HGC632/2017
ID intern unic:  371252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  14.08.2017
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 301-315     art Nr : 732
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății, muncii
    și protecţiei sociale                                                Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 632. Chişinău, 14 august  2017.


   Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 632
din 14 august 2017

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 38 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „38. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.”
    2. Punctul 70 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, art. 162), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „70. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 și pct. 37 lit. a) nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.”
    3. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 15 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 1354), se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 6, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data nașterii copilului”;
    2) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale (în continuare – casa teritorială) de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naționale (www.cnas.md).
    Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Națională.”;
    3) la punctul 8, după cuvintele „indemnizaţiei paternale” se introduc cuvintele „în cazul depunerii cererii la casa teritorială”;
    4) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
    Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei, după caz, cu toate actele anexate, inclusiv decizia casei teritoriale, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.”;
    5) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Dacă termenul de depunere a actelor lipsă sau de corectare/completare este depășit ori, în cazul depunerii cererii în mod electronic în Sistemul informațional „Protecția Socială”, se constată lipsa datelor necesare pentru stabilirea și calcularea indemnizației paternale, casa teritorială refuză stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică în scris motivul refuzului.”;
    6) se completează cu capitolul II1 cu următorul cuprins:
II1. MODUL DE EXAMINARE A CERERILOR
ELECTRONICE

    131. Cererea electronică se completează şi se transmite accesînd serviciul  „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina web oficială a Casei Naţionale (www.cnas.md).
    13². Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
    a) tatăl şi copilul sunt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei;
    b) se confirmă relaţia de rudenie între tată şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
    133. În cazul în care cererea electronică este acceptată, aceasta sе preluсrează automat în Sistеmul informaţional „Protecţia Socială” al Casei Naţionale.
    134. La depunerea în mod electronic a cererii pentru acordarea indemnizaţiei paternale, se consideră că solicitantul şi-a manifestat acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
    135. Datele cu caracter personal ale tatălui şi copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, iar stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului paternal la unitatea de la locul de muncă de bază se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.”;
    7) punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației paternale nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 3 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de Guvern.”;
    8) la punctul 21, după cuvîntul „desemnaţi” se introduc cuvintele „de beneficiari”;
    9) la punctul 26, după cuvintele „cererii scrise” se introduc cuvintele „sau verbale”;
    10) se completează cu punctul 301 cu următorul cuprins:
    „301. În cazul decesului copilului nou-născut în perioada aflării tatălui în concediu paternal, indemnizaţia paternală se acordă şi se plăteşte integral.”;
    11) la punctul 31, după cuvîntul „necuvenit” se introduce textul „ , în baza deciziei conducătorului casei teritoriale, ”;
    12) punctul 34 va avea următorul cuprins:
    „34. Indemnizația paternală se stabilește începînd cu 27 mai 2016.”;
    13) punctul 37 va avea următorul cuprins:
    „37. Responsabilitatea pentru corectitudinea actelor eliberate de unitatea de la locul de muncă de bază la care tatăl își desfășoară activitatea, pentru reflectarea corectă și în termen a datelor în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale privind cuantumul venitului asigurat calculat şi declarat, cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate și achitate, stagiul de cotizare, angajarea în cîmpul muncii, perioada acordării concediului paternal o poartă persoanele cu funcții de răspundere ale angajatorului.”;
    14) se completează cu punctul 38 cu următorul cuprins:
    „38. Solicitantul este responsabil pentru utilizarea corectă a serviciului „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, în conformitate cu prezentul Regulament şi ghidul de utilizare plasat în cadrul serviciului.”