HGC667/2017
ID intern unic:  371079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 667
din  23.08.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 768
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerele, la elaborarea statelor de personal, vor respecta prevederile pct.3 din anexa la prezenta hotărîre și le vor prezenta spre avizare Cancelariei de Stat în termenele prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 594  din  26 iulie 2017 ”Cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate”.
    3. Celelalte autorități publice, în termen de 6 luni, vor revizui statele de personal în conformitate cu prevederile pct.3 din anexa la prezenta hotărîre și le vor prezenta Cancelariei de Stat pentru avizare în modul stabilit.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Nr. 667. Chişinău, 23 august 2017.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 667
din 23 august 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în clauza de emitere, textul „nr.64-XII din 31 mai 1990” se exclude;
    2) în anexa nr.1:
    a) la punctul 5, cuvintele „în instituțiile bancare” se substituie cu cuvîntul „trezoreriale”;
    b) punctul 7:
    la litera a), textul  „viceprim-miniștrilor fără portofoliu (în continuare – viceprim-miniștri)” se substituie cu textul „viceprim-ministrului fără portofoliu (în continuare – viceprim-ministru);
    la litera c), cuvîntul „viceprim-miniștrilor” se substituie cu cuvîntul „viceprim-ministrului”;
    c) la punctul 8, cuvintele „cabinetele persoanelor care exercită funcții de demnitate publică” se substituie cu textul „Cabinetul Prim-ministrului, Corpul de control al Prim-ministrului”;
    d) punctele 9 și 11 vor avea următorul cuprins:
    „9. Secretarul general al Guvernului este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern, fiind subordonat direct Prim-ministrului. Secretarii generali adjuncți ai Guvernului sînt numiți şi eliberaţi din funcţie de Guvern.”;
    „11.  Prim-ministrul este asistat de personal încadrat în cabinetul propriu în baza încrederii personale.”;
    e) punctul 15 se abrogă;
    f) secțiunea 3 se abrogă;
    g) se introduce secţiunea 31 cu următorul cuprins:
    „31. Corpul de control al Prim-ministrului
    231. Corpul de control al Prim-ministrului este o structură fără personalitate juridică, organizată în cadrul Cancelariei de Stat, care se subordonează direct Prim-ministrului.
    Corpul de control al Prim-ministrului este condus de un şef, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Prim-ministru.
    Corpul de control al Prim-ministrului efectuează controlul realizării de către Cancelaria de Stat, ministere, alte autorităţi administrative centrale şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă a atribuţiilor prevăzute de cadrul normativ şi a sarcinilor stabilite în actele Guvernului, în Programul de activitate al Guvernului şi în alte documente de politici publice, precum şi în indicaţiile Prim-ministrului.”;
    h) la punctul 24, cuvîntul „viceprim-miniștrilor” se substituie cu cuvîntul „viceprim-ministrului”;
    3) în anexa nr.2:
    poziția 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Cabinetul Prim-ministrului (cu statut de direcție);
    se completează cu poziția 31 cu următorul cuprins:
    „31. Corpul de control al Prim-ministrului (cu statut de direcție)”;
    4) în anexa nr.3, poziția 12 se abrogă.
    2. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.923), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctele 5 și 15, textul „ , la  propunerea secretarului general al Guvernului” se exclude;
    2) la punctul 18, textul „ , șefului Oficiului, șefului adjunct al Oficiului și” se exclude.
    3. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011  „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 9, cifra „40” se substituie prin cifra „30”;
    2) se completează cu punctul 91 cu următorul cuprins:
    „91. Se interzice constituirea altor subdiviziuni structurale interioare decît cele stabilite în structura și organigrama autorității publice, aprobate în modul stabilit.”