OSFSA232/2017
ID intern unic:  371037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 232
din  27.07.2017
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul
de utilizare a serviciilor fiscale electronice
Publicat : 11.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 289-300     art Nr : 1539     Data intrarii in vigoare : 11.08.2017
    Abrogat prin OSFS62 din 15.02.19, MO59-65/22.02.19 art.404; în vigoare 22.02.19

    MODIFICAT
    OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651


    În legătură cu modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art.947),  în scopul eficientizării administrării fiscale și în conformitate cu art. 133 alin. (2) pct. 4 și pct. 8 din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1223 din 26 august 2014  „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică”.
    3. Direcția dezvoltare informațională a SFS va aduce prezentul Ordin la cunoștință tuturor subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Prevederile din prezentul Ordin se pun în aplicare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL DE STAT                                                     Serghei PUŞCUŢA
 

    Nr. 232. Chişinău, 27 iulie 2017.


Anexă
la Ordinul nr. 232 
din 27 iulie 2017

INSTRUCŢIUNE
privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (în continuare – Instrucțiune) stabilește modul de accesare și utilizare a serviciilor fiscale electronice, precum și modul de întocmire, semnare, transmitere și recepționare a documentelor fiscale electronice de către contribuabili, utilizînd metode automatizate de prezentare a acestora în formă electronică prin intermediul serviciilor fiscale electronice.
    2. Noțiunile și abrevierile utilizate în prezenta Instrucțiune au următoarea semnificație:
    Document fiscal electronic – informație în formă electronică, creată, prelucrată și perfectată de către contribuabil în condițiile prezentei Instrucțiuni și ale altor acte normative, semnată electronic.
    Semnătură – semnătura electronică emisă în condițiile legislației în vigoare.
    Nume de utilizator și parolă – conturi alocate contribuabilului, pe baza cărora acesta obține acces la serviciile fiscale electronice.
    Persoană responsabilă – utilizator al serviciilor fiscale electronice înregistrat în calitate de conducător /persoană care exercită atribuțiile conducătorului ori contabil-șef al contribuabilului sau persoana căreia i-a fost delegat dreptul de creare și/sau semnare și/sau transmitere a documentelor fiscale electronice, care deține sau nu semnătură.
    Operator – Întreprinderea de Stat „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărârea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.
    Suspendarea accesului la serviciile fiscale electronice – anularea temporară a accesului contribuabilului la unele servicii fiscale electronice.
    Blocarea accesului la serviciile fiscale electronice – anularea temporară sau definitivă a accesului persoanelor responsabile ale contribuabilului la serviciile fiscale electronice (blocarea profilului utilizatorului pe portalul www.servicii.sfs.md).
    SFS – Serviciul Fiscal de Stat.
    SISFS – Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat – totalitatea informațiilor din sistemele informaționale automatizate ale Serviciului Fiscal de Stat, organizată în conformitate cu cerințele stabilite de legislația în vigoare.
    XML – sistem extensibil de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigator).
    Funcția hash – un număr care este generat dintr-un șir de text. Valoarea hash (sau pur și simplu hash) este semnificativ mai mică decât textul în sine și este generată de o formulă într-un mod care este extrem de puțin probabil că alt text va produce aceeași valoare hash. Cu ajutorul funcției hash aplicate unui document fiscal electronic se obține hash-ul documentului (amprenta documentului) care mai apoi poate fi utilizat la verificarea unui document fiscal electronic dacă nu a fost modificat.
