LPC135/2017
ID intern unic:  371221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 135
din  07.07.2017
pentru modificarea și completarea Legii
comunicațiilor electronice nr. 241/2007
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 515
    În scopul transpunerii Directivei 2002/19/CE din 7 martie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24 aprilie 2002, a Directivei 2002/20/CE din 7 martie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24 aprilie 2002, a Directivei 2002/21/CE din 7 martie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru),  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24 aprilie 2002, a Directivei 2002/22/CE din 7 martie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 24 aprilie 2002, a Directivei 2002/58/CE din 12 iulie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 31 iulie 2002, a Directivei 2002/77/CE din 16 septembrie 2002 a Comisiei privind concurența pe piețele de rețele și servicii de comunicații electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 249 din 17 septembrie 2002, a Directivei 2009/136/CE din 25 noiembrie 2009 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 18 decembrie 2009, precum și a Directivei 2009/140/CE din 25 noiembrie 2009 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, 2002/19/CE privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 337 din 18 decembrie 2009,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „servicii publice de comunicații electronice” se substituie cu cuvintele „servicii de comunicații electronice accesibile publicului”.
    2. La articolul 2:
    la noțiunea „abonat”, cuvintele „servicii publice de comunicaţii electronice” se substituie cu cuvintele „servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”;
    noțiunile „acces” „acces neautorizat” și „acces necondiționat” vor avea următorul cuprins:
    „acces – punere la dispoziția altui furnizor a infrastructurii și/sau a serviciilor, în condiții definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, inclusiv atunci cînd sînt folosite pentru furnizarea de servicii ale societății informaționale sau de servicii de programe audiovizuale. Accesul cuprinde, printre altele:
    a) accesul la elementele rețelei și la infrastructura asociată, ceea ce poate presupune conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe (aici sînt incluse, în special, accesul la bucla locală și accesul la infrastructura și serviciile necesare furnizării serviciilor prin bucla locală);
    b) accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, canalizare și piloni;
    c) accesul la sistemele software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;
    d) accesul la sisteme de conversie a numerelor de apel sau la sisteme care au o funcție echivalentă;
    e) accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;
    f) accesul la sisteme de acces condiționat pentru serviciile de televiziune digitală;
    g) accesul la servicii de rețele virtuale;
    h) accesul la sisteme de informații sau baze de date pentru precomenzi, aprovizionare, comenzi, solicitări de întreținere, reparații, precum și facturare;
    acces neautorizat – conectare și/sau utilizare de către o persoană fizică sau juridică a unei rețele și/sau a unui serviciu de comunicații electronice fără autorizarea furnizorului rețelei și/sau serviciului;
    acces necondiționat - acces care nu este condiționat de:
    a) achiziția concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
    b) achiziția unui volum impus de produse sau servicii, care excedă volumul necesar furnizării tipului de acces solicitat;
    c) impunerea oricăror condiții comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sînt necesare sau nu au legătură cu furnizarea tipului de acces solicitat;”
    după noțiunea „acces necondiționat” se introduc 4 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „acces partajat la bucla sau subbucla locală - punere la dispoziția altui furnizor a unei părți specifice din capacitatea buclei sau subbuclei locale, ceea ce permite utilizarea unei părți a frecvenței sau a unui echivalent, fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
    acces total la bucla sau subbucla locală - punere la dispoziția altui furnizor a întregii capacități a buclei sau subbuclei locale, fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
    alocare a canalului sau a frecvenței radio – desemnare a unui canal sau a unei frecvențe radio pentru utilizarea de către un utilizator sau o categorie de utilizatori într-o anumită arie geografică și în condiții determinate;
    apel - conexiune stabilită prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului, care permite realizarea unei comunicări vocale și/sau video bidirecționale în timp real;”
    la noțiunea „bandă de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală”, după cuvintele „securitate naţională,” se introduc cuvintele „comunicații guvernamentale,”;
    noțiunea „buclă locală” va avea următorul cuprins:
    „buclă locală – circuit fizic care leagă punctul terminal al rețelei de comunicații electronice de un repartitor principal sau de orice alt element echivalent din rețeaua publică fixă de comunicații electronice;”
    după noțiunea „compatibilitate electromagnetică” se introduc 6 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „comunicare – orice informație trimisă sau transmisă între un număr finit de părți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului. Această categorie nu include informațiile transmise, prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, în cadrul unui serviciu de programe audiovizuale destinate publicului în măsura în care aceste informații nu pot fi relaționate cu un abonat sau cu un utilizator identificabil care primește informația;
    condiții de licență – totalitatea cerințelor și condițiilor stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației în conformitate cu legislația ce reglementează expres utilizarea resurselor limitate ale statului din domeniul comunicațiilor electronice, a căror respectare este obligatorie pentru titularul de licență;
    consimțămîntul persoanei vizate - manifestare de voință liberă, specifică și informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc;
    consumator – orice persoană fizică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice accesibil publicului în alte scopuri decît cele ale activității sale comerciale sau profesionale;
    date de localizare – orice date prelucrate într-o rețea de comunicații electronice sau prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice, care indică poziția geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului;
    date de transfer - date prelucrate în scopul transmiterii comunicării printr-o rețea de comunicații electronice sau în vederea facturării;”
    după noțiunea „domeniu de nivel superior .md” se introduc 3 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „drept exclusiv - drept acordat unui singur furnizor prin orice act normativ,  de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza o rețea ori un serviciu de comunicații electronice sau de a desfășura o altă activitate din domeniul comunicațiilor electronice într-o zonă geografică determinată;
    drept special - drept acordat unui număr limitat de furnizori prin orice act normativ, de reglementare sau administrativ, care:
    a) le rezervă dreptul de a furniza o rețea ori un serviciu de comunicații electronice sau de a desfășura o altă activitate din domeniul comunicațiilor electronice într-o zonă geografică determinată, altfel decît pe baza unor criterii obiective, nediscriminatorii și proporționale ce permit oricărei părți interesate care îndeplinește aceste criterii să beneficieze de dreptul în cauză; sau
    b) le conferă, altfel decît în conformitate cu criteriile menționate la lit. a), avantaje legale sau de reglementare care afectează substanțial capacitatea oricărui alt furnizor de a furniza o astfel de rețea ori serviciu sau de a desfășura o astfel de activitate, în aceeași zonă geografică, în condiții substanțial echivalente;
    echipament avansat de televiziune digitală - orice decodor destinat a fi conectat la un aparat de televiziune sau orice aparat digital de televiziune cu decodor integrat care poate recepționa servicii de televiziune digitale interactive;”
    după noțiunea „furnizarea reţelei de comunicaţii electronice” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „furnizor cu putere semnificativă pe o anumită piață relevantă - furnizor care, fie individual, fie împreună cu alți asemenea furnizori, conform analizei de piață corespunzătoare, se bucură pe piața respectivă de o poziție echivalentă unei poziții dominante, definită de legislația din domeniul concurenței;”
    noțiunea „infrastructură asociată” va avea următorul cuprins:
    „infrastructură asociată – servicii asociate, infrastructuri fizice și alte instalații sau elemente asociate unei rețele de comunicații electronice și/sau unui serviciu de comunicații electronice, care permit și/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu sau dispun de acest potențial și cuprind, printre altele, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, antenele, turnurile și alte construcții de susținere, canalele, tuburile, pilonii, nișele și cutiile de distribuție;”
    noțiunea „interconectarea rețelelor” va avea următorul cuprins:
    „interconectare – legătura fizică și logică între rețelele publice de comunicații electronice, utilizate de același furnizor sau de furnizori diferiți pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să comunice cu utilizatorii aceluiași sau ai altui furnizor ori să aibă acces la serviciile altui furnizor. Serviciile pot fi furnizate de părțile implicate sau de alte părți care au acces la rețea. Interconectarea este un tip specific de acces pus în aplicare între furnizorii de rețele publice de comunicații electronice;”
    după noțiunea „interconectare” se introduc 2 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „interfață de program de aplicare (API) - interfață software între aplicațiile furnizate de către radiodifuzori sau de către furnizori de servicii și resursele echipamentului avansat de televiziune digitală prevăzute pentru serviciile de televiziune și radio digitale;
    interferențe dăunătoare - interferențe care pun în pericol funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii de siguranță ori care denaturează, blochează sau întrerup în mod grav și repetat funcționarea unui serviciu de radiocomunicații care operează în conformitate cu reglementările internaționale și naționale aplicabile;”
    după noțiunea „interoperabilitate” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „încălcare a securității datelor cu caracter personal – încălcare a securității avînd ca rezultat distrugerea accidentală sau ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată ori accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului;”
    noțiunea „licență” va avea următorul cuprins:
    „licență – act ce atestă dreptul de utilizare, pentru o perioadă stabilită, a resurselor limitate (canale radio, frecvențe radio, resurse de numerotare) indicate în acesta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licență;”
    noțiunea „piață relevantă” se completează cu textul „preventive (ex ante) în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe acea piață”;
    noțiunea „Plan național de numerotare” va avea următorul cuprins:
    „Plan național de numerotare – document oficial care stabilește repartizarea resurselor de numerotare, structura șirurilor de numere utilizate în rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și regulile de formare la nivel național a resurselor de numerotare utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;”
    după noțiunea „Plan național de numerotare” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „poștă electronică – orice mesaj – text, vocal sau conținînd sunete ori imagini – trimis prin intermediul unei rețele publice de comunicații electronice și care poate fi stocat în rețea sau în echipamentul terminal al destinatarului pînă la deschiderea sa de către acesta;”
    noțiunea „punct terminal al rețelei” va avea următorul cuprins:
    „punct terminal al rețelei (NTP) - punct fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o rețea publică de comunicații electronice. În cazul rețelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal al rețelei este identificat printr-o adresă specifică în rețea, care poate fi asociată numărului sau numelui abonatului;”
    după noțiunea „radiocomunicații” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „resurse de numerotare – orice numere sau coduri care servesc pentru identificarea abonaților și/sau furnizorilor;” 
    după noțiunea „resurse de spectru radio” se introduc 4 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „resurse limitate – resurse limitate ale statului din domeniul comunicațiilor electronice, care includ, fără a se limita la acestea, spectrul de frecvențe radio, resursele de numerotare și resursele tehnice asociate;
    resurse tehnice - resursele necesare pentru identificarea unor rețele publice de comunicații electronice sau a unor elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice în vederea operării acestora sau pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    retragere a autorizării generale – radierea furnizorului din Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, cu încetarea dreptului de a furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    retragere a licenței – privarea titularului de licență de dreptul de utilizare a resurselor limitate, în conformitate cu legislația în vigoare;”
    noțiunea „rețea publică de comunicații electronice” va avea următorul cuprins:
    „rețea publică de comunicații electronice - rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în principal pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, care asigură transferul de informații între punctele terminale ale rețelei;”
    la noțiunea „rețea publică de telefonie”, cuvintele „serviciilor publice de telefonie” se substituie cu cuvintele „serviciilor de telefonie accesibile publicului”;
    după noțiunea „roaming” se introduc 4 noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „selectare comparativă - procedură de acordare a licențelor prin care dreptul de utilizare a resurselor limitate este acordat primului clasat/primilor clasați în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă și/sau financiară, după caz;
    selectare competitivă - procedură de acordare a licențelor prin care dreptul de utilizare a resurselor limitate este acordat cîștigătorului unei licitații ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licență, avînd ca punct de pornire valoarea minimală stabilită de Guvern, asigurîndu-se, totodată, îndeplinirea unor criterii de precalificare de natură tehnică, administrativă și/sau financiară, după caz;
    servicii asociate - servicii asociate unei rețele de comunicații electronice și/sau unui serviciu de comunicații electronice, care permit și/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu ori dispun de acest potențial și cuprind, printre altele, conversia numerelor sau sistemele cu o funcție echivalentă, sistemele de acces condiționat și ghidurile de programe electronice, precum și serviciile de identificare, localizare și prezență;
    serviciu cu valoare adăugată – orice serviciu care necesită prelucrarea datelor de transfer sau a datelor de localizare, altele decît datele de transfer, mai mult decît este necesar în vederea transmiterii comunicării sau facturării;”
    după noțiunea „serviciu de comunicații electronice” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „serviciu de televiziune în format mare - serviciu de televiziune care constă, în întregime sau parțial, din programe produse și editate pentru a fi difuzate pe format mare. Formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de televiziune în format mare;”
    noțiunea „serviciu public de comunicații electronice” va avea următorul cuprins:
    „serviciu de comunicaţii electronice accesibil publicului – serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;”
    noțiunea „serviciu public de telefonie” va avea următorul cuprins:
    „serviciu de telefonie accesibil publicului - serviciu pus la dispoziția publicului în scopul inițierii și primirii, în mod direct sau indirect, de apeluri naționale sau de apeluri naționale și internaționale prin utilizarea unui număr ori a mai multor numere din Planul național de numerotare sau dintr-un plan internațional de numerotare;”
    la noțiunea „sistem de acces condiționat”, cuvintele „modalitate tehnică și/sau dispozitiv prin intermediul căruia” se substituie cu cuvintele „măsură și/sau dispoziție tehnică care asigură că”, iar cuvintele „în mod restricționat,” se exclud;
    la noțiunea „utilizator”, cuvintele „servicii publice de comunicaţii electronice” se substituie cu cuvintele „servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”;
    la noțiunea „utilizator final”, cuvintele „rețele sau servicii publice de comunicaţii electronice” se substituie cu cuvintele „rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”.
    3. Articolul 3:
    la alineatul (1), cuvîntul „publice” se substituie cu cuvintele „accesibile publicului”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Registratorul național al domeniului de nivel superior .md exercită următoarele atribuții:
    a) ține Registrul numelor din domeniul de nivel superior .md, asigură actualizarea acestuia și accesul on-line;
    b) atribuie, înregistrează, reînregistrează, retrage  numele din domeniul de nivel superior .md, modifică datele de înregistrare necesare funcționalității acestora;
    c) deține controlul asupra punctelor de indexare a domeniului de nivel superior .md în rețeaua globală internet;
    d) desemnează entitățile cu funcție de dealer și supraveghează activitatea acestora;
    e) stabilește tariful standard și grila de tarife pentru entitățile cu funcție de dealer pentru înregistrarea numelor în cadrul domeniului de nivel superior .md.”
    4. La articolul 7, alineatul (3) se completează cu literele a1), a2), k) și l) cu următorul cuprins:
    „a1) asigură gestionarea și planificarea spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, în limitele atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege;
    a2) elaborează, coordonează implementarea și monitorizarea politicilor privind gestionarea domeniului de nivel superior .md;”
    „k) desemnează registratorul național al domeniului de nivel superior .md;
    l) monitorizează activitatea registratorului național al domeniului de nivel superior .md.
    5. Articolul 8:
    la alineatul (4) litera a) și la alineatul (6) litera d), cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilități”;
    la alineatul (6) litera c), cuvîntul „publice” se substituie cu cuvintele „accesibile publicului”.
