HGM693/2017
ID intern unic:  371188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 693
din  30.08.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 795
    MODIFICAT
   
HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471
    HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297
    EMO329 din 06.09.17, MO329/06.09.17 pag.22    În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art.412),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.1;
    2) Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2;
    3) Organigrama aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 95 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislației în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
    3. Ministerul Afacerilor Interne va avea un secretar general de stat, patru secretari de stat şi un colegiu.
    4. Ministerul Afacerilor Interne, în termen de pînă la 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului lista autorităţilor administrative din subordinea sa, lista instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, lista întreprinderilor de stat în care exercită funcţii de fondator, care vor constitui parte componentă a prezentului act normativ.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art.856), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 1 alineatele doi şi trei, punctul 2 alineatul doi, punctul 4, precum şi anexele nr. 1 şi nr. 2 se abrogă;
    la punctul 2 alineatul unu, cifra „17822” se substituie cu cifra „17757”.
    [Pct.5 modificat prin EMO329 din 06.09.17, MO329/06.09.17 pag.22]

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 693. Chişinău, 30 august 2017.


 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 693
din 30 august 2017

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
I . DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.
    2. Ministerul Afacerilor Interne (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
II . MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCŢIILE
 DE BAZĂ ŞI DREPTURILE MINISTERULUI

    5. Ministerul are misiunea de a analiza situaţia şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la pct.6, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenţii justificate ale statului care urmează să ofere soluţii eficiente în domeniile de competenţă, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. Ministerul realizează funcţiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) ordinea şi securitatea publică;
    2) managementul integrat al frontierei de stat;
    3) combaterea criminalităţii organizate;
    4) gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;
    5) prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor şi acordarea primului ajutor calificat;
    6) asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private;
    7) evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor şi conducătorilor de vehicule;
    [Pct.6 subpct.7) modificat prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
    8) rezervele materiale de stat și de mobilizare;
    9) managementul funcțiilor cu statut special din cadrul Ministerului.
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct.6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct.6;
    21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    [Pct.7 subpct.21) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    [Pct.7 subpct.22) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
    [Pct.7 subpct.23) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    3) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct.6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    4) examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;
    5) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct.6, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;
    7) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;
    8) exercitarea altor funcţii specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru, cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, ai administraţiei publice locale, mediului academic, societăţii civile, mediului de afaceri şi specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile specifice de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării politicii statului în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    5) să constate/să examineze contravenţii, în limitele competenţelor legale, şi să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie în cazul depistării încălcărilor;
    6) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative aflate în subordinea sa, inclusiv a serviciilor publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
    7) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    8) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate din subordine şi instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
    9) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    10) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    11) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;
    12) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a acestuia;
    13) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    14) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;
    15) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, stabileşte căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi;
    7) decide asupra elaborării şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinii privind proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit de Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi ale secretarilor de stat, precum şi modul de înlocuire a secretarului general de stat şi a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, inclusiv ale celor cu statut special, în condiţiile legii;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, inclusiv celor cu statut special, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea Ministerului;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În cadrul Ministerului activează un secretar general de stat şi patru secretari de stat, care deţin statut de funcţionari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea de calitate a programelor şi planurilor ministerului;
    4) coordonează elaborarea căilor de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestuia;
    8) exercită împuternicirile de conducere a Ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
    9) participă, fără drept de vot, la şedinţele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    10) în temeiul delegării, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    11) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului, precum şi întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost iniţiate de Minister;
    13) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Ministerului, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, dacă acestea au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuţii stabilite de prezentul Regulament ori încredinţate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către secretarul general de stat şi/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul din secretarii de stat sau, dacă aceştia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor, de către un funcţionar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat şi a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului.
    16. În cadrul Ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru (preşedintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului, precum şi conducători ai structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a organului de specialitate şi alte persoane.
    17. Componenţa numerică şi nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăşi 15 persoane.
    18. În componenţa colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    19. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Ministerului în vederea promovării politicii în domeniul de activitate gestionat, soluţionării problemelor stringente, elaborării şi realizării pronosticurilor de perspectivă şi de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare. De asemenea, colegiul discută chestiuni ce ţin de activitatea autorităţilor administrative din subordinea Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele şi dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului şi ale autorităţilor administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    22. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    23. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    24. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, mediul de afaceri şi societatea civilă.
    25. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 693
din 30 august 2017

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
    Ministru
    Cabinetul ministrului (cu statut de secție)
    Secretar general de stat
    Secretari de stat
    Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
    Direcția politici în domeniul ordinii și  securității publice
    Direcția politici de prevenire și combatere a criminalității
    Direcția cooperare internațională
    Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat
    Direcția politici în domeniul migrației și azilului
    Direcția politici în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență
    Direcția politici de personal și învățămînt
    Direcția politici în domeniul cetățeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor și conducătorilor de vehicule
    Serviciul politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare
    Serviciul probleme speciale
    Serviciul audit intern
    Direcţia management instituțional
    Secția juridică
    Secția resurse umane
    Secția financiar-administrativă
    Secția management documente
    Serviciul informare și comunicare cu mass-media
    [Anexa nr.2 modificată prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]