HGC666/2017
ID intern unic:  371078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 666
din  23.08.2017
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 767
    În temeiul art. 111 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin. (2) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 71 alin. (3) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 5, după cuvintele „de creație” se introduce textul „ , de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este numit în funcţie”;
    2) la punctul 14, cuvintele „și de creație” se substituie cu textul „ , de creație și de participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este numit în funcţie”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 371), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) se completează cu punctul 42 cu următorul cuprins: 
    „42. În conformitate cu prevederile articolului III din Legea nr. 295 din 22 decembrie 2016, volumul mijloacelor financiare alocate anual autorității publice pentru retribuirea muncii funcționarilor publici se va menține cel puțin la nivelul aprobat pentru anul 2016.”;
    2) la punctul 8:
    a) subpunctul 1) se abrogă;
    b) subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
     „5) să acorde funcționarilor publici alte plăți de stimulare.
    Modul și condițiile de acordare a altor plăți de stimulare pentru funcționarii publici, cu excepția funcționarilor publici de conducere de nivel superior, se stabilesc prin act normativ cu caracter intern al autorității.
    Pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior, alte plăți de stimulare se achită lunar, concomitent cu plata salariului, proporțional salariului de funcție, fiind calculate conform metodei stabilite în anexa nr. 41.
    Volumul alocațiilor utilizate anual pentru alte plăți de stimulare se formează din 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcție prevăzute în schema de încadrare a autorității publice, și din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, disponibile după efectuarea plăților conform subpunctului 3) din prezentul punct, în condiţiile calculării lor.
    Alte plăți de stimulare nu se acordă funcționarilor publici care, pe parcursul perioadei de gestiune, au fost sancționați disciplinar. În cazul în care instanța de judecată anulează actul administrativ de sancționare a funcționarului, plățile se acordă în modul stabilit.”;
    3) anexa nr. 41 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 41
la Hotărîrea Guvernului
nr. 331 din 28 mai 2012

Metoda de calcul al altor plăți de stimulare

    Alte plăți de stimulare pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior se calculează conform următoarei formule:


    unde:
    PS – alte plăți de stimulare pentru funcționarul public de conducere de nivel superior;
    S – salariul de funcție al funcționarului public de conducere de nivel superior;
    E – valoarea totală a mijloacelor alocate pentru alte plăți de stimulare și a economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, calculate pentru luna de calcul al plăților de stimulare;
    FS – fondul total de salarii lunare/de funcție/de bază prevăzute în schema de încadrare a autorității publice pentru luna de calcul al altor plăți de stimulare.”
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205-207, art. 766), cu completările ulterioare, se completează cu punctul 61 cu următorul cuprins:
    „61.  Personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurilor organizaționale din sfera lor de competență beneficiază de plăți de stimulare. Plățile de stimulare se achită lunar din contul mijloacelor alocate anual pentru alte plăți de stimulare în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și din contul economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, concomitent cu plata salariului, și se stabilesc separat pentru fiecare persoană, proporţional salariului de funcție, conform următoarei formule:


    unde:
    PS – plăți de stimulare pentru o persoană;
    S  – salariul de funcție al personalului care efectuează deservirea tehnică, stabilit în anexa nr. 1;
    E – valoarea totală a mijloacelor alocate pentru alte plăți de stimulare și a economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, calculate pentru luna de calcul al plăților de stimulare;
    FS – fondul total de salarii lunare/de funcție/de bază prevăzute în schema de încadrare a autorității publice pentru luna de calcul al plăților de stimulare.”
    4. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul şi în limitele cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul instituţiilor pe anul respectiv.


    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                 Octavian Armaşu
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                     Stela Grigoraş

    Nr. 666. Chişinău, 23 august 2017.