    6. Articolul 9:
    alineatul (1):
    la litera d), cuvintele „serviciile publice de comunicații electronice” se substituie cu cuvintele „serviciile de comunicații electronice accesibile publicului”;
    la litera i), după cuvîntul „reglementarea” se introduc cuvintele „și monitorizarea”;
    alineatul se completează cu literele i1) și n1) cu următorul cuprins:
    „i1) elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md;”
    „n1) controlul îndeplinirii obligațiilor ex ante impuse furnizorilor de rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața relevantă;”
    la alineatul (2), după „cuvintele „datelor cu caracter personal” se introduc cuvintele „ , asigurînd confidențialitatea informațiilor furnizate”.
    7. La articolul 10 alineatul (1):
    literele b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „b) să exercite monitorizarea și controlul asupra activității participanților la piața serviciilor de comunicații electronice și asupra modului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor prin:
    – monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin condițiile de autorizare generală, a obligațiilor ex ante impuse furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe una sau mai multe dintre piețele relevante, în conformitate cu reglementările specifice ce țin de activitatea lor;
    – supravegherea și controlul respectării condițiilor (obligațiilor) cuprinse în licențele de utilizare a resurselor de spectru radio, de utilizare a resurselor de numerotare, în permisele tehnice, precum și a reglementărilor din domeniul utilizării acestor resurse limitate;
    – monitorizarea și controlul calității serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, a tehnologiei informației și a serviciilor ce se supun reglementărilor sale;
    c) să elibereze, să suspende, să retragă, parțial sau total, licențele, să elaboreze, să modifice condițiile speciale de licență, să efectueze controlul respectării acestora; să acorde, să suspende ori să retragă, parțial sau total, drepturile de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice sau a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și să efectueze controlul respectării condițiilor autorizării generale conform legislației în vigoare;”
    alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) să elibereze certificate de examinare pentru serviciul de radioamator în conformitate cu Regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din Republica Moldova, elaborat și aprobat de organul central de specialitate;”.
    8. Articolul 11:
    la alineatul (6):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) demisiei;”
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) îndeplinirii necorespunzătoare, în mod sistematic, a atribuțiilor acordate prin lege, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”
    litera f) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Decizia de eliberare din funcție a directorului sau, după caz, a directorilor adjuncți se face publică la momentul emiterii acesteia. Persoana eliberată în temeiul alin. (6) lit. a1) trebuie să primească o expunere în scris a motivelor de eliberare din funcție și are dreptul de a solicita publicarea acesteia.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Directorul angajează prin concurs personalul Agenției.”
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Structura organizatorică, efectivul-limită și bugetul Agenției se aprobă de către Consiliul de administrație.”
    9. Articolul 12:
    la alineatul (1) litera b), cuvîntul „resursele” se substituie cu cuvintele „utilizarea resurselor”;
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Furnizorii care, împreună cu alți furnizori din același grup de întreprinderi, înregistrează un volum de venituri cumulativ mai mic decît cel stabilit anual prin decizia prevăzută la alin. (4) nu au obligația de achitare a plăților de reglementare și monitorizare pentru anul următor.”
    la alineatul (6), textul „1 martie” se substituie cu textul „31 martie”.
    10. La articolul 13 alineatul (1) litera d), textul „reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice publice” se substituie cu textul „reţele publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”.
    11. Articolul 14:
    la alineatul (1), litera c) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care Consiliul de administrație intenționează să adopte acte de reglementare ce pot avea impact asupra piețelor relevante și asupra furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, Agenția are obligația să respecte procedura de consultare publică, plasînd pe pagina sa web oficială proiectul actului de reglementare, și, la solicitarea părților interesate, să le expedieze documentul prin poșta electronică. Proiectul va fi comunicat publicului larg cu cel puțin 30 de zile înainte de data aprobării. Pentru prezentarea obiecțiilor și propunerilor se stabilește un termen de cel puțin 15 zile lucrătoare, iar pentru discutarea lor – un termen similar. Consultările publice trebuie să cuprindă atît prezentarea comentariilor la proiectele de acte ale Agenției, cît și discutarea acestor comentarii cu părțile ce le-au prezentat. Procedura de consultare publică trebuie să fie inerentă examinării oricăror probleme ce afectează sau pot afecta interesele oricărui furnizor.”
    la alineatul (3), textul „acest termen de 30 de zile poate fi redus, dar nu va fi mai mic de 10 zile” se substituie cu textul „termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (11) poate fi redus, dar nu va fi mai mic de 10 zile lucrătoare”;
    la alineatul (5), după cuvintele „soluționării litigiului” se introduce textul „ , decizie care constituie un act administrativ și care poate fi atacată în contencios administrativ”.
    12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Art. 16. – (1) Importul echipamentelor de comunicații electronice se efectuează în baza unui contract de livrare, în care se indică obligatoriu cerințele reglementărilor tehnice aplicabile.
    (2) Echipamentele de comunicații electronice se pun la dispoziție pe piață numai dacă sînt conforme cu cerințele esențiale ale reglementărilor tehnice aplicabile și sînt însoțite de declarații de conformitate emise în baza rezultatelor evaluării conformității pe propria răspundere de către producător, reprezentantul său autorizat ori importator în temeiul documentației tehnice a producătorului, prin care se atestă conformitatea produselor. În cazul lipsei declarației de conformitate, produsele importate sînt supuse evaluării conformității, potrivit procedurilor aplicate produselor, în baza reglementărilor tehnice naționale aplicabile. Echipamentele de comunicații electronice trebuie să fie marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile.
    (3) Se interzic punerea la dispoziție pe piaţă şi utilizarea echipamentelor de comunicaţii electronice care nu corespund cerinţelor esenţiale, nu sînt însoţite de documentația tehnică și de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității sau care nu sînt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile.
    (4) Toate echipamentele destinate consumatorilor pentru recepționarea semnalelor convenționale digitale de televiziune (difuzarea terestră, prin cablu, satelit sau IP, care este destinată în principal recepției fixe), care sînt comercializate, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod și care pot decoda semnalele digitale de televiziune, trebuie să permită:
    a) decodarea acestor semnale conform unui algoritm de codare, elaborat și administrat de o organizație internațională de standardizare recunoscută;
    b) reproducerea semnalelor care au fost transmise liber, cu condiția ca, în cazul în care acest echipament este închiriat, cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de închiriere aplicabil.”
    13. Articolul 18:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condițiile Legii nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.”
    alineatul (2) se abrogă.
    14. Articolul 19:
    la alineatul (2), textul „reţele şi/sau servicii de telefonie publică” se substituie cu textul „reţele publice de telefonie și/sau servicii de telefonie accesibile publicului”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Rețelele publice de comunicații electronice create pentru distribuția serviciilor de televiziune digitală trebuie să poată furniza servicii și programe de televiziune în format mare. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care primesc și redistribuie servicii sau programe de televiziune în format mare păstrează, la redistribuire, formatul mare.”
    15. Articolul 20:
    la alineatul (1), în partea introductivă, textul „reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice” se substituie cu textul „reţele publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, textul „reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice publice” se substituie cu textul „reţele publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului”;
    alineatul se completează cu literele j) și k) cu următorul cuprins: 
    „j) suspendarea conexiunii abonatului sau utilizatorului, cu informarea acestuia despre motivele suspendării, în cazul în care se constată utilizarea de către acesta a echipamentului terminal neconform cu cerințele esențiale ale reglementărilor tehnice aplicabile sau care produce interferențe – pînă la înlocuirea echipamentului terminal de către abonat, pe cont propriu;
    k) suspendarea conexiunii abonatului sau utilizatorului, cu informarea acestuia despre motivele suspendării și cu recomandările privind soluționarea problemei, în cazul în care conexiunea este utilizată pentru activități ilicite în domeniul comunicațiilor electronice și/sau tehnologiei informației – pînă la înlăturarea cauzelor care au condus la suspendare.”
    alineatul (3):
    la litera a), cuvintele „informații despre utilizatori și despre serviciile publice de comunicații electronice” se substituie cu cuvintele „date referitoare la utilizatori și la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului”;
    la litera c), după textul „ – de 6 luni” se introduce textul „ , la expirarea cărora informațiile menționate vor fi distruse ireversibil, prin proceduri automatizate, cu excepția informațiilor și documentelor prelucrate în conformitate cu art. 624 și a celor care, conform actelor normative în vigoare, se păstrează pentru o perioadă mai îndelungată”.
    16. Legea se completează cu articolele 201 și 202 cu următorul cuprins:
    „Art. 201. - (1) În scopul asigurării securității și integrității rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizorii au obligația:
    a) de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot afecta securitatea rețelelor și serviciilor. Măsurile luate trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat și să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor și rețelelor interconectate, avînd în vedere cele mai noi tehnologii;
    b) de a lua măsurile necesare pentru a garanta integritatea rețelelor și pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor prin intermediul acestor rețele;
    c) de a notifica Agenția și, după caz, organele împuternicite, în cel mai scurt timp, cu privire la orice caz de încălcare a securității sau pierdere a integrității care are un impact semnificativ asupra furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    d) de a colabora între ei, după caz, pentru implementarea măsurilor prevăzute la lit. a) și b).
    (2) Măsurile minime de securitate pe care trebuie să le stabilească și să le implementeze furnizorii astfel încît să îndeplinească obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor viza cel puțin următoarele domenii:
    a) politica de securitate și managementul riscului;
    b) securitatea resurselor umane;
    c) securitatea și integritatea rețelelor, infrastructurii asociate și informațiilor;
    d) managementul operațiunilor;
    e) managementul incidentelor;
    f) managementul continuității afacerii;
    g) monitorizare, testare și audit.
    (3) Agenția poate informa publicul cu privire la existența cazului specificat la alin. (1) lit. c) sau poate solicita furnizorului să informeze publicul cu privire la existența acestui caz atunci cînd consideră că este în interesul publicului.
    (4) Agenția poate stabili modalitatea de implementare a prevederilor alin. (1)–(3), inclusiv în legătură cu termenele de punere în aplicare, cu respectarea procedurii de consultare publică.
    Art. 202. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 201, Agenția poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului:
    a) să furnizeze toate informațiile necesare evaluării securității și integrității rețelelor și serviciilor, inclusiv a politicilor interne de securitate aplicabile;
    b) să inițieze, pe cont propriu, dar nu mai des decît o dată pe an, un audit de securitate realizat de un organism calificat, independent și să transmită Agenției rezultatele auditului.
    (2) Agenția poate verifica și evalua măsurile stabilite de furnizori pentru a garanta securitatea și integritatea rețelelor și/sau serviciilor, precum și respectarea acestora în cazurile de încălcare a securității rețelelor și/sau serviciilor ori de pierdere a integrității rețelelor, avînd posibilitatea de a impune în acest sens măsuri care vor viza stabilirea politicilor, strategiilor, proceselor și procedurilor de asigurare a securității și integrității rețelelor, infrastructurii asociate și informațiilor, resurselor umane, de asemenea poate verifica și evalua managementul operațiunilor, incidentelor, continuității afacerii și procesul de monitorizare.”
    17. Articolul 21 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor în alte domenii ale economiei, în condițiile legii, au obligația:
    a) să țină contabilitatea separată a costurilor pentru activitățile aferente furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în scopul determinării tuturor elementelor de cost și de venit, cu baza lor de calcul și metodologia detaliată aplicată la repartizarea costurilor, inclusiv informația detaliată privind activele fixe și costurile structurale; sau
    b) să efectueze separarea structurală între activitățile aferente furnizării de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului și activitățile din alte sectoare ale economiei naționale.”
    18. La articolul 22, textul „serviciilor publice de comunicaţii electronice” se substituie cu textul „serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”.
    19. Articolul 23:
    la alineatul (1), textul „rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice” se substituie cu textul „rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”;
    articolul se completează cu  alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Agenții economici care desfășoară activități de proiectare și execută lucrări de construcție a rețelelor de comunicații electronice nu sînt supuși regimului de autorizare generală.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Pînă la realizarea notificării, persoana nu are dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice, cu excepția celor prevăzute la alin. (2).”
    la alineatul (5) litera c), cuvintele „semnătură digitală autentică,” se substituie cu cuvintele „semnătură electronică”;
    alineatele (13)–(17) vor avea următorul cuprins:
    „(13) Condițiile de autorizare generală stabilesc drepturile și obligațiile furnizorului de rețele și de servicii de comunicații electronice.
    (14) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are următoarele drepturi:
    1) privind furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului:
    a) să furnizeze acele tipuri de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului pe care le-a indicat în notificarea realizată;
    b) să utilizeze, în scopul furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, rețeaua proprie sau rețeaua unui alt furnizor, autorizat în condițiile prezentei legi, pe bază de contract încheiat cu acest furnizor;
    c) să pună rețeaua sa la dispoziția doar unui alt furnizor autorizat în condițiile prezentei legi și, după caz, ale legislației din domeniul audiovizualului;
    d) să solicite și să obțină licențe de utilizare a resurselor limitate (canale radio, frecvențe radio, resurse de numerotare) și a resurselor tehnice (coduri ale punctelor de semnalizare, coduri de rutare), în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, conform procedurii de licențiere stabilite de legislația în vigoare;
    2) privind accesul pe proprietăți:
    a) să instaleze, cu acordul scris al proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil, în condițiile legii, rețele de comunicații electronice în, pe, deasupra ori sub teritoriul proprietăților funciare, podurilor, străzilor, tunelurilor, clădirilor, colectoarelor, zonelor închise, pădurilor și/sau apelor;
    b) să stabilească, pe bază de contract încheiat cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil, modul de executare a lucrărilor de construcție și instalare a rețelelor de comunicații electronice și modul de utilizare a terenurilor și a altor bunuri imobile necesare furnizării acestor rețele;
    c) să efectueze lucrări de instalare, operare, gestionare, mentenanță și lichidare a rețelei de comunicații electronice în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    3) privind accesul și interconectarea:
    a) să solicite spații tehnologice de colocare și resurse tehnice necesare și suficiente pentru amplasarea și conectarea echipamentelor aferente rețelelor sale publice de comunicații electronice, în scopul interconectării cu rețeaua publică de comunicații electronice a unui alt furnizor, autorizat în condițiile prezentei legi, sau în scopul obținerii accesului cu ridicata la infrastructura de rețea sau a accesului cu ridicata în bandă largă;
    b) să furnizeze spații tehnologice de colocare și resurse tehnice necesare pentru amplasarea și conectarea echipamentelor aferente rețelelor publice de comunicații electronice ale altor furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice, la solicitarea acestora;
    c) să negocieze și să încheie  un acord de interconectare și/sau de acces cu orice alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    4) privind serviciul universal:
    să fie desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau în unele zone ale acesteia, în condițiile legii;
    5) privind activitățile conexe:
    a) să stabilească și/sau să aplice tarife pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului pe care le furnizează, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    b) să stabilească procedura și termenele de efectuare a plăților pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului pe care le furnizează, în conformitate cu legislația în vigoare;
    c) să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului dacă utilizatorii finali nu respectă obligațiile specificate în contractele încheiate sau condițiile planurilor tarifare emise în acest sens;
    d) să facă public, în condițiile legii, registrul abonaților săi utilizatori finali ai serviciilor de telefonie vocală, care  conține datele de identificare și numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă;
    e) să furnizeze, în condițiile legii,  registrul abonaților, serviciile de informații și serviciile de relații cu clienții în scopul oferirii utilizatorilor săi a diverselor informații despre rețeaua sa, serviciile furnizate și utilizatorii săi.
