HGM585/2017
ID intern unic:  371050
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 585
din  24.07.2017
cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor
de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii
în instituţiile de învățămînt profesional tehnic şi superior pentru anul
de studii 2017-2018
Publicat : 28.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 274-276     art Nr : 699
    MODIFICAT
   
HG1036 din 04.12.17, MO429-433/08.12.17 art.1163
   
HG677 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.779
    HG668 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.769


    În temeiul prevederilor art. 139 lit. g) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii în instituţiile de învățămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017-2018:
    1) Planul de admitere (comanda de stat) cu finanțare de la bugetul de stat în învățămîntul profesional tehnic secundar pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr.1;
    2) Planul de admitere (comanda de stat) cu finanțare de la bugetul de stat în învățămîntul profesional tehnic secundar pentru anul de studii 2017-2018, învățămînt dual, conform anexei nr.2;
    3) Planul de admitere în învățămîntul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr.3;
    4) Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat la studii superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr.4;
    5) Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat la studii superioare de master (ciclul II) pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr.5;
    6) Planul de admitere (comanda de stat) cu finanțare de la bugetul de stat la studii de rezidenţiat pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr.6;
    7) Planul de admitere în instituţiile publice de învățămînt superior a cetăţenilor străini, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr.7;
    8) Planul de admitere pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei nr. 8.
    2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
    1) înmatricularea la studii conform planurilor de admitere, aprobate prin anexele nr.1-8 la prezenta hotărîre, în limitele resurselor generale, aprobate în acest scop, conform legislației în vigoare;
    2) distribuirea locurilor cu finanțare bugetară în conformitate cu profilul instituțiilor de învățămînt;
    3) consilierea candidaţilor în procesul de admitere la studii prin încurajarea acestora de a accesa meserii/specialităţi din domeniile considerate feminine sau masculine;
    4) atribuirea locurilor cu finanţare bugetară persoanelor cu dizabilităţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    5) utilizarea alocațiilor din bugetul de stat doar pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanțare bugetară (comanda de stat), fiind interzisă redirecționarea acestora pentru pregătirea cadrelor care își fac studiile pe bază de contract.
    3. Se aprobă completările ce se operează în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, conform anexei nr.9.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu
    Ministrul culturii                                                  Monica Babuc

    Nr. 585. Chişinău, 24 iulie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1036 din 04.12.17, MO429-433/08.12.17 art.1163]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG677 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.779]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG668 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.769]

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin HG668 din 23.08.17, MO316-321/25.08.17 art.769]

 Anexa nr.9
la Hotărîrea Guvernului nr.585
din 24 iulie 2017


COMPLETĂRILE
ce se operează în Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională şi al meseriilor/profesiilor,  aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015
    La domeniul general „7. INGINERIE, PRELUCRARE ŞI CONSTRUCŢII” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.425 din 3 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.480), cu completările ulterioare, coloanele 4 și 5  se completează după cum urmează:
    1) la domeniul de formare profesională „714 Electronică și automecanică” se completează cu următoarea poziţie:
 
„714025

Operator introducere, validare și prelucrare date”;


    2) la domeniul de formare profesională „715 Mecanică și prelucrarea metalelor” se completează cu următoarea poziţie:
 
„715025
Strungar multiprofil”;

    3) la domeniul de formare profesională „721 Prelucrarea alimentelor” se completează cu următoarea poziţie:
 
„721031
Operator la fabricarea zahărului”.