LPC122/2017
ID intern unic:  370950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 122
din  30.06.2017
pentru modificarea Legii nr. 235/2011 privind
activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 416
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46–47, art. 136), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), litera f) se abrogă.
    2. La articolul 10:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Consiliul de acreditare se constituie din 11 membri. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de acreditare, precum şi modul de alegere/numire a membrilor se stabilesc în regulamentul Consiliului, elaborat și aprobat de Centrul Naţional de Acreditare, cu avizul părților interesate.”
    la alineatul (3), cuvintele „organul central de specialitate al administraţiei publice responsabil de infrastructura calităţii” se substituie cu cuvintele „Centrul Naţional de Acreditare”.
    3. La articolul 143 alineatul (13), cuvintele „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „pe pagina web oficială a Centrului Naţional de Acreditare”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

    Nr. 122. Chișinău, 30 iunie 2017.