HGM695/2017
ID intern unic:  371190
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  30.08.2017
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 797
    MODIFICAT
    HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19
    HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297


    În temeiul art. 7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, conform anexei nr. 1;
    2) Structura aparatului central al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, conform anexei nr. 2;
    3) Organigrama aparatului central al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, conform anexei nr. 3;
    4) Lista autorităților administrative din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, conform anexei nr. 31.
    [Pct.1 modificat prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în număr de 121 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va avea un secretar general de stat, patru secretari de stat şi un colegiu.
    4. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în termen de pînă la 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului lista autorităţilor administrative din subordinea sa, lista instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, lista întreprinderilor de stat în care exercită funcţii de fondator/lista societăților pe acţiuni în care administrează pachetul de acțiuni ale statului, care vor constitui parte componentă a prezentului act normativ.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                Vasile Bîtca  
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 695. Chişinău, 30 august 2017.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 695
din 30 august 2017

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
 I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – Regulament) reglementează misiunea,  funcțiile, domeniile de activitate și drepturile acestuia, precum și organizarea activității.  
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care îi sînt încredinţate.
    3. Ministerul este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.
    4. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea  nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern şi de alte acte normative, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul Regulament.
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCŢIILE
DE BAZĂ  ŞI DREPTURILE MINISTERULUI