    (15) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are următoarele obligații:
    1) privind accesul și interconectarea:
    la solicitarea unui alt furnizor autorizat în condițiile prezentei legi, să negocieze un acord de interconectare, în condiții conforme cu obligațiile impuse de Agenție în temeiul art. 44–48, în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    2) privind utilizarea frecvențelor radio și a resurselor de numerotare:
    a) să utilizeze frecvențele radio și resursele de numerotare, în cazul în care acestea sînt necesare pentru furnizarea rețelei publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, doar în baza licențelor corespunzătoare, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege;
    b) în cazul utilizării frecvențelor radio supuse doar regimului de autorizare generală, să asigure respectarea condițiilor și obligațiilor principale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, stabilite la art. 24 alin. (2) și (3);
    3) privind protecția mediului, planurile de urbanism și amenajare a teritoriului:
    a) să obțină, la etapele de proiectare, instalare și operare a rețelelor publice de comunicații electronice, toate documentele de autorizare necesare prevăzute de actele normative în vigoare privind protecția sănătății populației, protecția mediului și protecția antiincendiară;
    b) să obțină toate documentele de autorizare necesare prevăzute de legislația privind autorizarea executării și calitatea construcției obiectelor aferente infrastructurii asociate a rețelelor de comunicații electronice (clădirilor, pilonilor, tranșeelor, diferitelor suporturi pentru cabluri/echipamente etc.), asigurarea calității cărora este reglementată de actele normative din domeniul construcțiilor;
    c) să respecte, pe întreaga durată de desfășurare a activității, planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, conform reglementărilor în vigoare;
    4) privind retransmisia programelor audiovizuale prin rețelele publice de comunicații electronice:
    să utilizeze rețelele sale și/sau rețelele interconectate în scopul furnizării serviciilor de difuzare sau retransmisie a programelor audiovizuale în condițiile legislației din domeniul audiovizualului;
    5) privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal:
    a) să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în condițiile legii, confidențialitatea convorbirilor telefonice și/sau a altor servicii de comunicații electronice furnizate prin rețelele publice de comunicații electronice gestionate;
    b) să nu divulge informațiile privind serviciile de comunicații electronice furnizate și cele aferente serviciilor în cauză altor persoane decît utilizatorului final al acestor servicii și persoanelor împuternicite în mod expres, în conformitate cu legislația în vigoare, să obțină asemenea informații;
    c) să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform cerințelor legislației în vigoare, protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor cărora le furnizează servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    d) la solicitarea autorităților competente, să contribuie, în condițiile legii, la identificarea rețelelor de comunicații electronice în care au fost inițiate sau prin intermediul cărora au fost transmise apelurile, precum și la identificarea originii apelului;
    6) privind protecția utilizatorilor:
    a) să pună la dispoziția publicului informații clare, precise și actualizate privind prețurile și tarifele aplicate, precum și privind condițiile de furnizare și utilizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    b) să asigure dreptul utilizatorului final de a încheia contract în formă scrisă privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, conform cerințelor legislației în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice și din domeniul protecției consumatorilor;
    c) să ofere, la solicitare, fiecărui abonat cu care a fost încheiat în formă scrisă un contract de furnizare a serviciilor sau fiecărui utilizator identificat în prealabil de către furnizor ca fiind posesorul legal al cartelei preplătite factura detaliată care să permită abonatului sau utilizatorului respectiv să verifice corespondența dintre obligația sa de plată și serviciile efectiv furnizate;
    d) să nu refuze neîntemeiat accesul utilizatorilor la rețeaua sa și, implicit, la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate prin rețeaua în cauză;
    e) să utilizeze în interiorul rețelei sale sistemul de facturare, amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate utilizatorilor finali, cu excepția serviciilor de roaming internațional;
    f) să nu aplice plăți sau tarife pentru serviciile contractate și/sau alte modificări la clauzele contractuale anterior convenite fără informarea în scris a utilizatorilor finali abonați, în prealabil, cu cel puțin 30 de zile pînă la data aplicării noilor plăți sau tarife și/sau a noilor clauze contractuale;
    g) să asigure calitatea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și continuitatea furnizării acestora, conform reglementărilor în vigoare;
    h) să remedieze, în termenele stabilite conform reglementărilor în vigoare, deranjamentele tehnice în rețeaua de comunicații electronice care au condus la diminuarea calității serviciilor sau la întreruperea furnizării acestora;
    7) privind informarea Agenției:
    a) să prezinte Agenției, conform reglementărilor în vigoare, rapoarte trimestriale și/sau anuale privind datele statistice tehnice și financiare ce țin de furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    b) să prezinte Agenției, conform reglementărilor în vigoare, rapoarte/ situații financiare privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice;
    c) să ofere Agenției informația solicitată, în termenele și la nivelul de detaliere indicate de Agenție, în condițiile legii;
    d) să informeze Agenția despre data efectivă a lansării furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în scris, în termen de pînă la 7 zile după lansare;
    e) să asigure accesul liber al personalului Agenției la documentația și informația necesare în scopul monitorizării și efectuării, în limita competențelor și în conformitate cu legislația în vigoare, a controlului respectării prevederilor actelor normative privind activitatea din domeniul comunicațiilor electronice și al protecției utilizatorilor;
    8) privind interceptarea legală a comunicațiilor electronice și asigurarea confidențialității:
    a) să prezinte, în condițiile legii, organelor împuternicite care exercită activitatea specială de investigații informații despre utilizatori și despre serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate acestora;
    b) să permită, din punct de vedere tehnic, efectuarea, în condițiile legislației în vigoare, a măsurilor speciale de investigații pe rețelele de comunicații electronice de către organele împuternicite în acest sens;
    c) să păstreze, conform cerințelor legislației în vigoare, toate informațiile disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice, necesare pentru identificarea și urmărirea sursei de comunicații electronice, pentru identificarea destinației, tipului, datei, orei și duratei comunicației, pentru identificarea echipamentului de comunicații al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicație, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicații mobile, de asemenea să asigure prezentarea acestor informații organelor împuternicite, în condițiile legislației în vigoare;
    d) să asigure confidențialitatea operațiunilor de interceptare printr-un sistem propriu de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale, conform cerințelor actelor normative în vigoare;
    9) privind securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor:
    a) să întreprindă măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind asigurarea securității și integrității rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului împotriva accesului neautorizat, inclusiv privind asigurarea inviolabilității secretului corespondenței, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    b) să informeze utilizatorii săi finali, precum și Agenția, în situația în care ia cunoștință de apariția unui risc de încălcare a securității și integrității rețelei publice de comunicații electronice prin intermediul căreia se furnizează serviciile de comunicații electronice accesibile publicului;
    c) să asigure securitatea personalului propriu care operează/deservește rețeaua publică de comunicații electronice, precum și securitatea datelor cu caracter personal, în condițiile legislației și reglementărilor în vigoare;
    10) privind achitarea plăților:
    a) să achite Agenției plata de reglementare și monitorizare, stabilită în conformitate cu prezenta lege, conform procedurii  și condițiilor stabilite de Agenție;
    b) să achite plățile pentru resursele de numerotare atribuite pentru utilizare în rețeaua publică de comunicații electronice, conform reglementărilor în vigoare;
    c) să asigure efectuarea, conform prezentei legi, a contribuțiilor la fondul serviciului universal stabilite de actele normative ale Guvernului;
    11) privind condițiile tehnice ale furnizării rețelelor:
    a) să efectueze introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor de comunicații electronice în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
    b) să utilizeze, pentru interconectarea la nivel național și internațional, numai resursele tehnice alocate de Agenție, în condițiile stabilite de actele normative în vigoare;
    c) să mențină integritatea rețelei publice de comunicații electronice;
    d) să întocmească, să țină și, anual, să actualizeze un dosar tehnic al rețelei publice de comunicații electronice (în format electronic sau pe suport de hîrtie), care va cuprinde, în funcție de tipurile de rețele furnizate, informații privind:
    – arhitectura rețelei, liniile și sistemele de transmisie, sistemele de comutare și sistemele de semnalizare;
    – planurile și dimensionarea rețelelor de transport și acces/distribuție, inclusiv informațiile generale privind rutarea traficului;
    – buletinele de măsurători ale nivelurilor de semnal, atenuărilor, ratei erorilor, precum și ale altor parametri tehnici relevanți în propria rețea;
    – modul de realizare a protecției electrice a liniilor de transmisie și a echipamentelor din rețea;
    – descrierea sistemelor de administrare a rețelei și de măsurare a traficului;
    – situația defecțiunilor/deranjamentelor în rețea, statistica rezultată, precum și măsurile pentru asigurarea furnizării rețelei în condițiile respective;
    – măsurile referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgență;
    – datele referitoare la sistemul software utilizat;
    – autorizările și avizele necesare construirii rețelei.
    (16) Agenția elaborează, actualizează și modifică, în conformitate cu prezenta lege, nomenclatorul tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice supuse regimului de autorizare generală.
    (17) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au dreptul să activeze pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Agenția are dreptul să impună anumite condiții prevăzute de lege pentru unele regiuni, orașe, sate sau pentru anumite rețele de comunicații electronice.”
    20. Articolul 24:
    la alineatul (1), după cuvintele „comunicații electronice,” se introduc cuvintele „pentru o perioadă limitată,”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Atunci cînd acordă dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, Agenția precizează dacă dreptul în cauză poate fi cesionat de către titular, precum și condițiile cesionării.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Condițiile generale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio sînt următoarele:
    a) canalele și frecvențele radio – resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului – nu pot fi obiect al vînzării-cumpărării sau înstrăinării în alt mod;
    b) canalele și frecvențele radio pot fi utilizate de către titularul licenței doar pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, precum și a produselor și serviciilor legate direct de furnizarea rețelelor și serviciilor pentru care i-au fost atribuite conform condițiilor generale ale licenței și, după caz, conform condițiilor speciale-tip de licență emise de Agenție pentru benzi specifice de frecvențe radio;
    c) licența, canalele sau frecvențele radio incluse în licență nu pot fi transferate în mod direct între furnizori fără acordul Agenției, exprimat în conformitate cu procedura stabilită în condițiile art. 29.”
    articolul se completează cu alineatele (31)–(37) cu următorul cuprins:
    „(31) La exercitarea drepturilor ce decurg din licență, titularul licenței are următoarele obligații principale privind utilizarea canalelor sau frecvențelor radio:
    a) să asigure utilizarea efectivă, rațională și eficientă a canalelor sau frecvențelor radio care fac obiectul licenței, în conformitate cu legislația în vigoare și condițiile speciale-tip de licență pentru benzi specifice de frecvențe radio;
    b) să lanseze serviciile de comunicații electronice, cu utilizarea canalelor sau frecvențelor radio alocate prin licențe, într-un termen ce nu va depăși 12 luni de la data eliberării licenței;
    c) să limiteze expunerea populației la efectele cîmpurilor electromagnetice generate de rețea în conformitate cu nivelurile maxime admisibile stabilite de legislația în vigoare, cu suportarea cheltuielilor aferente;
    d) să nu efectueze bruiajul altor rețele de comunicații electronice instalate și operate legal pe teritoriul Republicii Moldova și să evite interferențele dăunătoare, respectînd cerințele tehnice definite în deciziile, recomandările și rapoartele Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații/Comitetului Comunicații Electronice emise în acest sens;
    e) în cazul apariției interferențelor dăunătoare, cauzate de titularul licenței și atribuite justificat acestuia, să se conformeze deciziilor emise de către organul central de specialitate în baza sesizărilor tehnice ale Centrului Național pentru Frecvențe Radio, prin care se impun măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, cu suportarea cheltuielilor aferente;
    f) să respecte prevederile deciziilor, recomandărilor și rapoartelor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații, aplicabile benzilor de frecvențe care fac obiectul licenței;
    g) să se conformeze condițiilor și cerințelor impuse de organul central de specialitate în vederea respectării tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și a deciziilor și recomandărilor Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații referitoare la utilizarea canalelor sau frecvențelor radio care fac obiectul licenței;
    h) să nu utilizeze stațiile de radiocomunicații care nu corespund normelor maximal admisibile de emisie a cîmpurilor electromagnetice, stabilite de legislația și reglementările în vigoare, și parametrilor tehnici coordonați cu Centrul Național pentru Frecvențe Radio, de asemenea să nu utilizeze stațiile care provoacă perturbații în funcționarea altor stații și rețele de radiocomunicații ce funcționează legal;
    i) să respecte parametrii tehnici ai stației de radiocomunicații pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale prin eter (servicii de programe radio sau televiziune) stabiliți în proiectul tehnic al stației radio, aprobat de Centrul Național pentru Frecvențe Radio, și în buletinul de măsurători întocmit de Centrul Național pentru Frecvențe Radio;
    j) să respecte condițiile speciale-tip de licență emise de Agenție pentru benzi specifice de frecvențe radio.
    (32) Titularul licenței are următoarele obligații privind furnizarea rețelei publice de comunicații electronice:
    a) să utilizeze, la instalarea rețelei, echipamente care corespund standardelor aplicabile;
    b) să adopte un bun sistem de inginerie la instalarea, operarea și controlul rețelei, care să asigure o calitate superioară a serviciului, ținînd cont de parametrii de calitate stabiliți conform reglementărilor emise în acest sens, precum și o minimizare a potențialului de interferențe dăunătoare, cauzate de furnizorul rețelei, cu alte sisteme de radiocomunicații care operează în benzi de frecvențe conforme cu Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și atribuite legal;
    c) să furnizeze rețeaua publică de comunicații electronice cu respectarea recomandărilor și standardelor tehnologiilor de acces radio terestru aplicabile, după caz, a condițiilor speciale-tip de licență emise de Agenție pentru benzi specifice de frecvențe radio,  actelor normative, reglementărilor și standardelor tehnice în vigoare, aferente canalelor sau frecvențelor radio utilizate, precum și activității desfășurate în vederea furnizării rețelei respective.
    (33) Agenția stabilește condițiile speciale-tip în care titularul licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio își poate exercita acest drept.
    (34) Condițiile speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu care urmează a fi furnizat, transparente, nediscriminatorii și proporționale.
    (35) Condițiile speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot să prevadă:
    a) tipul de rețea sau de serviciu ori tehnologia, conținutul sau programele audiovizuale pentru a căror difuzare sau retransmitere se acordă dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio;
    b) condițiile care să asigure utilizarea efectivă, rațională și eficientă a canalelor sau frecvențelor radio, inclusiv, dacă este cazul, cerințele de acoperire cu rețele și servicii;
    c) cerințele tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor dăunătoare și pentru limitarea expunerii populației la efectele cîmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerințe sînt diferite față de cele incluse în autorizarea generală;
    d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio;
    e) dreptul de a cesiona dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio și condițiile de cesionare;
    f) obligațiile asumate de titularul licenței prin oferta înaintată la concurs, declarată cîștigătoare;
    g) obligațiile care decurg din tratatele internaționale privind utilizarea canalelor sau frecvențelor radio;
    h) după caz, obligațiile care decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a canalelor sau frecvențelor radio.