II. ACORDAREA ACCESULUI LA SERVICIILE FISCALE ELECTRONICE.
ÎNTOCMIREA, SEMNAREA,TRANSMITEREA
ŞI RECEPŢIONAREA DOCUMENTELOR FISCALE ELECTRONICE
    3. Accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice (cu excepția celor indicați la punctul 10 din Instrucțiune) se acordă în baza Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat cu Operatorul, conform prevederilor interne ale acestuia la prezentarea documentelor prevăzute în pct. 5 și pct. 6 ale prezentei Instrucțiuni.
    4.  Contribuabilii, ce cad sub incidența art. 187 alin. (21) din Codul fiscal, beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice cu titlu gratuit. Conectarea primară a categoriei date de contribuabili se face prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale SFS.
    5.  Accesul la serviciul de prezentare a dărilor de seamă în format electronic se oferă persoanelor responsabile  ale contribuabilului (conducătorul şi contabilul-şef) care corespund cu informația din SISFS, în conformitate cu art. 187, alin. (3) din Codul fiscal.
    6. Pentru a accesa serviciile fiscale electronice, contribuabilul (cu excepția celor indicați la punctul 10 din Instrucțiune) se va înregistra pe portalul www.servicii.sfs.md, și după caz va înregistra persoanele responsabile utilizatori ai serviciilor fiscale electronice.
    7. Persoanele responsabile ale contribuabilului pentru a fi conectați la serviciile fiscale electronice, indicate în Anexa la prezenta Instrucțiune,  trebuie să prezinte copia buletinului de identitate a conducătorului sau a contabilului-șef, însoțită de original.
    8. În cazul în care conducătorul contribuabilului este cetățean străin sau apatrid, se prezintă copia pașaportului, cu anexarea după caz a copiei permisului de ședere și/sau a certificatului de atribuire a codului fiscal, eliberat de organul fiscal, însoțite de original.
    9. Contribuabilii, a căror date despre înregistrarea/modificarea contribuabilului lipsesc în SISFS sau solicită accesul pentru persoane altele decât cele înregistrate în SISFS, suplimentar la documentul prevăzut în pct. 7 sau pct. 8 vor prezenta,  după caz,  următoarele:
    a) copia Certificatului sau a deciziei de înregistrare sau a documentului ce confirmă crearea contribuabilului, însoțită de original (se prezintă doar de către autoritățile administrative și instituțiile publice);
    b) copia actului de constituire sau a licenței de activitate sau a deciziei de înregistrare, însoțită de original (se prezintă de către contribuabilii care cad sub incidența prevederilor art. 22611 din Codul fiscal);
    c) copia extrasului din Registrul de stat al unităților de drept sau Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoțită de original;
    d) copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei de a reprezenta interesele conducătorului contribuabilului pentru a beneficia de acces la serviciile fiscale electronice, însoțită de original;
    e)  copia autentificată a încheierii, hotărârii/deciziei instanței de judecată sau a organului de conducere împuternicit, în care sunt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilității, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare), dacă contribuabilul se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
    f) copia deciziei organului de conducere ierarhic superior al contribuabilului privind numirea unei persoane ce asigură interimatul funcției de conducător al contribuabilului, cu inscripția privind lipsa actelor ulterioare de abrogare a acesteia și corespunderii cu originalul;
    g) copia din statutul contribuabilului autentificată notarial, în cazul în care în statut este prevăzută funcția de adjunct al conducătorului sau o altă funcție care, în perioada absenței conducătorului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare de serviciu), are dreptul de a-l înlocui și/sau are împuternicirea de a semna acte juridice din categoria cărora face parte Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, inclusiv însoțită de dovada absenței conducătorului, dacă se referă la dreptul de a înlocui conducătorul contribuabilului.
