LPC178/2017
ID intern unic:  371240
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 178
din  21.07.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 537     Data intrarii in vigoare : 18.08.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10:
    la punctul 4, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la punctul 5, cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la punctul 51, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la punctul 8, cuvintele „de organele Serviciului Fiscal de Stat și Inspecției financiare” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat și Inspecția financiară”.
    2. La articolul 12 punctul 4, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 27 punctul 3, cuvintele „organul fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    4. La articolul 28 punctul 3, cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    5. Articolul 30:
    la punctul 1, cuvintele „și organul fiscal” se substituie cu cuvintele „de la Serviciul Fiscal de Stat”, iar cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la punctul 3, cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    6. La articolul 34 punctul 2 litera b) subpunctul 5), cuvintele „Inspectoratului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. II. – Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (8), textul „Sînt scutite de plata taxei de stat organele fiscale” se substituie cu textul „Este scutit de plata taxei de stat Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 9, cuvintele „inspectoratele fiscale de stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. III. – La articolul 53 alineatul (3) din Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor  (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 15–17, art. 23), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „de organele fiscale” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. IV. – La articolul 13 alineatul (31) din Legea nr. 146/1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările și completările ulterioare, textul „și prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial raportul privind defalcările calculate. Neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat constituie încălcare fiscală, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu titlul V din Codul fiscal.” se substituie cu textul „și prezintă Serviciului Fiscal de Stat raportul privind defalcările calculate. Pentru neachitarea în termen a defalcărilor la bugetul de stat, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsurile de asigurare și executare silită a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.”
    Art. V. – La articolul 55 alineatul (2) din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele fiscale de stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. VI. – Legea instituţiilor financiare nr. 550/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (4), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. Articolul 22:
    la alineatul (5) litera e), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”;
    la alineatul (7) litera c), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 247 alineatul (6), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    4. La articolul 37 alineatul (5), cuvintele „organelor fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. VII. – Legea fondului rutier nr. 720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 753), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), cuvintele „organele fiscale vor aplica” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat va aplica”.
    2. La nota din anexa nr. 2, cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. VIII. – La articolul 37 din Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru virarea cu întîrziere a mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcții, persoanele indicate la alin. (2) calculează și achită la bugetul de stat o majorare de întîrziere (penalitate) determinată în modul stabilit de Codul fiscal.”
    Art. IX. – La articolul 32 alineatul (2) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „al Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. X. – La articolul 49 alineatul (11) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat” , iar cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat vor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat va”.
    Art. XI. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 172 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Se supun anulării, conform situației din data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune, restanțele unui contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de pînă la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidență ale organelor abilitate cu atribuții de administrare fiscală, menționate la art. 131alin. (1) din prezentul cod, la plățile reglementate de Codul fiscal. Determinarea și stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanțelor în sistemele proprii de evidență ale organelor menționate se efectuează individual de către fiecare organ în parte.”
    2. La articolul 265, alineatul (11) se abrogă.
    Art. XII. – Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72–73, art. 485), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (6), cuvintele „autoritatea fiscală” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), cuvintele „inspectoratul fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „ subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”;
    alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Patenta se eliberează şi se prelungeşte de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă.
    (7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul în care în localitatea respectivă nu este amplasată subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, şi aceasta este valabilă numai pe teritoriul administrat de primăria care a eliberat-o.”
    3. Articolul 6:
    la alineatul (6), cuvintele „inspectoratul fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (7), cuvintele „autorităţii fiscale în a cărei rază de acţiune este amplasată primăria” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    4. La articolul 9 alineatul (3), cuvintele „autoritatea fiscală teritorială” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”.
    5. La articolul 14 alineatul (2), cuvintele „autoritatea fiscală” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    6. Articolul 15:
    la alineatul (1), cuvintele „autorităţile fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (2), cuvintele „Autorităţile fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (3), cuvintele „autoritatea fiscală teritorială” se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat”.
    7. În nota din anexă, cuvintele „de inspectoratele fiscale de stat teritoriale” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XIII. – În textul Legii nr. 1466/1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28–29, art. 203), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat” și „organul abilitat al Serviciului Fiscal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare. 
    Art. XIV. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 411 alineatul (4), cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XV. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 30:
    la alineatul (1), cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (5), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. Articolul 35:
    la alineatul (1), cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat” și cuvîntul „acestora” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” și, respectiv, cu „acestuia”;
    la alineatul (4), cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XVI. – La articolul 32 alineatul (2) din Legea nr. 581/1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118–119, art. 556), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele financiare şi fiscale de stat” se substituie cu cuvintele „organul financiar şi Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XVII. – Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827/2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4:
     la alineatul (4), cuvintele „inspectoratul fiscal de stat teritorial” şi „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare;
    la alineatul (5), cuvintele „de organele fiscale de stat” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (6), cuvintele „organele fiscale vor aplica” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat va aplica”.