    (36) Condițiile speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot fi modificate de Agenție doar cu acordul titularului licenței.
    (37) Dacă este necesar, Agenția acordă titularului licenței un termen în vederea executării acțiunilor ce derivă din modificarea condițiilor speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, care trebuie să fie proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestor modificări.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic și, în special, atunci cînd riscul producerii interferențelor dăunătoare este redus, Agenția poate stabili anumite categorii de canale și/sau frecvențe radio ori echipamente radio a căror utilizare este permisă:
    a) în baza regimului de autorizare generală, fără obținerea unei licențe de utilizare a canalelor și/sau frecvențelor radio sau a permisului tehnic;
    b) fără obținerea unei licențe de utilizare a canalelor și/sau frecvențelor radio sau a permisului tehnic și fără a fi supuse regimului de autorizare generală.”
    articolul se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:
    „(41) Organul central de specialitate, prin decizia sa, stabilește condițiile armonizate de utilizare pentru fiecare categorie de canale și/sau frecvențe radio ori echipamente radio dintre cele menționate la alin. (4).
    (42) Agenția include condițiile armonizate de utilizare, stabilite pentru fiecare categorie de canale și/sau frecvențe radio ori echipamente radio conform alin. (41), în condițiile speciale de autorizare generală sau, după caz, în condițiile speciale-tip de licență.”
    la alineatul (5), cuvintele „interferenței periculoase a” se substituie cu cuvintele „interferențelor dăunătoare ale”;
    articolul se completează cu alineatele (101)–(106) cu următorul cuprins:
    „(101) La declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței se anexează, în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și următoarele documente:
    a) după caz, avizul privind asignarea canalului sau a frecvenței radio, care include rezultatul selectării, calculului și coordonării canalului sau frecvenței radio solicitate spre utilizare, cu excepția cazului în care canalul sau frecvența radio este expusă la concurs sau se solicită în baza invitației de depunere a cererilor pentru eliberarea licențelor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, lansată în temeiul deciziei de limitare a numărului de licențe de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio;
    b) după caz, licența de emisie sau autorizația de retransmisie, în copie, eliberată de autoritatea competentă din domeniul audiovizualului;
    c) procura pentru persoana împuternicită, dacă declarația pentru eliberarea/ prelungirea licenței și/sau alte documente prezentate sînt semnate în numele solicitantului de o altă persoană decît administratorul (conducătorul) întreprinderii.
    (102) Declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are atribuțiile corespunzătoare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerințelor prezentului articol.
    (103) Declarația pentru eliberarea licenței se consideră a fi realizată în situația în care au fost îndeplinite toate cerințele ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației și documentelor necesare prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și de prezenta lege.
    (104) În cazul respectării cerințelor ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației pentru eliberarea licenței, dar și în cazul rezultatelor pozitive ale verificării datelor expuse în aceasta, Agenția, în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației respective, adoptă decizia privind eliberarea licenței. Această prevedere nu se aplică în cazul licențelor eliberate prin concurs.
    (105) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înștiințarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenței, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau, în cazul în care licența este eliberată gratis, nu s-a prezentat la Agenție pentru a i se elibera licența perfectată, Agenția este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenței sau să adopte decizia privind recunoașterea licenței ca fiind nevalabilă.
    (106) Prelungirea și reperfectarea licenței se efectuează în condiții similare procedurii de eliberare a licenței, iar suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licenței se efectuează în condițiile prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.”
    alineatul (11):
    la litera b), după textul „rețele și/sau posturi de radio sau de televiziune” se introduce textul „în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre”, iar textul „ , iar pentru televiziunea analogică terestră – pentru un termen ce nu depășește termenul-limită de trecere la televiziunea digitală terestră” se exclude;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) licențelor de utilizare a frecvențelor radio eliberate pentru rețelele destinate unor experimentări și testări ale rețelelor publice de comunicații electronice sau unor transmisii ocazionale ale serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;”
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) La expirarea perioadei de valabilitate, licențele pot fi reînnoite pentru perioade similare în condițiile legii, cu excepția licențelor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pentru televiziunea analogică terestră în benzile de frecvențe care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre.”
    articolul se completează cu alineatele (121) și (122) cu următorul cuprins:
    „(121) În situația prevăzută la alin. (12), Agenția informează titularul licenței cu privire la modificările ce trebuie operate în vederea conformării la legislația în vigoare și îi acordă acestuia un termen corespunzător pentru implementarea acestor modificări, care va fi proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a modificărilor.
    (122) Prelungirea termenului de valabilitate a licenței de utilizare a resurselor de spectru radio, acordată prin concurs, este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență al cărei cuantum se stabilește de către Guvern. Atunci cînd se analizează posibilitatea de a prelungi valabilitatea licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, trebuie, printre altele:
    a) să fie luată în considerare, în mod corespunzător, nevoia de a crește la maximum beneficiile pentru utilizatori și de a stimula concurența;
    b) să fie acordată posibilitatea de exprimare a opiniilor cu privire la această măsură tuturor părților interesate, inclusiv utilizatorilor și consumatorilor.”
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) În cazul în care numărul de licențe este limitat, licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio se eliberează persoanelor juridice prin concurs (printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă), organizat și desfășurat conform unor criterii de selectare transparente, nediscriminatorii și proporționale, în condițiile și termenele stabilite de Agenție, sau prin încredințare directă, dacă dreptul oferit este o evoluție succesivă pentru rețeaua deja construită și furnizată în mod autorizat.”
    la alineatul (15), după cuvintele „La eliberarea prin concurs” se introduce textul „(printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă)”, iar în final alineatul se completează cu textul „ , elaborat și aprobat de către Agenție”;
    la alineatul (16), după textul „rețelelor și/sau posturilor de radio sau de televiziune” se introduce textul „în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre”;
    articolul se completează cu alineatele (18) și (19) cu următorul cuprins:
    „(18) Termenele menționate la alin. (17) pot fi modificate de Agenție dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui tratat internațional la care Republica Moldova este parte privind utilizarea spectrului de frecvențe radio.
    (19) Agenția respinge/refuză declarația pentru eliberarea licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în următoarele cazuri:
    a) declarația este incompletă sau incorectă;
    b) nu există canale sau frecvențe radio disponibile;
    c) nu sînt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din domeniul comunicațiilor electronice;
    d) solicitantul nu a achitat în totalitate plățile stabilite de Agenție, inclusiv eventuale penalități de întîrziere aferente acestora, precum și taxele stabilite de Guvern pentru licențele al căror număr este limitat;
    e) împotriva solicitantului a fost pronunțată o încheiere judecătorească definitivă și irevocabilă privind intrarea în insolvabilitate;
    f) solicitantul este în stare de dizolvare sau de lichidare.”
    21. Articolul 25:
    la alineatul (1), după cuvintele „luînd în considerare natura serviciului,” se introduce textul „respectarea condițiilor de utilizare a resurselor de numerotare, inclusiv a condițiilor speciale-tip de licență stabilite de Agenție pentru categorii specifice de resurse de numerotare prevăzute în Planul național de numerotare,”;
    articolul se completează cu alineatele (11)–(19) cu următorul cuprins:
    „(11) Licența de utilizare a resurselor de numerotare stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1).
    (12) Titularul licenței are următoarele obligații:
    1) să utilizeze resursele de numerotare prevăzute în licență sau, după caz, transferate prin procedura de portare doar pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, conform destinației și în formatul prevăzut de Planul național de numerotare;
    2) să transmită în mod direct utilizatorilor finali numere din blocurile de numere atribuite prin licență în scopul furnizării către aceștia a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    3) să utilizeze eficient resursele de numerotare atribuite prin licență, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    4) să asigure o perioadă de nefuncționalitate de minimum 60 de zile înainte de a retransmite un număr altui utilizator;
    5) să nu modifice numărul transmis abonatului decît în cazuri justificate și în condițiile stabilite de Agenție;
    6) să asigure abonaților următoarele drepturi:
    a) de a utiliza numărul transmis, în condițiile stabilite de furnizorul de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului și de Agenție;
    b) de a solicita modificarea numărului transmis în cazul în care aceștia sînt apelați din greșeală sau abuziv, în mod frecvent;
    c) de a include numărul într-un registru al abonaților, atunci cînd există o obligație în temeiul art. 69, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    7) să informeze abonații despre următoarele obligații cu privire la utilizarea numerelor care le-au fost transmise:
    a) să utilizeze numerele doar în formatul în care le-au fost transmise;
    b) să utilizeze numărul numai pentru serviciile pentru care le-a fost transmis;
    c) să nu retransmită numerele;
    8) să asigure abonaților proprii accesul la serviciile de informații și la serviciile de relații cu clienții;
    9) să asigure apelarea în mod gratuit a serviciilor de urgență la numerele 901, 902, 903 și 904, iar după implementarea Serviciului național unic pentru apeluri de urgență – la numărul 112;
    10) să implementeze și să realizeze portabilitatea numerelor în conformitate cu reglementările adoptate de Agenție;
    11) să nu transfere altor furnizori în mod direct resursele de numerotare atribuite, cu excepția portabilității numerelor;
    12) să nu ruteze apelurile către numerele pentru care a fost suspendat sau retras dreptul de utilizare;
    13) să transmită Agenției anual, pînă la data de 31 ianuarie, raportul privind utilizarea în anul precedent de gestiune a resurselor de numerotare atribuite;
    14) să achite plățile pentru resursele de numerotare atribuite de către Agenție, în termenele stabilite și conform tarifelor stabilite;
    15) să activeze toate blocurile de numere atribuite prin licență în termen de cel mult 12 luni de la data atribuirii acestora și să notifice în acest sens Agenția în termen de 30 de zile de la data activării resurselor de numerotare;
    16) să nu înstrăineze resursele de numerotare din Planul național de numerotare care îi sînt atribuite prin licență sau care îi sînt transferate prin procedura de portare;
    17) să respecte condițiile speciale-tip de licență emise pentru categorii specifice de resurse de numerotare.
    (13) La declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței se anexează, în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și:
    a) previziunile de creștere a gradului de utilizare a resurselor de numerotare în următoarele 12 luni, însoțite de justificarea acestor previziuni (ritmul de creștere din ultima perioadă, lansarea unor noi tipuri de servicii, extinderea ariei de furnizare a serviciilor);
    b) pentru solicitările ulterioare de alocare a unor blocuri suplimentare de numere – gradul de utilizare a resurselor de numerotare alocate (în cazul numerelor geografice – pentru aceeași arie geografică de utilizare);
    c) în vederea alocării de numere pentru furnizarea de servicii de către furnizorii de rețele mobile virtuale – dovada începerii negocierilor relevante cu un furnizor de rețele publice de comunicații electronice mobile cu privire la furnizarea accesului la rețeaua acestuia.
    (14) Declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are atribuțiile corespunzătoare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerințelor prezentului articol.
    (15) Declarația pentru eliberarea licenței de utilizare a resurselor de numerotare se consideră a fi realizată în situația în care au fost îndeplinite toate cerințele ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației și documentelor necesare prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și de prezenta lege.
    (16) În cazul respectării cerințelor ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației pentru eliberarea licenței, dar și în cazul rezultatelor pozitive ale verificării datelor expuse în aceasta, Agenția, în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației respective, adoptă decizia privind eliberarea licenței. Această prevedere nu se aplică în cazul licențelor eliberate prin concurs.
    (17) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înștiințarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenței, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat la Agenție pentru a i se elibera licența perfectată, Agenția este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenței sau să adopte decizia privind recunoașterea licenței ca fiind nevalabilă.
    (18) Prelungirea și reperfectarea licenței se efectuează în condiții similare procedurii de eliberare a licenței, iar suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licenței se efectuează în condițiile prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
    (19) Agenția respinge  declarația pentru eliberarea licenței de utilizare a resurselor de numerotare în următoarele cazuri:
    a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    b) solicitantul nu îndeplinește condițiile de alocare și de utilizare a resurselor de numerotare prevăzute în reglementările relevante ale Agenției sau solicitantul nu dispune de capacitatea tehnică de a implementa resursele de numerotare solicitate;
    c) solicitantul are datorii restante aferente plății de utilizare a resurselor de numerotare alocate anterior, stabilite de Agenție, precum și eventuale penalități de întîrziere aferente acestora;
    d) data la care se estimează că resursele de numerotare vor fi activate depășește termenul prevăzut pentru activarea resurselor de numerotare;
    e) resursele de numerotare solicitate au fost alocate altui furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau resursele de numerotare respective nu pot fi alocate.”
    la alineatul (2), textul „Aceste licențe vor fi eliberate prin concurs, în baza unor proceduri deschise, transparente și nediscriminatorii.” se substituie cu textul: „Aceste licențe vor fi eliberate prin concurs, printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă, stabilită de Agenție în caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea concursului, în mod deschis, transparent, proporțional și nediscriminatoriu.”
    22. La articolul 26:
    alineatele (1) și (3) se abrogă;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Tipurile de rețele de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice, formularele-tip ale notificării și declarației informative vor fi stabilite în Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, elaborat și aprobat de Agenție și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    23. La articolul 27 alineatul (3), cuvîntul „politicii” se substituie cu cuvîntul „politicilor”.
    24. La articolul 29:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Titularii licențelor de utilizare a resurselor limitate pot cesiona (transfera) sau închiria dreptul de utilizare conferit prin licență unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat în condițiile legii.”
    articolul se completează cu alineatele (11)–(110) cu următorul cuprins:
    „(11) Procedura de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului se stabilește de Agenție.
    (12) Licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio ori de utilizare a resurselor de numerotare pot fi cesionate, integral sau parțial, numai cu acordul prealabil al Agenției și numai cu asumarea tuturor obligațiilor decurgînd din acestea, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licențe cu privire la cesionarea drepturilor acordate. Orice acord avînd ca obiect cesionarea (transferarea) drepturilor acordate prin licență încheiat fără acordul prealabil al Agenției este nul de drept. Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor limitate se aduce la cunoștința publicului de către Agenție prin intermediul paginii sale web oficiale.
    (13) Cesionarea integrală a licenței se efectuează prin cesionarea de către cedent a drepturilor și obligațiilor de utilizare a tuturor resurselor limitate specificate în licență, iar cesionarea parțială a licenței se efectuează prin cesionarea drepturilor și obligațiilor de utilizare a unor resurse limitate specificate în licență.
    (14) Furnizorii pot cesiona  sau închiria altor furnizori autorizați, în conformitate cu condițiile de licență și procedurile stabilite de Agenție, drepturi individuale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în benzile a căror utilizare este armonizată la nivel internațional sau comunitar.
    (15) Pentru benzile de frecvențe radio neprevăzute la alin. (14), Agenția, de asemenea, poate prevedea posibilitatea ca furnizorii să cesioneze sau să închirieze drepturi individuale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio altor furnizori autorizați, în conformitate cu procedura stabilită în temeiul alin. (14).
    (16) Condițiile aferente drepturilor individuale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio se aplică în continuare în urma cesionării sau închirierii dacă Agenția nu stabilește dispoziții contrare.
    (17) Agenția poate decide că dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazurile în care furnizorul a obținut inițial gratuit dreptul individual de utilizare a resurselor de spectru radio.
