LPC191/2017
ID intern unic:  371242
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  21.07.2017
pentru modificarea şi completarea Codului educației
al Republicii Moldova
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 539     Data intrarii in vigoare : 18.08.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după noțiunea „evaluare criterială” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „examen de bacalaureat profesional – evaluare a competențelor generale și profesionale ale elevilor la finalizarea studiilor în instituțiile de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, în modul stabilit de Ministerul Educației;”.
    2. La articolul 53, alineatul (7) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) asistent al educatorului.”
    3. Articolul 63:
    la alineatul (2) litera c), cuvintele „specialitatea coregrafie” se substituie cu cuvintele „specialitățile coregrafie și asistent  al educatorului”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Programele de formare profesională tehnică postsecundară nonterțiară corespund nivelului 5 ISCED și au durata de:
    a) 4–5 ani – pentru programe integrate, în baza studiilor gimnaziale;
    b) 2–3 ani – în baza diplomei de bacalaureat.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Programele de formare profesională tehnică postsecundară se finalizează cu susținerea obligatorie, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei, a examenului de bacalaureat profesional, a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă, precum și cu susţinerea benevolă a examenului național de bacalaureat.
    Programele de formare profesională tehnică postsecundară nonterțiară se finalizează:
    a) cu susținerea obligatorie, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei, a examenului de bacalaureat profesional, a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă, precum și cu susţinerea benevolă a examenului național de bacalaureat – pentru elevii care au studiat în baza programelor integrate (studiilor gimnaziale);
    b) cu susținerea obligatorie a examenului de calificare şi/sau a lucrării de diplomă – pentru elevii care au studiat în baza diplomei de bacalaureat.
    Învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se finalizează cu eliberarea diplomei de studii profesionale, care conferă titularului dreptul de încadrare în cîmpul muncii și de participare la concursul de admitere în ciclul I de studii superioare la o specialitate din domeniul studiat.”
    4. La articolul 89 alineatul (2), după cuvîntul „bacalaureat” se introduce  textul „ , ai diplomei de studii profesionale”.
    5. La articolul 132 alineatul (1):
    la litera a), textul „5 ISCED” se substituie cu textul „4 ISCED”, iar cuvîntul „nonterțiar” se exclude;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în învățămîntul primar – deținerea unei calificări în domeniu de cel puțin nivelul 5 ISCED – învățămînt profesional tehnic postsecundar nonterțiar; în învățămîntul gimnazial – deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin  nivelul 6 ISCED – studii superioare de licenţă, precum şi promovarea modulului psihopedagogic;”.
    6. La articolul 152 litera h), textul „din anul 2017” se substituie cu textul „începînd cu 1 septembrie 2018”.
    7. La articolul 155, cifrele „2018” se substituie cu cifrele „2019”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian  CANDU

    Nr. 191. Chișinău, 21 iulie 2017.