    10. Persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova), pentru a beneficia de serviciile fiscale electronice, se vor autentifica pe portalul www.servicii.sfs.md prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass).
    11. Contribuabilul care solicită suplimentar acordarea accesului la serviciile fiscale electronice altor persoane decât conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului și contabilul-șef prezintă Operatorului cererea semnată de către persoana responsabilă și conducător, precum și copia buletinului de identitate al persoanei responsabile autentificată de contribuabil, însoțită de original.
    12. Contribuabilului va prezenta Operatorului date de identificare veridice ale contribuabilului și utilizatorilor lui, iar în caz de modificare a oricăror date de identificare, în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului, va informa Operatorul despre acest fapt la adresa electronică asistenta@sfs.md. Prevederile prezentului punct presupun modificarea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice care are loc prin încheierea unui acord adițional, semnat de conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului contribuabilului respectiv.
    13. Întocmirea documentelor fiscale electronice se efectuează utilizându-se formularele documentelor fiscale prevăzute de legislația în vigoare și puse la dispoziție în cadrul serviciilor fiscale electronice.
    14. În cazul modificării formularelor documentelor fiscale, SFS, după aprobarea acestora, le va prezenta Operatorului care le va plasa pe portalul www.servicii.sfs.md doar după intrarea lor în vigoare.
    15. Semnăturile electronice ale persoanelor responsabile care sunt împuternicite să semneze documentele fiscale electronice trebuie să fie valabile la momentul semnării acestora.
    16. Persoanelor responsabile ale contribuabilului li se interzice să transmită numele de utilizator, parola și semnătura electronică altor persoane în procesul utilizării serviciilor fiscale electronice.
    17. Documentul fiscal electronic prezentat prin intermediul serviciilor fiscale electronice se prezumă a fi semnat de către persoana responsabilă utilizator al serviciilor fiscale electronice împuternicit pentru semnarea documentelor fiscale electronice, a cărui semnătură electronică a fost aplicată.
    18. Documentele fiscale electronice se prezintă în termenele prevăzute de legislație pentru fiecare tip de impozit, taxă și alte plăți.
    19. Documentele fiscale electronice se completează și se transmit de către persoanele responsabile ale contribuabilului, după cum urmează:
    a) persoanele responsabile vor completa documentele fiscale electronice în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare;
    b) persoanele responsabile vor parcurge toți pașii prevăzuți în „Termenele și condițiile de  utilizare a portalului www.servicii.sfs.md”.
    20. Contribuabilul este obligat să corecteze erorile ca urmare a introducerii greșite a datelor, precum și orice alte erori constatate, înainte de a transmite documentele fiscale electronice în modul stabilit.
    21. Documentele fiscale electronice sunt verificate în mod automat în cadrul serviciilor fiscale electronice, în conformitate cu cerințele tehnice ale SISFS, dacă corespund normelor cu privire la modul de întocmire a acestora.
    22. Data prezentării documentului fiscal electronic se consideră data când este recepționat în SISFS, dacă este întocmit în modul stabilit de actele legislative și normative în vigoare.
    23. Documentul fiscal electronic se consideră recepționat de SFS dacă contribuabilul primește notificarea de acceptare a documentului fiscal electronic prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în SISFS.
III. SUSPENDAREA/BLOCAREA ŞI RESTABILIREA
 ACCESULUI LA SERVICIILE FISCALE ELECTRONICE

