţională confirmă legalitatea alegerilor în cel puţin 2/3 din circumscripţiile uninominale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.
    (3) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională.
    Articolul 942. Alegeri nule
    Dacă Curtea Constituţională stabileşte că, în procesul electoral, în ziua alegerilor şi/sau la numărarea voturilor, au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor, alegerile în circumscripţiile respective sînt declarate nule.
    Articolul 943. Alegeri parţiale
    (1) În cazul în care, în urma alegerilor parlamentare în circumscripţia uninominală nu a fost ales un deputat, inclusiv în cazul stipulat la art. 83 alin. (3), Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, alegeri parţiale în circumscripţia uninominală respectivă.
    (2) Mandatul deputatului ales va dura pînă la expirarea mandatului general al Parlamentului.
    Articolul 944. Votarea repetată
    (1) Dacă alegerile au fost declarate nule, Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămîni, alegeri repetate în circumscripţiile respective.
    (2) Alegerile repetate se organizează în baza aceloraşi liste electorale, cu aceleaşi organe electorale şi cu participarea aceloraşi candidaţi.
    (3) Concurenţii electorali vinovaţi de încălcări ale prevederilor prezentului cod se sancţionează sau se exclud din buletinele de vot în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar consiliile şi birourile electorale care au comis asemenea încălcări se înlocuiesc.
    Articolul 945. Alegeri noi
    (1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sînt declarate nule sau funcția de deputat a devenit vacantă, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data cînd alegerile sînt declarate nule, dar nu mai tîrziu decît peste 3 luni de la această dată.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care după alegerile parţiale nu au fost validate mandatele a cel puţin 2/3 din deputaţii aleşi pe circumscripţii uninominale.
    (3) Dacă vacanţa funcţiei de deputat a apărut în ultimele 6 luni de pînă la expirarea mandatului Parlamentului, alegeri noi în circumscripţiile uninominale neocupate nu se organizează.
    (4) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.”
    Art. II. – Articolul 2 din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatele (10) și (11) vor avea următorul cuprins:
    „(10) Mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat următor de pe lista partidului, organizaţiei social-politice sau a blocului electoral pentru care a candidat deputatul al cărui mandat a fost declarat vacant. După declararea de către Parlament a vacanţei mandatului de deputat, Comisia Electorală Centrală, în termen de 5 zile, va examina candidatura candidatului supleant imediat următor de pe lista concurentului electoral al cărui mandat a devenit vacant şi o va înainta Curţii Constituţionale pentru validarea mandatului.
    (11) Curtea Constituţională, în termen de 10 zile de la declararea vacanţei mandatului de deputat, va valida următorul mandat.”
    articolul se completează cu alineatele (12) și (13) cu următorul cuprins:
    „(12) În caz de vacanţă a mandatului de deputat ales în circumscripția uninominală, la sesizarea Parlamentului sau din oficiu, Comisia Electorală Centrală organizează alegerile parţiale în condițiile Codului electoral.
    (13) Deputatul ales în urma alegerilor parţiale intră în exerciţiul mandatului după validarea acestuia de către Curtea Constituţională şi îşi exercită funcţiile pe durata mandatului Parlamentului.”
    Art. III. – (1) Comisia Electorală Centrală va întreprinde măsurile necesare pentru pregătirea următoarelor alegeri parlamentare, asigurînd informarea funcționarilor electorali, a alegătorilor şi a altor subiecţi vizaţi privind noile reglementări ale legislaţiei electorale.
    (2) Guvernul:
    a) în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, inclusiv privind mecanismul financiar de încurajare a promovării femeilor în politică;
    b) în termen de 30 de zile, va forma Comisia națională pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente;
    c) va aproba, în baza propunerilor Comisiei naționale, circumscripțiile uninominale permanente, dar nu mai tîrziu de 30 noiembrie 2017;
    d) în termen de 2 luni de la publicarea prezentei legi, va dispune republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului electoral, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv operate prin prezenta lege, dîndu-se o nouă numerotare elementelor acestuia și corectîndu-se, după caz, toate trimiterile la acestea.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Andrian CANDU

    Nr. 154. Chișinău, 20 iulie 2017.