    (18) Agenția se asigură că:
    a) intenția unui furnizor de a cesiona sau închiria drepturile de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio prevăzute la alin. (14), precum și transferul  efectiv al acestora se notifică în conformitate cu procedura stabilită în temeiul alin. (14);
    b) cesionarea sau închirierea de drepturi de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio nu va avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, constatate printr-un act al Consiliului Concurenței, ori tezaurizarea resurselor de spectru radio;
    c) cesionarea sau închirierea de drepturi de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio nu va conduce la schimbarea destinației și condițiilor de utilizare a resurselor cesionate.
    (19) În cazul în care utilizarea frecvențelor radio a fost armonizată la nivel internațional sau comunitar, orice astfel de transfer (cesionare, închiriere) se conformează utilizării astfel armonizate. 
    (110) Agenția va identifica benzile de frecvențe pentru care licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot fi cesionate sau închiriate între furnizori, de asemenea va preciza condițiile de cesionare.”
    alineatul (2):
    în partea introductivă, după textul „Licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pentru rețelele și/sau posturile de radio sau de televiziune” se introduce textul „în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre”;
    la litera a), după cuvintele „de televiziune” se introduce textul „ , cu excepția rețelelor de televiziune digitală terestră,”;
    articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Agenția poate solicita cesionarului, anterior cesionării dreptului, îndeplinirea anumitor condiții care să conducă la respectarea obiectivelor stabilite la acordarea inițială a dreptului. În cuprinsul licențelor de utilizare a resurselor de spectru radio ori de utilizare a resurselor de numerotare cesionate se păstrează data expirării din licența cedentului.
    (5) Agenția va refuza emiterea acordului prealabil cu privire la cesionarea licenței de utilizare a resurselor limitate în  următoarele cazuri:
    a) cesionarea licenței ar avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, constatate printr-un act al Consiliului Concurenței, și/sau schimbarea destinației de utilizare a resurselor limitate care fac obiectul licenței ori tezaurizarea resurselor de spectru radio;
    b) cedentul și/sau solicitantul are restanțe la plata de reglementare și monitorizare, la achitarea resurselor limitate (frecvențe/canale radio și/sau resurse de numerotare),  la alte plăți aferente licenței ce urmează a fi cesionată și/sau altor licențe eliberate de către Agenție, la prezentarea rapoartelor anuale sau, după caz, trimestriale;
    c) în urma cesionării licenței de utilizare a resurselor limitate se schimbă condițiile de utilizare a canalelor/frecvențelor radio sau a resurselor de numerotare cedate, astfel încît pot rezulta probleme de natură operațională pentru alți furnizori de rețele publice de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.”
    25. Legea se completează cu articolele 291 și 292 cu următorul cuprins:
    „Art. 291. - (1) Condițiile speciale ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot fi modificate la inițiativa Agenției, potrivit competențelor ce îi revin în conformitate cu legislația în vigoare, prin informarea titularului licenței cu privire la modificările ce trebuie operate și prin acordarea unui termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora, în cazurile impuse de:
    a) evitarea interferențelor dăunătoare;
    b) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperarea internațională privind utilizarea resurselor de spectru radio; 
    c) respectarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte referitoare la utilizarea resurselor de spectru radio.
    (2) Modificarea, în baza unei cereri din partea titularului, a condițiilor speciale ale licenței  ce țin de canalele sau frecvențele radio acordate (inclusiv a parametrilor tehnici, a condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în licență ori care rezultă din extinderea rețelei publice de comunicații electronice) se realizează de către Agenție în baza documentației tehnice care justifică modificările și care însoțește în mod obligatoriu cererea titularului, în termen de 6 săptămîni (care include și perioada de experimentare) de la primirea documentelor.
    (3) În urma modificării condițiilor speciale ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, eliberarea noii licențe se va realiza după depunerea, în original, a licenței anterioare.
    Art. 292. – (1) Agenția poate modifica condițiile speciale ale licenței de utilizare a resurselor de numerotare, din oficiu sau la cererea titularului, dacă:
    a) aceasta este necesar pentru respectarea obligațiilor Republicii Moldova ce decurg din tratatele internaționale sau din calitatea de membru într-o organizație internațională;
    b) aceasta este necesar pentru asigurarea apărării, securității naționale sau a ordinii publice;
    c) s-a modificat Planul național de numerotare;
    d) titularul renunță la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotare prevăzute în licență;
    e) se cesionează parțial licența;
    f) se modifică formatul unor resurse de numerotare prevăzute în licență.
    (2) În urma modificării prevederilor licenței de utilizare a resurselor de numerotare, eliberarea noii licențe se va realiza după depunerea, în original, a licenței anterioare.
    (3) Atunci cînd eliberează licențele de utilizare a resurselor de numerotare, Agenția precizează dacă licențele în cauză pot fi cesionate (transmise) de către titular și în ce condiții.”
    26. Legea se completează cu articolul 301 cu următorul cuprins:
    „Art. 301. - (1) Suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licenței se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
    (2) Suplimentar prevederilor alin. (1), dreptul oferit prin licență sau prin autorizarea generală poate fi retras, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare:
    a) în cazul existenței unei notificări sau cereri din partea titularului. Furnizorul desemnat ca furnizor de serviciu universal nu poate renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care a fost desemnat;
    b) în cazul neînlăturării în termenul stabilit a circumstanțelor ce au condus la suspendarea dreptului prevăzut în autorizarea generală sau în licență;
    c) de la data intrării în proces de insolvabilitate în condițiile legii;
    d) dacă decizia este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un tratat internațional la care Republica Moldova este parte, după caz, cu acordarea unor drepturi de utilizare a unor resurse limitate echivalente, atunci cînd există condițiile tehnice și resursele de spectru disponibile;
    e) dacă, pe parcursul a 3 luni de la data notificării menționate la lit. a), nu este posibilă comunicarea documentelor de către Agenție la adresa indicată de furnizor în notificare;
    f) în cazul depistării unor date neautentice în documentele prezentate Agenției în scopul notificării și/sau eliberării licenței;
    g) în cazul nerespectării pentru a doua oară a deciziei privind încetarea aceleiași încălcări și/sau luarea unor măsuri de înlăturare a acelorași încălcări ale obligațiilor stabilite de actele normative ori fixate în condițiile autorizării generale sau licenței;
    h) în cazul neachitării, în termen de 90 de zile de la data scadenței și primirii unei somații corespunzătoare din partea Agenției, a plăților de reglementare și monitorizare, a plăților pentru resursele de numerotare prevăzute de prezenta lege;
    i) în cazul în care titularul licenței modifică destinația utilizării resurselor de spectru radio ori a resurselor de numerotare care fac obiectul licenței;
    j) în scopul evitării tezaurizării resurselor de spectru radio sau resurselor de numerotare, manifestată prin neutilizarea resurselor limitate la nivelul alocării stabilit în condițiile de licență, atunci cînd măsura este necesară pentru asigurarea unei concurențe efective pe piață sau pentru eliminarea, la intrarea pe piață,  a unor bariere care au ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.
    (3) La suspendarea/retragerea dreptului de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice ori a licenței se va lua în considerare ca măsura să fie proporțională cu încălcarea, cu gradul de pericol social concret al faptei (dacă fapta reprezintă o amenințare gravă și imediată la adresa apărării, securității naționale, ordinii sau sănătății publice), cu perioada de timp în care obligația legală a fost încălcată, dacă încălcările pot determina/provoca daune semnificative concurenței sau fapta poate crea probleme grave de natură economică sau operațională altor furnizori de rețele ori de servicii de comunicații electronice sau utilizatorilor.
    (4) Autorizarea generală sau licența își pierde valabilitatea în următoarele cazuri:
    a) furnizorul de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului a notificat Agenția, în condițiile prezentei legi, în vederea sistării furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice. Furnizorul desemnat ca furnizor de serviciu universal nu poate renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care a fost desemnat;
    b) solicitantul licenței, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înștiințarea despre adoptarea deciziei privind acordarea licenței, nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea taxelor respective sau nu s-a prezentat la Agenție pentru a i se elibera licența perfectată;
    c) la retragerea lor;
    d) la lichidarea titularului licenței și radierea acestuia din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    e) la data intrării în vigoare a noii licențe eliberate titularului licenței, care o înlocuiește pe cea precedentă;
    f) titularul licenței nu a utilizat, într-o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni, niciunul/niciuna dintre canalele sau frecvențele radio ori resursele de numerotare alocate prin licență;
    g) ca urmare a cesionării integrale a licenței de utilizare a resurselor limitate în conformitate cu art. 29;
    h) dacă, în urma reorganizării titularului licenței, întreprinderea este preluată de o persoană care nu are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului și nu depune o cerere de reperfectare a licenței în termen de 30 de zile din momentul înregistrării întreprinderii noi.
    (5) Furnizorul este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere sau de la data pierderii valabilității autorizării generale ori a licenței de utilizare a resurselor limitate, să depună la Agenție formularul, în original, al actului retras.
    (6) În cazul retragerii sau pierderii valabilității autorizării generale ori a licenței de utilizare a resurselor limitate, plățile pentru reglementare și monitorizare, taxele pentru utilizarea resurselor limitate sau taxele pentru eliberarea licențelor, orice alte plăți prevăzute de prezenta lege nu se restituie.
    (7) Agenția publică informația privind licențele suspendate sau retrase.”
    27. La articolul 31, alineatele (1), (2) și (3) se abrogă.
    28. La articolul 32:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „ , avînd o importantă valoare socială, culturală și economică”;
    la alineatul (2), după cuvintele „să asigure” se introduc cuvintele „gestionarea și”;
    articolul se completează cu alineatele (21)–(23) cu următorul cuprins:
    „(21) Planificarea strategică, coordonarea și armonizarea cu țările membre ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații și în cadrul altor organizații internaționale la care Republica Moldova este parte a modului de utilizare a resurselor de spectru radio sînt realizate de către organul central de specialitate. În acest scop, precum și în scopul optimizării utilizării resurselor de spectru radio și al evitării interferențelor dăunătoare, se ține seama de aspectele economice, de siguranță, de sănătate, de interes public, de libertate de exprimare, culturale, științifice, sociale și tehnice ale politicilor comunitare, precum și de diferitele interese ale comunităților de utilizatori ai acestor resurse limitate. 
    (22) Organul central de specialitate promovează armonizarea utilizării resurselor de spectru radio, ținînd cont de necesitatea de a asigura utilizarea efectivă și eficientă a acestora și în folosul consumatorului, prin realizarea unor economii de scară și prin interoperabilitatea serviciilor.
    (23) Organul central de specialitate realizează gestionarea eficientă a resurselor de spectru radio destinate rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în conformitate cu prevederile prezentei legi.”
    29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
    „Art. 33. – (1) Documentul care stă la baza gestionării spectrului de frecvențe radio este Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe. Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe trebuie să răspundă priorităților naționale și să fie în concordanță cu atribuirea benzilor de frecvențe stabilită de organismele competente ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
    (2) Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe se aprobă de către Comisia de stat pentru frecvențe radio. Componența și regulamentul comisiei se aprobă de către Guvern.
    (3) Revizuirea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe se efectuează cel puțin o dată la 4 ani.”
    30. Articolul 34:
    la alineatul (1) litera a), după cuvintele „securitatea națională,” se introduc cuvintele „comunicațiile guvernamentale,”;
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Centrul Național pentru Frecvențe Radio, în care organul central de specialitate deține calitatea de fondator, asigură gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală.
    (3) Alocarea și asignarea canalelor sau frecvențelor radio pentru utilizare neguvernamentală sau partajată, în special pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, sînt atribuții ale Agenției, care aprobă și publică regulamentele corespunzătoare.”
    31. Legea se completează cu articolele 341 și 342 cu următorul cuprins:
    „Art. 341. – (1) În scopul asigurării unei utilizări eficiente a spectrului de frecvențe radio și al asigurării compatibilității electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații, Centrul Național pentru Frecvențe Radio ține evidența stațiilor de radiocomunicații, canalelor și frecvențelor radio și acordă următoarele servicii:
    a) planificarea, selectarea, calcularea și coordonarea canalelor și/sau frecvențelor radio în conformitate cu Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe;
    b) asigurarea compatibilității electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații;
    c) măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a frecvențelor radio și evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații de utilizare neguvernamentală;
    d) măsurarea și evaluarea acoperirii teritoriale și a acoperirii drumurilor publice naționale cu rețele și stații de radiocomunicații;
    e) elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea stațiilor de radiocomunicații la compartimentul radiotehnic și expertiza proiectelor;
    f) încercări de certificare a echipamentelor la compatibilitatea electromagnetică, la securitate și la conformarea cu cerințele privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio, precum și încercări de evaluare a corespunderii cerințelor tehnice de limitare a expunerii populației la efectele cîmpurilor electromagnetice;
    g) certificarea produselor de comunicații electronice.
    (2) Modul de monitorizare a frecvențelor radio și de evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații de utilizare neguvernamentală se stabilește prin Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a frecvențelor radio și evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații de utilizare neguvernamentală, elaborat de Centrul Național pentru Frecvențe Radio și aprobat de organul central de specialitate. Metodologia de calcul al tarifelor aplicate de Centrul Național pentru Frecvențe Radio se aprobă de către organul central de specialitate și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Centrul Național pentru Frecvențe Radio asigură asistența tehnică necesară pentru efectuarea controlului prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. i) și j).
    (4) Centrul Național pentru Frecvențe Radio asigură coordonarea internațională și internă, notificarea benzilor de frecvențe, canalelor sau frecvențelor radio în conformitate cu Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
    Art. 342. - (1) Spectrul de frecvențe radio poate fi utilizat prin intermediul oricărei tehnologii disponibile pentru fiecare tip de serviciu de radiocomunicații stabilit în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și în conformitate cu prevederile deciziilor și recomandărilor relevante ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.
    (2) Agenția se asigură că toate tipurile de tehnologii utilizate pentru serviciile de comunicații electronice pot fi utilizate în benzile de frecvențe radio declarate disponibile pentru serviciile de radiocomunicații în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și în conformitate cu prevederile deciziilor și recomandărilor relevante ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații. În coordonare cu organul central de specialitate, Agenția poate să prevadă, temeinic justificat, restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de tehnologii de acces fără fir sau de rețele de comunicații radio utilizate pentru servicii de comunicații electronice accesibile publicului atunci cînd acest lucru este necesar pentru:
    a) evitarea interferențelor dăunătoare;
    b) protejarea sănătății publice împotriva cîmpurilor electromagnetice;
    c) asigurarea calității tehnice a serviciului;
    d) asigurarea maximizării utilizării în comun a frecvențelor radio;
    e) asigurarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio;
    f) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general în conformitate cu alin. (5).
    (3) Spectrul de frecvențe radio poate fi utilizat pentru furnizarea oricărui tip de serviciu de radiocomunicații stabilit în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și în conformitate cu prevederile deciziilor și recomandărilor relevante ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.
