LPC192/2017
ID intern unic:  371244
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  21.07.2017
pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire
la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 541     Data intrarii in vigoare : 18.08.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 24:
     la alineatul (1), cuvintele „a corpului profesoral” se substituie cu cuvintele „a personalului științifico-didactic”;
    alineatul (21) va avea următorul cuprins:
    „(21) Salarizarea cadrelor didactice și a personalului științifico-didactic, inclusiv cu funcții de conducere, din învățămîntul general, profesional tehnic și superior se efectuează în baza salariilor de funcție stabilite conform anexei nr. 11.”
    2. La articolul 26 alineatul (2), textul „domeniile învățămîntului preuniversitar și ocrotirii sănătății,” se substituie cu textul „domeniul învățămîntului general și profesional tehnic și al ocrotirii sănătății”.
    3. La articolul 29 alineatul (4), cuvintele „persoanelor din corpul profesoral” se substituie cu cuvintele „personalului științifico-didactic din învățămîntul superior”.
    4. La articolul 34, cuvintele „mijloacelor speciale”, în toate cazurile, se substituie cu cuvintele „veniturilor colectate”.
    5. În anexa nr. 1 la compartimentul II punctul 5, după cuvintele „asistenți sociali” se introduce textul „ , inclusiv cu funcție de conducere,”.
    6. Anexa nr. 11:
    tabelul va avea următorul cuprins:
 
Salariile de funcție ale cadrelor didactice și a personalului

științifico-didactic din instituțiile de învățămînt finanțate de la buget

 
Nr. crt.
Funcția
Salariul de funcție, lei

I. Învățămîntul superior

 
1
Rector
5977
2
Profesor universitar
4485
3
Conferențiar universitar
4035
4
Lector universitar
3734
5

Asistent universitar, formator, maestru de concert, maistru de instruire, antrenor

 
3289

II. Învățămîntul general și profesional tehnic

 
1

Profesor și învățător în învățămîntul general și profesional tehnic; funcții didactice în educația timpurie:

 
 
– cu studii superioare
3289
 

– cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată  
 sau profesionale tehnice postsecundare

2983
2

Funcții didactice în învățămîntul general, cu excepția celor de profesor, de învățător și a funcțiilor didactice în educația timpurie:

 
 
– cu studii superioare
2983
 

– cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare

2688
3

Funcții didactice în învățămîntul profesional tehnic, cu excepția celei de profesor:

 
 
 – cu studii superioare
2983
 

 – cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată   
 sau profesionale tehnice postsecundare

2688”

    în Notele la tabel:
    la punctul 1, cuvintele „salariul lunar”, în toate cazurile, se substituie cu cuvintele „salariul de funcție”;
    la punctul 2, cuvintele „salariile lunare” se substituie cu cuvintele „salariile de funcție”;
    la punctul 3, textul „educatorul, pentru” se substituie cu textul „pedagogul social din cămine și internate, pentru educatorul,”, iar cuvintele  „în cuantumul prevăzut în prezenta anexă pentru pedagogul social din cămine și internate” – cu textul „în mărime de 90% din salariul de funcție stabilit pentru funcțiile didactice, cu nivelul respectiv de studii, din învățămîntul profesional tehnic, indicate la compartimentul II punctul 3 din tabel”.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctului 6, care se pune în aplicare de la 1 septembrie 2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian  CANDU

    Nr. 192. Chișinău, 21 iulie 2017.