    24. Suspendarea/blocarea accesului contribuabilului la serviciile fiscale electronice este efectuată de către subdiviziunile SFS sau Operator cu indicarea obligatorie a motivului suspendării/blocării.
    25. În urma suspendării/blocării accesului la serviciile fiscale electronice, contribuabilului va primi, în mod automatizat, prin poșta electronică, notificare despre acest fapt.
    26. Subdiviziunile SFS suspendă/blochează accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice în următoarele cazuri:
    a) lichidarea sau reorganizarea;
    b) anularea contribuabilului în calitate de contribuabil al TVA, înregistrarea facturilor fiscale în SIA „Registrul general electronic al facturilor fiscale” (din data expirării termenului legal de înregistrare);
    c) modificarea persoanelor responsabile (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului și/sau contabilul-șef) ale contribuabilului de semnare a documentelor fiscale electronice, până la data prezentării de către contribuabil a Acordului Adițional încheiat cu Operatorul sau expedierea de către Operator a documentului scanat către SFS, prin intermediul poștei electronice.
    27. Subdiviziunile SFS vor restabili accesul la serviciile fiscale electronice, din momentul înlăturării cauzelor ce au condiționat suspendarea/blocarea acestora.
    28. Suspendarea/blocarea și/sau restabilirea accesului la serviciile fiscale electronice se face cu aprobarea conducătorului subdiviziunii SFS.
    29. În caz de eliberare din funcția deținută a conducătorului/persoanei care exercită atribuțiile conducătorului, contabilului-șef sau altei persoane responsabile, contribuabil este obligată să informeze Operatorul imediat sau cel târziu în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare din data producerii evenimentului, și, după caz, să inițieze procedura de înregistrare a utilizatorului nou.
    30. Operatorul are dreptul de a suspenda/bloca accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice, în cazul:
    a) constatării de către Operator a faptului că contribuabilul încalcă oricare dintre obligațiile sale prevăzute în Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice;
    b) modificării persoanelor responsabile (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului și/sau contabilul-șef) de semnare a documentelor fiscale electronice, până la data înregistrării utilizatorului nou pe portalul www.servicii.sfs.md, în condițiile cap. II al prezentei Instrucțiuni;
    c) depistării informațiilor ce nu corespund realității dintre datele/identitatea utilizatorului și a contribuabilului cu informația din SISFS (datele de identificare ale persoanelor responsabile, codul fiscal al contribuabilului, denumirea) etc;
    d) protejării sistemului în cazul în care se constată că este ținta unor atacuri informatice.
    31. Operatorul va restabili accesul la serviciile fiscale electronice (va activa contul de utilizator) din momentul înlăturării cauzelor ce au condiționat suspendarea/blocarea acestuia.
    În cazul prevederilor lit. b) și c) din pct.31 al prezentei Instrucțiuni, pentru a fi restabilit accesul la serviciile fiscale electronice, contribuabilul va asigura informarea Operatorului la adresa electronică asistenta@sfs.md despre modificările operate.
    32. Operatorul este în drept să verifice datele contribuabilului indicate la înregistrarea ca utilizator pe portalul www.servicii.sfs.md, în calitate de conducător/persoană care exercită atribuțiile conducătorului și contabil-șef, cu informația din SISFS.
    33. În situațiile de restabilire a accesului, contribuabilul va acționa conform prevederilor din Capitolul II al prezentei Instrucțiuni, prin încheierea actelor adiționale.
IV. PREZENTAREA DOCUMENTELOR FISCALE
ELECTRONICE CORECTATE