    (4) Agenția se asigură că toate tipurile de servicii de comunicații electronice pot fi furnizate cu utilizarea benzilor de frecvențe radio declarate disponibile conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe. În coordonare cu organul central de specialitate, Agenția  este în drept să stabilească, temeinic justificat, restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de comunicații electronice care urmează  să fie furnizate, inclusiv dacă este necesar pentru a îndeplini o cerință în conformitate cu reglementările privind radiocomunicațiile ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
    (5) Măsurile care impun furnizarea unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului într-o bandă de frecvențe specifică, disponibilă pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului, se motivează în scopul de a garanta îndeplinirea unui obiectiv de interes general, definit în conformitate cu legislația în vigoare, precum:
    a) siguranța vieții;
    b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;
    c) evitarea utilizării ineficiente a frecvențelor radio;
    d) promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului mediatic prin furnizarea serviciilor de televiziune și radio.
    (6) O măsură care interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicații electronice accesibil publicului într-o bandă de frecvențe specifică poate fi prevăzută numai atunci cînd este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranță a vieții. Agenția poate extinde, în mod excepțional, această măsură în scopul îndeplinirii altor obiective de interes general definite în conformitate cu cerințele prevăzute de deciziile și recomandările Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.
    (7) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1) și alin. (3), Agenția revizuiește periodic necesitatea restricțiilor menționate la alin. (2) și (4) și face publice rezultatele acestor revizuiri.
    (8) Agenția poate adopta măsurile prevăzute la alin. (2) și (4) în urma parcurgerii procedurii de consultare publică prevăzute de legislația în vigoare.
    (9) Fără a aduce atingere prevederilor legilor speciale și ținînd seama de circumstanțele naționale relevante, Agenția poate stabili norme în scopul prevenirii tezaurizării resurselor de spectru radio, în special prin impunerea unor termene stricte pentru exploatarea efectivă a drepturilor de utilizare de către titularul acestor drepturi și prin aplicarea de sancțiuni, inclusiv sancțiuni financiare sau retragerea drepturilor de utilizare, în cazul nerespectării acestor termene. Normele respective se stabilesc și se aplică în mod proporțional, nediscriminatoriu și transparent.”
    32. Articolul 36:
    la alineatul (1) litera a), după cuvintele „sau a frecvenței radio,” se introduce textul „eliberat de către Centrul Național pentru Frecvențe Radio,”;
    articolul se completează cu alineatele (11)–(14)  cu următorul cuprins:
    „(11) Termenul de valabilitate a permisului tehnic se stabilește după cum urmează:
    a) pentru stații de radioreleu utilizate în cadrul rețelelor de comunicații electronice mobile celulare terestre – 15 ani;
    b) pentru stații de radiocomunicații pentru radioamatori – 3 ani;
    c) pentru alte tipuri de stații de radiocomunicații – 5 ani.
    (12) Modificarea datelor incluse în permisul tehnic eliberat se realizează de către Agenție prin eliberarea unui permis tehnic nou, fără modificarea termenului de valabilitate a acestuia.
    (13) Transmiterea către Agenție a cererii pentru eliberarea permisului tehnic și a documentelor anexate se efectuează în unul dintre următoarele moduri:
    a) prin depunere personală sau de către un reprezentant legal al solicitantului, sub luare de semnătură;
    b) prin serviciul de trimiteri poștale recomandate cu confirmare de primire;
    c) prin poșta electronică, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.
    (14) Cererea și setul complet de documente anexate se înregistrează în Registrul de evidență a cererilor și permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații.”
    33. La articolul 38, alineatul (2) se completează cu literele f) și g) cu următorul cuprins:
    „f) în cazul neîndeplinirii a cel puțin uneia dintre prevederile art. 36 alin. (7) și (8);
    g) în cazul modificării Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe.”
    34. Articolul 39  se abrogă.
    35. Articolul 40:
    la alineatul (1), textul „și la infrastructura asociată, precum și interconectarea” se substituie cu textul „ , la infrastructura și serviciile asociate, precum și privind interconectarea și interoperabilitatea”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Încheierea acordurilor de acces și interconectare, precum și negocierea condițiilor tehnice și comerciale ale acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei legi. Procedura de acces la rețelele publice de comunicații electronice și/sau serviciile de comunicații electronice accesibile publicului, la infrastructura și serviciile asociate, precum și procedura de interconectare a rețelelor se stabilesc în Regulamentul cu privire la acces și interconectare, elaborat și aprobat de Agenție și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    36. La articolul 41 alineatul (1), cuvintele „serviciilor publice de comunicaţii electronice” se substituie, în toate cazurile, cu cuvintele „serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului”.
    37. La articolul 51 alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvintele „speciale preventive” se introduce textul „(ex ante)”;
    litera a) se completează în final cu textul „(care pot fi supuse unei reglementări ex ante)”;
    alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) piața relevantă atît la nivelul serviciilor de comunicații electronice, cît și la nivel geografic (aria geografică în care aceste servicii se furnizează);”
    litera b) se completează la final cu textul „(determinarea situației concurențiale pe aceste piețe și, eventual, evaluarea puterii semnificative pe aceste piețe în vederea impunerii, menținerii, modificării ori retragerii obligațiilor ex ante prevăzute de prezenta lege)”.
    38. La articolul 52, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Agenția adoptă decizii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele relevante.
    (2) Atunci cînd un furnizor de rețele de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are putere semnificativă pe o anumită piață (prima piață), el poate fi desemnat de asemenea ca avînd putere semnificativă pe o altă piață, strîns legată de prima (a doua piață), în cazul în care legăturile dintre cele două piețe sînt de așa natură încît să permită utilizarea puterii de pe prima piață ca pîrghie pe a doua piață, consolidînd astfel puterea pe piață a furnizorului. În consecință, măsurile corective avînd rolul de a preveni utilizarea unei asemenea pîrghii pot fi aplicate pe a doua piață în temeiul art. 44–46 sau art. 48, iar în cazul în care astfel de măsuri corective se dovedesc insuficiente, pot fi impuse măsuri corective în temeiul art. 54.”
    39. Legea se completează cu articolele 521 și 522 cu următorul cuprins:
    „Art. 521. - (1) Atunci cînd Agenția ajunge la concluzia că obligațiile impuse în temeiul art. 44–48 nu au condus la realizarea unei concurențe efective și că există în continuare probleme importante și persistente legate de concurență, identificate în legătură cu furnizarea la nivel angro pe anumite piețe de servicii de acces, aceasta poate, ca măsură excepțională, impune furnizorilor integrați pe verticală obligația de a transfera activitățile aferente furnizării la nivel angro a unor servicii de acces relevante unei întreprinderi independente, care va furniza servicii de acces tuturor furnizorilor în mod nediscriminatoriu.
    (2) Atunci cînd Agenția intenționează să impună obligația separării funcționale, aceasta înaintează către Consiliul Concurenței o propunere care cuprinde:
    a) elemente de probă ce justifică concluziile Agenției, astfel cum se menționează la alin. (1);
    b) o evaluare motivată care demonstrează că nu există sau există foarte puține șanse de a avea o concurență efectivă și durabilă la nivelul infrastructurii într-un interval rezonabil de timp;
    c) o analiză a impactului preconizat asupra Agenției, asupra întreprinderii, în special asupra forței de muncă a întreprinderii separate, asupra domeniului comunicațiilor electronice ca întreg și asupra stimulentelor pentru investiții într-un domeniu ca întreg, în special în ceea ce privește necesitatea asigurării coeziunii sociale și teritoriale, precum și a impactului asupra altor părți interesate, în special a impactului preconizat asupra concurenței și a efectelor potențiale pe care aceasta le-ar avea pentru consumatori;
    d) o analiză a motivelor care justifică faptul că această obligație ar reprezenta modalitatea cea mai eficientă de a pune în aplicare măsurile corective menite să înlăture problemele privind concurența sau deficiențele de piață identificate.
    (3) Proiectul măsurii menționate la alin. (1) cuprinde următoarele elemente: 
    a) natura și nivelul exact de separare, menționîndu-se în special statutul juridic al entității comerciale separate;
    b) identificarea activelor entității comerciale separate și a serviciilor care urmează să fie furnizate de respectiva entitate;
    c) forma de conducere aleasă pentru a asigura independența personalului angajat de către entitatea comercială separată și structura de acordare a stimulentelor corespunzătoare;
    d) normele pentru garantarea respectării obligațiilor;
    e) normele pentru garantarea transparenței procedurilor operaționale, în special față de celelalte părți interesate;
    f) un program de monitorizare pentru garantarea respectării obligațiilor, inclusiv publicarea unui raport anual. 
    (4) Ca urmare a deciziei Consiliului Concurenței privind proiectul de măsură, Agenția efectuează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces în conformitate cu procedura prevăzută la art. 51–53. Pe baza acestei analize, Agenția impune, menține, modifică sau retrage obligații în conformitate cu art. 14.
    (5) Un furnizor căruia i-a fost impusă separarea funcțională poate face obiectul oricărora dintre obligațiile stabilite la art. 44–48 pe orice piață specifică pe care a fost desemnat ca avînd o putere semnificativă în conformitate cu art. 52–53.
    Art. 522. - (1) Furnizorii care au fost desemnați ca avînd o putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante în conformitate cu art. 52–53 informează Agenția în prealabil și cu celeritate, pentru a permite acesteia să evalueze efectul tranzacției avute în vedere, cînd intenționează să își transfere activele rețelei locale de acces sau o parte importantă a acestora unei entități separate din punct de vedere juridic, deținută de altcineva, sau cînd intenționează să înființeze o entitate comercială separată pentru a le asigura tuturor furnizorilor cu amănuntul, inclusiv propriilor sale unități de vînzare cu amănuntul, furnizarea de produse de acces echivalente. Furnizorii informează Agenția cu privire la orice schimbare a intențiilor lor, precum și cu privire la rezultatul final al procesului de separare.
    (2) Agenția evaluează efectul tranzacției planificate asupra obligațiilor reglementare existente în temeiul prezentei legi. În acest scop, Agenția efectuează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces în conformitate cu procedura prevăzută la art. 52–53. Pe baza acestei analize, Agenția impune, menține, modifică sau retrage obligații în conformitate cu art. 14.
    (3) Entitatea comercială separată din punct de vedere juridic și/sau operațional poate face obiectul obligațiilor stabilite la art. 44–48 pe orice piață specifică pe care a fost desemnată ca avînd putere semnificativă în conformitate cu art. 52–53.”
    40. La articolul 53 alineatul (1), textul „Agenția efectuează analiza piețelor relevante cel puțin o dată la 2 ani, în scopul constatării existenței concurenței efective pe aceste piețe.” se substituie cu textul: „Agenția efectuează analiza piețelor relevante în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, în scopul constatării existenței concurenței efective pe aceste piețe. În mod excepțional, această perioadă poate fi prelungită cu cel mult 3 ani atunci cînd Agenția a notificat Consiliul Concurenței privind propunerea de prelungire, motivată corespunzător, iar Consiliul Concurenței nu a ridicat obiecții în termen de o lună de la notificare.”
    41. Articolul 54:
    la alineatul (1), în partea introductivă, textul „sau ale art. 57” se exclude, iar după cuvintele „unei concurențe efective” se introduc cuvintele „pe piețele cu amănuntul”;
    la alineatul (4), cuvîntul „implementa” se substituie cu cuvîntul „realiza”;
    la alineatul (5), cuvintele „modul de implementare” se substituie cu cuvintele „modul de realizare”;
    la alineatul (6), cuvîntul „implementarea” se substituie cu cuvîntul „realizarea”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 72 alin. (2) lit. a) și art. 73, Agenția nu impune obligațiile stabilite în prezentul articol pe o piață relevantă dacă stabilește că există o concurență efectivă pe piața respectivă.”
    42. La articolul 55 partea introductivă, textul „rețele și servicii publice de comunicații electronice” se substituie cu textul „rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului”.
    43. Articolele 56 și 57 se abrogă.
    44. Articolul 58:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul abonării la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului și/sau la servicii constînd în furnizarea conexiunii (accesului) la o rețea publică de comunicații electronice, utilizatorii finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și/sau de conexiune (acces), care va conține, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, cel puțin următoarele clauze esențiale:
    a) datele de identitate și adresa furnizorului de servicii;
    b) serviciile furnizate, în special:
    – asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență și la informațiile privind localizarea apelantului și/sau orice limitare a furnizării serviciilor de urgență în conformitate cu art. 64;
    – informațiile legate de orice alte condiții care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci cînd aceste condiții nu sînt interzise de legislația în vigoare;
    – nivelul minim de calitate a serviciilor oferite, în special timpul necesar pentru conectarea inițială, și, după caz, alți indicatori de calitate ai serviciului, astfel cum sînt definiți de Agenție;
    – informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficului în așa fel încît să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și informații cu privire la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciilor;
    – tipurile de servicii de întreținere și reparații oferite și tipurile de servicii de asistență pentru clienți, precum și metodele de contactare a acestor servicii;
    – orice restricții impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;
    c) atunci cînd există o obligație în temeiul art. 69, opțiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaților și datele vizate;
    d) informații despre prețurile și tarifele practicate, mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere, metodele de plată puse la dispoziție și orice diferențe de costuri implicate de metodele de plată;
    e) durata contractului și condițiile de reînnoire și de încetare a serviciilor și a contractului, inclusiv:
    – orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de condiții promoționale;
    – orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor și a altor identificatori;
    – orice costuri datorate la încetarea contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal;
    f) eventualele compensații și formule de rambursare care se aplică în cazul în care nu sînt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor, prevăzute de contract;
    g) metodele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor;
    h) tipul de acțiune care poate fi adoptat de către furnizor ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea.”
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul serviciilor furnizate în baza cartelelor preplătite, condițiile generale privind furnizarea acestora se pun la dispoziția utilizatorilor finali la momentul achiziționării serviciilor și conțin informațiile corespunzătoare clauzelor minime prevăzute la alin. (1).
    (12) Agenția poate solicita ca în contracte să fie incluse toate informațiile menționate la art. 59 alin. (2), relevante pentru serviciile furnizate, care ar putea fi furnizate de către autoritățile publice competente cu privire la utilizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, precum și cu privire la mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal.”
    la alineatul (2), după cuvintele „Furnizorul de servicii” se introduc  cuvintele „de comunicații electronice accesibile publicului”;
    articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
     „(4) Contractele încheiate între consumatori și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu prevăd o perioadă contractuală inițială mai mare de 24 de luni.
    (5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului oferă utilizatorilor finali posibilitatea de a încheia un contract cu o durată de cel mult 12 luni.”
    45. Articolul 59:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a decide asupra alegerii reţelelor sau serviciilor, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii transparente, comparabile, adecvate și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, privind toate obligațiile legate de rezilierea unui contract și informații privind condițiile standard pentru obținerea accesului și utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali, privind  celelalte condiții de furnizare a rețelelor și serviciilor. Aceste informații se pun la dispoziția utilizatorilor într-o formă clară, completă și ușor accesibilă.”
