LPC156/2017
ID intern unic:  371230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  20.07.2017
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 525
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140–142, art. 578), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1) litera c), textul ,,21 de unităţi” se substituie cu textul ,,45 de unităţi, inclusiv personalul auxiliar – 1 unitate.”
    2. În textul Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din anexa nr. 1, la capitolul III, punctul 2 va avea următorul cuprins:
     „2. În funcție de domeniile de competență, subdiviziunile Centrului activează în baza regulamentelor interne, aprobate de director, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și ale altor acte normative.”
    3. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2

STRUCTURA
Centrului Naţional pentru Protecția Datelor
cu Caracter Personal

    Conducerea (director, director adjunct)
    Direcţia generală supraveghere și conformitate
    Direcţia juridică
    Direcţia relații externe şi integrare europeană
    Serviciul economico-financiar
    Serviciul de informare, comunicare cu mass-media și e-Transformare
    Serviciul resurse umane
    Serviciul documentare și arhivare
    Serviciul audit intern.”
    Art. II. – În compartimentul „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” din anexa nr. 3 la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, cifrele „7000” şi „6500” se substituie, în mod corespunzător, cu cifrele „8300” şi „7500”.
    Art. III. – Anexa nr. 2 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    denumirea compartimentului „Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor” se completează cu textul „ , Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal”;
    din denumirea compartimentului „Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii”, textul „Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,” se exclude.
    Art. IV. – În capitolul I secţiunea a II-a punctul 3 din anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile C13, C14 şi C15 se modifică după cum urmează:
    la descrierea generică a funcțiilor, textul „respectării legislaţiei în domeniul concurenţei şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise” se substituie cu textul „respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, al protecției datelor cu caracter personal şi în domeniul monitorizării privind executarea hotărîrilor emise”.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 156. Chișinău, 20 iulie 2017.