    34. Contribuabilul are dreptul să prezinte un document fiscal electronic corectat.
    35. Contribuabilul prezintă documentul fiscal electronic corectat cu respectarea prevederilor Codului fiscal, ale Capitolului II al prezentei Instrucțiuni și ale altor acte normative în vigoare.
    36. Anularea documentelor fiscale electronice anterioare se efectuează în modul stabilit de legislație.
V. FORMA DE PREZENTARE ŞI COPIILE DOCUMENTELOR
FISCALE ELECTRONICE.

EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA ACESTORA
    37. Documentul fiscal electronic are formele de prezentare (redare) internă și externă.
    38. Forma de prezentare internă a documentului fiscal electronic este înscrierea informației în format XML, ce constituie conținutul acestuia și care conține semnătura. Pentru forma de prezentare internă a documentului fiscal electronic se poate utiliza și algoritmii funcției hash.
    39.   Forma de prezentare internă a documentelor fiscale electronice reprezintă originalul documentului fiscal electronic.
    40. Forma de prezentare externă a documentului fiscal electronic este reproducerea documentului fiscal electronic pe ecranul computerului în forma aprobată.
    41. Toate exemplarele identice ale documentelor fiscale electronice sunt considerate originale și produc aceleași efecte juridice.
    42. Copia documentului fiscal electronic pe hârtie se autentifică în modul prevăzut de legislație pentru autentificarea copiilor documentelor pe suport de hârtie și va conține mențiunea despre faptul că este copie a documentului fiscal electronic.
    43. Evidenta și păstrarea documentelor fiscale electronice este asigurată de către Operator în conformitate cu legislația în vigoare.
    44. Pentru a primi arhiva electronică a documentelor fiscale prezentate prin intermediul serviciilor fiscale electronice, în urma blocării accesului contribuabilului la serviciile fiscale electronice, acesta va întreprinde următoarele acțiuni:
    a) prezentarea solicitării în formă liberă de eliberare a arhivei electronice la adresa electronică asistenta@sfs.md;
    b) după 3 (trei) zile lucrătoare de la data prezentării solicitării de eliberare a arhivei electronice a documentelor fiscale, contribuabilul (conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului sau contabilul-șef) va prezenta la adresa Operatorului următoarele:
    - copia buletinului de identitate al persoanei responsabile, însoțită de original;
    - ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile (contabilul-șef) de primire a arhivei electronice a documentelor fiscale;
    - copia extrasului din Registrul de stat, eliberat nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, însoțită de original, dacă în SISFS lipsește informația privind modificarea persoanei responsabile;
    - copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea altei persoane decât conducătorul/persoana care exercită atribuțiile conducătorului și/sau contabilul-șef, însoțită de original;
    c) semnarea Actului de primire-predare a arhivei electronice a documentelor fiscale.
    d) Operatorul va elibera conform procedurii interne arhiva electronică criptată în baza solicitării contribuabilului pe suport magnetic (CD).
VI. ORDINEA DE SOLUŢIONARE A SITUAŢIILOR
LITIGIOASE

    45. În conformitate cu prezenta Instrucțiune, se soluționează situațiile litigioase care apar în legătură cu:
    a) contestarea transmiterii și recepționării documentelor fiscale electronice;
    b) contestarea integrității documentelor fiscale electronice;
    c) contestarea împuternicirilor persoanei care a semnat documentele fiscale electronice;
    d) contestarea împuternicirilor persoanei care beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice;
    e) alte cazuri legate de obligația de prezentare a documentelor fiscale electronice.
    46. Situațiile litigioase în funcție de natura și complexitatea lor se soluționează în regim de lucru (de către Direcția dezvoltare informațională, direcțiile responsabile din cadrul SFS și de către administratorul tehnico-tehnologic al SFS)
    [Pct.46 în redacția OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651]
    47. Partea (Operatorul sau contribuabilul) care depistează împrejurări ce indică prezența unei situații litigioase, are obligația să înștiințeze imediat cealaltă parte despre aceasta.
    48. Ulterior, părțile implicate în litigiu (în continuare – părți) au obligația să verifice prezența acestor împrejurări și să întreprindă măsuri pentru soluționarea situației litigioase, înștiințându-se reciproc despre rezultatele verificării și acțiunile întreprinse.
    49. În cazul în care situația litigioasă nu a fost soluționată în regim de lucru, aceasta se va examina de către Consiliul executiv al SFS, în termenele prevăzute de legislație.
    [Pct.49 modificat prin OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651]
    [Pct.50 exclus prin OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651]
   