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „rețele și servicii publice” se substituie cu cuvintele „rețele publice și servicii accesibile publicului”;
    articolul se completează cu alineatele (4)–(6) cu următorul cuprins:
    „(4) Agenția are dreptul de a obliga furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului să publice informațiile prevăzute la alin. (1). Agenția poate stabili conținutul și forma informațiilor prevăzute la alin. (1) printr-un regulament elaborat și aprobat de aceasta și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (5) Agenția poate obliga furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului:
    a) să ofere informații despre tarifele aplicabile abonaților privind orice număr sau serviciu supus unor condiții speciale de tarifare. Cu privire la anumite categorii de servicii, Agenția poate solicita ca astfel de informații să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului (realizării conexiunii);
    b) să informeze abonații cu privire la orice schimbare de acces la serviciile de urgență sau la informațiile privind localizarea apelantului în cadrul serviciului la care sînt abonați;
    c) să informeze abonații cu privire la orice schimbare a condițiilor care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci cînd aceste condiții nu sînt interzise de legislație;
    d) să furnizeze informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și gestionarea traficului în așa fel încît să se evite utilizarea conexiunii (unor segmente de rețea) la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciului;
    e) să informeze abonații privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-un registru al abonaților atunci cînd există o obligație în sensul art. 69, precum și, în cazul în care abonații optează pentru includere, de a stabili datele cu caracter personal ce vor fi incluse, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    f) să informeze cu regularitate abonații cu dizabilități privind detaliile produselor și serviciilor care le sînt destinate.
    (6) Agenția, dacă consideră oportun, poate promova măsuri de autoreglementare sau de coreglementare înaintea impunerii vreunei obligații prevăzute la alin. (5).”
46. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
    „Art. 60. – (1) După luarea în considerare a opiniilor părților interesate, Agenția are dreptul să solicite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului să publice, pentru utilizatorii finali, informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor acestora și privind măsurile adoptate pentru a asigura un acces echivalent pentru utilizatorii finali cu dizabilități. Înainte de publicare, aceste informații sînt transmise, la cerere, Agenției.
    (2) Agenția are dreptul să specifice, printre altele, indicatorii care trebuie măsurați cu privire la calitatea serviciilor, precum și conținutul, forma și metoda de publicare a informațiilor, inclusiv posibilele mecanisme de certificare a calității, pentru a asigura accesul utilizatorilor finali, inclusiv al celor cu dizabilități, la informații complete, comparabile, certe și ușor de folosit.
    (3) Pentru a preveni degradarea serviciului și obstrucționarea sau încetinirea traficului în rețele, Agenția poate să impună unui furnizor sau furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului un set minim de cerințe privind calitatea serviciului.”
    47. Legea se completează cu articolul 601 cu următorul cuprins:
    „Art. 601. - (1) Agenția are dreptul de a stabili, dacă este necesar, cerințele care trebuie respectate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, astfel încît utilizatorii cu dizabilități:
    a) să poată avea un acces la servicii de comunicații electronice echivalent celui de care beneficiază majoritatea utilizatorilor finali; și
    b) să beneficieze de posibilitatea de a opta între furnizorii și serviciile disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.
    (2) Pentru a putea să adopte și să pună în aplicare măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu dizabilități, Agenția încurajează punerea la dispoziție a echipamentului terminal care să ofere funcțiile și serviciile necesare.”
    48. La articolul 61 alineatele (1) și (2), cuvintele „servicii publice de telefonie” se substituie cu cuvintele „servicii de telefonie accesibile publicului”.
    49. Articolul 62:
    la alineatele (1), (3) și (4), cuvintele „serviciilor publice de telefonie” se substituie cu cuvintele „serviciilor de telefonie accesibile publicului”;
    la alineatul (2), cuvintele „servicii publice de telefonie” se substituie cu cuvintele „servicii de telefonie accesibile publicului”.
    50. Legea se completează cu capitolul VIII1 cu următorul cuprins:
Capitolul VIII1 
PROTEJAREA CONFIDENȚIALITĂȚII ÎN DOMENIUL
COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE
    Art. 621. - (1) Prezentul capitol stabilește condițiile specifice de garantare a protecției drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, în special a dreptului la confidențialitate și la respectarea vieții private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sfera comunicațiilor electronice.
    (2) Prezentul capitol se aplică prelucrării de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv al rețelelor publice de comunicații electronice care susțin dispozitive de colectare de date și de identificare.
    (3) Prevederile prezentului capitol se aplică în coroborare cu prevederile legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
    (4) Prezentul capitol nu se aplică prelucrărilor datelor cu caracter personal efectuate:
    a) în cadrul acțiunilor în domeniul apărării și securității naționale, desfășurate în condițiile stabilite de lege;
    b) în cadrul acțiunilor de prevenire, cercetare, urmărire a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități în domeniul procedurii penale, desfășurate în condițiile stabilite de lege.
    (5) În sensul prezentului capitol, termenul utilizator înseamnă orice persoană fizică ce folosește (beneficiază de) un serviciu de comunicații electronice accesibil publicului,  în scopuri profesionale sau personale, fără a fi în mod necesar abonat la serviciul respectiv.
    Art. 622. - (1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sînt obligați să ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea protejării securității serviciilor lor. Dacă este necesar, furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului vor lua aceste măsuri împreună cu furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în privința securității rețelei. Aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat și proporțional riscurilor existente, avînd în vedere posibilitățile tehnice moderne și costurile implementării acestor măsuri.
    (2) Măsurile adoptate în corespundere cu alin. (1) trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:
    a) să garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate și în scopurile prevăzute de lege;
    b) să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite;
    c) să asigure punerea în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (3) Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (în continuare în acest capitol - organ de control) poate verifica măsurile luate de furnizori în conformitate cu alin. (1) și poate emite recomandări cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate care trebuie atins prin aceste măsuri.
    (4) În cazul existenței riscului de încălcare a securității rețelei, furnizorii de servicii de comunicații electronice sînt obligați să informeze abonații despre acest risc. În cazul în care acest risc depășește domeniul de aplicare a măsurilor pe care le pot lua furnizorii, aceștia au obligația de a informa abonații despre soluțiile posibile, inclusiv despre costurile implicate.
    (5) În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului notifică organul de control, fără întîrzieri nejustificate, despre respectiva încălcare.  
    (6) Atunci cînd încălcarea securității datelor cu caracter personal ar putea aduce atingere datelor cu caracter personal sau vieții private a unui abonat ori a unui utilizator, furnizorul notifică abonatul sau utilizatorul, fără întîrzieri nejustificate, despre respectiva încălcare.
    (7) Notificarea prevăzută la alin. (6) nu este necesară dacă furnizorul a demonstrat organului de control  că a aplicat măsuri tehnice de protecție adecvate și că respectivele măsuri au fost aplicate datelor afectate de încălcarea securității. Astfel de măsuri de protecție trebuie să asigure faptul că datele devin neinteligibile pentru persoanele care nu sînt autorizate să le acceseze.
    (8) Fără a aduce atingere obligației furnizorului de a notifica abonații și utilizatorii, în cazul în care furnizorul nu a notificat încă abonatul sau utilizatorul despre încălcarea securității datelor cu caracter personal, organul de control poate, după analizarea posibilelor efecte negative ale încălcării, să îi solicite să facă acest lucru.
    (9) Notificarea prevăzută la alin. (6) va cuprinde cel puțin o descriere a naturii încălcării securității datelor cu caracter personal și punctele de contact ale furnizorului unde pot fi obținute mai multe informații și va recomanda măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acestei încălcări. Notificarea prevăzută la alin. (5) va cuprinde, suplimentar, o descriere a consecințelor încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și a măsurilor propuse sau adoptate de furnizor în vederea înlăturării acestor consecințe.
    (10) Organul de control stabilește circumstanțele în care furnizorii sînt obligați să notifice despre încălcări ale securității datelor cu caracter personal, formatul unei astfel de notificări și modalitățile în care se va face notificarea.
    (11) Furnizorii sînt obligați să țină evidența tuturor încălcărilor securității datelor cu caracter personal, care trebuie să cuprindă o descriere a situației în care a avut loc încălcarea, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse, astfel încît organul de control să poată verifica dacă au fost respectate obligațiile puse în sarcina furnizorilor potrivit alin. (5)–(9). Evidența va include numai informațiile necesare în acest scop. 
    Art. 623. - (1) Confidențialitatea comunicărilor și a datelor de transfer aferente transmise prin intermediul unei rețele publice de comunicații electronice sau unor servicii de comunicații electronice accesibile publicului este garantată și se asigură prin prevederile Constituției Republicii Moldova, ale tratatelor la care Republica Moldova este parte referitoare la drepturile fundamentale ale omului, ale prezentei legi, precum și ale altor acte legislative.
    (2)  Se interzice ascultarea, înregistrarea, stocarea sau alt tip de interceptare sau supraveghere a comunicărilor și a datelor de transfer aferente de către alte persoane decît utilizatorul final (utilizatori care participă la comunicare) fără acordul utilizatorului în cauză, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în temeiul art. 6212.
    (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu interzic stocarea tehnică necesară pentru transmisia comunicării care nu aduce atingere principiului confidențialității.
    (4)  Prevederile alin. (1) și (2) nu împiedică înregistrarea autorizată prin lege a comunicărilor și a datelor de transfer aferente în cursul desfășurării procedurilor judiciare în scopul furnizării dovezii unei tranzacții comerciale sau pentru alte comunicări comerciale.
    (5) Stocarea de informații sau dobîndirea accesului la informațiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în cauză să-și dea consimțămîntul, în acest sens, după ce a primit informații clare și complete, în conformitate cu legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cu privire la scopurile prelucrării.
    (6) Prevederile alin. (5) nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o rețea de comunicații electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale cerut în mod expres de către abonat sau utilizatorul final.
    Art. 624. - (1) Datele de transfer referitoare la abonați și utilizatori finali, prelucrate și stocate de către furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, trebuie șterse sau transformate în date anonime de îndată ce nu mai sînt necesare transmiterii comunicării, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), (3) și (5) din prezentul articol sau prevederilor art. 6212 alin. (1).
    (2) Datele de transfer necesare facturării serviciilor oferite abonatului sau plății conexiunii pot să fie prelucrate. Prelucrarea lor este permisă doar pînă la sfîrșitul perioadei în care factura poate fi contestată prin lege sau plata poate fi urmărită.
    (3) În scopul comercializării de servicii de comunicații electronice sau al furnizării de servicii cu valoare adăugată, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului poate prelucra datele menționate la alin. (1), în măsura și pe durata de timp necesare comercializării sau furnizării acestor servicii, dacă abonatul sau utilizatorul vizat și-a dat, în prealabil, consimțămîntul în acest sens. Utilizatorii și abonații au posibilitatea de a-și retrage consimțămîntul pentru prelucrarea datelor de transfer în orice moment printr-o cerere scrisă adresată furnizorului sau în alt mod permis de legislație.
    (4) Furnizorul de servicii trebuie să informeze utilizatorii și abonații despre tipurile de date de transfer care sînt prelucrate și despre durata prelucrării în scopurile menționate la alin. (2) și, înaintea obținerii consimțămîntului, în scopurile menționate la alin. (3).
    (5)  Prelucrarea de date de transfer în conformitate cu alin. (1)–(4) trebuie limitată la persoanele care, sub autoritatea furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, acționează în vederea facturării sau pentru gestionarea traficului, pentru serviciul de relații cu clienții, detectarea fraudelor, promovarea serviciilor de comunicații electronice ori pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată, precum și la prelucrarea strict necesară scopului respectivei activități.
    (6) Prevederile alin. (1)–(3) și (5) se aplică fără a aduce atingere posibilității pe care o au organele competente de a cere să fie informate despre datele de transfer conform legislației în vigoare pentru soluționarea litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.
    Art. 625. - (1) Abonații au dreptul de a primi facturi fără detaliere.
    (2) În vederea echilibrării dreptului abonaților de a primi facturi detaliate cu dreptul lor la confidențialitate, furnizorii asigură metode alternative de plată și de comunicare care respectă mai mult dreptul la confidențialitate al respectivilor abonați sau utilizatori (care permit accesul anonim sau strict privat la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului), între altele dreptul la viață privată al utilizatorilor apelanți și al abonaților apelați.
    (3) Informațiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sînt stabilite de Agenție.
    Art. 626. - (1) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei apelante, furnizorul de servicii trebuie să ofere utilizatorului apelant posibilitatea de a împiedica identificarea liniei apelante în mod simplu și gratuit, la fiecare apel. Abonatul apelant trebuie să aibă această posibilitate pentru fiecare linie, indiferent de țara de destinație a apelului.
    (2) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei apelante, furnizorul de servicii trebuie să ofere abonatului apelant posibilitatea ca, prin mijloace simple și în mod gratuit pentru o utilizare rezonabilă a acestei funcții, să împiedice prezentarea identificării liniei apelante pentru apelurile care intră, indiferent de țara de origine a acestora.
    (3) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei apelante și dacă identificarea liniei apelante este prezentată înaintea stabilirii legăturii, furnizorul de servicii trebuie să ofere abonatului apelat posibilitatea ca, prin mijloace simple, să respingă apelurile care intră dacă prezentarea identificării liniei de apel a fost restricționată de utilizatorul sau abonatul apelant, indiferent de țara de origine a apelurilor.
    (4) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei conectate, furnizorul de servicii trebuie să ofere abonatului apelat posibilitatea ca, prin mijloace simple și în mod gratuit, să împiedice prezentarea identificării liniei conectate către utilizatorul apelant, indiferent de țara de origine a apelurilor.
    (5) În cazul în care este oferită prezentarea  identificării liniei apelante și/sau conectate, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are obligația de a informa publicul despre aceasta și despre posibilitățile existente în conformitate cu alin. (1)–(4).
    Art. 627. - (1)  Datele de localizare, altele decît datele de transfer, referitoare la abonați sau utilizatori ai rețelelor publice de comunicații electronice sau ai serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului pot fi prelucrate doar dacă sînt anonime sau cu consimțămîntul  în acest sens al utilizatorilor sau abonaților respectivi, în măsura și pe perioada cît sînt necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată. Furnizorul de servicii trebuie să informeze utilizatorii și abonații, înainte de obținerea consimțămîntului lor, despre tipul de date de localizare, altele decît datele de transfer, care vor fi prelucrate, despre scopul și durata prelucrării și dacă datele respective vor fi transmise unor terțe părți în scopul furnizării de servicii cu valoare adăugată. Utilizatorii sau abonații trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a-și retrage acordul pentru prelucrarea datelor de localizare, altele decît datele de transfer.
    (2)  În cazul în care a fost obținut consimțămîntul utilizatorului sau abonatului pentru prelucrarea datelor de localizare, altele decît datele de transfer, utilizatorul sau abonatul trebuie să continue să aibă posibilitatea, prin mijloace simple și în mod gratuit, să refuze temporar prelucrarea acestor date la fiecare conectare la rețea sau la fiecare transmisie a unei comunicări.
    (3)  Prelucrarea de date de localizare, altele decît datele de transfer, în conformitate cu alin. (1) și (2) trebuie limitată la persoanele care acționează sub autoritatea furnizorului rețelei publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului ori a terței părți care furnizează serviciul cu valoare adăugată, precum și la prelucrarea strict necesară furnizării serviciului cu valoare adăugată respectiv.