    Art. XVIII. – La  articolul  24  alineatul (3)  din  Legea patronatelor nr. 976/2000 (Monitorul Oficial  al  Republicii Moldova, 2000, nr. 141–143,  art. 1013), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele financiare şi fiscale de stat” se substituie cu cuvintele „organul financiar şi Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XIX. – Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 293), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (2) litera c), cuvintele „organele de control fiscal,” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat, organele de control”.
    2. La articolul 11 alineatul (2) litera g), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „organele fiscale extrag” se substituie cu cuvintele  „Serviciul Fiscal de Stat extrage”.
    4. La alineatul 18 alineatul (3), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul  Fiscal de Stat”.
    5. La alineatul 33 alineatul (3), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul  Fiscal de Stat”.
    Art. XX. – La articolul 187 alineatul (4) din Codul vamal nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2017), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „inspectoratele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXI. – Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 14–15, art. 52), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 27 alineatul (2) litera a), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 36 alineatul (5), cuvintele „Organul fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXII. – Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49–50, art. 237), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (7) litera b), cuvintele „a inspectoratului fiscal teritorial corespunzător” se substituie cu cuvintele „a Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele „inspectoratului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 84 alineatul (4), cuvintele „inspectoratului fiscal teritorial corespunzător” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XXIII. – Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (9), textul „organelor fiscal, statistic și vamal respectiv” se substituie cu textul „organelor statistic și vamal, precum și Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 8 alineatul (1), cuvintele „organele fiscale ale Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXIV. – La articolul 8 alineatul (5) din Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organul fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXV. – Legea nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 40–49, art. 82), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (9) și la articolul 28 alineatul (1), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 25 alineatul (2), cuvintele „inspectoratele fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXVI. – La articolul 11 alineatul (4) din Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele  de  producție  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2002, nr. 71–73, art. 575), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „inspectoratul fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciul  Fiscal de Stat”.
    Art. XXVII. – La articolul 87 alineatul (4) din Codul civil al Republicii Moldova  nr. 1107/2002  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2002,       nr. 82–86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XXVIII. – La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1394), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „de organele fiscale de stat” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXIX. – La articolul 51 alineatul (1) din Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XXX. – La articolul 6 alineatul (3) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr. 185–189, art. 1416), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XXXI. – Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    la alineatul (1) litera b), textul „de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale, în conformitate cu drepturile atribuite acestora” se substituie cu textul „de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu drepturile atribuite acestuia”;
    la alineatul (2), cuvintele „Organele  Serviciului Fiscal de Stat percep” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat percepe”.
    2. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele „organelor fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” – cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXXII. – Codul de procedură penală nr. 122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 159 alineatul (4), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 161 alineatele (2) și (3), cuvintele „instituțiilor fiscale respective” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 208 alineatul (2), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XXXIII. – La articolul 2 din Legea nr. 17/2004 privind transmiterea recipiselor trezoreriale de creanțe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39–41, art. 218), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul  Fiscal de Stat”.
    Art. XXXIV. – Legea nr. 238/2004 privind impozitul unic în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132–137, art. 702), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (3), cuvintele „organelor fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele  „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 6 alineatul (2), cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele  „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 7 alineatul (2) cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” – cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXXV. – La articolul 19 alineatul (71) din Legea nr. 282/2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171–174, art. 777), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „inspectoratelor fiscale de stat”  se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XXXVI. – În textul Legii nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 233–236, art. 999), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. XXXVII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1. La articolul 11 litera p), cuvintele „de organul fiscal” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 22 alineatul (1) litera ș), cuvintele „și organul fiscal” se exclud.
    3. La articolul 43 alineatul (2), cuvintele „organelor fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    4. La articolul 88 alineatul (4), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    5. La articolul 285 alineatul (5), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    6. La articolul 293 alineatul (2), cuvîntul „fiscal” se exclude.
    Art. XXXVIII. – La articolul 3 din Legea nr. 59/2005 cu privire la leasing (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92–94, art. 429), cu modificările și completările ulterioare, în noțiunea „valoare de intrare”, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XXXIX. – Legea viei şi vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 321, alineatul (4) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) ține evidența contribuabililor, contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului.”
    2. Articolul 323:
    la alineatul (7), cuvintele „organului fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” – cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatele (10) și (11), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XL. – La articolul 6 alineatul (3) litera d) din Legea nr. 231/2006 privind identificarea și înregistrarea animalelor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 399–404, art. 806), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XLI. – Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 182 alineatul (6), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 31 alineatul (2), cuvintele „organului fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XLII. – Anexa la Legea nr. 393/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Servicii Publice și structurile teritoriale ale acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 18–20, art. 61), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La subpunctul 2.2.2 alineatul (3), cuvintele „organele fiscale și cele” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat și organele”.
    2. La subpunctul 2.8.2 alineatul (6), cuvintele „organele fiscale și cele” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat și organele”.