[Pct.51 exclus prin OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651]
    52. Examinarea circumstanțelor situației litigioase, stabilirea cauzelor și urmărilor acestei situații, determinarea măsurilor necesare pentru soluționarea ei și prezentarea conducerii SFS a propunerilor și proiectului deciziei pe marginea situației litigioase, se efectuează de către Consiliul executiv al SFS
    [Pct.52  OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651]
    53. Pe marginea fiecărei probleme examinate Consiliul executiv al SFS adoptă decizii.
    [Pct.53 în redacția OSFS221 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.651]
    54. În cazul imposibilității de a soluționa situația litigioasă pe cale amiabilă, părțile se pot adresa în instanța de judecată.
VII. ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII CONTINUE
A SERVICIILOR FISCALE ELECTRONICE
ŞI A SECURITĂŢII INFORMAŢIONALE
    55. Serviciile fiscale electronice includ acțiuni organizatorice speciale, precum și mijloace tehnice, de program și criptografice pentru protecția informației în timpul procesării documentelor fiscale electronice.
    56. Operatorul este responsabil de asigurarea stabilității și eficienței serviciilor fiscale electronice și de respectarea cerințelor fată de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.
    57. Operatorul va supraveghea activitatea în cadrul serviciilor fiscale electronice și va întreprinde măsurile necesare în scopul diminuării riscurilor la care pot fi expuși utilizatorii.
    58. În scopul protejării sistemului, Operatorul va anula temporar accesul contribuabilului la serviciile fiscale electronice, în cazul în care constată că este ținta unor atacuri informatice, până la soluționarea acestei probleme.
    59. Contribuabilii conectați la serviciile fiscale electronice vor asigura implementarea tuturor măsurilor necesare pentru administrarea și exploatarea eficientă a mijloacelor software și hardware aferente serviciilor fiscale electronice, precum și pentru asigurarea continuității activității în situații de incident. Procesul de asigurare a continuității activității în situații de incident va fi reglementat în modul stabilit de SFS în comun cu Operatorul.
    60. Modul de acumulare, procesare, utilizare a informației încadrate în categoria confidențială (date cu caracter personal, secret comercial etc.), regulile de protecție a acesteia și modul de acces la aceasta sunt reglementate de legislația națională în vigoare.
    61. Asigurarea securității informaționale în cadrul prestării serviciilor fiscale electronice se bazează pe următoarele cerințe:
    a) asigurarea juridică, organizațională și tehnică a securității serviciilor fiscale electronice, a mijloacelor de comunicare și a rețelelor informaționale;
    b) delimitarea volumelor și conținutului informației care poate fi accesibilă diferitor categorii de utilizatori;
    c) identificarea pericolelor securității informaționale în procesul selectării și procurării mijloacelor software și hardware, creării și exploatării sistemelor informaționale, profilaxiei și prevenirii acestora, precum și în procesul lichidării consecințelor nefavorabile în caz de survenire a acestora, inclusiv compensarea prejudiciului material;
    d) respectarea condițiilor de păstrare și protecție a documentelor fiscale electronice și de altă natură, care asigură păstrarea atributelor ce le identifică;
    e) respectarea regulilor stabilite de utilizare a mijloacelor de protecție criptografică.
    62. La prestarea serviciilor fiscale electronice, Operatorul asigură:
    a) depistarea și prevenirea pericolelor securității informaționale;
    b) integritatea datelor prezentate de contribuabil;
    c) protecția contra accesului neautorizat, introducerii completărilor și modificărilor neautorizate în datele prezentate;
    d) sistemul de rezervare și restabilire a datelor;
    e) controlul integrității și capacității de lucru a sistemului de asigurare a securității informaționale;
    f) identificarea și autentificarea utilizatorilor serviciilor fiscale electronice;
    g) schimbul de date autentificat;
    h) delimitarea accesului utilizatorilor la date;
    i) înregistrarea acțiunilor de intrare a utilizatorilor în sistem și de ieșire din sistem și încălcărilor drepturilor de acces la serviciile fiscale electronice.
VIII. PROGRAMUL DE OPERARE A SERVICIILOR
FISCALE ELECTRONICE
    63. Serviciul este disponibil 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile în an.