    Art. 628. – (1) Furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului poate deroga de la prevederile art. 626 referitoare la oferirea posibilității de a împiedica identificarea liniei apelante:
    a) temporar, la cererea unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive. În acest caz, datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate și puse la dispoziție de către furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciului de comunicații electronice accesibil publicului în condițiile legii;
    b) pentru fiecare linie, în vederea soluționării de către serviciile specializate de urgență, recunoscute în condițiile legii, cum ar fi poliția, asistența medicală de urgență sau pompierii, a situațiilor ce le sînt semnalate prin apeluri de urgență.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului poate deroga de asemenea de la prevederile art. 627 referitoare la obținerea consimțămîntului abonatului sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare.
    (3) Derogările prevăzute la alin. (1) și (2) sînt permise în condițiile stabilite de organul de control, cu consultarea Agenției.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaților conectați la comutatoare digitale și, dacă este tehnic posibil și nu se presupune un efort economic disproporționat, în cazul abonaților conectați la comutatoare analogice.
    Art. 629. - Furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului are obligația să asigure că orice abonat sau utilizator are posibilitatea, prin mijloace simple și gratuite, să blocheze transferul automat de apeluri de la o terță parte către echipamentul terminal al abonatului.
    Art. 6210. - (1) Furnizorii care pun la dispoziția publicului registre ale abonaților asigură că abonații serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sînt informați, în mod gratuit și înainte de a fi incluși în vreun registru, despre scopul sau scopurile unui registru imprimat sau electronic al abonaților, accesibil publicului sau care poate fi consultat prin serviciile de informații, în care pot fi incluse datele lor personale, și despre orice utilizare posibilă ulterioară existentă în baza funcțiilor de căutare incluse în versiunea electronică a registrului.
    (2) Furnizorii care pun la dispoziția publicului registre ale abonaților asigură că abonații au posibilitatea să hotărască dacă datele lor personale se includ într-un registru public al abonaților și, în cazul afirmativ, în ce măsură aceste date sînt relevante pentru scopul registrului enunțat de furnizor, precum  și să verifice, să corecteze sau să retragă astfel de date. Neincluderea într-un registru public al abonaților, verificarea, corectarea sau retragerea de date personale din acest registru trebuie să fie gratuite.
    (3) Pentru orice alt scop al unui registru public, altul decît căutarea detaliilor de contact ale persoanelor în funcție de nume sau de un minimum de alți identificatori, furnizorul care pune la dispoziția publicului un registru al abonaților este obligat să obțină consimțămîntul abonatului.
    (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică abonaților persoane fizice și persoane juridice.
    Art. 6211. - (1) Folosirea sistemelor de apelare și comunicare automate, fără intervenție umană (mașini de apelare automată), a faxurilor sau a poștei electronice în scopuri de promovare (publicitate) directă este permisă numai în legătură cu acei abonați sau utilizatori care și-au dat în prealabil consimțămîntul.
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică obține de la clienții săi datele de contact electronic pentru poșta electronică, în contextul vînzării unui produs sau a unui serviciu, în conformitate cu legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, aceeași persoană fizică sau juridică poate folosi respectivele date de contact electronic pentru promovarea directă a propriilor produse sau servicii similare, cu condiția ca respectivilor clienți să li se ofere, în mod clar și distinct, posibilitatea de a se opune, într-un mod simplu și gratuit, folosirii datelor lor de contact electronic în momentul culegerii acestora și cu ocazia fiecărui mesaj ulterior, în cazul în care clientul nu a refuzat inițial utilizarea acestor date în scopurile indicate.
    (3) Comunicările nesolicitate în scopul promovării directe, în alte cazuri decît cele menționate la alin. (1) și (2), nu sînt permise fără consimțămîntul abonaților sau utilizatorilor în cauză. Neacordarea unui asemenea consimțămînt nu poate implica cheltuieli suplimentare sau majorate pentru abonat sau utilizator.
    (4)  Este interzisă în orice caz trimiterea de mesaje electronice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii cu ascunderea identității expeditorului în numele căruia se face comunicarea sau cu indicarea unei identități false a acestuia, cu încălcarea regimului juridic al comunicărilor comerciale, reglementat de legislația din domeniul comerțului electronic, fără indicarea unei adrese valabile la care destinatarul să poată trimite o cerere de încetare a trimiterii de astfel de comunicări, sau trimiterea de mesaje care încurajează destinatarii să viziteze site-uri care contravin regimului juridic al comunicărilor comerciale.
    (5) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică abonaților sau utilizatorilor persoane fizice și persoane juridice.
    (6) Orice persoană fizică sau juridică afectată în mod negativ de încălcările prevederilor prezentului articol și care are, în consecință, un interes legitim de a pune capăt sau de a interzice astfel de încălcări, inclusiv un furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului care își protejează interesele sale legitime comerciale, poate iniția proceduri legale în instanțele judecătorești împotriva unor astfel de încălcări.
    (7) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului care, prin neglijență, contribuie la încălcarea prevederilor prezentului articol poartă răspundere, conform legislației în vigoare, față de orice persoană fizică sau juridică afectată în mod negativ de încălcările respective și care are, în consecință, un interes legitim de a pune capăt sau de a interzice astfel de încălcări.
    Art. 6212. - (1) Sfera de aplicare a drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 623, 624, 626 și 627 se restrînge în cazul în care restrîngerea lor constituie o măsură necesară, corespunzătoare și proporțională în cadrul unei societăți democratice pentru apărarea, securitatea națională, siguranța publică sau pentru prevenirea, investigarea, detectarea și urmărirea penală a unor fapte penale sau a folosirii neautorizate a sistemelor de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și ale altor acte legislative.
    (2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului stabilesc proceduri interne pentru a răspunde solicitărilor de accesare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor pe baza prevederilor legislației în vigoare adoptate în conformitate cu alin. (1). Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului oferă autorității competente, la solicitare, informații despre procedurile respective, numărul de solicitări primite, justificarea legală invocată și răspunsul lor.”
    51. La articolul 63:
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Resursele de numerotare și resursele tehnice asociate care se atribuie serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului şi reţelelor publice de comunicaţii electronice sînt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.
    (2) Resursele de numerotare și resursele tehnice asociate care se atribuie serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului și reţelelor publice de comunicaţii electronice sînt gestionate de către Agenţie în conformitate cu Planul naţional de numerotare şi cu recomandările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi sînt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de Agenţie.”
    articolul se completează cu alineatele (31)–(36) cu următorul cuprins:
    „(31) Planul național de numerotare poate fi modificat în scopul asigurării disponibilității suficiente a resurselor de numerotare ori al adaptării la evoluția serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (32) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația să implementeze, pe cont propriu, modificările operate în Planul național de numerotare.
    (33) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația de a respecta Planul național de numerotare, precum și condițiile licenței de utilizare a resurselor de numerotare.
    (34) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu au dreptul să transmită/asigneze resursele de numerotare din Planul național de numerotare furnizorilor sau utilizatorilor de peste hotarele Republicii Moldova pentru utilizare permanentă în afara teritoriului Republicii Moldova și/sau să permită utilizarea permanentă a acestor resurse în afara teritoriului Republicii Moldova sub orice formă.
    (35) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu au dreptul să înstrăineze resursele de numerotare din Planul național de numerotare care îi sînt atribuite de către Agenție prin licență sau care îi sînt transferate prin procedura de portare.
    (36) Se interzice comercializarea/transmiterea/asignarea pe teritoriul Republicii Moldova a resurselor de numerotare de orice formă incluse în planurile naționale de numerotare ale altor țări și/sau utilizarea permanentă a acestor resurse pe teritoriul Republicii Moldova.”
    la alineatul (5), cuvîntul „legii” se substituie cu cuvintele „legislației în vigoare”;
    articolul se completează cu alineatele (8)–(11) cu următorul cuprins:
    „(8) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului cărora li s-a acordat dreptul de utilizare a anumitor numere sau blocuri de numere au obligația să nu facă nicio discriminare față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice accesibile publicului în ceea ce privește secvențele de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.
    (9) Resursele de numerotare și resursele tehnice asociate nu pot face obiectul protecției dreptului de proprietate intelectuală sau industrială.
    (10) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului interconectați asigură comunicarea, în mod transparent, către furnizorul căruia îi transmite traficul preluat a tuturor informațiilor de semnalizare care le-au fost comunicate în legătură cu traficul preluat, inclusiv a celor referitoare la datele de identificare a liniei care apelează.
    (11) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice necesare furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice se acordă numai de către Agenție, care stabilește procedura de eliberare, modificare, retragere și cesionare a dreptului de utilizare a codurilor de identificare, semnalizare și rutare, fără a se limita la acestea, de asemenea stabilește drepturile și obligațiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.”
    52. Articolul 64 va avea următorul cuprins:
    „Art. 64. – (1) Furnizorii care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicații electronice pentru efectuarea apelurilor naționale către un număr sau mai multe numere din Planul național de numerotare au obligația să ofere utilizatorilor finali ai unor asemenea servicii, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plată și de terminale telematice destinate persoanelor cu dizabilități de auz sau vorbire, posibilitatea de a apela serviciile de urgență gratuit și fără să fie necesară utilizarea unui mijloc de plată, formînd numărul european unic pentru apelurile de urgență 112 și numerele naționale pentru apelurile de urgență, stabilite de Agenție în corespundere cu Planul național de numerotare.
    (2) Cadrul de implementare a comunicațiilor electronice de urgență și obligațiile furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului sînt stabilite de Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
    (3)  Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 se atribuie Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.”
    53. Articolul 65:
    la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „În conformitate cu Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova, elaborat de Agenție și aprobat de organul central de specialitate, Agenţia impune furnizorilor de servicii de telefonie accesibile publicului, inclusiv de telefonie publică mobilă, obligaţia de a le asigura abonaţilor proprii, la solicitare, portabilitatea numărului, care constă în posibilitatea de a-şi păstra numărul de telefon indiferent de furnizorul de serviciu:”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Agenţia poate impune furnizorilor de servicii de telefonie accesibile publicului obligaţia de a publica informaţii detaliate referitoare la tarifele aplicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Agenția poate stabili condițiile de realizare a procesului de portare a numerelor, ținînd cont de legislația în vigoare privind contractele, de fezabilitatea tehnică și de necesitatea de a menține continuitatea serviciului pentru abonat. În acest sens, pentru a reduce la minimum riscul portării utilizatorilor către un alt furnizor fără consimțămîntul acestora, Agenția impune măsuri nediscriminatorii și proporționale privind procedura de portare, inclusiv sancțiuni în condițiile legii, fără a provoca o diminuare a atractivității procedurii pentru utilizatori.”
    articolul se completează cu alineatele (7)–(10) cu următorul cuprins:
    „(7) Portarea numerelor și activarea ulterioară a acestora sînt executate într-un termen cît mai scurt. În orice caz, pierderea serviciului în timpul procesului de portare nu trebuie să depășească o zi lucrătoare.
    (8) Agenția va ține cont de măsurile adecvate pentru a asigura protecția utilizatorilor/abonaților pe parcursul procesului de portare și pentru a se asigura că aceștia nu sînt transferați la un alt furnizor contrar voinței lor.
    (9) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sînt obligați să ofere compensații (despăgubiri) corespunzătoare utilizatorilor în cazul întîrzierilor survenite la portarea numărului sau în cazul portării abuzive efectuate de aceștia sau în numele lor.
     (10) Fără a aduce atingere niciunei perioade contractuale minime, procedurile și condițiile de încetare a contractului de furnizare a serviciului de comunicații electronice accesibil publicului nu trebuie să acționeze ca un mijloc disuasiv în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.”
    54. La articolul 66 alineatul (2):
    litera a) se completează în final cu cuvintele „și furnizarea de servicii telefonice”;
    la litera c), după cuvintele „cu plată” se introduc cuvintele „sau la alte puncte publice de acces la serviciile de telefonie”.
    55. Articolul 67 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul cînd un furnizor de serviciu universal desemnat conform alin. (1) intenționează să transfere o parte importantă din activele rețelelor de acces local sau toate aceste active către o entitate juridică diferită, aparținînd altui proprietar, furnizorul este obligat să informeze în prealabil Agenția în condițiile stabilite de aceasta. Agenția evaluează efectele tranzacției asupra furnizării accesului la un punct fix și a serviciilor de telefonie în temeiul art. 68 și poate impune, modifica sau retrage anumite obligații în conformitate cu prezenta lege, astfel încît să se asigure respectarea obligațiilor privind serviciul universal.”
    56. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
    „Art. 68. – (1) Agenţia desemnează furnizorii ce vor furniza serviciul universal conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. a), astfel încît toate cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de comunicaţii electronice să fie satisfăcute de cel puţin un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Conexiunea furnizată trebuie să le ofere utilizatorilor finali posibilitatea de a efectua apeluri vocale, naţionale şi internaţionale, comunicări prin fax şi comunicări de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul funcţional la internet, avînd în vedere tehnologiile utilizate de majoritatea abonaților și posibilitățile tehnice.
    (3) Agenția desemnează furnizorii ce vor furniza serviciul universal conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. a), astfel încît toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu de telefonie accesibil publicului prin conectarea la rețeaua publică de telefonie, serviciu care permite efectuarea și primirea de apeluri naționale și internaționale, să fie satisfăcute de cel puțin un furnizor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.”
    57. La articolul 69 alineatele (2) și (3), cuvintele „servicii publice de telefonie” se substituie cu cuvintele „servicii de telefonie accesibile publicului”.
    58. Articolul 70:
    la alineatul (1), după cuvintele  „cu plată” se introduc cuvintele „sau cu alte puncte publice de acces la serviciile de telefonie”, iar cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilități”;
    la alineatul (3), textul „folosind numărul de urgență unic european „112” sau numerele de urgență naționale” se substituie cu textul „formînd numărul european unic pentru apelurile de urgență 112 și numerele naționale pentru apelurile de urgență”.
    59. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Art. 71. - (1) Cu excepția situației în care cap. VIII prevede cerințe care au un efect echivalent, Agenția are dreptul să adopte măsuri specifice pentru a se asigura că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile identificate la art. 68 alin. (3) și la art. 69, precum și disponibilitatea acestor servicii sînt la un nivel echivalent celui de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. În acest scop, Agenția evaluează nevoia generală și cerințele specifice, inclusiv sfera de aplicare și forma concretă a acestor măsuri specifice, pentru utilizatorii finali cu dizabilități.
    (2) Agenția poate lua măsuri pentru a asigura ca utilizatorii finali cu dizabilități să poată beneficia de oferta de servicii disponibilă pentru majoritatea utilizatorilor finali.”
    60. La articolul 72 alineatul (2) litera a), cuvintele „servicii publice de telefonie” se substituie cu cuvintele „servicii de telefonie accesibile publicului”.
    61. Articolul 74:
    la alineatul (1), cuvîntul „handicap” se substituie cu cuvîntul „dizabilități”;
    la alineatul (2), după cuvintele „adecvate și actualizate” se introduce textul „în mod periodic, dar cel puțin o dată pe an,”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: 
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    – va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    – va dispune republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele operate prin prezenta lege, dîndu-se o nouă numerotare elementelor acesteia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian  CANDU

    Nr. 135. Chișinău, 7 iulie 2017.