LPC153/2017
ID intern unic:  371153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  14.07.2017
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 523
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 32 alineatul (2) din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările și completările ulterioare, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) secretarilor generali de stat;”.
    Art. II. – La articolul 13 alineatul (3) litera a) din Codul electoral  nr. 1381/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 585), cu modificările și completările ulterioare, textul „viceminiștrii,” se exclude.
    Art. III. – La punctul 4 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 3 octombrie 2006), cu modificările și completările ulterioare, textul „ , viceministrul” se exclude.
    Art. IV. – Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216–220, art. 645), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (5), literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „b) secretar general de stat;
    c) secretar de stat;”.
    2. În anexă, la codul funcției A07, titlul funcției va avea următorul cuprins:
    „Secretar general de stat/secretar de stat”.
    Art. V. – La articolul 25 alineatul (2) litera i) din Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea națională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 775), cu modificările și completările ulterioare, textul „și viceminiștrii apărării” se exclude.
    Art. VI. – Legea nr. 115/2005 cu privire la producția agroalimentară ecologică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 96–98, art. 242), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 63 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) secretar general de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare – președinte;”.
    2. În anexă, cuvîntul „Viceministru” se substituie cu sintagma „Secretar general de stat”.
    Art. VII. – Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 31 alineatul (2) litera e), textul „ , de viceministru al apărării” se exclude.
    2. La articolul 35 alineatul (2) litera d), textul „ , viceminiștrii apărării” se exclude.
    Art. VIII. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Persoanele care dețin funcții de demnitate publică și personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică care activează în cadrul Guvernului, Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului beneficiază de plăti de stimulare, care se achită din contul mijloacelor alocate anual pentru plăți de stimulare în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și din contul economiilor mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv pe autoritate, disponibile după deducerea plăților de la alin. (2), în condițiile calculării lor. Aceste plăți se achită lunar, concomitent cu plata salariului, și se stabilesc separat pentru fiecare persoană care deține funcție de demnitate publică și fiecare persoană din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică care activează în cadrul Guvernului, Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului, proporțional cu salariul lunar stabilit în anexa nr. 3 și cu salariul funcției stabilit în anexa nr. 12, calculate conform metodei stabilite în anexa nr. 31.”
    2. Articolul 81 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică care activează în cadrul Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului beneficiază de plăți de stimulare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (22).”
    3. Legea se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Art. 111. – Pentru personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea Cancelariei de Stat, ministerelor, altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurilor organizaționale din sfera lor de competență, suplimentar la salariul stabilit la art. 9, se stabilesc plăți de stimulare. Plățile de stimulare se achită lunar din contul mijloacelor alocate anual pentru plăți de stimulare în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și din contul economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, concomitent cu plata salariului, și se stabilesc separat pentru fiecare persoană, proporțional cu salariul funcției prevăzut în anexa nr. 8, calculate conform metodei stabilite în anexa nr. 31.”
    4. Anexa nr. 3:
     la compartimentul „Guvernul Republicii Moldova”, poziția „Viceministru” se exclude;
compartimentul „Cancelaria de Stat” se abrogă.
    5. Legea se completează cu anexa nr. 31 cu următorul cuprins:
                    „Anexa nr. 31

Metoda de calcul al plăților de stimulare
    Plățile de stimulare pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică, personalul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalul care efectuează deservirea tehnică din cadrul Guvernului, Cancelariei de Stat, al ministerelor, al altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și al structurilor organizaționale din sfera lor de competență se calculează conform următoarei formule:

    unde:
    PS  – plăți de stimulare pentru o persoană;
    S  – salariul persoanei, care se referă la:
    – salariul lunar pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică, stabilit în anexa nr. 3;
    – salariul funcției pentru persoanele din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, stabilit în anexa nr. 12;
    – salariul de funcție pentru personalul care efectuează deservirea tehnică, stabilit în anexa nr. 8;
    E – valoarea totală a mijloacelor alocate pentru plăți de stimulare și economiilor mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv pe autoritate, calculate pentru luna de calcul a  plăților de stimulare;
    FS – fondul total de salarii lunare/de funcție/ de bază, prevăzute în schema de încadrare a autorității publice, pentru luna de calcul a plăților de stimulare.”
    6.  La anexa nr. 12, textul „ , secretar general al Guvernului” se exclude.
    Art. IX. – La articolul 15 din Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Legea nr. 52/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 356), cu modificările și completările ulterioare, textul „ ; viceministrul apărării (cu excepția aplicării sancțiunilor disciplinare ofițerilor, prevăzute la art. 57 lit. d) și e) din prezentul regulament)” se exclude.
    Art. X. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93,  art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, noțiunea „vînzător”, sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”.
    2. La articolul 7 alineatul (2),  sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”, iar textul „ , la propunerea Ministerului Economiei” se exclude.
    Art. XI. – Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) secretar general al Guvernului, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct al conducătorului autorității administrative;”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c) se instituie o comisie permanentă/comisii permanente formată/formate din 7 membri specialişti cu activitate și experiență remarcabilă în administraţia publică, desemnaţi de Guvern.”
    2. La articolul 9, alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;”.
    3. La articolul 12 alineatul (2), textul „de conducătorul autorității publice,” se exclude.
    4. La articolul 29 alineatul (2) litera a), textul „comisia de concurs prevăzută” se substituie cu textul „comisia/comisiile de concurs prevăzută/prevăzute”.
    Art. XII. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 402 alineatul (2), textul „ministrul și viceminiștrii finanțelor” se substituie cu textul „ministrul finanțelor, secretarul general de stat și secretarul/secretarii de stat ai Ministerului Finanțelor”.
    2. La articolul 4091 alineatul (3), textul „și viceminiștrii” se substituie cu textul „ , secretarul general de stat și secretarul/secretarii de stat ai Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”.
    Art. XIII. – Articolul 16 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (4), textul „ – viceministrul sănătății” se exclude;
    la alineatul (5), textul „ , reprezentat prin medicul-șef sanitar de stat al Republicii Moldova – viceministrul sănătății și prin direcțiile relevante ale ministerului” se exclude.
    Art. XIV. – Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 2 alineatul (2), textul „secretarul general al Guvernului,” se exclude.
    2.  La articolul 8 alineatul (6), textul „ , al secretarului general al Guvernului”, în ambele cazuri, se exclude.
    Art. XV. – Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (11) se abrogă.
    2. În anexă, pozițiile „Viceministru”, „Secretar general al Guvernului”, „Secretar general adjunct al Guvernului” și „Șef, șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat” se exclud.
    Art. XVI. – Anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Capitolul I secțiunea I:
    la punctul 1 poziția A01 coloana a doua, după textul „Secretar general/secretar general adjunct al Parlamentului” se introduce textul „Secretar general al Guvernului/secretar general adjunct al Guvernului”;
    la punctul 2 poziția B02, coloana a doua se completează cu textul „Șef/șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat”.
    2. Capitolul II secțiunea I punctul 1:
    la poziția A05, coloana a doua va avea următorul cuprins:
    „Secretar general de stat”;
    la poziția A06, coloana a doua se completează la început cu textul „Secretar de stat”.
    Art. XVII. – Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 71:
    la alineatul (1), textul „de un spor lunar pentru intensitatea muncii şi” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Funcţionarii publici beneficiază de alte plăţi de stimulare, care se achită din contul mijloacelor alocate anual în limita a 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice și economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv, în modul şi în condițiile stabilite de Guvern.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Alte plăți de stimulare nu se acordă funcţionarilor publici care, pe perioada de gestiune, au fost sancţionaţi disciplinar. În cazul în care instanţa de judecată suspendă actul administrativ de sancţionare a funcţionarului, plățile se acordă în condiţiile alin. (3).”
    2. Articolul 8 se abrogă.
    3. Anexa nr. 2:
    compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Președintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat”:
    la poziția „Secretar general adjunct al Parlamentului” coloana a treia, cifra „20” se substituie cu cifra „21”;
    după poziția „Secretar general adjunct al Parlamentului” se introduc pozițiile:
A01
Secretar general al Guvernului
22
A01
Secretar general adjunct al Guvernului
21

    la poziția „Secretar general adjunct al Aparatului Președintelui Republicii Moldova” coloana a treia, cifra „20” se substituie cu cifra „21”;
    după poziția „B02 Șef direcție”se introduc pozițiile:
B02
Șef oficiu teritorial al Cancelariei de Stat
-
în municipiul Chișinău – 19, în alte teritorii – 18
B02
Șef adjunct oficiu teritorial al Cancelariei de Stat
-
în municipiul Chișinău – 18, în alte teritorii – 17

    compartimentul „Aparatele centrale ale ministerelor”:
    la poziția A05, coloana a doua va avea următorul cuprins:
    „Secretar general de stat”;
    după poziția A05 se introduce poziția:
A06
Secretar de stat
21

    poziţiile B19 şi B21 vor avea următorul cuprins:

B19
Şef direcţie generală
18
18
 
B21
Şef direcţie în cadrul direcţiei generale
15
15

    compartimentul „Funcționarii publici în posturi diplomatice din instituțiile serviciului diplomatic”:
    la poziția „Secretar general”, coloana a doua va avea următorul cuprins:
    „Secretar general de stat”;
    după poziția „Secretar general de stat” se introduce poziția „Secretar de stat” cu următorul cuprins:
 