    64. Operatorul va informa, prin intermediul portalului www.servicii.sfs.md, contribuabilul despre fiecare situație de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice, care survin în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum și despre reluarea activității serviciilor în cazul întreruperii funcționalității acestora.
IX. RĂSPUNDEREA
    65. Persoanele responsabile ale contribuabilului poartă răspundere personală pentru modul de utilizare a semnăturii.
    66. Contribuabilul este responsabil de suspendarea/blocarea, în termenul stabilit, a dreptului de acces la serviciile fiscale electronice a persoanelor eliberate din funcții.
    67. Contribuabilul este responsabil de corectitudinea, veridicitatea și autenticitatea datelor indicate la înregistrare pe portalul www.servicii.sfs.md, precum și de divulgarea informației privind numele său de utilizator și a parolei și/sau compromiterea semnăturilor.
    68. Contribuabilul este responsabil de veridicitatea datelor sale de identificare și datelor de identificare a persoanelor responsabile prezentate Operatorului și actualizarea lor.
    69. Contribuabilul poartă răspundere pentru datele incluse în documentele fiscale electronice și semnate cu semnătura electronică prevăzută de legislația în vigoare, pentru erorile, lacunele, ștergerea fișierelor, schimbarea funcțiilor, reținerile și defectele ce au loc în timpul transmiterii datelor, care au survenit din vina sa.
    70. Contribuabilul este responsabil pentru folosirea corectă a serviciilor fiscale electronice, în conformitate cu prezenta Instrucțiune, Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice și cu „Termenele  și condițiile de utilizare a serviciilor fiscale electronice”.
    71. Operatorul este responsabil de asigurarea funcționalității serviciilor fiscale electronice oferite contribuabililor încontinuu (zilnic, 24 din 24 de ore), pe toată perioada valabilității Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice încheiat între părți, exceptând cazurile de forță majoră, lucrările de deservire tehnică planificate.
    72. Operatorul este responsabil de asigurarea securității datelor conținute în documentele fiscale electronice prezentate de contribuabil și de corespunderea acestora cu cele stocate în SISFS.
    73. Operatorul nu va fi responsabil pentru nicio întrerupere rezultată din cauze ce excedă controlului său, cum ar fi lipsa energiei electrice, defectarea tehnicii de calcul sau infrastructurii de rețea ale contribuabilului, lipsa sau perturbări ale legăturilor Internet și nici pentru pagubele pe care contribuabilul le-ar putea suferi din aceste cauze.
    74. Operatorul nu poartă răspundere pentru nicio întrerupere a serviciilor fiscale electronice rezultată din cauze ce excedă din setările calculatorului contribuabilului, cum ar fi lipsa programelor necesare pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice, restricțiile dictate de politica de securitate a calculatorului utilizatorului.
    75. Operatorul nu poartă răspundere pentru daunele indirecte cauzate contribuabilului, inclusiv venitul ratat, economii ratate, oportunități ratate, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a informației, alterarea sau pierderea informației, pierderea clienților, suspendarea activității.
    76. Nerespectarea prevederilor prezentei Instrucțiuni se sancționează în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa
la Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice


LISTA

serviciilor fiscale electronice oferite entităţilor raportoare în baza

Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice


Nr.crt.

Denumirea serviciului fiscal electronic

Condiţiile de utilizare
1
Serviciul Declaraţie electronică
-   autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md;

-   încheierea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice

utilizarea semnăturii electronice
2

Serviciul Registrul general electronic al facturilor fiscale

3
Serviciul Comanda on-line a formularelor tipizate
4
Serviciul e-Factura
5
Serviciul Colectarea informaţiei din surse indirecte
6
Serviciul Acces avansat
-   autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md;

-   încheierea Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice

 
7
Serviciul Cutie poştală
8
Serviciul Contul curent
9
Serviciul Declaraţie rapidă
-   acces liber pe portalul www.servicii.fisc.md
10
Serviciul Descărcare formulare
11
Serviciul Informaţii despre contribuabil
12
Serviciul Verificarea facturilor fiscale
13
Serviciul Calendarul fiscal extins
14

Serviciul de certificare şi eliberare a semnăturilor electronice de autentificare sau digitale

15
Convertor Declaraţie rapidă
16
Convertor Declaraţie electronică