    5. Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniile sale de activitate, de a elabora politici publice eficiente în domeniile prevăzute la pct. 6, de a monitoriza calitatea politicilor și actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competenţă, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.
    6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
    1) agricultură;
    2) producerea alimentelor;
    3) siguranţa alimentelor;
    4) dezvoltare regională și rurală;
    5) planificare spaţială;
    6) protecţia mediului și schimbări climaterice;
    7) resurse naturale.
    7. Funcţiile de bază ale Ministerului sînt:
    1) elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, a proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute la pct. 6, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    2) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile prevăzute la pct. 6;
    21) monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;
    [Pct.7 subpct.21) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    22) monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;
    [Pct.7 subpct.22) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    23) monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;
    [Pct.7 subpct.23) introdus prin HG262 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.297]
    3) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile prevăzute la pct. 6, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
    4) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;
    5) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile prevăzute la pct. 6, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;
    6) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul autorităților/instituţiilor bugetare din subordine;
    7) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative şi a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;
    8) exercitarea altor funcţii specifice.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să solicite şi să primească de la alte ministere, autorităţi administrative centrale şi alte autorităţi publice, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi exercitarea atribuţiilor;
    2) să creeze consilii consultative, comisii specializate, grupuri de lucru, cu antrenarea reprezentanţilor altor ministere, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, a administraţiei publice locale, mediului academic, societăţii civile, mediului de afaceri şi a specialiştilor în domeniu pentru elaborarea proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice, efectuarea expertizelor şi acordarea consultaţiilor, precum şi pentru examinarea altor chestiuni ce ţin de domeniile specifice de activitate;
    3) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
    4) să colaboreze cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării politicii statului în domeniile încredinţate şi a soluţionării problemelor comune;
    5) să prezinte Guvernului propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea unor autorităţi administrative aflate în subordinea sa, inclusiv servicii publice desconcentrate, precum şi a unor instituţii publice în care are calitatea de fondator, pentru asigurarea realizării misiunii şi îndeplinirii funcţiilor sale;
    6) să delege, în caz de necesitate, în mod discreţionar, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei;
    7) să abroge acte ce contravin legislaţiei emise de autorităţile administrative, serviciile publice desconcentrate din subordine şi instituţiile publice în care are calitatea de fondator;
    8) să înainteze, în conformitate cu legislaţia, acţiuni în regres împotriva funcţionarilor publici şi a personalului angajat care au cauzat prejudicii proprietăţii publice şi bugetului de stat;
    9) să solicite accesul şi să obţină gratuit, prin intermediul platformei de interoperabilitate, informaţii statistice, financiare, fiscale, economice, juridice şi de altă natură;
    10) să încheie tratate internaţionale în condiţiile legii;
    11) să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetare şi extrabugetare pentru funcţionarea sa regulamentară;
    12) să elaboreze şi să aprobe instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative înregistrate în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie;
    13) să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea suspendării acţiunii unor acte normative şi administrative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice ce contravin legislaţiei;
    14) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate Ministerului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII MINISTERULUI
    9. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru, care:
    1) determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale Ministerului, pornind de la Programul de activitate al Guvernului, stabilește căile de realizare a acestora;
    2) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi îndeplinirea funcţiilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) aprobă programele şi planurile de activitate ale Ministerului, precum şi rapoartele privind realizarea acestora;
    4) asigură coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii administraţiei publice în domeniile de activitate încredinţate Ministerului pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor acestuia;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control intern;
    6) participă, cu drept de vot deliberativ, la şedinţele Guvernului şi votează chestiunile de pe ordinea de zi;
    7) decide asupra elaborării şi prezintă Guvernului spre examinare proiecte de acte normative ce ţin de domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    8) expune opinii privind proiectele de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi referitor la alte chestiuni examinate în cadrul şedinţelor Guvernului;
    9) semnează avize la proiecte de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului, elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, precum şi contrasemnează hotărîrile şi ordonanţele adoptate de Guvern în cazurile stabilite de lege;
    10) negociază şi semnează tratate internaţionale în modul stabilit de Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
    11) emite ordine în mod unipersonal şi în limitele competenţei sale, asigurînd controlul executării acestora;
    12) stabileşte domeniile de activitate ale secretarului general de stat şi ale secretarilor de stat, precum şi modul de înlocuire a secretarului general de stat şi a secretarilor de stat;
    13) aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului;
    14) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici în condiţiile legii;
    15) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    16) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii;
    17) prezintă Guvernului spre examinare şi aprobare propuneri de constituire, reorganizare sau dizolvare a structurilor organizaţionale în sfera de competenţă a Ministerului, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru întreţinerea sa;
    18) prezintă Guvernului spre examinare propuneri cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită ale autorităţilor administrative din subordinea Ministerului;
    19) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale conducătorilor şi adjuncţilor structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor normative speciale;
    20) reprezintă Ministerul, fără un mandat special, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile şi ai mediului de afaceri, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    21) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
    22) exercită alte competenţe care îi sînt atribuite în conformitate cu legislaţia.
    10. În cadrul Ministerului activează un secretar general de stat şi patru secretari de stat, care deţin statut de funcţionari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.
    11. Secretarii de stat se subordonează direct secretarului general de stat.
    12. Secretarul general de stat asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea Ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile Ministerului, avînd următoarele atribuţii:
    1) acordă suport ministrului la determinarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    2) coordonează elaborarea programelor şi a planurilor de activitate ale Ministerului, a rapoartelor despre realizarea acestora în domeniile încredinţate, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
    3) asigură elaborarea de calitate a programelor şi planurilor Ministerului;
    4) coordonează elaborarea căilor de realizare a obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    5) coordonează activitatea subdiviziunilor în vederea realizării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului;
    6) coordonează activitatea structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a Ministerului şi asigură conlucrarea operativă dintre ministru şi conducătorii acestora;
    7) realizează legătura funcţională dintre subdiviziunile interne ale Ministerului şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestuia;
    8) exercită împuternicirile de conducere a Ministerului în cazul lipsei ministrului, în condiţiile legii;
    9) participă, fără drept de vot, la şedinţele Guvernului, în cazul în care este delegat de către ministru şi în alte cazuri stabilite de legislaţie;
    10) în temeiul delegării, reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte autorităţi publice, cu reprezentanţii societăţii civile, cu persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate;
    11) asigură monitorizarea şi evaluarea executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale Ministerului, precum şi întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    12) controlează executarea actelor normative care au fost iniţiate de Minister;
    13) propune iniţierea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Ministerului, în conformitate cu obiectivele şi direcţiile strategice stabilite de ministru;
    14) asigură elaborarea proiectelor de acte normative, este responsabil de calitatea acestora sub aspectul respectării cerinţelor legale privind elaborarea, fundamentarea, avizarea, consultarea publică, expertiza şi definitivarea acestora;
    15) asigură avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere, autorităţi administrative centrale şi autorităţi publice, dacă acestea au tangenţă cu domeniile de activitate încredinţate Ministerului;
    16) asigură organizarea sistemului de management financiar şi control intern;
    17) exercită alte atribuţii stabilite de prezentul Regulament ori încredinţate de ministru.
    13. Domeniile de activitate de care este responsabil secretarul de stat sînt stabilite prin ordin al ministrului, la propunerea secretarului general de stat.
    14. În cazul lipsei sau imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor de către secretarul general de stat şi/sau de către secretarul de stat, împuternicirile acestora sînt exercitate de către unul dintre secretarii de stat sau, dacă aceştia lipsesc sau sînt în imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor, de către un funcţionar public de conducere din cadrul Ministerului, desemnat în conformitate cu ordinul ministrului privind modul de înlocuire a ministrului, a secretarului general de stat şi a secretarilor de stat.
    15. Ministrul, secretarul general de stat, secretarii de stat, conducătorii subdiviziunilor aparatului central al Ministerului, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului.
    16. În cadrul Ministerului se instituie un colegiu, compus din ministru (preşedintele colegiului), secretarul general de stat, secretarii de stat, conducători ai subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului, precum şi conducători ai structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a organului de specialitate şi alte persoane.
    17. Componenţa numerică şi nominală a colegiului se aprobă de ministru, dar nu poate depăşi 15 persoane.
    18. În componenţa colegiului, la propunerea ministrului, pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile.
    19. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Ministerului în vederea promovării politicii în domeniul de activitate gestionat, soluţionării problemelor stringente, elaborării şi realizării pronosticurilor de perspectivă şi de scurtă durată, actele acestuia avînd caracter de recomandare. De asemenea, colegiul discută chestiuni ce ţin de activitatea autorităţilor administrative din subordinea Ministerului, examinează proiectele actelor normative, ia în dezbatere rapoartele şi dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului şi ale autorităţilor administrative din subordine.
    20. În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul propriu, aprobat prin ordin al ministrului.
    21. În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul este asistat de un cabinet, a cărui activitate este reglementată de lege.
    22. Corespondenţa Ministerului este semnată de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al ministrului.
    23. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, secretarul general de stat şi persoane cu funcţii de răspundere abilitate, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice.
    24. Ministerul colaborează cu Parlamentul în cadrul comisiilor parlamentare şi şedinţelor plenare, inclusiv prin reprezentantul Guvernului în Parlament, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu mediul de afaceri şi societatea civilă.
    25. În cadrul Ministerului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenaţi specialişti din diferite domenii.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 695
din 30 august 2017