    3. Subpunctul 2.8.3:
    la alineatul (1), cuvintele „organele fiscale sau” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat sau de organele”;
    la alineatul (2), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    4. Anexa nr. 1:
    la punctul 12, cuvintele „organele fiscale și cele” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat și organele”;
    la punctul 18, cuvintele „organele fiscale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XLIII. – La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XLIV. – Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 548), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10 alineatul (1) litera h), cuvintele „ale organelor fiscale” se substituie cu cuvintele „actele emise de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 35 alineatul (4), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat,”.
    Art. XLV. – La articolul 48 alineatul (10) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organele Serviciului Fiscal de Stat vor” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat va”.
    Art. XLVI. – Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele „de organul fiscal” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 36 alineatul (2) litera g), cuvintele „inspectoratelor fiscale teritoriale” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. XLVII. – La articolul 23 alineatul (8) litera c) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „de inspectoratul fiscal” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XLVIII. – Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată  în  Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423–429, art. 859), cu modificările și completările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1. La articolul 47, cuvintele „organul fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    2. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) organul de inspectare financiară/control financiar al Ministerului Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat;”.
    Art. XLIX. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2931 alineatele (1) și (10), cuvintele „organul fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Articolul 402:
    în denumirea articolului, cuvintele „şi organele fiscale ale Ministerului Finanţelor” se substituie cu cuvintele „ale Ministerului Finanțelor şi Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (1), cuvintele „fiscal ale Ministerului Finanțelor” și „de către organele Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”;
    la alineatul (2), cuvintele „şefii inspectoratelor fiscale de stat de toate nivelurile şi adjuncţii lor” se substituie cu cuvintele „angajații Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. L. – La articolul 70 alineatul (6) din Codul subsolului nr. 3/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „de organele fiscale” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LI. – În anexa la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LII. – La articolul 1 alineatul (4) litera e) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare,  cuvintele „organele fiscale”  se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LIII. – Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 22 alineatul (3), cuvintele „organul fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 35 alineatul (2), cuvintele „inspectoratului fiscal de stat teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    3. La articolul 68 alineatul (8), cuvintele „organele fiscale și cadastrale” se substituie cu cuvintele „organele cadastrale și Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LIV. – La articolul 13 alineatul (7) din Legea nr. 176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 238–242, art. 672), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) Serviciului Fiscal de Stat;”.
    Art. LV. – La articolul 9 alineatul (4) litera c) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178–184, art. 415), cuvintele „de la organele fiscale, vamale” se substituie cu cuvintele „de la organul vamal, Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LVI. – La articolul 81 litera a) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „organul fiscal teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LVII. – Legea nr. 75/2015 cu privire la locuinţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131–138, art. 249), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 33 alineatul (3), cuvintele „organele fiscale teritoriale corespunzătoare” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 38 alineatul (5), cuvintele „organele fiscale teritoriale corespunzătoare” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LVIII. – La articolul 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) contractelor privind efectuarea expertizelor, emiterea unei opinii de expert, efectuarea auditului, precum și contractelor de asistență juridică pentru reprezentarea sau apărarea intereselor statului ori ale unei autorități publice în instanțele judecătorești străine sau în instituțiile de arbitraj internaționale, dacă negocierea și încheierea unor asemenea contracte sînt încuviințate de către Guvern;”.
    Art. LIX. – La articolul 7 alineatul (2) litera e) din Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277–287, art. 588), cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. LX.– La articolul 8 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193–203, art. 413),  cuvintele „de la organele fiscale, vamale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale”.
    Art. LXI.– La articolul 8 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 108/2016 cu privire la  gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2016, nr. 193–203, art. 415), cuvintele „de la organele fiscale, vamale” se substituie cu cuvintele „de la Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale”.
    Art. LXII. – În textul Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională  de  Integritate  (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2016,  nr. 245–246, art. 511), cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare.
    Art. LXIII. – La articolul 155 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343–346, art. 707), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele „autorităţile fiscale și de asigurări sociale” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat și autoritățile de asigurări sociale”.
    Art. LXIV. – Legea bugetului asigurărilor  sociale  de stat pe anul 2017 nr. 286/2016 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova,  2016,  nr. 472–477, art. 957) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”;
    alineatul (3):
    la litera b), cuvintele „la organele fiscale” se substituie cu cuvintele „la Serviciul Fiscal de Stat”;
    la litera c), cuvintele „organele fiscale au luat” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat a luat”.
    2. La punctul 12 subpunctul 12.1) din anexa nr. 3, cuvintele „inspectoratul fiscal de stat teritorial” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. LXV. – Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele „Inspectoratului Fiscal Principal de Stat” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 12 alineatul (2) litera q), cuvintele „organelor de control fiscal” se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat”.
    Art. LXVI. – Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Iurie LEANCĂ

    Nr. 178. Chișinău, 21 iulie 2017.