LPC168/2017
ID intern unic:  371235
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  20.07.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 531
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Anexa nr. 2 la Legea nr. 48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în compartimentul „Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor”:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală
    şi procuraturile specializate”;
    după poziţia „A04 Șef adjunct al aparatului Consiliului Superior al Procurorilor” se introduc următoarele poziţii:
A04
Şef al aparatului Procuraturii Generale
22
A04

Şef adjunct al aparatului Procuraturii Generale

20

     în titlul compartimentului „Procuraturile teritoriale şi cele specializate”, cuvintele „şi cele specializate” se exclud.

    Art. II. – Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Ierarhia procesuală a procurorilor şi atribuţiile procurorului ierarhic superior sînt stabilite de prevederile Codului de procedură penală.”
    alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 71, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Condiţiile şi modul de salarizare a preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor sînt stabilite de Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor.”
    3. La articolul 74, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Condiţiile şi modul de salarizare a membrilor Consiliului Superior al Procurorilor aleşi din rîndurile procurorilor sînt stabilite de Legea nr. 328/2013 privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor.”
    4. La articolul 83, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Deţinerea concomitentă a mandatului de membru al Consiliului Superior al Procurorilor şi a celui de membru al unui colegiu sau a mandatului de membru în mai multe colegii este interzisă.”
    5. La articolul 90 alineatul (2), cuvintele „specialişti coordonatori” se substituie cu cuvintele „specialişti superiori”.
    Art. III. – Prevederile prezentei legi se pun în aplicare din contul şi în limitele cheltuielilor de personal aprobate pentru Procuratura Generală pentru anul bugetar respectiv.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU

    Nr. 168. Chișinău, 20 iulie 2017.