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului
    Ministru
    Cabinetul ministrului
    Secretar general de stat
    Secretari de stat
    Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
    Serviciul probleme speciale
    Serviciul audit intern
    Direcția management instituţional
    Secția juridică
    Serviciul resurse umane
    Secția financiar-administrativă
    Serviciul evidență contabilă
    Serviciul fonduri de dezvoltare
    Serviciul administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar
    Serviciul managementul documentelor
    Serviciul informare și comunicare cu mass-media
    Serviciul tehnologii informaționale și comunicații
    Direcția politici de dezvoltare regională
    Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională
    Direcția politici și programe de dezvoltare rurală
    Direcția planificare spațială
    Direcția politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu
    Secția politici de aer și schimbări climatice
    Direcția politici de management  al deșeurilor și substanțelor chimice
    Direcția politici în domeniul biodiversității
    Direcția  politici de  management integrat al resurselor de apă
    Serviciul managementul proiectelor de mediu
    Serviciul protecția solului și subsolului 
    Direcția politici în domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră
    Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine animalieră
    Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine
    Serviciul știință, educație și extensiune rurală
    Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală
    Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală
    Serviciul politici și reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol și băuturilor
    Serviciul politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare

    anexa nr.3

Anexa nr. 31
la Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017
LISTA
autorităților administrative din subordinea Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului

    1. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură
    2. Agenția de Mediu
    3. Inspectoratul pentru Protecția Mediului
    [Anexa nr.31 introdusă prin HG20 din 18.01.19, MO22-23/19.01.19 art.28; în vigoare 19.01.19]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 695
din 30 august 2017

Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Punctul 1 alineatele doi și trei şi punctul 2, precum şi anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.730), cu modificările și completările ulterioare.
    2. Punctul 1 alineatele doi și trei şi punctul 2, precum şi anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art.875), cu modificările și completările ulterioare.
    3. Punctul 1 alineatele doi și trei şi punctul 2, precum şi anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 847 din 18 decembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.925), cu modificările și completările ulterioare.