 
Secretar de stat
21

    Art. XVIII. – Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–164, art. 537), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  La articolul 2 alineatul (2), textul „care nu sînt incluse la art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern” se exclude.
    2.  La articolul 9 alineatul (2), textul „nr. 64-XII din 31 mai 1990” se exclude.
    3. La articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ministerele se constituie, se reorganizează și se dizolvă în condițiile Legii cu privire la Guvern și ale prezentei legi.”
    la alineatul (2), cuvîntul „legal” se substituie cu cuvîntul „juridic”;
    la alineatul (14), cuvîntul „legii” se substituie cu textul „actului normativ”.
    4. Articolul 11:
    la alineatul (1), litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) stabilește, prin ordin, domeniile de activitate ale secretarului general de stat și, la propunerea secretarului general de stat, domeniile de activitate ale secretarului de stat, precum și modul de înlocuire a ministrului în activitățile de realizare a treburilor curente ale ministerului, a secretarului general de stat și a secretarului de stat;”
    la alineatul (2), textul „nr. 64-XII din 31 mai 1990” se exclude.
    5. Articolul 12 se abrogă.
    6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 13. Secretarul general de stat și secretarul de stat
    (1) Secretarul general de stat și secretarul de stat sînt funcționari publici de conducere de nivel superior, numiți în funcție pe criterii de profesionalism, conform legislației cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (2) Secretarul general de stat asistă ministrul în activitatea de conducere a ministerului prin asigurarea realizării legăturilor funcționale dintre ministru și corpul de funcționari publici, dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului, precum și dintre ministru și structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului.
    (3) Secretarul general de stat exercită următoarele atribuții:
    a)  acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    b)  coordonează elaborarea programelor și planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor despre realizarea lor în domeniile de activitate ale ministerului, în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    c)  asigură elaborarea calitativă a programelor și planurilor ministerului;
    d)  elaborează și propune căile de realizare a obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    e)  coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului central al ministerului în vederea realizării obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului;
    f)  coordonează activitatea structurilor organizaționale din sfera de competență a ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre ministru și conducătorii acestora;
    g)  realizează legătura funcțională dintre subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului și structurile organizaționale din sfera de competență a ministerului;
    h)  realizează activitățile de administrare a treburilor curente ale ministerului în cazul lipsei ministrului;
    i)  participă la ședințele Guvernului, fără drept de vot, în cazul în care este delegat de către ministru și în alte cazuri stabilite de legislație;
    j)  reprezintă ministerul, în baza delegației ministrului, în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alte autorități publice, cu reprezentanții societății civile și cu persoanele fizice și juridice din Republica Moldova și din străinătate;
    k)  asigură monitorizarea și evaluarea executării obiectivelor și direcțiilor strategice de activitate ale ministerului, precum și raportarea privind implementarea acestora;
    l)  controlează executarea actelor normative care au fost inițiate de către minister;
    m) propune inițierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului în conformitate cu obiectivele și direcțiile strategice stabilite de ministru;
    n)  asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea lor sub aspectul respectării cerințelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza și definitivarea acestora;
    o)  asigură avizarea proiectelor de acte normative care au tangență cu domeniile de activitate încredințate ministerului, elaborate de alte ministere, autorități administrative centrale și autorități publice;
    p)  exercită alte atribuții stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.
    (4) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general de stat este asistat de unul sau mai mulți secretari de stat care i se subordonează nemijlocit.
    (5) Numărul secretarilor de stat este stabilit de Guvern, la propunerea ministrului, în funcție de domeniile de activitate ale Guvernului, date în competența ministerului.
    (6) Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    (7) Secretarul de stat exercită, în domeniile de activitate de care este responsabil, atribuțiile prevăzute la alin. (3), care se aplică în mod corespunzător, avînd în vedere subordonarea nemijlocită a acestuia secretarului general de stat.
    (8) În cazul lipsei sau al imposibilității îndeplinirii atribuțiilor de către secretarul general de stat, împuternicirile acestuia sînt exercitate de către unul din secretarii de stat sau, dacă aceștia lipsesc ori sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuțiilor, de către un funcționar public de conducere din cadrul ministerului, desemnați în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, secretarului general de stat și secretarului de stat.”
