HGC680/2017
ID intern unic:  371175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 680
din  30.08.2017
pentru completarea anexei nr.3 la Cerinţele privind calitatea
şi comercializarea seminţelor de plante furajere

Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 782
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția soiurilor de plante  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 364), cu modificările  şi  completările ulterioare, Legii nr.68 din 5 aprilie 2013 despre semințe  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art.417), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Anexa nr. 3  la Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere, aprobate prin  Hotărîrea  Guvernului nr. 836 din 11noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202, art. 917), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu punctele 36-38 cu următorul cuprins:
    „36. Semințele monogerme şi seminţele de precizie de Beta vulgaris L.  trebuie să îndeplinească și condițiile incluse în tabelul 3.
Tabelul 3
 
 
Puritatea minimă
specifică 
(% din greutate)

Facultatea germinativă

minimă (% de glomerule sau de semințe pure)

Conținutul minim deumiditate 
(% de greutate)
 
1
2
3
4
  Sfeclă-de-zahăr

Semințe monogerme 

 
97
 
 
80
 
 
15
 
Semințe de precizie
97
75
15
Semințe plurigerme

din soiuri cu o diploidie mai mare

de 85
97
73
15
Alte semințe
97
68
15
Sfeclă furajeră
Semințe plurigerme                                    

din soiuri cu o diploidie de peste 85, semințe monogerme, semințe de precizie

 
 
97
 
 
73
 
 
15
Alte semințe    
97
68
15

    37.  La aprecierea purităţii minime specifice, procentajul de greutate a semințelor de alte plante nu depășește 0,3, iar la aprecierea conţinutului minim de umiditate nu se iau în calcul pesticidele  granulate, substanțele de prelucrare sau alţi aditivi solizi, după caz.
    38. Respectarea acestor condiții în cazul semințelor prelucrate monogerme şi seminţelor de precizie de Beta vulgaris L. se verifică pe baza eșantioanelor  prelevate  oficial sau sub control oficial din semințele prelucrate care au fost parțial decorticate (șlefuite sau zdrobite), dar care nu au fost încă prelucrate, fără să se aducă atingere examinării oficiale referitoare la puritatea analitică minimă a semințelor prelucrate. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor nu va permite introducerea seminţelor de sfeclă  în zonele recunoscute ca „indemne de rizomanie”, în conformitate cu procedurile corespunzătoare din legislaţia naţională, cu excepția cazului în care procentul de materii inerte depășește 0,5.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                  Vasile Bîtca

    Nr. 680. Chişinău, 30 august 2017.