    7.  La articolul 14, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Autoritățile administrative din subordinea ministerelor se constituie, se reorganizează și se dizolvă de către Guvern, la propunerea ministrului. Prevederile art. 10 alin. (2)–(13) se aplică în mod corespunzător şi faţă de autorităţile administrative din subordinea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale.”
    8.  La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Secretarul general al Guvernului este asistat de unul sau de mai mulți secretari generali adjuncți ai Guvernului. Secretarul general al Guvernului și secretarul general adjunct al Guvernului au statut de funcționar public de conducere de nivel superior şi sînt numiți în funcție pe criterii de profesionalism, conform legislației cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.”
    9.  Articolul 17:
    la alineatul (1), textul „nr. 64-XII din 31 mai 1990” se exclude;
    la alineatul (2), textul „sau, în cazurile expres prevăzute de actele legislative speciale, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului” se exclude.
    10. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Alte autorități administrative centrale din subordinea Guvernului se constituie, se reorganizează și se dizolvă de către Guvern, la propunerea Prim-ministrului, în conformitate cu Legea cu privire la Guvern și prezenta lege.”
    11. La articolul 22 alineatul (1), textul „nr. 64-XII din 31 mai 1990” se exclude.
    12. La articolul 24 alineatul (2), textul „nr. 64-XII din 31 mai 1990” se exclude.
    13. La articolul 26 alineatul (2), litera l) se abrogă.
    14. La articolul 30 alineatul (9), textul „ , care se vor subordona nemijlocit ministrului sau directorului general” se exclude.
    15. La articolul 32 alineatul (2), textul „la propunerea ministerului sau a altei autorități administrative centrale, ori, în cazurile stabilite expres de lege, de către Președintele Republicii Moldova, de ministru sau de directorul general” se substituie cu textul „la propunerea ministrului sau a conducătorului autorității administrative centrale, dacă normele speciale nu prevăd altfel”.
    16. La articolul 33:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Crearea colegiului ministerului sau al altei autorități administrative centrale, componența numerică şi nominală a acestuia se aprobă de către ministru sau de către directorul general, dacă normele speciale nu prevăd altfel.”
    la alineatul (3), textul „viceminiștrii și secretarul de stat” se substituie cu textul „secretarul general de stat și secretarul/secretarii de stat”.
    Art. XIX. – La articolul 11 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 533), cuvîntul „viceministru” se substituie cu textul „secretar general de stat/secretar de stat”.
    Art. XX. – Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 151 cu următorul cuprins:
    „Art. 151. – Prin derogare de la art. 60 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Guvernul se autorizează să redistribuie alocațiile aprobate prin prezenta lege între ministere, alte autorități administrative centrale și structuri organizaționale din sfera lor de competență și Academia de Științe a Moldovei ca urmare a reorganizării structurale a administrației publice centrale subordonate Guvernului, inclusiv în cazul modificării actelor normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea și funcționarea acestor entități.”
    Art. XXI. – (1) În contextul realizării reformei administrației publice centrale, Guvernul, în termen de 4 luni după intrarea în vigoare a prezentei legi, va întreprinde, conform legislației, măsurile necesare pentru ocuparea funcțiilor de secretar general de stat și secretar de stat în ministere.
    (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, viceminiștrii în funcție continuă să își exercite funcțiile pînă la numirea în funcție de către Guvern a secretarilor generali de stat și a secretarilor de stat.
    (3)  În contextul schimbării statutului funcțiilor de secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului din funcții de demnitate publică în funcții publice de conducere de nivel superior, Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va întreprinde măsurile necesare, conform legislației, pentru a asigura ocuparea funcțiilor publice respective.
    (4) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, ocupă funcțiile de demnitate publică de secretar general al Guvernului și secretar general adjunct al Guvernului continuă să exercite aceste funcții pînă la data numirii de către Guvern, în condițiile legislației, a persoanelor în funcțiile publice de conducere de nivel superior corespunzătoare.
    (5) În contextul schimbării statutului funcțiilor de șef al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat din funcții de demnitate publică în funcții publice de conducere, Guvernul, prin intermediul Cancelariei de Stat, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura întreprinderea măsurilor necesare, conform legislației, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere corespunzătoare.
    (6) Contractele individuale de muncă ale personalului din cabinetul secretarului general al Guvernului încetează în temeiul actului administrativ de  eliberare din funcția de demnitate publică, emis în condițiile legii.
    (7) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 4 luni din momentul publicării, cu excepția prevederilor art. VIII pct. 1–3 și pct. 5, art. X, art. XI, art. XVII, art. XVIII și art. XX, care intră în vigoare din momentul publicării prezentei legi.
    (8) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    b) va asigura aducerea în concordanță a actelor departamentale ale ministerelor, ale altor autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurilor organizaționale din sfera lor de competență cu prevederile prezentei legi.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 153. Chișinău, 14 iulie 2017.